bir çok

listen to the pronunciation of bir çok
Türkçe - İngilizce
quite a few
umpteen
a far
many to one
a lot of

You seem to know this book very well; you use a lot of quotations from it. - Bu kitabı iyi biliyor gibisin; Kitaptan bir çok alıntı yapıyorsun.

We are thinking of a lot of solutions. - Bir çok çözümü düşünüyoruz.

birçok
a lot of

He saw a lot of animals on the road. - Yolda birçok hayvan gördü.

A lot of clients come to the lawyer for advice. - Birçok müşteri danışma için avukata gelirler.

birçok
many

Many nights did he spend, looking up at the stars. - O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi.

The common language of many Asians is English. - Birçok Asyalının ortak dili İngilizce'dir.

bir çok bakımdan
in many directions
bir çok kere
umpteen times
bir çok yere gönderilmek üzere yazılmış
encyclical
bir çok yere gönderilmek üzere yazılmış
encyclic
birçok
deuced
birçok
lot

A lot of English words are derived from Latin. - Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir.

A lot of clients come to the lawyer for advice. - Birçok müşteri danışma için avukata gelirler.

birçok
manifold
birçok
a lot

A lot of clients come to the lawyer for advice. - Birçok müşteri danışma için avukata gelirler.

Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website. - 354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı.

birçok
multiple

Tom has been shot multiple times. - Tom birçok kez vuruldu.

This book is written in multiple languages. - Bu kitap birçok dilde yazılmıştır.

birçok
a great deal of

Television has a great deal of influence on society. - Televizyonun toplum üzerine birçok etkisi vardır.

bir çok kez
more than once
birçok
quite a few

I have quite a few friends who speak French well. - Fransızcayı iyi konuşan birçok arkadaşım var.

Quite a few people have two cars. - Birçok insanın iki arabası var.

birçok
seventy
birçok
lots of

Lots of people are interested in cars, but they're really nothing to me. - Birçok kişi arabalarla ilgilenir fakat arabalar benim için bir şey ifade etmiyor.

Lots of girls like Tom. - Birçok kız Tom'u sever.

birçok
numerous

We have made numerous improvements to our house since we bought it. - Aldığımızdan beri evde birçok iyileştirmeler yaptık.

Numerous other lawsuits are pending. - Diğer birçok dava bekliyor.

birçok
several

Several politicians exerted strong pressure on the committee. - Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır.

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

birçok
(deyim) a hell of a lot
birçok
a good

A good many people were there. - Birçok kişi oradaydı.

There were a good many candidates for the position. - Pozisyon için birçok iyi adaylar vardı.

birçok
a good deal of
birçok
a good deal
çok düzenli bir şekilde
in apple-pie order
birçok
any number of
birçok
a great deal

Television has a great deal of influence on society. - Televizyonun toplum üzerine birçok etkisi vardır.

On the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience. - Bir taraftan ağır kayıplar verdik fakat diğer taraftan deneyimden birçok şey öğrendik.

birçok
various

She was mimicking the various people in our office. - O ofisteki birçok insanı taklit ediyordu.

This room is used for various purposes. - Bu oda birçok amaçla kullanılır.

birçok
not a few

Not a few people live to be over eighty. - Birçok insan seksen yıldan fazla yaşamaz.

birçok
many a
birçok
many other
birçok
lots

Lots of girls like Tom. - Birçok kız Tom'u sever.

He has written lots of books about his experience abroad. - Yurtdışı deneyimleriyle ilgili birçok kitap yazdı.

birçok
with a lot
birçok
many one
birçok
the many

They had to build bridges over the many streams. - Birçok akarsu üzerinde köprü inşa etmek zorundaydılar.

Flexibility is one of the many advantages of working from home. - Evde çalışmanın birçok yararından biri esnekliktir.

birçok
many of
iri ve çok mayhoş bir elma cinsi
A large and very tart apple genus
şahine çok benzeyen yırtıcı bir kuş
Falcon is very similar to a bird of prey
Allahı çok, insanı az bir yer
a deserted place
bir işi çok önemsemek
(Argo) doing it to death
bir şeye pek çok üzülmek
take something hard
bir şeye çok önem vermek
set great store on
birçok
a lot of, lots of; many, numerous; a lot of, lots of, a good deal (of), a great deal (of)
birçok
{s} umpteen
birçok
a good many

A good many people were there. - Birçok kişi oradaydı.

There were a good many candidates for the position. - Pozisyon için birçok iyi adaylar vardı.

birçok
a good few
birçok
many, a lot of: Birçok kişi geldi. A lot of people came
birçok
few

Quite a few people went to the concert. - Birçok insan konsere gitti.

A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many. - Birkaç yazar ve birkaç konuyla ilgili mükemmel bir bilgi birçoklarıyla ilgili yüzeysel olan birinden çok daha değerlidir.

imparatorluğa karşı olan çok ulusçu bir doktrin
Cobdenism
sarı çiçekli çok yıllık bir bitki
viper's grass
çok başarılı bir gün
field day
çok güzel bir geceydi
It's been a wonderful night
çok güçlü bir yumruk
haymaker
çok keyifli bir gün geçirdim teşekkür ederim
I enjoyed myself today thank you
çok olmak (bir yerde)
abound with
çok pahalı olmayan bir yer
Some place not too expensive
çok sert efsanevi bir taş
adamant
ıyi bir gün için çok teşekkür ederim
Thank you for a nice day
Türkçe - Türkçe

bir çok teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Birçok
kaç
Birçok
(Osmanlı Dönemi) BECİR
Birçok
(Osmanlı Dönemi) BESÎ
Birçok
bir dolu
birçok
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
birçok
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar
bir çok