lightly

listen to the pronunciation of lightly
İngilizce - Türkçe
hafifçe

Tom Mary'nin kapısını hafifçe çaldı. - Tom knocked lightly on Mary's door.

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

kaygısızca
kolaylıkla
umursamazca
düşünmeksizin
az bir derecede
nazikçe
sebepsiz yere
az bir dereceye kadar
ciddiye almadan
tatlı tatlı
kolayca
hafif

Her zaman hafifçe giyinirim. - I dress lightly all the time.

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

önemsemeden

Onun ne kadar önemli bir karar olduğunu bilseydin onu çok önemsemeden yapmazdın. - If you knew how important a decision that was, you wouldn't make it so lightly.

düşünmeden

Düşünmeden hareket etme. - Don't behave lightly.

neşeyle
düşünmeden/hafifçe
hafif tertip
Light
(isim) Işık

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

light
aydınlık

Burası okumak için yeterince aydınlık değil. - It's not light enough in here to read.

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

light
hafif

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

Sorumluluk omuzda hafiftir. - The burden is light on the shoulder.

light
{i} ışık

Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm. - I saw his face in the dim light.

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

light
{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

lightly armed
hafif silahlı
lightly armored
hafif silahlı
lightly beaten
hafif çırpılmış
lightly come lightly go
haydan gelen huya gider
lightly packed
hafif ambalajlanmış
light
{f} yakmak, tutuşturmak; yanmak, tutuşmak
light
{s} ince

Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif. - This laptop is thin and light.

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

light
{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

light
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
light
{s} açık

Çiti Tom'a açık yeşile boyattık. - We had Tom paint the fence light green.

Daha açık bir renk tercih ederim. - I prefer a lighter color.

light
lâmba

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

Tom lamba anahtarını açtı. - Tom clicked the light switch on.

light
{f} aydınlanmak
escape lightly
hafif atlatmak
light
ahmak
light
hafifçe

Tom Mary'yi dudaklarından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the lips.

Tom hafifçe tavsiye vermez. - Tom doesn't give advice lightly.

light
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

light
çevik
light
kararsız
light
ufak
light
budala
light
far

Tom otomobilin sis farlarını açtı. - Tom turned on the car's fog lights.

Işık dalgaları uzayda ve farklı türde malzemelerde yolculuk ederler. - Light waves travel through space and various kinds of materials.

light
sigara yakmak
light
(Askeri) (yelken vb) yürütmek
light
yüksüz
light
parıldamak
light
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

light
tutuşmak
light
az yükle
light
(Askeri) ilerletmek
light
odun yakmak
light
pencere gözü
light
eksik
light
(Sanat) ışıklamak
light
ateş

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

O, soğuk olmasına rağmen ateşi yakmadı. - Though it was cold, he didn't light the fire.

light
az bagajla
light
çırağ
light
ışıldamak
light
hafifmeşrep
light
gerçekleşmek
light
(Gıda) kibrit yakmak
light
şavk
light
(Dilbilim) hafif vurgulu
light
ehemmiyetsiz
light
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

light
açık renk
light
gailesiz
light
ateş (sigara vb için)
light
çakmak yakmak
light
fayrap etmek
light
hafif bir şekilde
light
az
light
soba yakmak
strike lightly
çırpıştırmak
light
{f} yak

Lütfen bir mum yakın. - Please light a candle.

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

light
fazla yük almayarak
light
sevinç ya da heyecan pırıltısı
light
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

light
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

light
(renk) açık
light
(uyku) hafif
light
be.hafifçe
light
parlak

Okuma için parlak bir ışığınız var mı? - Do you have a bright light for reading?

Parlak ışık Markku'yu rahatsız etti. - The bright light disturbed Markku.

light
lamba

Tom yemek odası lambasını açtı. - Tom flipped on the dining room light.

Ben karanlıkta lamba anahtarını hissettim. - I felt for the light switch in the dark.

light
parlaklık
light
parlamak/parlatmak
light
güneş ışığı

Hayat yağmur ve güneş ışığı, kar ve ısı, gök gürültüsü ve şimşek ve de kış ve yazdan oluşur. - Life consists of rain and sunshine, of snow and heat, of thunder and lightning, and of winter and summer.

Bir güneş tutulması ay güneş ışığını engellediği zaman olur. - A solar eclipse is when the Moon blocks the light from the Sun.

light
yakmak/yanmak
light
yüksüz olarak
light
bakış açısı
light
gün ışığına kavuşma
light
gün ışığı

Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı. - Fadil's devastating fate finally came to light.

Sami bir daha gün ışığını görmeyi hak etmiyor. - Sami doesn't deserve to see the light of day again.

light
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
light
anlaşılma
light
açık (renk)
get off lightly
(deyim) ucuz kurtulmak,kolay atlatmak
light
ışığı

Lütfen ışığı açar mısınız? - Could you turn on the light please?

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

light
ışık yak(mak)
snow lightly
kar hafifçe
take lightly
Hafife almak

An earthquake is not something to be taken lightly because It is a very dangerous natural phenomenon.

to get off lightly
ucuz atlatmak
Light
(isim) Nuri
Light
(isim) Ziya
dress lightly
hafif giyinmek
light
yumuşak
light
inmek
light
neşelendirmek
light
konmak
light
yeğni
light
rastlamak
light
ışık saçmak
light
fingirdek
light
ışıltı
light
ayağına tez
light
fazla yük olmadan
light
{s} önemsiz
light
kolayca
light
{f} ışımak
light
denk gelmek
light
ışık,v.yak: n.ışık
light
yola düzülmek
light
{f} aydınlatmak
light
açık/aydınlık/hafif
light
{f} yanmak
light
light yan/yak/aydınlat
light
{s} endişesiz
light
{s} umursamaz
light
{s} iyi mayalanmış
light
üzerine düşmek
light
inmek light into azarlamak
light
{s} tasasız
light
(Tıp) Hayvan akciğeri
light
{i} (sigara v.b. için) ateş: Do you have a light? Ateşiniz var
light
(Tekstil) ışıklı ikaz
light
{i} deniz feneri

Hâlâ deniz fenerine gitmek istiyor musun? - Do you still want to go to the lighthouse?

Tom, deniz feneri bekçisi ve yalnız bir hayat sürüyor. - Tom is a lighthouse keeper and leads a lonely life.

light
{s} çevik, ayağına tez. 10
light
ışık tutmak
light
ateş/ışık
light
ışık penceresi
light
{f} (attan/arabadan) inmek
light
ortaya çıkma
light
light out aceleyle yola çıkmak
light
{f} neşelendirmek, canlandırmak
pass over (a matter) lightly
şakaya vurmak
pass over (a matter) lightly
espriye vurmak
tread lightly
ölçülü davranmak
tread lightly
hafifçe basmak
İngilizce - İngilizce
{a} nimbly, easily, gaily, with levity
Without heed or care; with levity; gayly; airily
with few burdens; "experienced travellers travel light"
without good reason; "one cannot say such things lightly"
in a small quantity or extent; "spread the margarine thinly over the meat"; "apply paint lightly"
With little weight; with little force; as, to tread lightly; to press lightly
Commonly; usually
with little weight or force; "she kissed him lightly on the forehead"
without good reason; "one cannot say such things lightly
to a slight degree; "her speech is only lightly accented"
In a light manner
Swiftly; nimbly; with agility
indulging with temperance; "we eat lightly in the morning"
Without dejection; cheerfully
Without deep impression
Not chastely; wantonly
with little weight; with little force, slightly; to a small degree; frivolously; easily, effortlessly; gracefully
In a small degree; slightly; not severely
Without reason, or for reasons of little weight
With little effort or difficulty; easily; readily
with indifference or without dejection; "he took it lightly"
with indifference or without dejection; "he took it lightly" indulging with temperance; "we eat lightly in the morning" to a slight degree; "her speech is only lightly accented" with little weight or force; "she kissed him lightly on the forehead" with few burdens; "experienced travellers travel light" without good reason; "one cannot say such things lightly
lightly armored
equipped with armor heavy enough to provide protection from light-arms fire
lightly wounded
not seriously wounded
get off lightly
end up with a mild punishment

My cousin got off lightly with a spanking after he broke the boy’s leg.

light
To start (a fire)
light
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

light
Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

light
Carrying little

I prefer to travel light.

light
To set fire to

She lit her last match.

light
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
light
Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

light
A stone that is not thrown hard enough
light
A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

light
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

light
The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

light
Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

light
To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

light
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

light
travelling with no carriages, wagons attached
light
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

light
A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
light
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

tread lightly
To proceed carefully; especially, to seek to avoid causing offense

He's in a bad mood today, so you might want to tread lightly if you talk to him.

light
{a} lightly, cheaply, without difficulty
light
{n} that by which we see or understand, a view
light
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
light
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
Light
jot
light
To feel light; to be made happy
light
a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand"
light
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
light
To lighten; to ease of a burden; to take off
light
having little importance; "losing his job was no light matter"
light
begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
light
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
light
get off (a horse)
light
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
light
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
light
pale in colour
light
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
light
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
light
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
light
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
light
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
light
Easily bestowed; inconsiderately rendered
light
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
light
Slight; not important; as, a light error
light
To come by chance; to happen; with on or upon; formerly with into
light
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
light
lt
light
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
light
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
light
(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water"
light
mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?"
light
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
light
(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder"
light
a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light"
light
of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons"
light
silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light idle chatter"
light
Not strong or violent; moderate; as, a light wind
light
make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
light
To come down suddenly and forcibly; to fall; with on or upon
light
To be illuminated; to receive light; to brighten; with up; as, the room lights up very well
light
Radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation The visible portion of the electromagnetic spectrum (light) extends from about 0 38 to 0 77 microns
light
Radiant energy that is capable of producing a visual sensation The visible portion of the ELECTROMAGNETIC SPECTRUM extends from about 380 to 770 nanometers
light
a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner"
light
having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good"
light
of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze"
light
usually the visual portion of the electromagnetic spectrum between infrared (about 8000 Angstroms or 800 nanometers(nm)) and ultraviolet (about 4,000 Angstroms or 400 nm); however, the term is sometimes used as a synonym for all electromagnetic radiation
light
White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion
light
Having little, or comparatively little, weight; not tending to the center of gravity with force; not heavy
light
a person regarded very fondly; "the light of my life"
light
characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light"
light
The brightness of the eye or eyes
light
The medium through which light is admitted, as a window, or window pane; a skylight; in architecture, one of the compartments of a window made by a mullion or mullions
light
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
light
demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise"
light
(used of soil) loose and large-grained in consistency; "light sandy soil"
light
Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors
light
A source of illumination
light
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
light
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
light
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
light
an illuminated area; "he stepped into the light"
light
public awareness; "it brought the scandal to light"
light
electromagnetic radiation visible to the eye
light
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
light
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
light
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
light
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
light
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
light
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
light
Lightly; cheaply
light
74 at 20 degrees C"
light
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible
light
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
light
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
light
The power of perception by vision
light
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
light
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
light
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
light
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
light
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
light
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
light
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
light
served with extra milk or cream
light
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
To start a fire
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A window, or space for a window in architecture
light
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
light
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
light
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
light
To illuminate
light
A very small portion of the electromagnetic spectrum of radiation, covering the wavelengths from approximately 400 - 700 nanometres (nm) for visible light, and 300-400 nm for ultraviolet light The energy of light radiation can damage collection materials by causing photochemical damage The amount of damage is proportional both to the intensity and the duration of exposure to light
light
{i} electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
light
A window; a pane of glass within a window Double-hung windows are designated by the number of lights in upper and lower sash, as in 6-over-6
light
Wanton; unchaste; as, a woman of light character
light
To become ignited; to take fire; as, the match will not light
light
the common term for electromagnetic radiation, usually referring to that portion visible to the human eye However, other bands of the electromagnetic spectrum are also often referred to as different forms of light
light
Well leavened; not heavy; as, light bread
light
Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments; hence, active; nimble; swift
light
designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck"
light
used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable"
light
a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
light
Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced by trifling considerations; unsteady; unsettled; volatile; as, a light, vain person; a light mind
light
the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark"
light
radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation This definition is the one most meaningful for display professionals, although it differs from the definition frequently used by physicists Our definition excludes ultraviolet (UV) and infrared (IR) wavelengths UV is shorter in wavelength than light as we've defined it, and IR is longer The visible wavelengths of the electromagnetic spectrum extend from about 380 to 770 nm The unit of light energy is the lumen second
light
A flame or something used to create fire
light
(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window"
light
having light
light
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
light
To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to alight; with from, off, on, upon, at, in
light
with few burdens; "experienced travellers travel light"
light
the quality of being luminous; emitting or reflecting light; "its luminosity is measured relative to that of our sun"
light
Light is radiant energy of such wavelength that, falling on the retina, it stimulates the rods and cones of the eye and produces the sensation of vision The foregoing is a physiological (subjective) definition which tells what light does, under certain conditions, rather than what it is According to the (objective) Maxwell theory, all radiant energy is electromagnetic (q v ) in character, the generation of the radiation depending upon the portion of the spectrum under consideration For that part of the spectrum lying within the visual range, approximately 400 to 700 nanometers (nm) the release of light energy from externally stimulated sources may be thought of as due to atomic or molecular vibration or to the passing of electrons from high to lower energy levels accompanied by the spasmodic release of energy as the electronic orbits decrease in diameter See quantum theory
light
{s} illuminated, filled with light, not dark, bright; pale (of tones or colors)
light
To attend or conduct with a light; to show the way to by means of a light
light
The Automated Weather Source weather station includes a sensor called a photocell This sensor responds and measures the amount of light that shines on it The light that is being measured can be in just about any form; i e , solar light (directly from the sun), moonlight or man-made light The units for the measurement are percent (%) of full sunlight
light
A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded
light
That agent, force, or action in nature by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered visible or luminous
light
Prosperity; happiness; joy; felicity
light
Life; existence
light
Refers to wines light in alcohol but also to texture and weight, how the wine feels in the mouth Lightness is appropriate in some wines, a defect in others
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
light
Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment
light
That portion of the electromagnetic spectrum visible to the human eye. It ranges from the red end to the violet end of the spectrum, with wavelengths from 700 to 400 nanometres and frequencies from 4.3/n/n10^14 to 7.5/n/n10^14 Hz. Like all electromagnetic radiation, it travels through empty space at a speed of about 186,000 mi/sec (300,000 km/sec). In the mid-19th century, light was described by James Clerk Maxwell in terms of electromagnetic waves, but 20th-century physicists showed that it exhibits properties of particles as well; its carrier particle is the photon. Light is the basis for the sense of sight and for the perception of colour. See also optics; wave-particle duality. light dark light fixture light quantum light emitting diode light frame construction light year zodiacal light
light
cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
light
to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights" the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark" public awareness; "it brought the scandal to light" mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?" a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand" a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner" an illuminated area; "he stepped into the light" a person regarded very fondly; "the light of my life" (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window" having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good" a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light" make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit" characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light" (used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder" (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night" demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise" having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet" easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet" of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution
light
Electromagnetic radiation of all wavelengths and frequencies The familiar "rainbow" of light spans a narrow slit in the electromagnetic spectrum, from 700 nanometers (red) to 400 nanometers (blue) The wavelengths of red and blue light differ by less than a factor of two The electromagnetic spectrum range spans beyond a factor of 10^18, (1 followed by 18 zeroes) from radio to gamma ray wavelengths Radio wavelengths can be the size of mountains while gamma ray wavelengths are the size of an atomic nucleus
light
Easy to be endured or performed; not severe; not difficult; as, a light affliction or task
light
moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step"
light
Not heavily armed; armed with light weapons; as, light troops; a troop of light horse
light
A form of electromagnetic radiation Visible light (400 nm to 770 nm) can be perceived by the unaided human eye See infrared and ultraviolet
light
{f} set on fire; kindle; ignite; illuminate, provide with light; be ignited; be illuminated; descend (from a car, horse, etc.); land; come upon by chance
punished him lightly
gave him a light sentence, gave him a minimal penalty
took it lightly
related to something without paying much attention, was easy minded, despised
was lightly wounded
was injured in the body in a superficial manner
lightly