interested

listen to the pronunciation of interested
İngilizce - Türkçe
ilgili

O, müzikle çok ilgilidir. - She's very interested in music.

Tom okçulukla çok ilgili olduğunu söyledi. - Tom said that he was very interested in archery.

{s} meraklı

Ania bilgisayarlara meraklıdır. - Ania is interested in computers.

Her zaman onun makalesini okumaya meraklıyım. - I'm always interested in reading his column.

(Ticaret) hissedar
{f} ilgilendir

Ben Esperanto öğrenmek istedim, çünkü beni çok ilgilendiriyordu. - I wanted to learn Esperanto, because it interested me very much.

Seni ilgilendiren bir şey var mı? - Is there something that interested you?

çıkar gözeten
{s} pay sahibi olan
{s} ortağı
{s} çıkarcı
{s} taraflı
ilgilenmek

Japon tarihi ile çok fazla ilgilenmektedir. - He is very much interested in Japanese history.

Her birimiz az çok sanatla ilgilenmektedir. - Every one of us is more or less interested in art.

ortak
ilgi duymak
ilgilendirmek
interest
alâka
interest
ilgilendirmek
be interested
ilgilenmek
interest
faiz

Kredinin %8 faizi vardır. - The loan bears an 8% interest.

Faizi yeniden ayarlama yönünü belirlemek zordur. - It is difficult to peg the direction of interest deregulation.

interest
ilgi

Bu kitabı çok ilginç buldum. - I found this book very interesting.

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

interest
(Hukuk) çıkar

O, onun eylemlerinin kendi çıkarlarına karşı çalıştığını anlamıyor. - He doesn't understand that his actions work against his own interests.

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

interested in
ile ilgilenmek
interested in
ile ilgili

Tom özellikle Mary ile ilgili görünmüyor. - Tom doesn't seem particularly interested in Mary.

O, astronomi ile ilgili gibi görünüyor. - It seems that he is interested in astronomy.

interested in
alakadar olmak
interested in
alakalanmak
interested in
… ile ilgili
interested in
meraklı

Her zaman onun makalesini okumaya meraklıyım. - I'm always interested in reading his column.

Piotr futbola meraklıdır. - Piotr is interested in soccer.

interested in
-e ilgi duymak
interested in a thing
bir şeye meraklı
interested in
-ile ilgili
interested in sport
Spor ile ilgilenen
interested of
ile ilgili
interested party
(Ticaret) sözleşmenin tarafları
interest
ilgisini çekmek
interest
{i} merak

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

Ania bilgisayarlara meraklıdır. - Ania is interested in computers.

interest
{i} önem

Bu ilginç ama önemli değil. - That's interesting, but not important.

Tom toplantı sırasında önemli bir konudan bahsettti. - Tom brought up an interesting point during the meeting.

be interested in
-e ilgi duymak, -e meraklı olmak: She is interested in literature. Edebiyata ilgi duyuyor. My uncle is interested in reptiles. Amcam
interest
in the interest of menfaatine
interest
artar
interest
ürem

Üreme benim ilgimi çekmiyor. - Procreation does not interest me.

interest
{f} istek uyandırmak
be interested in
ilgilenmek
be interested in
-e meraklı olmak
be interested in
ilgisi olmak
be interested in
ilgili olmak
interested in
alaka duymak
interest
riba
interest
ilgi grubu
interest
faiz,v.ilgilendir: n.ilgi
be interested
ilgi duymak
be interested in
alakalanmak
be interested in
ile ilgilenmek
be interested in
alakadar olmak
be interested in
-e ilgi duymak
be very interested in
üstüne düşmek
i am not interested in
ilgilenmiyorum
interest
ilgilenmek

Japon tarihi ile çok fazla ilgilenmektedir. - He is very much interested in Japanese history.

O, birçok şeyle ilgilenmektedir. - He's interested in many things.

interest
ilgi uyandırma
interest
fayda
interest
sarmak
interest
yarar

Biz barış yararına çalışıyoruz. - We are working in the interest of peace.

Bu kitap sadece ilginç değil, aynı zamanda yararlı. - This book isn't just interesting, but also useful.

interest
nema
interest
(Ticaret) baskı grupları
interest
alakalandırmak
interest
(Ticaret) tecessüs
to be interested
ilgi duymak
to be interested in
-e ilgi duymak
to be interested in
alakadar olmak
to be interested in
alakalanmak
to be very interested in
üstüne düşmek
very interested in
üstüne düşmek
interest
merakını
interest
{f} ortak olmak
interest
(in ile) ilgi
interest
merakını uyandırmak
interest
ilgi merkezi
interest
ilgi çekme
interest
{f} ilgilendir

Evlilik genç insanları ilgilendiren bir konu değildir. - Marriage isn't a subject that interests young people.

Sizi ilgilendiren herhangi bir kitap okuyabilirsiniz. - You can read any book that interests you.

interest
ilgi kaynağı
interest
{i} hisse

Tom bu şirkette yüzde otuzluk bir hisseye sahip. - Tom has a thirty percent interest in the company.

Onun, şirkette yüzde 10'luk bir hissesi var. - She has a 10 percent interest in the company.

be interested in
-e ilgi duymak, -e meraklı olmak: "She iş interested in literatüre. - Edebiyata ilgi duyuyor." - "My father iş interested in birds. - Babam kuşlara meraklı."
be interested in doing something
Birşeyle ilgilenmek

I'm interested in playing volleball. Voleybolla ilgileniyorum.

excessively interested in sex
aşırı cinsel ilgi
get interested
ilgisini çekmek
interest
ilgisi
interest
ilgii
interest
ilgi alanı

Tom'un geniş bir ilgi alanı var. - Tom has a wide range of interests.

interest
ilgiye
not interested
ilgilenmiyor
self-interested
Menfaatçi
to be interested
ilgilenmek
be greatly interested in
merakı olmak
be not interested in
ilgilenmemek
become interested in
merak sarmak
being interested
ilgilenme
i am interested in fishing
balık tutmayı seviyorum
i am interested in hunting
avlanmayı seviyorum
i'm interested in european art
avrupa sanatıyla ilgileniyorum
i'm not interested
İlgilenmiyorum
interest
pay

Biz değerleri ve çıkarları paylaştık. - We have shared values and interests.

Gruplar ya küçük bir toplulukla ya da tüm dünya ile bir ilgi paylaşmak için iyi bir yoldur. - Groups are a good way to share an interest with either a small community or the whole world.

interest
{i} nüfuz
interest
{i} görüş

Onun görüşlerini tuhaf ama ilginç buluyorum. - I find her opinions odd but interesting.

Görüşünü duymaya hepimiz ilgi duyardık. - We'd all be interested in hearing your opinion.

interest
vested interests alakadar menfaatler
interest
{i} in -e ilgi, merak
interest
için

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

interest
(Mukavele) faiz; ilgi; hisse; kazanç
interest
{i} ilgi çeken şey
interest
{f} dikkatini çekmek
interest
(Avrupa Birliği) menfaat, çıkar; yarar
interest
hakları tanınmış iktis
interest
{f} ikna etmek
interest
{i} kâr, kazanç
interest
etki

Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor. - Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students.

Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz. - We want to make learning effective, interesting, and fascinating.

interestedly
ilgiyle
interestedly
ilgili bir şekilde
interestedly
merakla
not to be interested in
ilgilenmemek
İngilizce - İngilizce
Owning a share of a company
Having or showing interest

I'm very interested in going to see that play.

Simple past tense and past participle of interest
If you are interested in something, you think it is important and want to learn more about it or spend time doing it. I thought she might be interested in Paula's proposal I'd be interested to meet her
An interested party or group of people is affected by or involved in a particular event or situation. All the interested parties eventually agreed to the idea. see also self-interested
{s} curious, fascinated; concerned, involved; having a share or stake in something; motivated by self-interest
Having the attention engaged; having emotion or passion excited; as, an interested listener
having or showing interest; especially curiosity or fascination or concern; "an interested audience"; "interested in sports"; "was interested to hear about her family"; "interested in knowing who was on the telephone"; "interested spectators"
involved in or affected by or having a claim to or share in; "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which three men are concerned"; "factors concerned in the rise and fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss the business"
past of interest
Having an interest; concerned in a cause or in consequences; liable to be affected or prejudiced; as, an interested witness
interested parties
Government regulatory bodies, Air navigation Service Providers, airport authorities, airspace users, international civil aviation organisations, Eurocontrol Agency, representatives of airspace users, airports and staff organisations and other agencies or international organisations which may contribute to the work of the PRC
interested parties
Includes heirs, devises, children, spouses, creditors, beneficiaries and any others having a right in, or claims against, the estate of a ward or protected person which may be affected by the proceedings [Top of Page]
interested parties
Interested parties, for purposes of this investigation, include applicants or the person representing the domestic industry; domestic manufacturers of the like articles, importers and/or exporters of the product, government of the exporting country; industrial users and/or representative consumer organization in cases where the product is sold at the retail level
interested party
concerned side, involved group or person; one who shows great interest or concern
interested party
A person who may gain or lose as a result of a protest committee¹s decision, or who has a close personal interest in the decision
interested party
Individual or group concerned with or affected by the environmental performance of an organisation
interested party
Individuals or groups concerned with or affected by the environmental performance of an organization Interested groups include those exercising statutory environmental control over an organization, local residents, an organization's investors, insurers, employees, customers and consumers, environmental interest groups and the general public
interested party
Individual or group concerned with or affected by the environmental performance of an organization
interested party
An interested party is one who: Prior to the close of a solicitation, is an actual or prospective participant in the procurement, excluding prospective subcontractors; or After the close of a solicitation, is an actual participant who would be next in line for award under the solicitations scheme if the protest is successful An actual participant who is not in line for award under the solicitations scheme is ineligible to protest unless that party's complaint alleges specific improper actions or inactions by the agency that caused the party to be other than in line for award Proposed subcontractors are not eligible to protest
interested party
   A person who may gain or lose as a result of a protest committee's decision, or who has a close personal interest in the decision
interested party
Person or group affected by the project process or result
interested party
A person who may gain or lose as a result of a protest committee's decision, or who has a close personal interest in the decision
interest
A great attention and concern from someone or something; intellectual curiosity

He has a lot of interest in vintage cars.

interest
The price paid for obtaining, or price received for providing, money or goods in a credit transaction, calculated as a fraction of the amount or value of what was borrowed

Our bank offers borrowers an annual interest of 5%.

interest
A business or amorous link or involvement

I have business interests in South Africa.

interest
on a loan, this is the predetermined amount of money a borrower must pay for the use of borrowed funds
interest
Any excess of advantage over and above an exact equivalent for what is given or rendered
interest
A person or organization that has interests in a company or in a particular type of business owns shares in this company or this type of business. Disney will retain a 51 percent controlling interest in the venture
interest
Compensation paid for the use of money at a specified rate
interest
(law) a right or legal share of something; a financial involvement with something; "they have interests all over the world"; "a stake in the company's future"
interest
If you have an interest in something, you want to learn or hear more about it. There has been a lively interest in the elections in the last two weeks His parents tried to discourage his interest in music, but he persisted Food was of no interest to her at all
interest
The fee charged for borrowing money Also, a right, title, or share in property
interest
The amount charged for borrowing money
interest
a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of the amount borrowed; "how much interest do you pay on your mortgage?"
interest
The amount a lender charges a borrower for the privilege of using the lender's money (in the form of a loan) Interest is usually calculated as a percentage of the principal balance of the loan That rate may be fixed for the life of the loan or it may be variable, depending on the terms of the loan As of Oct 1, 1992, all new federal loans use variable interest rates based on the cost of U S Treasury bills
interest
A charge for the use of borrowed money calculated upon a percentage of the outstanding principal loan amount
interest
Participation in advantage, profit, and responsibility; share; portion; part; as, an interest in a brewery; he has parted with his interest in the stocks
interest
Fee charged for borrowing money Interest is calculated as a percentage of the principal loan amount The rate may remain fixed throughout the life of the loan, or it may be variable and change at specified intervals
interest
(usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims; "the iron interests stepped up production"
interest
the power of attracting or holding one's interest (because it is unusual or exciting etc ); "they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room"
interest
An amount paid a lender for the use of funds
interest
use
interest
Interest is extra money that you receive if you have invested a sum of money. Interest is also the extra money that you pay if you have borrowed money or are buying something on credit. Does your current account pay interest? see also interested, interesting, compound interest, self-interest, vested interest
interest
{i} interesse
interest
); "they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room" a sense of concern with and curiosity about someone or something; "an interest in music" (usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims; "the iron interests stepped up production" (law) a right or legal share of something; a financial involvement with something; "they have interests all over the world"; "a stake in the company's future" a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of the amount borrowed; "how much interest do you pay on your mortgage?" excite the curiosity of; engage the interest of
interest
Advantage, personal or general; good, regarded as a selfish benefit; profit; benefit
interest
Interest is an amount charged to the borrower for the privilege of using the lender's money Interest is usually calculated as a percentage of the principal balance of the loan The percentage rate may be fixed for the life of the loan, or it may be variable, depending on the terms of the loan
interest
the cost of borrowing money The fees calculated on the loan amount
interest
If you do something in the interests of a particular result or situation, you do it in order to achieve that result or maintain that situation. a call for all businessmen to work together in the interests of national stability. to have someone's interests at heart: see heart. Price paid for the use of credit or money. It is usually figured as a percentage of the money borrowed and is computed annually. Interest is charged by the lender as payment for the loss of his or her money for a period of time. The interest rate reflects the risk of lending and is higher for loans that are considered higher-risk, a relationship known as the risk/return tradeoff. Like the prices of goods and services, interest rates are responsive to supply and demand. Theories explaining the need for interest include the time-preference theory, according to which interest is the inducement to engage in time-consuming but more productive activities, and the liquidity-preference theory of John Maynard Keynes, according to which interest is the inducement to sacrifice a desired degree of liquidity for a nonliquid contractual obligation. Interest rates may also be used as a tool for implementing monetary policy (see discount rate). High interest rates may dampen the economy by making it difficult for consumers, businesses, and home buyers to secure loans, while lower rates tend to stimulate the economy and encourage both investment and consumption
interest
The payment (cost) for the use of money
interest
Your interests are the things that you enjoy doing. Encourage your child in her interests and hobbies even if they're things that you know little about
interest
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant"
interest
You can use interests to refer to groups of people who you think use their power or money to benefit themselves. The government accused unnamed `foreign interests' of inciting the trouble
interest
A charge for the use of money supplied by a lender
interest
Premium paid for the use of money, usually reckoned as a percentage; as, interest at five per cent per annum on ten thousand dollars
interest
the power of attracting or holding one's interest because it is unusual or exciting etc
interest
To be concerned with or engaged in; to affect; to concern; to excite; often used impersonally
interest
A percentage of your outstanding principal loan amount charged for the use of borrowed money
interest
"they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room"
interest
To engage the attention of; to awaken interest in; to excite emotion or passion in, in behalf of a person or thing; as, the subject did not interest him; to interest one in charitable work
interest
excite the curiosity of; engage the interest of
interest
A charge for the use of money Interest is calculated as a percentage rate of the loan principal The interest rate charged can be fixed, which means it does not change over the life of the loan, or the rate can be variable, in which case, it changes periodically The percentage rate may be tied to one of several indexes such as the Prime Rate, LIBOR, or U S Treasury Bills
interest
If you are trying to persuade someone to buy or do something, you can say that you are trying to interest them in it. In the meantime I can't interest you in a new car, I suppose?
interest
If something is in the interests of a particular person or group, it will benefit them in some way. Did those directors act in the best interests of their club?
interest
To cause or permit to share
interest
This is the fee charged to borrow money Interest charges are in addition to the principal of the loan
interest
The cost of borrowing money; the price that a lender charges a borrower for the use of the lender's money Interest is paid on deposits because they are, in effect, loans to the bank or other deposit-taking institutions
interest
the amount paid by a borrower to a lender for the privilege of borrowing the money
interest
If something interests you, it attracts your attention so that you want to learn or hear more about it or continue doing it. That passage interested me because it seems to parallel very closely what you're doing in the novel It may interest you to know that Miss Woods, the housekeeper, witnessed the attack
interest
The fee paid or earned for the use of money
interest
Attention that is given to or received from someone or something
interest
Excitement of feeling, whether pleasant or painful, accompanying special attention to some object; concern
interest
The fee charged for borrowing money
interest
a fee charged for the use of money
interest
{i} involvement in something, curiosity about something; concern, affair; percentage on a loan which is paid over time (Finance); share, stake, claim; benefit
interest
be of importance or consequence; "This matters to me!"
interest
a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main pastime is gambling"; "he counts reading among his interests"; "they criticized the boy for his limited pursuits"
interest
{f} arouse curiosity; cause to become involved in, cause to become concerned with
interest
Money charged by a lender to a borrower for the use of his or her money
interest
A fee charged for the use of borrowed money Interest is calculated as a percentage of the principal loan amount The rate may be constant throughout the life of the loan (fixed rate) or it may change at specified times (variable rate) As of October 1, 1992, all federal education loans made to new borrowers have variable interest rates
interest
A great attention and concern from someone or something
interest
To attract attention or concern
interest
a reason for wanting something done; "for your sake"; "died for the sake of his country"; "in the interest of safety"; "in the common interest"
interest
If a person, country, or organization has an interest in a possible event or situation, they want that event or situation to happen because they are likely to benefit from it. The West has an interest in promoting democratic forces in Eastern Europe
interest
a sense of concern with and curiosity about someone or something; "an interest in music"
interest
The persons interested in any particular business or measure, taken collectively; as, the iron interest; the cotton interest
interest
An expense of borrowing money that is calculated as a percentage of the amount borrowed
interest
Consideration in the form of money paid for the use of money, usually expressed as an annual percentage Also, a right, share, or title in property
self-interested
disapproval If you describe someone as self-interested, you disapprove of them because they always want to do what is best for themselves rather than for other people. Narrowly self-interested behaviour is ultimately self-defeating
the interested parties
the parties whom the matter touches upon, those who are involved in the affair
interested