taraflı

listen to the pronunciation of taraflı
Türkçe - İngilizce
{s} partial

Even impartiality is partial. - Tarafsızlık bile taraflıdır.

The play was only a partial success. - Oyun sadece taraflı bir başarıydı.

biased

This is a biased article. - Bu taraflı bir makale.

one way
composed of or affecting (so many) sides: iki taraflı kılıç double-edged sword. çok taraflı anlaşma multilateral agreement. iki taraflı zatürree double pneumonia. iki taraflı defter tutma usulü double-entry bookkeeping
prejudiced
warped
interested
supporter, adherent
tendentious
partisan
sided

During the feast of Hanukkah it is customary to play with a four sided dreidel. - Hanuka bayramı sırasında dört taraflı dönen top ile oynamak gelenekseldir.

coloured [Brit.]
colored
unfair

Tom told Mary that she was being unfair. - Tom Mary'ye taraflı davrandığını söyledi.

person from (a certain) region: Sen ne taraflısın? What part of the country are you from?/What neck of the woods do you come from? (o)
one sided
biassed
(Ticaret) bias

This is a biased article. - Bu taraflı bir makale.

{s} coloured
taraf
{i} party

The party was hosted by Dan. - Partiye Dan tarafından ev sahipliği yapıldı.

I intend to take my position as a third party. - Üçüncü bir taraf olarak pozisyon almaya niyetliyim.

taraf
side

In America cars drive on the right side of the road. - Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar.

The apples on the other side of the wall are the sweetest. - Duvarın diğer tarafındaki elmalar en tatlıdır.

taraf
way

Ladies and gentlemen, please come this way. - Hanımefendiler ve beyefendiler, lütfen bu tarafa gelin.

Would you mind looking the other way for just a minute while I change my clothes? - Elbiselerimi değiştirirken sadece bir dakika için diğer tarafa bakar mısın?

taraf
part

Both parties opposed war. - Her iki taraf savaşa karşı çıktı.

I intend to take my position as a third party. - Üçüncü bir taraf olarak pozisyon almaya niyetliyim.

taraflı davranış
Biased behavior
taraflı olarak
partially
taraflı olmamak
to pay no mind to someone or something, ignore someone or something
taraf
{i} facet
taraf
{i} end

Tom dog paddled toward the shallow end of the pool. - Tom havuzun sığ tarafına doğru köpekleme yüzdü.

I'm getting endlessly annoyed by this foolishness. - Bu aptallık tarafından sonsuz bir şekilde rahatsız oluyorum.

iki taraflı
mutual
tek-taraflı bildirim
(Hukuk) notification
tek-taraflı tebliğ
(Hukuk) notification
taraf
{i} hand

You'll see the bank on the left hand side of the hospital. - Hastanenin sol tarafında bankayı göreceksin.

I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married. - Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım.

taraf
district
taraf
(Ticaret) stakeholder
taraf
streak
taraf
favour
taraf
backside
taraf
outside

Sami was spotted by police outside a gas station. - Sami, polis tarafından bir benzin istasyonunun dışında fark edildi.

I was distracted by those protesters outside. - Benim dışarıda bu protestocular tarafından dikkatim dağıtıldı.

çok taraflı
(Hukuk) multilateral
taraf
behalf

I'm calling you on behalf of Mr. Simon. - Bay Simon tarafından arıyorum sizi.

iki taraflı antlaşma
(Ticaret) bilateral agreement
çift taraflı
mutual
çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
(Ticaret) multilateral agreement
Acem kılıcı gibi iki tarafı/taraflı kesmek
to treat two opposing parties equally
Dört Taraflı (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya) Standartlaştırma Anlaşması
(Askeri) quadripartite standardization agreement
dokuz taraflı
enneahedron
dört taraflı
quadripartite
iki taraflı
reversible
iki taraflı
reciprocal
iki taraflı
bilateral
iki taraflı
(Hukuk) two-sided, bilateral
iki taraflı felç
diplegia
lehinde taraflı davrnamak
discriminate favor of smb
o taraflı olmamak
to take no notice of
o taraflı olmamak
to pay no attention (to), take no notice (of) (something)
sekiz taraflı
octagonal
taraf
used in formal language to indicate a person: Merhum zevcinizin evrakı tarafınıza gönderilmiştir. The papers of your late husband have been forwarded to you
taraf
side; aspect; direction; district; part
taraf
contractor
taraf
party (to a contract, in a legal proceeding); litigant
taraf
(denklem) member
taraf
used in formal language to show the agent of a passive verb: Bu nişan büyük babama padişah tarafından ihsan edilmiş. This medal was bestowed on my grandfather by the sultan. Ancak belediye encümeni tarafından onaylanmış ruhsatlar geçerli sayılacaktır. Only those permits which have received the approval of the municipal council will be deemed valid
taraf
used with an adjective: Ucuz tarafından bir ayakkabı istiyorum. I want a cheap pair of shoes. Bunları ucuz tarafından aldın, değil mi? You bought these on the cheap, didn't you?
taraf
behalf: Dayım tarafından geliyorum, sizden bir ricası var. I've come on behalf of my uncle to ask a favor of you
taraf
side (one particular side, position, or group as opposed to another): işin kötü tarafı the unpleasant side of the matter. Bizim taraf maçı kazandı. Our side won the match. Onun baba tarafında delilik var. There's madness on his father's side of the family. O meseleye ne taraftan bakarsan bak halledilmesi imkânsız. No matter how you look at it, that problem remains insoluble. Herif bir taraftan parasızlıktan yakınıyor, öbür taraftan kalkıp karısına kürk manto alıyor! The fellow complains about his lack of money, and then he ups and buys his wife a fur coat! öte taraftan on the other hand
taraf
side; part, portion; area, region; direction: Sandığın üst tarafı ceviz. The top part of the chest is walnut. Şehrin o tarafında oturuyor. She lives over in that part of town. Ne taraftansın? What part of the country are you from? Fatih taraflarında bir yerde oturuyor. He lives somewhere in the neighborhood of Fatih. Seni her tarafta aradım. I've been looking for you everywhere. Boğaz'ın Asya tarafında on the Asian side of the Bosphorus. Sağ tarafına bak! Look to your right! Rüzgâr ne taraftan esiyor? What direction's the wind blowing from? Nehir tarafına doğru gidiyordu. He was heading towards the river
tek taraflı
one-legged
tek taraflı
single-acting
tek taraflı
(Hukuk) unilateral, one-sided
tek taraflı
one sided
tek taraflı
unilateral

Tom's boss made a unilateral decision to close several small branches of the company. - Tom'un patronu şirketin birkaç küçük şubesini kapatmak için tek taraflı bir karar aldı.

You can't just decide things unilaterally like that. We have to come to a consensus. - Tek taraflı olarak işlere karar veremezsin. Bir fikir birliğine varmalıyız.

tek taraflı
unilateral, single-sided, one-sided
tek taraflı
ex parte
tek taraflı bant; gözetleme destek şubesi
(Askeri) single side band; surveillance support branch
tek taraflı fesih
(Hukuk) unilateral cancellation
tek taraflı sözleşme
(Hukuk) unilateral contract
tek taraflı ölüm
(Kanun) single-party death
tek-taraflı söz verme
(Hukuk) promise
çift taraflı
double-edged
çift taraflı
bipartite
çift taraflı
double-sided
çift taraflı
two way
çift taraflı
double faced
çift taraflı
reciprocal
çift taraflı ajan
double agent
çift taraflı defter tutma
double entry
çift taraflı defter tutma
double-entry bookkeeping
çift taraflı gözetim
(Hukuk) bilateral surveillance
çift taraflı işleyen
double acting
çift taraflı işleyen
double action
çift taraflı kayıt
double entry
çift taraflı menteşe
two way hinge
çift taraflı oynamak
play a double game
çok taraflı
law multilateral
çok taraflı güç
(Hukuk) multilateral force (MLF)
çok taraflı ticaret görüşmeleri
(Hukuk) multilateral trade negotiations
üç taraflı
tripartite
üç taraflı
trilateral
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir yöreden olan
Herhangi bir düşünceyi, inancı, kimseyi destekleyen, yanlı
Yanı ve yönü olan, yanlı
Herhangi bir düşünceyi, inancı, kimseyi destekleyen, yanlı: "Verdiği sözü tutmamış, İstanbul'da iki taraflı çalışmamıştı."- T. Buğra
TARAF
(Osmanlı Dönemi) Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
TARAF
(Osmanlı Dönemi) Yan, yön
TARAF
(Osmanlı Dönemi) Yer, memleket, ülke. Kıt'a
TARAF
(Osmanlı Dönemi) Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak
Taraf
(Osmanlı Dönemi) KIT'A
Taraf
(Osmanlı Dönemi) HAVZA
Taraf
(Osmanlı Dönemi) HİZA
taraf
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
taraf
Yöre, yer
taraf
Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi
taraf
Yön, yan, doğrultu
taraf
Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal
taraf
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay
taraf
Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
taraf
İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
taraf
Bir şeyin belli bölümü, kısmı
tek taraflı
Tek bakış açısı olan, tek yanlı
taraflı