inform

listen to the pronunciation of inform
İngilizce - Türkçe
bilgi vermek

Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır. - Television is a very important medium for giving information.

{f} haber vermek
bildirmek

Onlara bildirmek zorunda olacağım. - I will have to inform them.

bilgilendirmek

Kendimi bilgilendirmek için gazete okurum. - I read the newspaper to keep myself informed.

Kararımla ilgili onu bilgilendirmek için yazdım. - I wrote to inform him of my decision.

{f} haberdar etmek

Bu, sizi adres değişikliğimden haberdar etmek için. Lütfen posta listenizi güncelleyiniz. - This is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

ilam etmek
fitnelemek
malumat vermek
{f} 1. (of/about/that) -den haberdar etmek, hakkında bilgi vermek, -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. Ona yarın
gammazlamak
bilgi ver

Tom Mary'ye biraz faydalı bilgi verdi. - Tom gave Mary some useful information.

Eski arkadaşım bana yazdı, yurt dışından dönüşü ile ilgili bilgi verdi. - My old friend wrote to me, informing me of his return from abroad.

(against/on/upon ile) ihbar etmek
(of/about/that) -den haberdar etmek, hakkında bilgi vermek, -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. Ona yarın
bildir,bilgi ver
{f} ihbar etmek
bilgilendirme
bilgilendirme yapmak
söylemek
information
bilgi

Bu konuyla ilgili alabildiğin tüm bilgiyi bana getir. - Get me all the information you can on this matter.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

informed
haberdar

Neden haberdar edilmedim? - Why wasn't I informed?

Polis kazadan bizi haberdar etti. - The police informed us of the accident.

informant
{i} muhbir

Tom FBI için bir muhbir. - Tom is an informant for the FBI.

Polis bir muhbirden bir ipucu aldı. - The police got a tip from an informant.

informed
bilgili

Biz seni bilgili tutacağız. - We'll keep you informed.

Tom her zaman beni bilgili tuttu. - Tom has always kept me informed.

informer
{i} ihbarcı
informer
{i} muhbir

Tom John'un bir polis muhbiri olduğunu öğrendi. - Tom found out that John was a police informer.

Muhbirin kimliği gizli kalmak zorundadır. - The informer's identity has to remain secret.

informed
bilgilendirilmiş
inform about
bildirmek
inform about
haberdar etmek
inform about
hakkında bilgi vermek
inform against
jurnal etmek
inform of
hakkında bilgi vermek
inform on
gammazlamak
inform on
fitnelemek
inform on
ispiyonlamak
inform on (somebody)
ispiyonlamak
inform oneself of something
öğrenmek
inform somebody of something
haberdar etmek
inform that
bildirmek
inform that
haberdar etmek
inform that
hakkında bilgi vermek
inform of
bilgilendir
inform agains
gammazlamak
inform against
{f} ihbar etmek
inform against
{f} şikâyet etmek
inform oneself of smth
haberdar olmak
inform oneself of smth
öğrenmek
information
{i} bilgi edinme

Birazcık bilgi edinmemin dışında hiçbir şey olmadı. - Nothing happened except that I obtained a tiny bit of information.

Sami o konuda daha fazla bilgi edinmek için İnternet'i taradı. - Sami scoured the Internet to find more information about that.

information
{i} danışma

Turizm danışma bürosu nerede? - Where is the tourist information office?

Turist danışma merkezi isteyen herkese bir şehir haritası verdi. - The tourist information center gave a city map to whoever asked it.

information
{i} enformasyon
information
{i} istihbarat

Tom istihbaratın kaynağını kimseye ifşa etmeyeceğine ant içti. - Tom promised not to divulge the source of the information to anyone.

Facebook'a üye olursanız, bilgileriniz istihbarat örgütlerine gönderilecektir. - If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies.

information
{i} haber

Tom için biraz haberim var. - I have some information for Tom.

Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır. - Electronic news media is our primary source of information.

information
danışma/bilgi
to inform
(Hukuk) bilgilendirmek

Kararımla ilgili onu bilgilendirmek için yazdım. - I wrote to inform him of my decision.

informer
ispiyoncu
information
{i} şikâyet
informant
malumat veren kimse
informant
haber kaynağı
information
{i} malumat

Yeterince malumatımız yok. - We don't have enough information.

inform of
bilgilendirmek
inform of
haberdar etmek
inform of
bildirmek
inform on
ele vermek
inform on
ihbar etmek
informant
(Dilbilim) denek
informant
haber veren
informant
(Dilbilim) bilgi veren
information
bildirişim
information
(Felsefe) bilisi
information
(Tıp) bilgileme
information
(Bilgisayar) etiket ayrıntıları
information
bili

Bilgi için nereye gideceğini ya da kime soracağını biliyor musun? - Do you know where to go or who to ask for information?

John bilişim sistemlerinde eğitim aldı ama bilgisayarlarla çalışmaz. - John was trained in information systems, but he doesn't work with computers.

information
ilmi vukuf
informer
curnalcı
informing
gammazlık
informing
jurnalcılık
informant
haber/bilgi veren kimse
informed
{f} bilgilendir

Mektup onun ölümüyle ilgili onu bilgilendirdi. - The letter informed her of his death.

Polis kazayla ilgili bizi bilgilendirdi. - The police informed us of the accident.

informer
gammaz
information
Bilişim

John bilişim sistemlerinde eğitim aldı ama bilgisayarlarla çalışmaz. - John was trained in information systems, but he doesn't work with computers.

this is to inform you
bu sizi bilgilendirmek için
to inform on
üzerinde bilgilendirmek
to inform people of something
halkı bir şey hakkında bilgilendirmek
to inform people of something
halkı bir konuda bilgilendirmek
informant
(Askeri) MUHBİR: Bilerek veya bilmeyerek bir ajan, gizli örgüt veya polise bilgi sağlayan şahıs
informant
{i} ihbarcı
informant
{i} bilgi veren kimse
informant
{i} ispiyoncu

İspiyoncu hakkında herhangi bir bilgi ifşa edemem. - I cannot disclose any information about the informant.

informant
gammaz
information
{i} bildirme

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

information
(Askeri) (INTELLIGENCE) BİLGİ (İSTİHBARAT): Gözetlemeler, raporlar, söylentiler, görüntü ve diğer kaynaklardan elde edilenler dahil, işleme tabi tutulduğu zaman istihbarat çıkarılabilecek olan değerlendirilmemiş bilgi
information
{i} iddia
information
(Askeri) BİLGİ: İstihbaratta kullanım şekliyle, istihbarat üretilmesinde kullanılabilecek her nevi işleme tabi tutulmamış veriler. Bak. "information (intelligence) " ve "military information"
information
maruzat
informed
{s} haberi olan
informed
{s} bilgili, haberli
informed
{s} bilgi alan
informed
{s} aydın
informed
{s} tahsilli
informer
{i} jurnalci, ihbarcı, muhbir
informer
{i} müzevir
informer
muhabir
informer
(Askeri) MUHBİR: Genellikle para mükafatı karşılığında polise veya bir güvenlik teşkilatına şüpheli görülen şahıslar ve faaliyetler hakkında kasıtlı olarak bilgi ifşa eden şahıs
informing
{i} bilgi verme
informing
{i} ihbar
not to inform
habersiz bırakmak
they shall forthwith inform the commission thereof
(Avrupa Birliği) Komisyonu durumdan derhal haberdar eder
we'll inform you when your baggage is delivered
bagajınız ulaştığında biz size haber vereceğiz
whom should i inform
kimi bilgilendirmeliyim
İngilizce - İngilizce
To impart information or knowledge
To direct, guide
To make known, wisely and/or knowledgeably
To instruct, train (usually in matters of knowledge)
To communicate knowledge to (an)other(s)
To act as an informer (on ...), denounce
To give form or character to; to inspire (with a given quality); to affect, influence (with a pervading principle, idea etc.)

His sense of religion informs everything he writes.

Without regular form; shapeless; ugly; deformed
to communicate knowledge to
A compiled, object-oriented language optimized for creating interactive fiction
If you inform someone of something, you tell them about it. They would inform him of any progress they had made My daughter informed me that she was pregnant `I just added a little soy sauce,' he informs us
act as an informer; "She had informed on her own parents for years"
If a situation or activity is informed by an idea or a quality, that idea or quality is very noticeable in it. All great songs are informed by a certain sadness and tension The concept of the Rose continued to inform the poet's work
give character or essence to; "The principles that inform modern teaching" impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to; "I informed him of his rights" act as an informer; "She had informed on her own parents for years
The ACCC's online documentation facility
give character or essence to; "The principles that inform modern teaching"
To communicate a knowledge of facts to, by way of accusation; to warn against anybody
act as an informer; "She had informed on her own parents for years
To give form or share to; to give vital or organizing power to; to give life to; to imbue and actuate with vitality; to animate; to mold; to figure; to fashion
– Organizations are doing the bare minimum with technology and the web, using it to simply convey information to members Information is largely static and their site can best be described as brochure-ware Members and potential members should be able to access general information about the Association online
An SNMP trap message which includes a delivery confirmation request See "trap "
If someone informs on a person, they give information about the person to the police or another authority, which causes the person to be suspected or proved guilty of doing something bad. Thousands of American citizens have informed on these organized crime syndicates
impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to; "I informed him of his rights"
To "inform" is to make the author aware of an event or situation through alert, prompt, sound, flash, or other means
To give intelligence or information; to tell
To take form; to become visible or manifest; to appear
to make known
To communicate knowledge to; to make known to; to acquaint; to advise; to instruct; to tell; to notify; to enlighten; usually followed by of
{f} communicate information to, tell, apprise, notify; tell on, betray; inspire; animate
INFORmation for Motorists; a computerized traffic management and information system operated by the NY State DOT in the highly congested Long Island Corridor
inform a person of
notify a person of, tell a person that
inform against
{f} denounce; tell facts on someone by means of accusation, betray
inform beforehand
{f} inform in advance, tell in advance
information
The act of informing or imparting knowledge; notification

For your information, I did this because I wanted to.

information
Any unambiguous abstract data, the smallest possible unit being the bit
information
The systematic imparting of knowledge; education, training
information
As contrasted with data, knowledge which is gathered as a result of processing data

And as you can see in this slide, we then take the raw data and convert it into information.

information
A statement of criminal activity brought before a judge or magistrate; in the UK, used to inform a magistrate of an offence and request a warrant; in the US, an accusation brought before a judge without a grand jury indictment
information
The act of informing against someone, passing on incriminating knowledge; accusation
information
The creation of form; the imparting of a given quality or characteristic; forming, animation
information
Divine inspiration
information
Things that are or can be known about a given topic; communicable knowledge of something

I need some more information about this issue.

informed
Simple past tense and past participle of inform
informed
Instructed, having knowledge of a fact or area of education
informed
Created, given form

after Nilus invndation, / Infinite shapes of creatures men do fynd, / Informed in the mud, on which the Sunne hath shynd.

informer
someone who informs someone else about something
informer
specifically an insider who notifies the authorities about illegal activity
information
{i} knowledge, intelligence, data; act of providing knowledge; formal criminal charge presented by a public officer (Law)
ınform
{a} unshapen, shapeless, ugly, uncouth
ınform
{v} to tell, acquaint, accuse, animate
informant
someone who sees an event and reports what happened
informant
A person, usually a police officer, who brings a criminal charge against another
informant
{i} one who provides information or intelligence, informer, source
informant
One who imparts information or instruction
informant
Person who gives information, for example, the person who provides information about the decedent and his family for a death certificate
informant
One who relays confidential information to someone, especially to the police; an informer
informant
adatközlõ
informant
One who offers an accusation; an informer
informant
An informant is someone who gives another person a piece of information
informant
A person with knowledge of a crime who swears an information
informant
a person who supplies information
informant
One who gives information to law enforcement about criminal activity or suspects May be a citizen, an anonymous caller, or a known, confidential informant ("CI") who is also involved in the activity or closely associated with the suspect
informant
An informant is the same as an informer
informant
One who, or that which, informs, animates, or vivifies
information
Data to which meaning is assigned, according to context and assumed conventions (National Security Council, 1991, as cited in the HISB draft Glossary of Terms Related to Information Security In Health care Information Systems)
information
A service provided by telephone which provides listed telephone numbers of a subscriber
information
knowledge acquired through study or experience or instruction
information
Data that have been processed into a format that is understandable by its intended audience
information
Information consists of the facts and figures that are stored and used by a computer program. Pictures are scanned into a form of digital information that computers can recognize. = data
information
A proceeding in the nature of a prosecution for some offense against the government, instituted and prosecuted, really or nominally, by some authorized public officer on behalf of the government
information
Something that can be recorded, communicated and computed with Information is fungible, which implies that its meaning can be identified regardless of the particulars of the physical realization Thus, information in one realization (such as ink on a sheet of paper) can be easily transferred to another (for example, spoken words) Types of information include deterministic, probabilistic and quantum information Each type is characterized by information units, which are abstract systems whose states represent the simplest information of this type These define the "natural" representation of the information For deterministic information the unit is the bit, whose states are symbolized by and Information units can be put together to form larger systems and can be processed with basic operations acting on a small number of units at a time
information
a message received and understood
information
One of the basic resources used by technological systems Information is data and facts that have been organized and communicated in a coherent and meaningful manner
information
data that has been interpreted, translated, or transformed to reveal the underlying meaning; see also data, knowledge Information
information
Any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions, in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audio-visual forms
information
It differs from an indictment in criminal cases chiefly in not being based on the finding of a grand jury
information
A sworn statement by an authorized official filed in court briefly describing the nature of each charge against a suspect, tantamount to an indictment but without the involvement of a grand jury
information
Information is a service which you can telephone to find out someone's telephone number. American Standard Code for Information Interchange. Communist Information Bureau information theory geographic information system information processing information retrieval information science
information
The formal accusation charging the defendant with a particular crime but brought by the U S Attorney, rather than by the grand jury
information
a collection of facts from which conclusions may be drawn; "statistical data"
information
"The meaning that a human extracts from data by means of known conventions of the representation used " (Gould, 1971) dictionary: The communication or reception of knowledge or intelligence 2 knowledge obtained from investigation, study, or instruction
information
A collection of related data
information
Facts, concepts, or instructions; any sort of knowledge or supposition which can be communicated
information
A written accusation (document) charging a person with a crime that is presented by a prosecuting officer under oath of office, rather than one produced by a grand jury
information
A rating used to calculate a vulnerability, based on the relative availability of information that discloses a vulnerability For example, if a vulnerability is disclosed in books or on the Internet, then the information factor is rated high If a vulnerability is not well-known and little or no documentation on the vulnerability exists, then information is rated low
information
A written accusation charging a person with a crime It is presented in court by a prosecuting officer under oath and does not come from a grand jury
information
As used here, any non-tangible item (such as data or knowledge) that is considered sensitive for export control purposes
information
Information is the result of processing, manipulating and organizing data in a way that adds to the knowledge of the person receiving it
information
any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms (OMB Circular A-130)
information
An accusation of some criminal offense, in the nature of an indictment, but which is presented by a competent public officer instead of a grand jury
information
1 Facts, data, or instructions in any medium or form 2 The meaning that a human assigns to data by means of the known conventions used in their representation
information
Information about someone or something consists of facts about them. Pat refused to give her any information about Sarah Each centre would provide information on technology and training an important piece of information
information
Knowledge about a topic
information
Any communication or representation of knowledge, such as facts, data, or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms
information
The data in context The meaning given to data or the interpretation of data based on its context The finished product as a result of the interpretation of data
information
The knowledge or formation acquired through learning and understanding Information is a process by which, from the set of accessible data, the subset of relevance for the subject being informed is extracted and elaborated
information
(communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome; "the signal contained thousands of bits of information"
information
the knowledge about the attributes and performance of a teacher, based on assessments, documentation, and data sources used in the assessment and evaluation processes See Data, Evidence, Inference
information
The act of informing, or communicating knowledge or intelligence
information
is stimuli that have meaning in some context for its receiver Some (if not all) kinds of information can be converted into data and then passed on to another receiver Relative to the computer, we can say that information is made into data, put into the computer where it is stored and processed as data, and then put out as data in some form that can be perceived as information
information
Data that have been processed and presented in a form suitable for human interpretation, often with the purpose of revealing trends or patterns
information
A formal accusation by a government attorney that the defendant committed a misdemeanor
information
A logarithmic measure of improbability See Marijke's introductory article The amount of information there is to be known about a system is what constitutes its entropy
information
News, advice, or knowledge, communicated by others or obtained by personal study and investigation; intelligence; knowledge derived from reading, observation, or instruction
information
formal accusation of a crime
information
answer to a question, minimal part of information is bit (2), which is answer yes or no
information
an assembly of data in a comprehensive form capable of communication and use
information
(communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome; "the signal contained thousands of bits of information" knowledge acquired through study or experience or instruction a message received and understood formal accusation of a crime
information
knowledge acquired through study or experience or instruction a message received and understood formal accusation of a crime
information
data
informed
Unformed or ill-formed; deformed; shapeless
informed
past of inform
informed
{s} aware of the facts, educated, knowledgeable, instructed
informed
When journalists talk about informed sources, they mean people who are likely to give correct information because of their private or special knowledge. According to informed sources, those taken into custody include at least one major-general
informed
consent: an agreement signed by all volunteers participating in a clinical research study, indicating their understanding of: (1) why the research is being done; (2) what researchers hope to learn; (3) what will be done during the trial, and for how long; (4) what risks are involved; (5) what, if any, benefits can be expected from the trial; (6) what other interventions are available; and (7) the participant's right to leave the trial at any time (See protocol )
informed
An informed guess or decision is one that likely to be good, because it is based on definite knowledge or information. We are able to make more informed choices about how we use drugs. see also inform
informed
describes people who have been the subject of an effective EDUCATION CAMPAIGN
informed
having much knowledge or education; "an informed public"; "informed opinion"; "the informed customer"
informed
having much knowledge or education; "an informed public"; "informed opinion"; "the informed customer
informed
Someone who is informed knows about a subject or what is happening in the world. Informed people know the company is shaky. the importance of keeping the public properly informed. see also well-informed
informed
The library and research skills teaching programme
informer
one who reveals confidential information in return for money
informer
An informer is a person who tells the police that someone has done something illegal. two men suspected of being police informers. someone who secretly tells the police, the army etc about criminal activities, especially for money
informer
One who informs, or imparts knowledge or news
informer
One who informs, animates, or inspires
informer
{i} one who provides information or intelligence, informant, source
informer
One who informs a magistrate of violations of law; one who informs against another for violation of some law or penal statute
informing
present participle of inform
informing
a speech act that conveys information to furnish incriminating evidence to an officer of the law (usually in return for favors)
informing
{i} act of providing incriminating evidence to a law officer (in general in return for favors), act of ratting; disclosure; telling; act of explaining; speech act that gives information
informing
a speech act that conveys information
informing
to furnish incriminating evidence to an officer of the law (usually in return for favors)
informs
third-person singular of inform
informs
The main User Server application, responsible for interacting with the user by creating all of the forms, maps, and results that are displayed during the user's session
informs
Instructs; acquaints; communicates knowledge
inform