bond

listen to the pronunciation of bond
İngilizce - Türkçe
{f} tutturmak
birleştirmek
bağ

İki arkadaş derin bir arkadaşlık bağı oluşturdular. - The two friends have formed a deep bond of friendship.

Dan ve Linda'nın ortak bir bağı vardı. - Dan and Linda had a common bond.

{i} kefalet
{i} yapışma
{i} bono

Hazine bonolarının fiyatları düştü - Prices for Treasury bonds fell.

{i} zincir
yapışmak
mukavele
(Tıp) i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet
ilişik
(İnşaat) kesin teminat poliçesi
(Ticaret) güvence akçesi
aderans
(İnşaat) (duvar) örmek
örmek duvar
yapışma gücü
obligasyon
yapıştırmak
senet

Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı? - Do you have savings in both stocks and bonds?

muhabbet
bağlanma
birbirine yapışma
hoşlanma
birleşme
{f} bağla

Anne ve çocuk arasındaki değerli bağları yok edemezsiniz. - You can't destroy the precious bond between mother and child.

resmi
birleşmek
karşılıklı sevgi
yazılı anlaşma ya da söz
Bağ, irtibat, rabıta

Their friendship constitutes a powerful bond between them.

{i} tutkal
{i} pranga
{i} ilişki
{i} yapıştırıcı
{i} tahvil

Benim tavsiyem devlet tahvillerine yatırım yapmandır. - My recommendation is that you invest in government bonds.

Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı? - Do you have savings in both stocks and bonds?

{i} harç ile duvar örme
{f} antrepoya koymak
{f} bağlamak
(Mukavele) garanti; senet, bono
bağ irtibat
{f} örmek (duvar)
mukaveler bono
gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
örgü
{f} kefil olmak
fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
bono,v.bağla: n.bağ
tahvilat
yapıştırıcı madde
(Ticaret) emre muharrer senet
(Ticaret) bono veya emre yazılı senet
(Ticaret) teminat
(İnşaat) duvar örmek
bağlama
yapıştırma
bond axis
(Kimya) bağ ekseni
bond coat
bağlayıcı astar
bond energy
(Fizik) bağ erkesi
bond funds
(Ticaret) bono fonları
bond funds
(Ticaret) tahvil fonları
bond issue
(Ticaret) tahvil çıkarma
bond length
(Kimya,Teknik) bağ uzunluğu
bond note
(Ticaret) antrepo senedi
bond order
(Kimya) bağ derecesi
bond paper
(Bilgisayar) yazı kağıdı
bond price
(Ticaret) ödenecek tahvil
bond ratio
(Ticaret) tahvil oranı
bond slave
köle
bond slave
esir
bond stress
aderans gerilmesi
bond test
yapışma deneyi
bond test
yapışma denemesi
bond test
aderans testi
bond test
yapışma sınaması
bond angle
bağ açısı
bond debt
tahvil borcu
bond distance
bağ mesafesi
bond energy
bağ enerjisi
bond fund
tahvil fonu
bond market
tahvil piyasası
bond order
bağ sırası
bond paper
kaliteli kâğıt
bond strength
bağlama kuvveti
bond business
tahvil/senet işi
bond equivalent yield
tahvil eşit verim
bond holder
tahvilat hamili
bond interest
tahvil faiz
bond issue
tahvil çıkarma, tahvil ihracı
bond length
bağ mesafesi, bağ uzunluğu
bond man
bond adam
bond paper
bond kağıt
bond payable account
ödenecek tahvilat hesabı
bond premium
tahvil primi
bond rating
tahvil puanlaması
bond rating
tahvil sıralaması
bond rating
tahvil derecelendirmesi
bond register
tahvil defteri
bond stone
bağ taşı
bond stretch
bond streç
bond to bearer
hamiline muharrer tahvil
bond trading
tahvil ticareti
bond valuation
tahvil değerlemesi, tahvilat kıymetinin hesaplanması
bond with
ile bağlı/bağlanmış olmak

I've really bonded with my new friends in this town.

bond with
ile bağlı (olmak)
bond energy
(Tekstil) bağlama enerjisi
bond interest
(Ticaret) bono faizi
bond issues
(Ticaret) tahvil ihraçları
bond paper
iyi cins yazı kâğıdı
bond premium
(Ticaret) tahvil ihraç primi
bond register
(Ticaret) tahvilat defteri
bond strength
bağ dayanıklılığı
bond strength
yapışma dayanımı
bond yield
(Ticaret) tahvil verim haddi
bond yield
(Ticaret) tahvilden elde edilen gelir
bond yield
(Ticaret) tahvil getirişi
bond yield
(Ticaret) tahvil faizi ve verim oranı
bottomry bond
deniz ödünç senedi
bonded
yapışık
active bond
(Kanun,Ticaret) faizli tahvil
adjustment bond
(Ticaret) kara katılmalı tahvil
bonded
(Ticaret) antrepolanmış
bonded
(Kanun) gümrüğü ödenmemiş
bonded
(Ticaret) teminatlı
bonded
bağlanmış
bonded
(Ticaret) ipotekli
bonded
(Kanun) teminat altında
bonding
bağlantı
bonding
yapıştırma
bonding
aderans
bonding
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağ kurma
bonding
topraklama
bonding
birleştirme
bonding
bağlayarak
bonding
bağlayan
bonding
bağlantı yapma
bonding
yapıştırma işlemi
bonding
bağlanma
bonding
yapışma
bonding
tutturma
bonds
bonolar

Hazine bonolarının fiyatları düştü - Prices for Treasury bonds fell.

bonds
tahviller

Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı? - Do you have savings in both stocks and bonds?

Benim tavsiyem devlet tahvillerine yatırım yapmandır. - My recommendation is that you invest in government bonds.

catastrophe bond
(Ticaret) afet poliçesi
collateral bond
(Ticaret) munzam teminatlı tahvil
collateral bond
(Ticaret) teminatlı tahvil
common bond
(İnşaat) adi örgü
common bond
(İnşaat) normal düz sıra
completion bond
(Ticaret) tamamlama garantisi
convertible bond
(Ticaret) değiştirilebilir tahvil
cross bond
(İnşaat) çapraz tuğla örgüsü
debenture bond
(Kanun) tahvil
foreign bond
(Askeri,Ticaret) yabancı tahvil
interest bond
(Ticaret) faiz tahvili
interest bond
(Ticaret) faiz ödemeli tahvil
ionic bond
iyonik bağ
issue bond
(Ticaret) tahvil ihraç etmek
issue bond
(Ticaret) tahvil çıkarmak
junk bond
(Ticaret) çürük tahvil
long bond
(Ticaret) uzun vadeli tahvil
love bond
gönül bağı
mortgage bond
(Ticaret) rehinli tahvil
passive bond
(Ticaret) faizsiz tahvil
performance bond
(Ticaret) kesin teminat
plain bond
(Ticaret) teminatsız bono
preference bond
(Kanun,Ticaret) rüçhanlı tahvil
preference bond
(Ticaret) imtiyazlı tahvil
preference bond
(Ticaret) ayrıcalıklı tahvil
preference bond
(Ticaret) öncelikli tahvil
public bond
(Ticaret) kamu tahvili
public bond
(Ticaret) devlet tahvili
pure discount bond
(Ticaret) ıskontolu tahvil
registered bond
(Ticaret) ada yazılı tahvil
revenue bond lease
(Ticaret) gelir paylaşım senetleri
secured bond
(Ticaret) teminatlı tahvil
single bond
tek bağ
solid bond
(Bilgisayar) doğrudan bağlama kablo
solid bond
doğrudan bağlama
sound bond
(Ticaret) sağlam tahvil
surety bond
(Kanun,Ticaret) kefalet senedi
weak bond
(Kimya) zayıf bağ
English bond
ingiliz tuğla örgüsü
adhesive bond
yapıştırıcı bağ
atomic bond
atomik bağ
bearer bond
hamiline senet
bearer bond
hamiline tahvil
bid bond
geçici teminat mektubu
bonder
bağlantı taşı
bonder
örgü taşı
bonding
birbirine bağlanma
bonding
{i} bağlama
chemical bond
kimyasal bağ
conditional bond
koşullu tahvil
covalent bond
kovalent bağ
covalent bond
ortak bağ
covalent bond
değerdeş bağ
crystalline bond
kristal bağ
dative bond
nokta bağ
debenture bond
tahvilat
dipolar bond
dipolar bağ
divisional bond
demiryolu tahvili
double bond
çift bağ
enter into a bond
anlaşma yapmak
exchequer bond
devlet hazine bonosu
fidelity bond
kefalet senedi
government bond
devlet tahvili
guaranteed bond
teminatlı tahvil
herringbone bond
balıksırtı örgü
homopolar bond
homopolar bağ
hydrogen bond
hidrojen bağı
in bond
gümrük deposunda tutulan
income bond
gelir tahvili
income bond
gelir senedi
index linked bond
endeksli tahvil
interim bond
geçici tahvil
investment bond
yatırım bonosu
ionic bond
iyon bağı
molecular bond
moleküler bağ
mortgage bond
ipotekli tahvil
non polar bond
kutupsuz bağ
premium bond
primli tahvil
İngilizce - İngilizce
To form a friendship or emotional connection

The men had bonded while serving together in Vietnam.

To lay bricks in a specific pattern
In building, a specific pattern of bricklaying
To guarantee or secure a financial risk

The contractor was bonded with a local underwriter.

To connect, secure or tie with a bond; to bind

The gargantuan ape was bonded in iron chains and carted onto the stage.

A documentary obligation to pay a sum or to perform a contract; a debenture

Many say that government and corporate bonds are a good investment to balance against a portfolio consisting primarily of stocks.

An emotional link, connection or union

They had grown up as friends and neighbors, and not even vastly differing political views could break the bond of their friendship.

Any constraining or cementing force or material

A bond of superglue adhered the teacups to the ceiling, much to the consternation of the cafe owners.

To cause to adhere (one material with another)

The children bonded their snapshots to the scrapbook pages with mucilage.

A link or force between neighbouring atoms in a molecule

Organic chemistry primarily consists of the study of carbon bonds, in their many variations.

To make a reliable electrical connection between two conductors (or any pieces of metal that may potentially become conductors)

A house's distribution panel should always be bonded to the grounding rods via a panel bond.

Evidence of a long-term debt, by which the bond issuer (the borrower) is obliged to pay interest when due, and repay the principal at maturity, as specified on the face of the bond certificate. The rights of the holder are specified in the bond indenture, which contains the legal terms and conditions under which the bond was issued. Bonds are available in two forms: registered bonds, and bearer bonds
A physical connection which binds, a band; often plural

The prisoner was brought before the tribunal in iron bonds.

To form a chemical compound with

Under unusual conditions, even gold can be made to bond with other elements.

A sum of money paid as bail or surety

The bailiff released the prisoner as soon as the bond was posted.

A binding agreement, a covenant

Herbert resented his wife for subjecting him to the bonds of matrimony; he claimed they had gotten married while drunk.

In Scotland, a mortgage
To put in a bonded warehouse
An instrument (of the nature of the ordinary legal bond) made by a government or a corporation for purpose of borrowing money; as, a government, city, or railway bond
{n} any thing that binds, an obligation, union
{a} in a servile state, enslaved, bound
{i} family name
A long-term promissory note in which the issuer agrees to pay the owner the amount of the face value on a future date and to pay interest at a specified rate at regular intervals
an electrical force linking atoms
Bonds are essentially loans, or debt Corporations, governments or municipalities issue them to raise money A bond certificate is like an IOU; it shows the amount loaned, (the principal), the rate of interest to be paid on the loan, and the date that the principal will be paid back (the maturity date) Mutual funds that invest in bonds are called "income funds"
a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)
(1) The written evidence of debt, bearing a stated rate or stated rates of interest, or stating a formula for determining that rate, and maturing on a date certain, on which date and upon presentation a fixed sum of money plus interest (usually represented by interest coupons attached to the bond) is payable to the holder or owner A municipal bond issue is usually comprised of many bonds that mature over a period of years; (2) For purposes of computations tied in to "per bond," a $1,000 increment of an issue (no matter what the actual denominations are); (3) Bonds are long-term securities with a maturity of greater than one year
A debt security issued by a company, municipality, or government agency The bond issuer promises to pay the bond holder a stated rate of interest up to the date of maturity, when the issuer promises to repay the principal
the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition
The state of goods placed in a bonded warehouse till the duties are paid; as, merchandise in bond
Basically an IOU or promissory note of a corporation, usually issued in multiples of $1,000 or $5,000, although $100 and $500 denominations are not unknown A bond is evidence of a debt on which the issuing company usually promises to pay the bondholders a specified amount of interest for a specified length of time, and to repay the loan on the expiration date In every case a bond represents debt - its holder is a creditor of the corporation and not a part owner, as is the shareholder
A grade of durable writing, printing and typing paper that has a standard size of 17x22 inches
A bond between two things is the way in which they stick to one another or are joined in some way. The superglue may not create a bond with some plastics
A bond between people is a strong feeling of friendship, love, or shared beliefs and experiences that unites them. The experience created a very special bond between us. the bond that linked them
A bond is essentially a loan which you, the investor or 'bondholder', agree to give to a company (or a government) for a fixed period In return, the company pays you a fixed rate of interest At the end of the bond's term, you then get your original investment back In the meantime, you can sell your bond on to someone else if you wish If interest rates generally are going up, the price of the bond will fall Effectively, this offers new buyers a higher return on their money Conversely, if rates are falling, bond prices rise, but the holder will still get the same interest income Interest rates vary depending on the quality or reliability of the bond issuer Government bonds, or gilts, for example, carry little risk and thus offer lower interest rates Company bonds offer higher interest rates, with the riskiest companies' (or governments') bonds offering the highest of all and being called junk bonds
The bricks may be arranged for this purpose in several different ways, as in English or block bond Fig
It is often represented in graphic formulæ by a short line or dash
But usually a condition is added, that, if the obligor shall do a certain act, appear at a certain place, conform to certain rules, faithfully perform certain duties, or pay a certain sum of money, on or before a time specified, the obligation shall be void; otherwise it shall remain in full force
When people bond with each other, they form a relationship based on love or shared beliefs and experiences. You can also say that people bond or that something bonds them. Belinda was having difficulty bonding with the baby They all bonded while writing graffiti together What had bonded them instantly and so completely was their similar background The players are bonded by a spirit that is rarely seen in an English team. + bonding bond·ing They expect bonding to occur naturally
See Diagram of Benzene nucleus, and Valence
a superior quality of strong durable white writing paper; originally made for printing documents
2, where each course consists of headers and stretchers alternately, so laid as always to break joints; Cross bond, which differs from the English by the change of the second stretcher line so that its joints come in the middle of the first, and the same position of stretchers comes back every fifth line; Combined cross and English bond, where the inner part of the wall is laid in the one method, the outer in the other
stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
A certificate issued for a period of more than one year with the purpose of raising capital by borrowing The federal government, states, cities, corporations, and many other types of institutions sell bonds A bond is generally a promise to repay the principal along with interest on a specific date
a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money; the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal
A binding force or influence; a cause of union; a uniting tie; as, the bonds of fellowship
(1) the written evidence of debt, bearing a stated rate or stated rates of interest or stating a formula for determining that rate, and maturing on a date certain, on which date and upon presentation a fixed sum of money plus interest is payable to the holder or owner An issue is usually composed of many bonds that mature over more than just a few years; or (2) for purposes of computations tied in to "per bond," a $1,000 increment of an issue (no matter what the actual denominations are)
An interest-bearing certificate of debt with a maturity date An obligation of a government or business corporation A real estate bond is a written obligation usually secured by a mortgage or a deed of trust
issue bonds on
held in slavery; "born of enslaved parents"
In a state of servitude or slavery; captive
A bond between people or groups is a close connection that they have with each other, for example because they have a special agreement. the strong bond between church and nation There are tangible signs that the republic's successfully breaking its bonds with Moscow. = link
An insurance agreement by which one party is insured against loss or default by a third party In the construction business a performance bond ensures the interested party that the contractor will complete the project A bond can also be a method of financing debt by a government or corporation, which is interest-bearing and has priority over stock in terms of security
an IOU issued by a corporation or government that confirms you are lending the corporation or government money Bonds pay interest regularly to lenders At the end of the term of the bond, the borrower returns to the lender the face value of the bond (the amount the lender invested in the bond)
A debt instrument that pays a set amount of interest on a regular basis The amount of debt is known as the principal, and the compensation given to lenders for making such funds available is typically in the form of interest payments There are three major types of bonds: corporate, government and municipal A corporate bond with a low credit rating is called a high-yield or junk bond See "What Exactly Is A Bond?" BACK TO TOP
The state of being bound; imprisonment; captivity, restraint
a band; a ligament; a shackle or a manacle
a connection that fastens things together
A certificate of ownership of a specified portion of a debt due by the federal government to holders, bearing a fixed rate of interest
A promissory note or debt security issued by a debtor, such as a government agency, local government, or a corporation, to a creditor, in a fixed amount and for a specified period An interest bearing bond is where the debtor agrees to repay the principal amount plus a given rate of interest when the bond matures A discounted bond is sold at a discount of its face value, such that the creditor receives a given rate of return through price appreciation upon repayment of the bond at face value
A certificate of indebtedness issued by the government in return for money it has borrowed; a promise to pay a specified sum of money at a fixed time in the future and carrying interest at a fixed rate
United States civil rights leader who was elected to the legislature in Georgia but was barred from taking his seat because he opposed the Vietnam War (born 1940)
{f} store in a bonded warehouse; stick; be stuck
Moral or political duty or obligation
A tradable financial instrument that is a promise by a business or a government to repay money that it has borrowed A discount bond is a short-term promise to pay a fixed sum on the date that the bond matures A coupon bond is a promise to periodically pay out coupon interest payments until the bond matures, and then to repay the bond's principal value at maturity
British secret operative 007 in novels by Ian Fleming
bring together in a common cause or emotion; "The death of their child had drawn them together"
A note obliging a corporation or governmental unit to repay, on a specified date, money loaned to it by the bondholder The holder receives interest for the life of the bond If a bond is backed by collateral, it is called a mortgage bond If it is backed only by the good faith and credit rating of the issuing company, it is called a debenture
When a government or company issues a bond, it borrows money from investors. The certificate which is issued to investors who lend money is also called a bond. Most of it will be financed by government bonds. the recent sharp decline in bond prices. see also junk bond, premium bond. American politician and civil rights leader who was elected to the Georgia legislature (1966) but temporarily barred from taking office because of his opposition to the Vietnam War. In construction, the systematic arrangement of bricks or other building units (e.g., concrete blocks, glass blocks, or clay tiles) to ensure stability. Units laid with their ends toward the face of a wall are called headers; units with their lengths parallel to the wall are called stretchers. Common types are the English bond (courses of stretchers and headers alternate), the Flemish or Dutch bond (headers and stretchers are laid alternately within each course, each header being centered over the stretcher below it), and the American bond (every fifth or sixth course consists of headers, the rest being stretchers). See also masonry. In finance, loan contract issued by local, state, and national governments and by private corporations, specifying an obligation to return borrowed funds. The issuer promises to pay interest on the debt when due (usually semiannually) at a stipulated percentage of the face value and to redeem the face value of the bond at maturity in legal tender. Bonds usually indicate a debt of substantial size and are issued in more formal fashion than promissory notes, ordinarily under seal. Government bonds may be backed by taxes, or they may be revenue bonds, backed only by revenue from the specific project (toll roads, airports, etc.) to which they are committed. Bonds are rated based on the issuer's creditworthiness. The ratings, assigned by independent rating agencies, generally run from AAA to D; bonds with ratings from AAA to BBB are regarded as suitable for investment. See also junk bond. In law, a formal written agreement by which a person undertakes to perform a certain act (e.g., appearing in court or fulfilling the obligations of a contract). Failure to perform the act obligates the person to pay a sum of money or to forfeit money on deposit. A bond is an incentive to fulfill an obligation; it also provides reassurance that compensation is available if the duty is not fulfilled. A surety usually is involved, and the bond makes the surety responsible for the consequences of the obligated person's behaviour. See also bail. Bond Horace Julian covalent bond ionic bond junk bond revenue bond limited obligation bond Bonds Barry Barry Lamar Bonds hydrogen bonding
(criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial; "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by an alderman"
Bond girl
A sexy, seductive young woman
Bond girl
One of the sexy, seductive young women who appear in James Bond movies
Bond girls
plural form of Bond girl
Bond villain
A villain typical of the sort that typically appears in James Bond movies: an evil mastermind who attempts to take over the world
Bond villains
plural form of Bond villain
bond discount
A reduction from the face amount of a bond that occurs where bonds are sold on the market for cash at a price less than the face amount. Since bonds mature years after issue, they are discounted to reflect present value
bond dissociation energy
The change in enthalpy that occurs when a specific chemical bond is broken; a measure of the strength of the bond
bond distortion
Any change in the lengths of chemical bonds, and in the angles between them, caused by steric hindrance and similar forces
bond energy
The sum of the bond dissociation energies of all the bonds in a molecule
bond energy
The average or typical bond dissociation energy of a particular type of bond
bond for deed
: A document given by the owner of real estate to convey the property upon being paid money; an agreement to convey title in the future that, so long as it remains executory, allows title to remain vested in the original owner
bond for general purposes
: Government bonds that are a charge against the taxpayers generally, as distinguished from bonds for improvements, the cost of which is charged to the property specially benefited
bond issue
The offering of bonds for sale to investors
bond issues
plural form of bond issue
bond market
A financial market where participants buy and sell debt securities, usually in the form of bonds
bond markets
plural form of bond market
bond premium
The amount that the purchaser pays in buying a bond that exceeds the face value or call value of the bond
bond premiums
plural form of bond premium
Bond Street
a street in London famous for its expensive shops
bond interest
interest which accumulates on a bond
bond issue
interest bearing certificate of indebtedness
bond issue
bonds sold by a corporation or government agency at a particular time and identifiable by date of maturity
bond linked to the Cost of Living Index
promissory note that is dependent upon the index of how much it costs to live in the country
bond linked to the US Dollar
promissory note dependent upon the value of the U.S. dollar
bond market
market which trades in bonds (monetary obligations of companies or government)
bond market crisis
breakdown in the buying and selling of bonds
bond maturity
payable savings bond
bond paper
A superior grade of strong white paper made wholly or in part from rag pulp
bond paper
high quality stationery
bond quotation index
listing of current bond prices
bond rating
The grading of a debt security with respect to the issuer's ability to meet interest and principal payments in a timely manner See AAA, AA/Aa, BBB/Baa, BB/Ba
bond rating
A judgment about the ability of the bond issuer to fulfill its obligation to pay interest and repay the principal when due The best-known bond-rating companies are Standard & Poor's and Moody's Their rating systems, although slightly different, both use a letter-grade system, with triple-A the highest rating and C or D the lowest
bond rating
an evaluation by a rating company of the probability that a particular bond issue will default; "bonds of the highest quality are said to have bond ratings of AAA
bond rating
An assessment of the likelihood that investors will receive the promised interest and principal payments on time Bond ratings are assigned by independent agencies, such as Moody's Investors Service and Standard & Poor's
bond rating
Some financial information services rate bonds, thus telling investors how safe and secure an investment a particular bond is The highest-rated bonds are rated AAA
bond rating
A grade given to bonds that indicates the quality of the investment The more A's the better, ranging from AAA (very unlikely to default) to D (in default) Moody's Investment Services and Standard & Poor's are the two major bond rating companies
bond rating
An assessment of the likelihood that a bond issuer will pay the interest on its debt on time Bond ratings are assigned by independent agencies, such as Moody's Investors Service and Standard & Poor's Ratings range from AAA or Aaa (highest) to D (in default) Bonds rated below B are not investment grade and are called high-yield or junk bonds Since the likelihood of default is greater on such bonds, issues are forced to pay higher interest rates to attract investors See "Types of Bonds " BACK TO TOP
bond rating
A grade given to bonds that indicates the quality of the investment As in school, the more A's the better, ranging from AAA (very unlikely to default) to D (in default) Moody's Investment Services and Standard & Poor's are the two major bond-rating companies
bond rating
A way of measuring the bond issuer’s ability to make good on its promise to pay the major bond rating agencies are Standard & Poor’s Corp and Moody’s Inc
bond rating
A rating based on the possibility of default by a bond issuer The ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) See: Rating, investment grade
bond rating
a rating on the possibilty of default, from AAA (highly unlikely) to D (default)
bond rating
Method of evaluating the possibility of default by a bond issuer Standard & Poor's, Moody's Investors Service, and Fitch's Investors Service analyze the financial strength of each bond's issuer, whether a corporation or a government body Their ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default)
bond rating
A measure of the quality, safety, and potential performance of a bond issue Moody's Investors Service and Standard & Poor's are two major companies that rate bonds
bond rating
(Economics) grade given to a bond that measures its safety and quality (usually between AAA - best and D - worst)
bond rating
An evaluation by investor advisory services indicating the probability of timely repayment of principal and interest on bonded indebtedness These ratings significantly influence the interest rate that a borrowing government must pay on its bond issues Montgomery County bonds are rated by three major advisory services: Moody's Investors Service, Standard and Poor's Corporation, and Fitch Investors Service The County continues to have the highest possible rating from each of these services
bond rating
A method of evaluating the possibility of default by a bond issuer Standard and Poor's, Moody's Investors Service, and Fitch's Investors Service analyze the financial strength of each bond's issuer, whether a corporation or a government body Their ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) Bonds rated B or below are not investment grade--in other words, institutions that invest other people's money may not buy them under most state laws
bond rating
An evaluation of the financial strength of a bond issuer Ratings range from AAA (highly unlikely to default) to D (in default) Standard & Poor's and Moody's Investor Service are examples of two rating services
bond rating
The classification of a bond’s investment quality
bond rating
A system of evaluating the probability of whether a bond issuer will default Standard and Poor's Corp and Moody's Investors Services, among other firms, analyze the financial stability of both corporate and government bond issuers Ratings range from AAA or Aaa (extremely unlikely to default) to D (currently in default) Bonds rated BBB or below by S&P or Baa or below by Moody's are not considered to be of investment grade Mutual funds generally restrict their bond purchases to issues of certain quality ratings, which are specified in their prospectuses
bond rating
Government or corporate bonds are rated by companies like the Dominion Bond Rating Service as to risk A Double-A rating, for example, would give investors an objective assessment as to how capable the issuer is of meeting its repayment obligations It's a risk assessment
bond rating
Both Standard and Poor's and Moody's Investor Services evaluate the probability of a bond issuer defaulting by analyzing the financial stability of the issuer Bonds are rated from AAA or Aaa, the top rating, to D, which means the issuer is currently in default Bonds with a BBB or Baa rating or below are considered high risk Read the prospectus to find out the ratings of bonds in the portfolio and those that may be considered for purchase
bond servant
slave, one bound to service without pay
bond servant
A slave; one who is bound to service without wages
bond servant
someone bound to labor without wages
bond service
The condition of a bond servant; service without wages; slavery
bond trading
trading in bonds (usually by a broker on the floor of an exchange)
bond yield
Stated simply, the yield on a bond is the interest you actually earn on your investment If you buy a new issue, your yield is the same as the interest rate, but if you buy on the secondary market, your yield may be higher or lower When the yield of a bond goes up, its price has fallen Conversely, if a bond's yield falls, its market value has risen See "When Yield Goes Up, Price Goes Down " BACK TO TOP
bond yield
Total annual interest divided by total cost
bond yield
the internal rate of return to holding a bond, depending therefore on (i) the market price of acquiring the bond, (ii) its nominal value and the delay until its redemption, and (iii) its coupon payment and the number and timing of the coupon payments to be received before redemption
English bond
In bricklaying, an arrangement of bricks such that one course has the short sides of the bricks (headers) facing outwards, and the next course has the long sides of the bricks (stretchers) facing outwards
Flemish bond
In bricklaying, an arrangement of bricks such that each course consists of alternate bricks having their short sides (headers) and long sides (stretchers) facing outwards, with alternate courses being offset
James Bond
A fictional British spy in the novels of Ian Fleming and the motion pictures based on these novels, famous for his suavity, ingenuity, ruthlessness and supply of gadgets
James Bond villain
Alternative form of Bond villain
Premium Bond
a method of financial investment available to UK citizens where, instead of interest payments, investors have the chance to win tax-free prizes, or get their money back
accountable property officer's bond
A bond executed by an individual who is charged with the responsibility of protecting and maintaining Government property or keeping records for such property
accrual bond
a fixed-interest bond that is issued at its face value and repaid at the end of the maturity period together with the accrued interestWall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor (by David L. Scott, 2003 Houghton Mifflin Company) at
baby bond
any bond, issued with a value less than $1,000, intended for small investors
bail bond
a surety, used to obtain the release of a criminal defendant who has been required to give bail
banana bond
An extended covalent bond found in boranes in which a hydrogen atom is shared by two boron atoms; a form of three-center two-electron bond
banana-bond
Attributive form of banana bond, noun
bastardy bond
A document that named the father of a child whose parents were not married, and stipulated payments (to the mother or to the parish) to be made for its upkeep
bearer bond
Bearer bonds are negotiable instruments that must be safeguarded by the owner to prevent loss.Interest is paid by coupon redemptions
bondable
able to form bonds
bonds
Third-person singular simple present indicative form of bond
bonds
plural form of bond
bonds
the condition of goods in a bonded warehouse until duty is paid
callable bond
A bond that can be called (redeemed) by the issuer prior to its maturity, on certain call dates, at call prices. On the call dates, the issuer has the right, but not the obligation, to buy back the bonds from the bond holders at the call price. Technically speaking, the bonds are not really bought and held by the issuer, but cancelled immediately or no longer accrue interest at the original coupon rate
chemical bond
Any of several attractive forces that serve to bind atoms together to form molecules
coordinate bond
A type of covalent bond where the two electrons being shared originate from the same atom; a dative bond
coordinate bond
One of the bonds between the central metal atom of a coordination compound and its ligands
covalent bond
A type of chemical bond where two atoms are connected to each other by the sharing of two or more electrons
dative bond
coordinate bond
disulfide bond
A bond, consisting of a covalent bond between two sulfur atoms, formed by the reaction of two thiol groups, especially between the thiol groups of two proteins
double bond
A covalent bond in which two electron pairs (instead of the usual one) are shared between two atoms; most common between carbon atoms and carbon, oxygen or nitrogen atoms, but several other forms are known
fidelity bond
An insurance contract that covers an employer against loss due to fraudulent or dishonest employees
glycosidic bond
Any bond by reaction of the hemiacetal part of a saccharide and the hydroxyl group of another saccharide or an alcohol
guaranteed equity bond
A type of investment that returns a fixed portion of the principal plus the result of equity trading with the balance
hydrogen bond
A weak bond in which a hydrogen atom in one molecule is attracted to an electronegative atom (usually nitrogen or oxygen) in the same or different molecule
hydrogen bond
To bond to another species by means of hydrogen bonds. E.g. Water hydrogen bonds with itself
ionic bond
A type of chemical bond where two atoms or molecules are connected to each other by electrostatic attraction
junk bond
A bond (an instrument of debt) which is considered below "investment grade" due to a significant risk of default by the issuer. The interest rate is higher in order to compensate holders for that risk
metallic bond
a chemical bond in which mobile electrons are shared over many nuclei; this leads to electrical conduction
mortgage bond
A bond secured by a lien on real estate
pair bond
a relationship, often permanent, formed between a male and female animal; initiated during courtship and maintained after mating
peace bond
A court order forbidding one party to bother another

Atticus smiled wryly. Do what? Put him under a peace bond?.

peptide bond
An amide bond formed between the amino and carboxyl functional groups of separate amino acids
peptide bond
The primary linkage of amino acids in proteins
performance bond
: A contractor's bond, guaranteeing that the contractor will perform the contract and providing that, in the event of default, the surety may complete the contract or pay damages up to the bond limit
perpetual bond
A bond with no maturity date, paying coupons forever
polar covalent bond
A covalent bond in which the electrons are not shared equally, giving the bond some ionic character
registered bond
: Registered bonds are recorded on the books of the issuer by the trustee, and interest is paid by mail to the holder of record
serial bond
Bonds issued in a series by a public entity that are payable at different times
sigma bond
A covalent atomic bond that is rotationally symmetric about its axis
single bond
a covalent bond in which one electron pair is shared between two atoms
surety bond
: A bond issued by one party, the surety, guaranteeing that he will perform certain acts promised by another or pay a stipulated sum, up to the bond limit, in lieu of performance, should the principle fail to perform
surety bond
: In a criminal case, the surety (or bail) bond assures the appearance of the defendant or the repayment of bail forfeited upon the defendant's failure to appear in court
three-center two-electron bond
Any of several forms of extended covalent bond, deficient in one electron, joining three atoms
triple bond
A covalent bond in which three electron pairs (instead of the usual one) are shared between two atoms; most common between carbon atoms and carbon or nitrogen atoms, but a few other forms are known. Symbolized in formulae as ≡
valence bond
A bond formed between one or more pairs of electrons in the valence shell of two or more atoms
war bond
A type of savings bond used by nations to help fund war efforts
zero coupon bond
A bond (e.g., corporate debenture or government debt) that has no coupon (i.e., pays no interest), during the life of the issue. Such a bond is initially sold at a deep discount to its face value. The rate of return to the holder is derived from the gradual appreciation as the security moves toward maturity
bonder
A person who puts goods into bond or owns goods in bond
bonder
A binding stone or brick
performance bond
A bond issued by a bank or other financial institution, guaranteeing the fulfilment of a particular contract
A bond
band
Bonds
bailor
a bond
union
bondable
{s} able to be put into a binding security; linkable, connectable
bondable
capable of holding together or cohering; as particles in a mass
bondable
capable of being fastened or secured with a rope or bond
bonded
Placed under, or covered by, a bond, as for the payment of duties, or for conformity to certain regulations
bonded
Steel is bonded to polyethylene with a copolymer adhesive All STALPETH and some ASP cables are bonded Provides extra strength to jacket, primarily used in underground applications
bonded
To be attached to a surface with cement or mortar
bonded
(Ticaret) Contractual description of service delivery performance specifying terms and conditions that may involve posting a bond
bonded
Goods stored by customs until the import duties are paid or the goods are exported
bonded
past of bond
bonded
Someone who is given the task of controlling a GAHL Because the perceptions of a GAHL are altered during the manifestation of their Angel/Demon an outside source of direction is required A person is chosen by the GAHL with whom they form a deep connection The qualities that make a bonded are unknown, as is the process through which the GAHL creates the connection; it appears to be based on instinct The formalised ritual for bonding includes a marriage ceremony, as this is invariably the type of relationship that develops Though the GAHLs are then predisposed to follow the instructions of their bonded, this is not always an easy task, and the directions are often taken literally
bonded
{s} secured in a bonded warehouse
bonded
The storage of certain goods under charge of customs viz customs seal until the import duties are paid or until the goods are taken out of the country Bonded warehouse (place where goods can be placed under bond) Bonded store (place on a vessel where goods are placed behind seal until the time that the vessel leaves the port/country again) Bonded goods (dutiable goods upon which duties have not been paid, i e goods in transit or warehoused pending customs clearance)
bonded
secured by written agreement
bonded
A bonded company has entered into a legal agreement which offers its customers some protection if the company does not fulfil its contract with them. The company is a fully bonded member of the Association of British Travel Agents
bonder
{i} person who works in bonds; substance that binds two things together
bonder
A freeholder on a small scale
bonder
A bonding stone or brick; a bondstone
bonder
A machine or substance used to make a bond, or a person who uses such
bonder
One who places goods under bond or in a bonded warehouse
bonding
the covering of a tooth surface to correct stained or damaged teeth, by painting a layer of plastic on the tooth bridge: artificial teeth used to replace missing teeth that are attached, usually on both sides, by crowns to adjacent teeth bruxism: the rubbing or grinding of teeth usually during sleep
bonding
1 Specifically, a system of connections between all metal parts of an aircraft or other structure forming a continuos electrical unit and preventing jumping or arcing of static electricity
bonding
present participle of bond
bonding
fastening firmly together
bonding
Connecting together in such a way as to assure electrical conductivity
bonding
a permanent electrical connection
bonding
Bonding is the creation of a relationship between two devices The bond is a link key The relationship is created when the link key is exchanged between two devices The devices are known to each other prior to the bonding procedure A user initiates the bonding procedure and enters a passkey with the explicit purpose of creating a bond between two devices This differs from the authenticate using a passkey procedure where the user is requested to enter a passkey during the establishment of the link
bonding
The process of attaching brackets to the teeth using a special glue
bonding
The permanent joining of metallic parts to form an electrically conductive path which will assure electrical continuity & the capacity to conduct safely any current likely to be imposed on it
bonding
Insurance coverage carried by brokerage firms to protect investors from losses due to employee dishonesty such as larceny and embezzlement
bonding
(dentistry) a technique for repairing a tooth; resinous material is applied to the surface of the tooth where it adheres to the tooth's enamel
bonding
Safety practice where two objects are interconnected with clamps and bare wire This equalizes electrical potential between the objects and helps prevent static sparks that could ignite flammable materials
bonding
A method used to produce good electrical contact between metallic parts Also refers to the grounding bars and straps used in buildings to bond equipment to an approved ground
bonding
The process of connecting wires from the package leads to the chip (or die) bonding pads Part of the assembly process A small-diameter gold or aluminum wire is bonded to the pad area by a combination of heat and ultrasonic energy
Türkçe - İngilizce

bond teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bond çanta
attaché case
bond