develop

listen to the pronunciation of develop
İngilizce - Türkçe
geliştirmek

Sosyal garip insanlar güvensizlikleri geliştirmek eğilimindedir. - Socially awkward people tend to develop insecurities.

Yeni bir makine geliştirmek için çok çalıştılar. - They worked hard in order to develop a new machine.

gelişmek

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım etmeliler. - Advanced countries must give aid to developing countries.

Hindistan gelişmekte olan bir ülkedir. - India is a developing country.

oluşmak
{f} ilerlemek
genişlemek
geliştir

Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler. - Students should develop their reading skills.

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

artmak
kalkınmak
geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir
(Askeri) GELİŞTİRMEK: Daha yeni ve yararlı malzeme ve usuller bulmak ve bunları askeri maksatlarda kullanmak üzere, mevcut ilmi esaslar, teknik, malzeme ve fizik kanunları üzerinde incelemeler yapmak
film banyo etmek
büyütmek
artırmak
yükselmek ateş
gelişme göstermek
gelişme kaydetmek
harekete geçmek
(film) banyo etmek
açınmak
(Matematik) açındırmak
kalkındırmak
abad etmek
ortaya çıkmak
işlenecek hale getirmek
görünmeye başlamak
(filmi) banyo etmek
büyümek
harekete geçirmek
(hastalık) geçirmek
(Tekstil) inkişaf ettirmek
meydana çı
olgunlaşmak
{f} şekillendirmek
inkişaf etmek
tekâmül ettirmek
{f} açıklamak
{f} açınım yapmak
{f} tab etmek
{f} ilgi göstermek
{f} yükselmek (ateş)
{f} 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir
husule getirmek
{f} banyo etmek
{f} ün kazanmak
adet edinmek
edinmek
(Tıp) yürütmek
development
gelişme

Android uygulamaların gelişmesi bugünden itibaren mümkündür. - The development of applications for Android is possible from today.

Son gelişmeler onların seyahat planlarını değiştirmelerine neden oldu. - Recent developments caused them to change their travel plans.

developing
gelişen

Newton İngiliz parası taklitçiliğini önlemek için gelişen tekniklerde etkiliydi. - Newton was instrumental in developing techniques to prevent counterfeiting of the English money.

developer
geliştirici

Tom bir yazılım geliştiricisi. - Tom is a software developer.

Tom bir video oyunu geliştiricisi. - Tom is a video game developer.

developed
{s} gelişmiş

Dilsel güzelliğin gelişmiş algısı hâlâ onda eksik. - A developed perception of linguistic beauty is still lacking in her.

Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir. - Agriculture is developed in the most fertile lands of the region.

develop a behaviour
davranış oluşturmak
develop a business
bir firmayı genişletmek
develop a cooperation
işbirliği geliştirmek
develop a great interest in
merak sarmak
develop a great interest in
merak sardırmak
develop a hypothesis
hipotez geliştirmek
develop a method
yöntem geliştirmek
develop a mole
benlenmek
develop a passion
merak sarmak
develop a passion for
merak sardırmak
develop a passion for
merak sarmak
develop a plan
plan oluşturmak
develop a point of view
bakış açısı geliştirmek
develop a policy
politika geliştirmek
develop a position
(Askeri) durumu aydınlatmak
develop a profile
profilini çıkarmak
develop a profile
profil çıkarmak
develop a profile
profilini çıkartmak
develop a program
program geliştirmek
develop a project
proje geliştirmek
develop a situation
(Askeri) durumu aydınlatmak
develop a skill
beceri geliştirmek
develop a strategy
strateji geliştirmek
develop a style
tarz geliştirmek
develop a system
sistem oluşturmak
develop a system
sistem geliştirmek
develop an attitude
tutum geliştirmek
develop an attitude towards
tavır almak
develop an infection
enfeksiyon kapmak
develop an understanding
anlayış geliştirmek
develop behaviour
davranış geliştirmek
develop branches
dal budak salmak
develop empathy
empati kurmak
develop identity
kimlik kazanmak
develop into a pupa
(Hayvan Bilim, Zooloji) pupa evresini geçirmek
develop liking
(deyim) kanı kaynamak
develop market
pazar genişletmek
develop one's market
pazarını genişletmek
develop one's market
piyasasını genişletmek
develop one's market
pazar genişletmek
develop over a path
(Tıp) belirlenen aralıkta yürütme
develop pneumonia
zatürree olmak
develop pneumonia
zatürreeye yakalanmak
develop rapidly
hızla gelişmek
develop technology
teknoloji üretmek
develop trust
güven oluşturmak
develop trust
güven yaratmak
develop understanding
anlayış geliştirmek
develop wings
kanatlanmak
develop present cooperation
mevcut işbirliğini geliştirmek
develop a closer relationship
daha yakın bir ilişki kurmak
develop from
geliştirmiş
develop into
haline
develop out of
-den/dan doğmak
develop to
geliştirmek
develop (of crack)
çatlak ilerlemesi
develop a position or situation
(Askeri) DURUMU AYDINLATMAK: Taktik bir durumda, düşmanın terkip ve tertibatı hakkında daha fazla b ilgi elde etmek için gösterilen faaliyet
develop an idea
fikir geliştirmek
developing
{s} gelişmekte olan

Aç insanların % 98'i gelişmekte olan ülkelerde yaşar. - 98% of hungry people live in developing countries.

Çoğu gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus çok hızlı artıyor. - The urban population in most developing countries is increasing very fast.

development
geliştirme

Uzun vadeli çıkarların uğruna, biz geliştirme departmanını satmaya karar verdik. - For the sake of long-term interests, we have decided to sell the development department.

developed
{f} geliştir: adj.gelişmiş
developed
bayındır
development
(Fotoğrafçılık) geliştirim
developer
yıkayıcı
developing
{f} geliştir

Onun çalışmaları bilimsel araştırmayı geliştirmeye çok katkıda bulundu. - Her studies contributed greatly to developing scientific research.

Yeni malzemelerin geliştirilmesi ile uğraşmaktadır. - He is engaged in developing new materials.

developing
{s} ilerleyen
developer
{i} gelişim gösteren kimse
development
büyüme

Değişim bazen zor olabilir, ancak yeni fırsatlar yaratabilir ve kişisel büyüme ve gelişme aracı olabilir. - Change can sometimes be difficult, but it can also open up new opportunities and be a means of personal growth and development.

Hangisi daha önemlidir, ekonomik büyüme mi yoksa çevrenin korunması mı? - Which is more important, economic development or environmental protection?

begin to develop
filizlenmek
developed
{f} geliştir

Amerika'da iken İngilizce becerisini geliştirdi. - He developed his English skill while he was in America.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

developer
geliştirmen
developer
geliştiren şey veya kimse
developing
gelişerek
development
(Fotoğrafçılık,Teknik) banyo etme
development
film banyo
development
(Fotoğrafçılık) imara açma
development
(Fotoğrafçılık) (film) banyo
development
adet edinme
development
oluşum
development
edinme
development
(Madencilik) amenajman
development
açınma
development
(Ticaret) iktisadi kalkınma
development
zuhur
development
açılım
development
gelişmişlik
development
(Jeoloji,Madencilik) hazırlık
development
tekamül
development
atılım
development
(Fotoğrafçılık) oluşma
development
terakki
development
geliştirilmiş ürün
development
(Hukuk) kalkınma

O, sürdürülebilir kalkınma konusunda bir uzmandır. - He is an expert in sustainable development.

Bin yılın kalkınma hedeflerine 2015 yılına kadar ulaşılması gerekiyordu. - The Millennium Development Goals were supposed to be achieved by 2015.

development
ilerleme
developer
developman maddesi
developer
inkişaf maddesi
developing
geliştirme

Turizmi büyük çapta geliştirme umutlarımız vardı. - We had hopes of developing tourism on a big scale.

Birçok genç mühendis istihdam edildi ve onlar kendilerini yeni bir bilgisayar geliştirmek için adadılar. - Several young engineers were employed and were devoted to developing a new computer.

developing
inkişaf
developing
developman
development
genişletme
development
genişleme
help develop
yardımı geliştir
developed
develope
developed
abadan
developed
bayındırlaşmak
Developed
geliştirilmiş
co-develop
ortaklaşa geliştirmek
developed
mütekamil
developed
{f} kalkın: adj.kalkınmış
developed
geliştirilecek
developed
geliştirilmeli
developes
geliştiren
developing
{i} gelişmekte o

Çoğu gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus çok hızlı artıyor. - The urban population in most developing countries is increasing very fast.

Aç insanların % 98'i gelişmekte olan ülkelerde yaşar. - 98% of hungry people live in developing countries.

developing
{f} geliştir: prep.gelişerek
developing
geliştiriyor
development
gelişim

O, ekonominin gelişimine çok katkıda bulundu. - He contributed much to the development of the economy.

İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi. - After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.

development
(Gazetecilik) Basma, baskı
development
geli
development
gelişm
develops
geliştirmekte
to develop plan
plan geliştirme
developer
develope eden ilaç
developer
tekâmül ettiren şey veya kimse
developer
{i} şehir plânlamacısı
developer
revelatör
developer
müteahhit/geliştirici
developer
{i} film banyosu ilacı
developer
yıkamaç
development
{i} site

Fadıl, Kahire yakınlarındaki bir sitede yaşıyordu. - Fadil lived in a housing development near Cairo.

development
{i} son durum
development
{i} (âdet) edinme
development
(Askeri) GELİŞTİRME: Askeri maksatlarda kullanılacak daha yeni ve geliştirilmiş malzeme ve metotlar meydana getirmek için mevcut ilmi esaslar ile teknik malzeme ve fizik kanunlarının tatbiki
development
(Tekstil) inkişaf
development
{i} (fırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum
development
{i} tab etme
development
(Tıp) Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf
help develop
yardımı geliştirmek
over develop
filmi çok banyo etmek
over develop
aşırı geliştirmek
Türkçe - Türkçe

develop teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

developer
bakınız yıkamaç
İngilizce - İngilizce
To bring out images latent in photographic film

Please develop this roll of film.

To place one's pieces actively

I need to develop my white-square bishop.

To change with a specific direction, progress

Let's see how things develop and then make our decision.

To cause a ball to become more open and available to be played on later. Usually by moving it away from the cushion, or by opening a pack
To create

I need to develop a plan for the next three weeks.

To progress through a sequence of stages

An embryo develops into a fetus and then into an infant.

{f} build, improve; mature, grow
generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone"
elaborate, as of theories and hypotheses; "Could you develop the ideas in your thesis"
disclose, discover, perfect or unfold a plan or idea
work out; "We have developed a new theory of evolution"
expand in the form of a series; "Develop the function in the following form"
grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment; "A flower developed on the branch"; "The country developed into a mighty superpower"; "The embryo develops into a fetus";"This situation has developed over a long time"
establish
To change the form of something through a succession of states or stages, each of which is preparatory to the next The successive changes are undertaken to improve the quality of or refine the resulting object or software
be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"
To cause to become visible, as an invisible or latent image upon plate, by submitting it to chemical agents; to bring to view
To bring to light gradually To work out To bring from a simple to a complex state To evolve
become technologically advanced; "Many countries in Asia are now developing at a very fast pace"; "Viet Nam is modernizing rapidly"
process of colour forming
(1) Convert an information system design into a working information system ready for implementation (2) Convert a software design into a working application ready for implementation A design is not properly developed until it has been tested
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
To develop photographs means to make negatives or prints from a photographic film
3rd step in the photolithography process, during which chemicals are applied on coated and aligned wafers to remove areas of exposed photo resist, leaving the wafer with a photo resist pattern
move one's pieces into strategically more advantageous positions; "Spassky developed quickly"
To place ones pieces actively
make something new, such as a product or a mental or artistic creation; "Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather"; "They developed a new technique"
If a problem or difficulty develops, it begins to occur. A huge row has developed about the pollution emanating from a chemical plant. blood clots in his lungs, a problem which developed from a leg injury. = arise
To go through a process of natural evolution or growth, by successive changes from a less perfect to a more perfect or more highly organized state; to advance from a simpler form of existence to one more complex either in structure or function; as, a blossom develops from a bud; the seed develops into a plant; the embryo develops into a well-formed animal; the mind develops year by year
to plan something out and then expand it
be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"; elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key"
change the use of and make available or usable; "develop land"; "The country developed its natural resources"; "The remote areas of the country were gradually built up"
If you say that a country develops, you mean that it changes from being a poor agricultural country to being a rich industrial country. All countries, it was predicted, would develop and develop fast. see also developed, developing
To expand and elaborate the details of a plan or outline for a particular course of action or program *
To change the form of, as of an algebraic expression, by executing certain indicated operations without changing the value
If someone develops a new product, they design it and produce it. He claims that several countries have developed nuclear weapons secretly
If you develop an illness, or if it develops, you become affected by it. The test should identify which smokers are most prone to develop lung cancer A sharp ache developed in her back muscles
cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development; "The perfect climate here develops the grain"; "He developed a new kind of apple"
gain through experience; "I acquired a strong aversion to television"; "Children must develop a sense of right and wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new position"; "develop a passion for painting"
To become apparent gradually; as, a picture on sensitive paper develops on the application of heat; the plans of the conspirators develop
grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
If you develop a skill, quality, or relationship, or if it develops, it becomes better or stronger. Now you have an opportunity to develop a greater understanding of each other Their friendship developed through their shared interest in the Arts. + developed de·vel·oped a highly developed instinct for self-preservation
To develop land or property means to make it more profitable, by building houses or factories or by improving the existing buildings. Entrepreneurs developed fashionable restaurants and bars in the area. + developed de·vel·oped Developed land was to grow from 5.3% to 6.9%
elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key"
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
If a piece of equipment develops a fault, it starts to have the fault. The aircraft made an unscheduled landing after developing an electrical fault
To progress
superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry
To unfold gradually, as a flower from a bud; hence, to bring through a succession of states or stages, each of which is preparatory to the next; to form or expand by a process of growth; to cause to change gradually from an embryo, or a lower state, to a higher state or form of being; as, sunshine and rain develop the bud into a flower; to develop the mind
To advance; to further; to prefect; to make to increase; to promote the growth of
superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone"
When something develops, it grows or changes over a period of time and usually becomes more advanced, complete, or severe. It's hard to say at this stage how the market will develop These clashes could develop into open warfare Society begins to have an impact on the developing child. + developed de·vel·oped Their bodies were well-developed and super fit
happen; "Report the news as it develops"; "These political movements recrudesce from time to time"
(verb) The act of eluting a chromatographic plate Once the elution is complete, the plate is said to have been "developed"
make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me
To free from that which infolds or envelops; to unfold; to lay open by degrees or in detail; to make visible or known; to disclose; to produce or give forth; as, to develop theories; a motor that develops 100 horse power
expand in the form of a series; "Develop the function in the following form" grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment; "A flower developed on the branch"; "The country developed into a mighty superpower"; "The embryo develops into a fetus";"This situation has developed over a long time" cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development; "The perfect climate here develops the grain"; "He developed a new kind of apple" be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"; elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key" grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior" gain through experience; "I acquired a strong aversion to television"; "Children must develop a sense of right and wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new position"; "develop a passion for painting" move into a strategically more advantageous position; "develop the rook" move one's pieces into strategically more advantageous positions; "Spassky developed quickly" superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone" make something new, such as a product or a mental or artistic creation; "Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather"; "They developed a new technique" make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me
If you develop an idea, theory, story, or theme, or if it develops, it gradually becomes more detailed, advanced, or complex. I would like to thank them for allowing me to develop their original idea The idea of weather forecasting developed incredibly quickly
create by training and teaching; "The old master is training world-class violinists"; "we develop the leaders for the future"
If you develop a habit, reputation, or belief, you start to have it and it then becomes stronger or more noticeable. Mr Robinson has developed the reputation of a ruthless cost-cutter. = acquire
If you develop a business or industry, or if it develops, it becomes bigger and more successful. She won a grant to develop her own business Over the last few years tourism here has developed considerably. + developed de·vel·oped Housing finance is less developed in continental Europe
To Evolve, to Make Available or Usable, to Realize
policies and plans that support individual and community health efforts
move into a strategically more advantageous position; "develop the rook"
make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me"
develop environment
collection of functions and commands that provide convenient programming tools
develop language
computer language that provides convenient tools for writing programs
developed
Not primitive; not third world
developed
Simple past tense and past participle of develop
developer
A liquid used in the chemical processing of traditional photos
developing
Present participle of develop
development
The second section of a piece of music in sonata form
development
Something which has developed

Our news team brings you the latest developments.

development
A real estate development
development
The process by which a mature multicellular organism or part of an organism is produced by the addition of new cells

Of more significance in the nature of branch development; in the Jubulaceae, as in the Porellaceae, branches are acroscopic and normally replace a ventral leaf lobe.

development
The process of developing; growth, directed change

The development of this story has been slow.

development
The application of new ideas to practical problems (''cf. research)

Our development department has produced three new adhesives this year.

development
Development is the process or result of making a basic design gradually better and more advanced. We are spending $850m on research and development
developed
mature
developed
(management system is being -) Back
developed
Land
developed
stronger or more complete or more useful; "the developed qualities of the Hellenic outlook"; "they have very small limbs with only two fully developed toes on each"
developed
Unfurled, as colors flying
developed
past of develop
developed
being changed over time so as to be e g stronger or more complete or more useful; "the developed qualities of the Hellenic outlook"; "they have very small limbs with only two fully developed toes on each"
developed
Mature A well-developed wine is more drinkable than an undeveloped one
developed
If you talk about developed countries or the developed world, you mean the countries or the parts of the world that are wealthy and have many industries. This scarcity is inevitable in less developed countries
developed
(of real estate) made more useful and profitable as by building or laying out roads; "condominiums were built on the developed site"
developed
Wine that has undergone modifications over a period of time
developed
being changed over time so as to be e
developed
(used of societies) having high industrial development; "developed countries
developed
A tasting term referring to the maturity of a wine
developed
Country which has become culturally and socially advanced and is fully exploiting its resources
developed
(used of societies) having high industrial development; "developed countries"
developed
{s} mature; advanced
developed
well-grown
developer
A film developer; a person who uses chemicals to create photographs from photograph negatives
developer
photographic equipment consisting of a chemical solution for developing film
developer
someone who develops real estate (especially someone who prepares a site for residential or commercial use)
developer
A chemical used to rinse away areas defined in previous masking and exposure phases of wafer processing
developer
The substance that carries the toner in the developer unit Through the friction of the developer the toner particles are charged negative, which will cause attraction to the positively charged drum
developer
Developers are used to enhance the visibility of small amounts of inspection penetrant bleeding from small discontinuities Developers draw or absorb penetrant materials from a surface discontinuity to allow the inspection penetrant to be visible under natural or black light See also Wet Developer
developer
photographic equipment consisting of a chemical solution for developing film someone who develops real estate (especially someone who prepares a site for residential or commercial use)
developer
A developer is anyone who implements an algorithm This is one of the two roles that numerical analysists play (the other being a user) Developer's must ensure that the algorithm is correct, that it has a well defined interface, and that it function over as large a range of inputs as possible
developer
a researcher who implements a system
developer
A developer is a person or a company that buys land and builds houses, offices, shops, or factories on it, or buys existing buildings and makes them more modern. common land which would have a high commercial value if sold to developers
developer
The developers are the gnomes who nail down the floors of the HyperForum, paint the walls and fix the occasional dripping faucet
developer
A liquid used in the processing of traditional photos
developer
A reagent used to produce an ingrain color by its action upon some substance on the fiber
developer
A solution used to turn the latent image into a visible image on exposed films or photographic papers
developer
{i} person or thing that develops; chemical substance used in photography
developer
Used to describe a member of a training project team involved in development activities or the project team as a whole Could refer to an instructional designer, graphic designer, writer, etc
developer
a person, business group or organization that increases the usefulness or improves the appearance of any land or real estate property for any ultimate goal, which in most cases, amounts to the goal of personal gain and self enrichment In addition to the ubiquitous real estate speculator-developer, there are also rare nonprofit developers, philanthropists, and developers with social vision, usually working in the fringes to exercise altruistic visions where greed has somehow failed to get there first
developer
In the context of the GRADE Administrator, a developer is a person who works on a "software object," for example, a GRADE model
developer
Anyone who organizes the actual development of land and may or may not be the landowner
developer
A real estate developer; a person or company who prepares a parcel of land for sale, or creates structures on that land
developer
A software developer; a person or company who creates or modifies computer software
developer
the person or firm responsible for creating a community association Developers are usually involved in the construction of the association
developer
A developer is the member of a multimedia project team with responsibility for authoring (coding) the project
developer
One who does whatever is necessary to transform an undeveloped tract of land into parcels ready for construction This could mean acquiring a 100-acre tract of land from a farmer, subdividing the large parcel into one-half acre tracts, putting in roads, curbs, gutters, sewers, and water mains and then selling the individual lots to either builders or private individuals who in turn construct houses on the lots I-and development can also involve commercial property such as the development of a large shopping district or industrial property such as an industrial park
developer
A solution containing a number of chemicals that will convert a latent image on an exposed photographic material to a visible image
developer
In photography, the chemical agent and process used to render photographic images visible after exposure to light In lithographic platemaking, the material used to remove the unexposed coating
developer
One that develops A chemical bath or reagent used in developing photographs
developer
In team development, the person who created an edition of a class or interface Only the developer can version the class or interface
developer
Creator of property improvements by building homes, shopping centers or commercial buildings for a profit on a specific area of land A developer will organize and plan the development, supervise its construction and manage all the business elements of the project
developer
A person or entity engaged in the creation or improvement of certain classes of products
developer
A developer is someone who develops something such as an idea, a design, or a product. John Bardeen was also co-developer of the theory of superconductivity
developer
The company owning the freehold of the resort; who construct the accommodation and leisure facilities They make their profit from the initial sale to 'owners'
developer
One who, or that which, develops
developer
A reagent by the action of which the latent image upon a photographic plate, after exposure in the camera, or otherwise, is developed and visible
developer
An organization that performs development activities (including requirements analysis, design, testing through acceptance) during the software life cycle process
developer
An entrepreneur who has an interest in a property, initiates its development and ensures, that this is carried out ( for occupation, investment or dealing) and from the outset accepts the responsibility for providing or procures the requisite funds needed to finance the whole project
developer
A stakeholder who is a member of an organization responsible for the development and evolution of the automated system
developer
One who develops software, either for internal use or for commercial sale
developer
Chemical solution containing a developing agent, as well as other constituents, which acts on exposed silver halide crystals in the photographics emuslion to produce a metallic silver image
developer
One who transforms raw land to improved property by use of labor, capital, and entrepreneur efforts (More on developers)
developes
third-person singular of develope
developing
The art of developing the competence and confidence of subordinate leaders through role modeling and training and development activities related to their current or future duties
developing
A film-processing step that makes visible the latent image of an exposed photographic emulsion
developing
{s} growing, maturing; undergoing development
developing
relating to societies in which capital needed to industrialize is in short supply
developing
If you talk about developing countries or the developing world, you mean the countries or the parts of the world that are poor and have few industries. In the developing world cigarette consumption is increasing
developing
When a recipe tells you to let a dish develop, it simply means to let the dish rest for a period of time The purpose of this is to let the flavors blend or intensify
developing
gradually unfolding or growing (especially as of something latent); "his developing social conscience"; "after the long winter they took joy in the developing warmth of spring"
developing
(Take your pick)
developing
relating to societies in which capital needed to industrialize is in short supply gradually unfolding or growing (especially as of something latent); "his developing social conscience"; "after the long winter they took joy in the developing warmth of spring"
developing
Of a country: becoming economically more mature or advanced; becoming industrialized
developing
making or becoming visible through or as if through the action of a chemical agent; "he watched as the developing photograph became clearer and sharper
developing
Formerly underveloped country which is now in the process of becoming a developed country
developing
processing a photosensitive material in order to make an image visible; "the development and printing of his pictures took only two hours"
developing
A series of chemical and physical actions done in a commercial lab or the home darkroom that converts light-struck film to an image that can be viewed directly or printed; making prints from negatives
developing
{i} improving, building; growing, maturing
development
The systematic application of knowledge toward the production of useful materials, devices, and systems or methods; including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements (OMB Circular A-11, June 1996) See also Conduct of Research and Development
development
Includes such responsibilities as public education, resource development, training and education, research and development and legislative activities
development
{i} evolvement, gradual growth, evolution, maturation; progression
development
The process of developing; growth
development
The act or process of changing or expanding an expression into another of equivalent value or meaning
development
The active placement of the pieces, or the process of achieving it
development
When refering to population: to advance, get stronger, better, smarter -- esp to advance in technology, method or wisdom (Note: growth and development mean the same in other contexts and as generally defined by Webster) Note, some have defined development as: "Meeting the basic needs (economic, health, nutrition, social services, infrastructure) of people, and improving the standard of living in a society" which is quite a different concept
development
the act of making some area of land or water more profitable or productive or useful; "the development of Alaskan resources"; "the exploitation of copper deposits"
development
Development is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes, and processes It excludes quality control, routine product testing, and production See also Research, development, and R&D plant
development
Development is the process of making an area of land or water more useful or profitable. The talks will focus on economic development of the region
development
a state in which things are improving; the result of developing (as in the early part of a game of chess); "after he saw the latest development he changed his mind and became a supporter"; "in chess your should take care of your development before moving your queen
development
The elaboration of a theme or subject; the unfolding of a musical idea; the evolution of a whole piece or movement from a leading theme or motive
development
Drilling and other post-exploration activities aimed at the production of oil and gas
development
The College's Development Office is chiefly responsible for alumni affairs and fundraising Since the Office's creation in 1989, individual and organisational donors have enabled the College to support student financial assistance and activities, endow academic activities and build or refurbish student accommodation, the Medieval kitchen and numerous public and teaching rooms [Lincoln]
development
In this case, it is the determination of the best techniques for applying a new device or process to the production of goods or services
development
The systematic use of the knowledge or understanding gained from research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including the design and development of prototypes and processes [National Science Foundation, Directorate for Social, Behavioral & Economic Sciences, US definitions for resource surveys 1996 ] http: //www nsf gov/sbe/srs/seind96/ch4_defn htm
development
The application of new ideas to practical problems (cf. research)
development
Fourth step in a release life cycle that includes performing the steps necessary to fill the gaps identified in the fit analysis and do additional design and programming for requirements not met by the software Includes process adaptation, user and client support activities, test plan and unit testing, module modifications, interface and conversion programs, desktop setup, etc
development
A process enabling a community to provide for its own needs, beyond former levels, with dignity and justice Be careful! This word has been abused in the context of colonialism, and many people think of development as: "We'll give you this money, if you throw away your ancient culture and become Westerners "
development
act of improving by expanding or enlarging or refining; "he congratulated them on their development of a plan to meet the emergency"; "they funded research and development"
development
processing a photosensitive material in order to make an image visible; "the development and printing of his pictures took only two hours"
development
(biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children"
development
A phase of activity ranging from confirmation of a mineral deposit to the decision to build a mine Development includes all geological, engineering and economic work necessary to ensure profitable mining and compliance with applicable laws
development
(1) a developed tract of land (with houses or structures); (2) the act, process or result of developing
development
The act of developing or disclosing that which is unknown; a gradual unfolding process by which anything is developed, as a plan or method, or an image upon a photographic plate; gradual advancement or growth through a series of progressive changes; also, the result of developing, or a developed state
development
(see also: sustainable development) - The word `development' refers both to a process (the gradual unfolding of a potential) and to a steady state (the more elaborate form of a product) (Sykes, 1982) In the conservation versus development debate, usually the process-interpretation is used For example, OAS (1987) defines development as `the use, improvement and/or conservation of system goods and services and the mitigation of hazardous events' IUCN, UNEP and WWF (1991) define development as `increasing the capacity [of the environment] to meet human needs and improve the quality of life '
development
is the systematic use of the knowledge or understanding gained from research for the production of materials, devices, systems, or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes It excludes quality control, routine product testing, and production
development
That part of a composition - usually the second part - in which the original themes of a movement, stated in the first part, are developed, reworked, or modified It is often followed by a third, final part - the recapitulation - which restates the original theme
development
The process of regulated growth that results from the interaction of the genome with cytoplasm and the environment It involves a programmed sequence of phenotypic events that are typically irreversible
development
A development is an area of houses or buildings which have been built by property developers. novel of character development child development development biological development bank Economic Co operation and Development Organisation for economic development Inter American Development Bank International Bank for Reconstruction and Development psychological development regional development program research and development United Nations Conference on Trade and Development United Nations Development Programme United Nations Conference on Environment and Development
development
Development (also known as rollout), is one of the three comprehensive systems for numbering the gear values for bicycle gears Development is the distance the bicycle travels for one crank revolution, and is usually measured in meters Development can be calculated by dividing the chainwheel size by the rear sprocket size, multiplying the result by the wheel diameter and by pi (3 1416) See also gear inches and gain ratios You can calculate gain ratios , gear inches or meters development with my Online Gear Calculator or with your slide rule
development
The phase in which newly discovered or proven oil or gas fields are put into production by drilling and completing production wells
development
a process in which something passes by degrees to a different stage (especially a more advanced or mature stage); "the development of his ideas took many years"; "the evolution of Greek civilization"; "the slow development of her skill as a writer"
development
a recent event that has some relevance for the present situation; "recent developments in Iraq"; "what a revolting development!"
development
"To evolve the possibilities of" (Webster’s New Collegiate Dictionary) A process of growth or change Often used in the phrases "economic development," connoting an expansion of economic opportunities and jobs, and "sustainable development," referring to economic and social changes that promote human prosperity and quality of life without causing ecological or social damage Sometimes confused with Growth
development
Development is the growth of something such as a business or an industry. Education is central to a country's economic development
development
The process of preparing an orebody for mining; sinking a shaft and driving haulage tunnels for the underground mine, or removing the overburden for an open-cut mine; installing crushers, concentrators, transportation, power and water lines, offices, shops, warehouses and community support services
development
a district that has been developed to serve some purpose; "such land is practical for small park developments"
development
The preparation of a specific mineral deposit for commercial production; this preparation includes construction of access to the deposit and of facilities to extract the minerals The development process is sometimes further distinguished between a pre-production stage and a current stage, with the distinction being made on the basis of whether the development work is performed before or after production from the mineral deposit has commenced on a commercial scale
development
Development is the gradual growth or formation of something. an ideal system for studying the development of the embryo
development
A development is an event or incident which has recently happened and is likely to have an effect on the present situation. Police said there had been a significant development in the case
development
The series of changes which animal and vegetable organisms undergo in their passage from the embryonic state to maturity, from a lower to a higher state of organization
development
Central section of a sonata-form movement, in which the themes of the exposition are developed
development
The equivalent expression into which another has been developed
development
The systematic use of the knowledge or understanding gained from research to create or improve useful materials, devices, systems, or methods through building and operating prototypes or test models
development
In sonata form, the 2nd section of a sonata form movement which expands and transforms the main themes presented in the exposition
development
dev
develops
third-person singular of develop
develop

  Heceleme

  de·ve·lop

  Türkçe nasıl söylenir

  dîvelıp

  Telaffuz

  /dəˈveləp/ /dɪˈvɛləp/

  Etimoloji

  [ di-vel-&p, dE- ] (verb.) 1750. From French développer from Middle French desveloper from Old French desveloper from des- + voloper, veloper, vloper "to wrap, wrap up" (compare Italian -viluppare, Old Italian alternate form goluppare "to wrap") from Vulgar Latin base *vlopp-, wlopp- "to wrap" of Germanic origin, ult. from Proto-Germanic *wrappan-, *wlappan- (“to wrap, roll up, turn, wind”) from Proto-Indo-European *werb- (“to turn, bend”) . Akin to Middle English wlappen "to wrap, fold" (Modern English lap "to wrap, involve, fold"), Middle English wrappen "to wrap", Middle Dutch lappen (“to wrap up, embrace”), Danish dialectal vravle "to wind, twist", Middle Low German wrempen "to wrinkle, scrunch, distort", Old English wearp "warp".

  Ortak Eşdizimliler

  develop into

  Videolar

  ... it's important for us to develop new sources of energy here in America, that we change ...
  ... obligations and develop an illicit nuclear program that could be used for a nuclear weapon, ...

  Günün kelimesi

  doleful