dealing

listen to the pronunciation of dealing
İngilizce - Türkçe
{i} davranış
{i} dağıtma

Tom kartları kesti ve dağıtmaya başladı. - Tom cut the cards and started dealing.

uğraşarak
uğraşma

Bu tür bir problemle uğraşmaya alışkınım. - I'm used to dealing with this kind of problem.

Bu tür sorunlarla uğraşmaya alışkınım. - I'm used to dealing with these kind of problems.

Bu şirketin yurt dışında birçok iş anlaşmaları vardır. - This company has many business dealings abroad.

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

muamele
{f} uğraş

O sorunla uğraşıyoruz. - We're dealing with that problem.

Tom gibi insanlarla uğraşmaya alışkın değilim. - I'm not used to dealing with people like Tom.

{i} yaklaşım

Bu sorunla ilgili yeni bir yaklaşıma acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for a new approach to dealing with this problem.

{i} ilişki

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

Bir dolandırıcı ile ilişkin vardı. - You had dealings with a crook.

{i} alışveriş
deal dağıt
ticaret

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

Tom'un uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydun? - Did you know Tom was dealing drugs?

uğraşıyor
deal
{i} anlaşma

Tom o anlaşmada iyi para yaptı. - Tom made good money on that deal.

Tom onun öyle büyük bir anlaşma olduğunu düşünmüyor. - Tom doesn't think it's such a big deal.

deal
{f} uğraşmak

Böyle bir sorun ile uğraşmak zordur. - Such a problem is hard to deal with.

Tom'la uğraşmak zordur. - Tom is hard to deal with.

deal
{f} dağıtmak

Kartları dağıtmak için Tom'un sırası. - It's Tom's turn to deal the cards.

Kartları dağıtmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal the cards?

deal
{i} alışveriş

O, çocuklarının para ile alışveriş etmelerine yardım ederek çok zaman harcar. - She spends a lot of time helping her children learn to deal with money.

Tom bit pazarında birkaç iyi alışveriş buldu. - Tom found a few good deals at the flea market.

deal
{f} ilgilenmek

Ahmet is not going to deal with this situation/problem - Ahmet bu durumla/sorunla ilgilenmeyecek.

Tom'un o tür bir sorunla ilgilenmek için yeterli deneyimi yoktu. - Tom didn't have enough experience in dealing with that kind of problem.

Tom şu anda bu sorunla ilgilenmek istemiyor. - Tom doesn't want to deal with this problem now.

dealing with
ilgilenme

Şimdi canım Tom'la ilgilenmek istemiyor. - I don't feel like dealing with Tom right now.

Tom Mary ile ilgilenmekten bıktı. - Tom is tired of dealing with Mary.

deal
{f} iş yapmak

İş yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal?

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

deal
oyun kağıtlarını dağıtma
dealing interface
(Bilgisayar) kullanıcı arayüzü
dealing with
ile ilgilenme

Tom Mary ile ilgilenmekten bıktı. - Tom is tired of dealing with Mary.

dealing own account
kendi hesabına işlem yapma
dealing spread
(Ticaret) al-sat farkı
dealing ways
başa çıkma yolları
deal
oldu

Oldu (tamam, anlaştık) hadi hemen işe koyulalım - Deal, let's get down to work.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

Tom onun öyle büyük bir anlaşma olduğunu düşünmüyor. - Tom doesn't think it's such a big deal.

deal
kâğıt dağıtmak
deal
meşgul olmak
deal
miktar

Sana bir miktar alabilirim. - I can get you a deal.

Proje büyük miktarda para gerektiriyor. - The project requires a great deal of money.

deal
{i} muamele

Tom'a kesinlikle haksız muamele gördü. - Tom definitely got a raw deal.

deal
alışveriş etmek
deal
daha da fazla olma
deal
ele almak
deal
paylaştırmak
deal
kâğıt dağıtma
deal
değinmek
deal
(Hukuk) pazarlık
deal
davranış
deal
(Konuşma Dili) anlaştık!
deal
uyuşturucu işi yapmak
deal
(Konuşma Dili) harika!
deal
yöntem
deal
vurmak
cattle dealing
hayvancılık
deal
(Konuşma Dili) tamam

Tamam, bir anlaşmamız var. - OK, we've got a deal.

deal
(Ticaret) ticaret

Onlar ne ticareti yapıyorlar? - What do they deal in?

Bir kasap et ticareti yapar. - A butcher deals in meat.

deal
(Konuşma Dili) nefis bir olay!
deal
mukavele
deal
yerleştirmek
deal
(Ticaret) iştigal etmek
deal
(Ticaret) ticaret yapmak
deal
tacir

Tom bir mahkum edilmiş zehir taciri. - Tom is a convicted drug dealer.

deal
(Ticaret) dağıtım
deal
(Konuşma Dili) çok iyi!

Bence bu çok iyi bir anlaşma. - I think it's a very good deal.

Tom babasının ölümüyle çok iyi ilgilenmiyor. - Tom isn't dealing with his father's death very well.

deal
tüccar

Tom bir sanat tüccarı. - Tom is an art dealer.

Tüccar onun cehaletinden faydalandı ve resmi çok ucuz aldı. - The dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.

deal
(Bilgisayar) dağıt

Pierre tüm oyunculara kartları dağıttı. - Pierre dealt cards to all the players.

Kartları dağıtmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal the cards?

deal
alış veriş etmek
deal
çam kalas
deal
hakkından gelmek
deal
oyun kağıdı dağıtmak
deal
bölmek
plain dealing
açiklık
plain dealing
açık davranma
deal
kâğıtları dağıtma sırası
deal
patlatmak
deal
vermek
deal
uğraş

Onun patronu ile uğraşmak zordur. - Her boss is hard to deal with.

Tom'la uğraşmak zordur. - Tom is hard to deal with.

deal

İlgilenmem gereken çok işim var. - I have a lot of things that I must deal with.

Kısa bir süre içinde tekrar gelmek zorunda kalacaksın: o işle ilgilenen adam az önce dışarı çıktı. - You'll have to come back in a while: the man dealing with that business has just gone out.

dealings

Bu şirketin yurt dışında birçok iş anlaşmaları vardır. - This company has many business dealings abroad.

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

dealings
iş ilişkileri

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

dealings
ilişkiler

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

dealings
alışveriş
double dealing
ikiyüzlülük
plain dealing
dürüstlük
deal
başa çıkmak

Durum ile başa çıkmak için gerçekten zordu. - The situation was really difficult to deal with.

Bu sorunla başa çıkmak için derhal bir şey yapılmalı. - Something must be done immediately to deal with this problem.

deal
mücadele etmek, uğraşmak
double dealing
Üçkağıtçı
double dealing
Aldatıcı, sahte, iki yüzlü
drug dealing
Uyuşturucu alışverişi
in dealing with
ile ilgili olarak
practice double dealing
Pratikte çift uğraşan
unwise in dealing with large sums
büyük meblağlar ile ilgili olarak akılsızca
wheeling and dealing
üçkâğıt
deal
{i} çam tahtası
deal
pazarl

Elbise çok pahalı. Pazarlığı biraz cazip hale getiremez misin? - The dress is too expensive. Can't you sweeten the deal a little?

deal
{i} iskambil kâğıtlarını dağıtma
deal
kağıtları dağıtma sırası
deal
çam kerestesi
deal
(Hukuk) ticaret yapma
deal
bir hayli

Bu yolda bir hayli trafik var. - There is a great deal of traffic on this road.

Sana söyleyecek bir hayli şeyim var. - I have a great deal to tell you.

deal
iş/dağıtma/sıra/miktar
deal
{f} (iskambil kâğıtlarını) dağıtmak
deal
deal dağıt
dealings
alaka
dealings
{i} bağlantı
dealings
{i} ilişki

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

dealings
(Hukuk) ticari işlemler
dealings
iş ilişkisi
double dealing
iki yüzlülük
double dealing
dolandırıcılık
drug dealing
(Argo) torbacılık
drug dealing
zehir tacirliği
exclusive dealing
(Ticaret) tek satış
fraudulent dealing
batakçılık
insider dealing
(Ticaret) tüyo alarak alıp satma
insider dealing
(Ticaret) içerden alıp satma
official dealing
(Ticaret) resmi işlem
plain dealing
dürüst iş
plain dealing
dürüst davranış
wheeler dealing
kurnazlık
wheeler dealing
entrika
wheeler dealing
üçkâğıt
wheeling and dealing
kurnazlık
wheeling and dealing
(deyim) dalga dalavere (bir araziyi almada mesela)
wheeling and dealing
hile
İngilizce - İngilizce
{n} practice, business, concern, treatment
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing
{i} manner of doing business; behavior; distribution, giving out
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
The act of one who deals; distribution of anything, as of cards to the players; method of business; traffic; intercourse; transaction; as, to have dealings with a person
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing"
present participle of deal
dealing room
A dealing room is a place where shares, currencies, or commodities are bought and sold
dealing room
room in which business deals are carried out
dealing with
referring to, treating the issue of, facing up to
death-dealing
{s} causing death; likely to cause death
deal
An indefinite quantity or amount; a lot (now usually qualified by great or good)

There is a deal of obscurity concerning the identity of the species thus multitudinously baptized.

deal
A division, a portion, a share

We gave three deals of grain in tribute to the king.

deal
An agreement between parties; an arrangement

He made a deal with the devil.

deal
To trade professionally (followed by in)

She deals in gold.

deal
To distribute among a number of recipients, to give out as one’s portion or share

The fighting is over; now we deal out the spoils of victory.

deal
Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
deal
To conduct oneself, to behave

In Deheubarth that now South-wales is hight, / What time king Ryence raign'd, and dealed right .

deal
To take action; to act

Wel said syr Uwayne go on your waye, and lete me dele.

deal
To pitch

The whole crowd waited for him to deal a real humdinger.

deal
A situation, occasion, or event

What's the deal?.

deal
To sell, especially to sell illicit drugs

This club takes a dim view of members who deal drugs.

deal
The distribution of cards to players; a player's turn for this

I believe it's your deal.

deal
Specifically, a transaction offered which is financially beneficial; a bargain

You also have to look at the kind of mortgage deals available to you and whether you will be able to trade up to the kind of property you are looking for.

deal
To administer or give out, as in small portions

Away, proud woman! said the Lady; who ever knew so well as thou to deal the deepest wounds under the pretence of kindness and courtesy?.

deal
An act of dealing or sharing
deal
To distribute cards to the players in a game

The cards were shuffled and dealt by the croupier.

deal
Made of deal

A plain deal table.

dealings
relations with others
dealings
plural form of dealing
double-dealing
deceit or treachery
double-dealing
Cheating, dishonest; treacherous

You low-down, no-good, double-dealing sidewinder!.

inside dealing
Alternative name of insider trading
insider dealing
Alternative name of insider trading
wheeling and dealing
Present participle of wheel and deal
wheeling and dealing
The activity of working as an intermediary, making a profit from by buying and selling things, or making contracts between parties
deal
{v} to distribute, give, divide, trade, treat, contend
deal
{n} a quantity, portion, part, firwood
fair dealing
The transacting of business in a manner characterized by candor and full disclosure and free of self-dealing; specif : such transacting undertaken by a corporate officer on his or her own behalf
deal
To make distribution; to share out in portions, as cards to the players
deal
Adding cards to the layout by taking them from the hand Dealing is different in every solitaire In some games there is no hand and therefore no dealing at all In others you may occasionally gather cards from the layout back into the hand, and deal them again
deal
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
deal
A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent, degree, or extent; as, a deal of time and trouble; a deal of cold
deal
made of fir or pine; "a plain deal table
deal
made of fir or pine; "a plain deal table"
deal
Distribution; apportionment
deal
come to terms or deal successfully with; "We got by on just a gallon of gas"; "They made do on half a loaf of bread every day"
deal
(1) (verb) distribute the cards
deal
The division of a piece of timber made by sawing; a board or plank; particularly, a board or plank of fir or pine above seven inches in width, and exceeding six feet in length
deal
the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise"
deal
To act as an intermediary in business or any affairs; to manage; to make arrangements; followed by between or with
deal
To distribute among a number of recipients, to give out as one's portion or share
deal
administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"
deal
To distribute the cards at the start of a hand
deal
To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business; as, he deals in flour
deal
a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal"
deal
Wood of the pine or fir; as, a floor of deal
deal
sell; "deal hashish"
deal
English name for a portfolio investment
deal
the process by which the 48 cards are evenly distributed to the 4 players May be done three cards at a time or, alternatively, one card at a time Deal passes to the left with subsequent rounds
deal
the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand"
deal
Specifically: To distribute, as cards, to the players at the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal one a jack
deal
behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees"
deal
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions" the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise" a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car" a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" sell; "deal hashish" distribute to the players in a game; "Who's dealing?" give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades" take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students" behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees" made of fir or pine; "a plain deal table
deal
To sell (illicit drugs.)
deal
a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
deal
A thing, an unspecified or unidentified object
deal
To divide; to separate in portions; hence, to give in portions; to distribute; to bestow successively; sometimes with out
deal
do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
deal
give out as one's portion or share
deal
A proposal for financing a business creation or expansion Or more generally, any contract or arrangement
deal
Piece of timber 38-100 mm thick and over 175 mm wide
deal
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
deal
1 The distribution of the pack to form the hands of the four players 2 The cards so distributed considered as a unit, including the auction and play thereof
deal
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
deal
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
deal
To deal is to give out the cards during a hand The person who does this is called the dealer At most public cardrooms, a dealer is hired for this purpose (and for generally running the game) At most private games, players take turns dealing To be dealt in is to be given cards during a hand To be dealt out or dealt around is not to be given cards
deal
an agreement to buy or sell goods or provide a service; to trade (buy or sell) something, e g securities, foreign currencies
deal
To be concerned with
deal
A particular instance of buying or selling, a transaction
deal
Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir.)
deal
distribute to the players in a game; "Who's dealing?"
deal
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this"
deal
means one or more of the following actions in relation to a financial product
deal
To contend (with); to treat (with), by way of opposition, check, or correction; as, he has turbulent passions to deal with
deal
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions"
deal
A situation
deal
English term for pine, particularly Scotch pine
deal
give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades"
deal
If narrower than this, it is called a batten; if shorter, a deal end
deal
a plank of softwood (fir or pine board)
deal
the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car"
deal
To have dealings or business
deal
A quantity, a lot (usually qualified by great or good.)
deal
an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain with the devil"; "he rose to prominence through a series of shady deals"
deal
To handle, to manage, to cope
deal
take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students"
deal
A completed or executed order (or transaction or bargain)
deal
The state of agreement both parties are looking for (top)
deal
{f} give, distribute; supply; direct; take care; sell, trade; distribute cards among the players in a card game; (Slang) buy and sell drugs unlawfully
deal
A plank of softwood (fir or pine board.)
deal
An arrangement to attain a desired result by a combination of interested parties; applied to stock speculations and political bargains
deal
To conduct one's self; to behave or act in any affair or towards any one; to treat
deal
The process of dealing cards to the players; also, the portion disturbed
deal
The distribution of cards to players; a players turn for this
deal
{i} business transaction, business deal; agreement; amount; act of distributing cards in a card game, set of cards in the hand of a person
dealings
plural of dealing
dealings
social or verbal interchange (usually followed by `with')
dealings
{i} mutual dealings or connections or communications among persons or groups
dealings
business transactions
dealings
Someone's dealings with a person or organization are the relations that they have with them or the business that they do with them. He has learnt little in his dealings with the international community
dealings
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
double dealing
See Double dealing, under Dealing
double dealing
False or deceitful dealing
double-dealing
acting in bad faith; deception by pretending to entertain one set of intentions while acting under the influence of another
double-dealing
deceit, fraud
double-dealing
Double-dealing is behaviour which is deliberately deceitful. Marriages were broken and lives ruined by the revelation of double-dealing. = betrayal, duplicity
double-dealing
marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another; "she was a deceitful scheming little thing"- Israel Zangwill; "a double-dealing double agent"; "a double-faced infernal traitor and schemer"- W M Thackeray
exclusive dealing
When a seller sells to only one buyer in a region such that competition is lessened
exclusive dealing
An arrangement whereby a supplier prohibits a marketing intermediary (either a wholesaler or, more typically, a retailer) from handling competing products
exclusive dealing
System by which a manufacturer forbids an intermediary to carry products of competing manufacturers p 372
exclusive dealing
a restrictive practice in which a producer insists that any firm selling its products not sell those of its rivals
fair dealing
refers to uses of copyright material which are non-remunerable and considered fair use The categories of fair use are (personal) research and study, criticism and review, reporting the news or for the purposes of judicial proceedings More information
fair dealing
Use of works for purposes of private study, research, criticism, review or news reporting that does not constitute infringement of copyright
fair dealing
A defence to copyright infringement
plain dealing
honest trading, fair trading
square dealing
honesty in business
we are dealing with
we are up against, we are facing
what we're dealing with
the issue before us is, the matter at hand is
wheeling and dealing
activities that involve a lot of complicated and sometimes dishonest deals, especially in business or politics
dealing

  Heceleme

  deal·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  dilîng

  Telaffuz

  /ˈdēləɴɢ/ /ˈdiːlɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  dealing with

  Videolar

  ... Every single health condition that I was dealing with ...
  ... are two ways of dealing with our health care crisis. ...

  Günün kelimesi

  terpsichorean