through

listen to the pronunciation of through
Englisch - Türkisch
vasıtasıyla

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler. - Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go!

bir uçtan bir uca

İspanya'dan Parise Pirene'leri bir uçtan bir uca yürüdüm. - I hiked through the Pyrenees from Spain to Paris.

yoluyla

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

sayesinde

Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim. - I was able to get a job through the good offices of my friend.

Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular. - Tom and Mike became acquainted through their mutual friends.

tamamen

Tom neredeyse tamamen burada. - Tom is about through here.

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

içinden (bir şeyin)
baştan sona

Sadece bunu baştan sona konuşalım. - Let's just talk this through.

Sincap güç kablosunu baştan sona çiğnedi. - The squirrel chewed through the power cable.

{s} direkt

O direkt gözyaşları ile cevap verdi. - She answered through tears.

içinden

Paris'in içinden akan nehir, Seine'dir. - The river which flows through Paris is the Seine.

Maruyama nehri Kinosaki'nin içinden akar. - The Maruyama river flows through Kinosaki.

{e} 1. -den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
{e} baştan başa

İki çocuk araziyi baştan başa dolaştı. - The two boys traveled throughout the land.

aktarmasız
orasında burasında
arasında (bir gürültünün)
rağmen (bir gürültüye)
dolayımıyla
{s} kesintisiz
(Bilgisayar) sonu

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

Sonunda testi geçtim. - I finally got through the test.

marifetiyle
kanalıyla
geçerek

Tom tünelden geçerek hapishaneden kaçtı. - Tom escaped from jail through a tunnel.

Parktan geçerek eve yürüdüm. - I walked home through the park.

bir yanından öbür yanına
(Konuşma Dili) bu sayede
basından sonuna dek
dayanmak

Ayın diskinin yarısı ışıklandırıldığında biz buna ilk çeyrek ay deriz. Bu isim kameri ay boyunca ayın yolun dörtte birinde olduğu gerçeğine dayanmaktadır. - When half of the Moon's disc is illuminated, we call it the first quarter moon. This name comes from the fact that the Moon is now one-quarter of the way through the lunar month.

-den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
arasında

O, kalabalığın arasından ite kalka geçti. - He pushed his way through the crowd.

Inek, uzun, yeşil çimenlerin arasında çok yavaş hareket ediyordu. - The cows were moving very slowly through the long green grass.

bir taraftan diğer tarafa
başarılı bir sonuca
nedeniyle

Hastalık nedeniyle çalışmalarımda çok geri kaldım, yetişmek için çok çalışmam gerekiyor. - I missed a lot of work through illness, so I've a lot of catching up to do.

Sami onun psikiyatrik sorunları nedeniyle Leyla'ya yardım etmeye çalıştı. - Sami tried to help Layla through her psychiatric problems.

her yanına

Abd dünyanın her yanına buğday ihraç eder. - The United States of America export wheat throughout the world.

başından sonuna dek
her yanında

Birkaç yüzyıl önce kızıl hastalığı salgını kıtanın her yanında binlerce insanı öldürdü. - Several hundred years ago, scarlet fever epidemics killed thousands of people throughout the continent.

süresince

O, gece süresince çalıştı. - He worked through the night.

içeriye

Hırsız kırık bir pencereden içeriye girdi. - The burglar got in through a broken window.

Tom tekrar kapıdan içeriye yürüdü. - Tom walked back in through the door.

(Tıp) Vasıtasiyle, yolu ile
doğru

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

Adam Tom'a baktı, sonra sahne kapısından dışarı karanlık Londra caddesine doğru gözden kayboldu. - The man looked at Tom, then vanished through the stage door out into the dark London street.

doğruca
-e kadar
atlatmak
boyunca

O gün boyunca İngilizce duyar. - She hears English all through the day.

Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü. - The dog kept barking all through the night.

sonuna

Sonuna kadar görevi taşımalısın. - You must carry the task through to the end.

başından sonuna kadar
bitirmiş
bitmiş

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

ilişkisi kalmamış
aracılığıyla

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

Üniversitedeki son yılımda, ortak bir arkadaş aracılığıyla Tom'la tanıştım. - In my senior year of college, I met Tom through a mutual friend.

yüzünden

Orman yangını dikkatsizlik yüzünden oldu. - The forest fire occurred through carelessness.

sonunda

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

Sonunda testi geçtim. - I finally got through the test.

arasından

Tom kalabalığın arasından ilerledi. - Tom made his way through the crowd.

Biz yoğun çalılıkların arasından yürüdük. - We walked through thick bushes.

-den geçerek
bitmiş/direkt
den geçerek
-den dolayı
-den
-den -in sonuna kadar
sona ermiş
(Havacılık) e kadar
den

Tornado kentten geçti ve denize yöneldi. - The tornado passed through the city and headed to the sea.

Düşman hattını yarıp geçmeyi denediler. - They attempted to break through the enemy line.

geçmek

Havaalanında gümrüklerden geçmekten hoşlanmam çünkü çok uzun sürüyor. - I dislike going through customs at the airport because it takes so long.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

sürmek

O kar fırtınasında araba sürmek bir kabustu. - Driving through that snowstorm was a nightmare.

through the grapevine
Bkz: hear something through the grapevine
through-feed
(Gemicilik) Bir uçtan uca besleme yöntemi
through an experiment
deney boyunca
through and through
tümüyle
through and through
tamamen

O tamamen Amerikalıdır. - He's American through and through.

through and through
her yönden
through empirical observ
deney gözlemleri sonucu
through flight
aktarmasız uçuş
through flight
direkt uçuş
through the province
şehir içinden
through thick and thin
iyi günde de kötü günde de
through thickness
bir uçtan ötekine kalınlık
through tickness
bir uçtan ötekine kalınlık
through access
erişim yoluyla
through bishops
piskoposlar vasıtasıyla
through fear
korku ile
through hardening
tüm sertleştirme
through his representative
temsilcisi aracılığıyla
through hole
delikten
through line
karalamak
through pass
(Spor) Takım arkadaşına rakip oyuncular arasından geçirilerek atılan pas, ara pası
through pass
pass ile
through street
transit yolu

Bu bir transit yolu mu? - Is this a through street?

through the
ile
through the auspices of
himayesi sayesinde
through the looking-glass
ayna aracılığıyla
through the middle; golden path
ortasından; altın yol
through the roof
(deyim) Bkz. go through the roof
through the skin
deri yoluyla
through thick and thin
(deyim) İyi ve kötü günde, iyi ve kötü zamanlarda
through this
Bu aracılığıyla
through thought, mind or soul
düşünce yoluyla, akıl ve ruh
through transport
doğrudan nakliye
through trial and error
Deneme yanılmayla (öğrenme)
through use of
kullanımı ile
through which
geçerek
through, by
aracılığıyla, tarafından
through an oversight
dikkatsizlik sonucu
through an oversight
yanlışlıkla
through and through
bütün bütün
through and through
su katılmadık
through and through
baştan aşağı, tepeden tırnağa; sapına kadar: He's a monarchist through and through. Sapına kadar monarşist o
through and through
tamamen: We were drenched
through and through
(deyim) butun butun ,tamamen.su katilmadik
through dialing
direkt arama
through dialing
otomatik arama
through fair and foul
iyi ve kötü günde
through freight
direkt nakliyat
through him
yardımıyla
through official channels
resmi kanallardan
through one's instrumentality
sayesinde
through one's instrumentality
(fiil)sıtası ile, sayesinde
through one's instrumentality
vasıtası ile
through the agency of
aracılığı ile
through the agency of
sayesinde
through the agency of
vasıtasıyla
through the medium of
vasıtasıyla
through the medium of
(fiil)sıtasıyla
through the usual channels
alışılagelmiş yollardan
through thick and thin
iyi ve kötü günde
through thick and thin
(deyim) hem iyi hem kotu gunlerde,her gucluluge katlanarak
through thick and thin
{k} iyi günde kötü günde, iyi günde kara günde, olumlu olumsuz her durumda
through traffic
kesintisiz trafik
through train
ekspres tren
through train
aktarmasız tren
through trip
transit seyahat
through way
durmanın yasak olduğu otoyol
through with someone
bir ilişkiye son vermek
think through
üzerinde düşünmek
thumb through
göz gezdirmek
think out/through
düşünüp taşınıp karara varmak
think out/through
düşünüp taşınmak, enine konuna düşünmek
thread one´s way through
(bir yerden) zorla/dikkatle geçmek
think through
usa vurmak
thread one's way through
kalabalıkta kendine yol açmak
thrust one's way through
ite kaka geçmek
thrust through
delip geçmek
be through
(Dilbilim) ayrılmak
be through
(biri) işe yaramaz olmak
be through
(Dilbilim) arkadaşlığı bozmak
be through
işe yaramaz olmak
be through
(Dilbilim) bir ilişkinin sonuna gelmek
be through
(Dilbilim) beraberliği bitirmek
be through
(with) k.dili. iki kişi arasındaki ilişki bitmiş be thrown back on one's yalnızca kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak
be through
(with) (-i) bitirmiş olmak: Are you through? Bitirdin mi?
be through
(Dilbilim) bozuşmak
thru
doğru
be through
bitirmek
through with
elini eteğini çekmek
thru
dayanmak
thru
atlatmak
thru
bir taraftan diğer tarafa
thru
tamamen
thru
(Havacılık) e kadar
thru
den
thru
geçmek
thru
sürmek
thru
-e kadar
thru
ilg
thru
(Aİ) bkz.through
thru
s
He looked me through and through
Beni iyice inceledi./Beni süzdü
through ball
(Spor) ara pas
to be through
bitirmiş olmak
thru
bir uçtan bir uca
thru
direkt
thru
baştan başa
thru
baştan sona
thru
kesintisiz
thru
arasından
thru
doğruca
thru
yüzünden
thru
{e} bak. through
thru
(İnşaat) içinden
thru
sayesinde
Englisch - Englisch
No longer interested

She was through with him.

From one side to the other by way of the interior

The arrow went straight through.

Passing from one side of an object to the other

Interstate highways form a nationwide system of through roads.

Valueless; without a future

After being implicated in the scandal, he was through as an executive in financial services.

From one end to the other

Others slept; he worked straight through.

By means of

This team believes in winning through intimidation.

Out into the open

The American army broke through the German lines at St. Lo.

Entering, then later exiting

I drove through the town at top speed without looking left or right.

Finished; complete

They were through with laying the subroof by noon.

Completely

Leave the yarn in the dye overnight so the color soaks through.

To, to show the end point included in a range. From for the start point can be omitted

The numbers 1 through 9.

Proceeding from origin to destination without delay due to change of equipment

The through flight through Memphis was the fastest.

To the end

He said he would see it through.

A large slab of stone laid on a tomb
From one side of an opening to the other

I went through the window.

Surrounded by (while moving)

We slogged through the mud for hours before turning back and giving up.

to completion; "think this through very carefully!
By means of; by the agency of
from beginning to end; "read this book through"
{p} from end to end, by means of, by
from one end or side to the other; "jealousy pierced her through"
If you are through with something or if it is through, you have finished doing it and will never do it again. If you are through with someone, you do not want to have anything to do with them again. I'm through with the explaining
If you go through a particular experience or event, you experience it, and if you behave in a particular way through it, you behave in that way while it is happening. Men go through a change of life emotionally just like women
To get through a barrier or obstacle means to get from one side of it to the other. Allow twenty-five minutes to get through Passport Control and Customs He was one of the last of the crowd to pass through the barrier Through is also an adverb. a maze of concrete and steel barriers, designed to prevent vehicles driving straight through
over the whole distance; "this bus goes through to New York"
To move through something such as a hole, opening, or pipe means to move directly from one side or end of it to the other. The theatre was evacuated when rain poured through the roof at the Liverpool Playhouse Go straight through that door under the EXIT sign Visitors enter through a side entrance Through is also an adverb. He went straight through to the kitchen and took a can of beer from the fridge She opened the door and stood back to allow the man to pass through
Through and through means completely and to the greatest extent possible. I've gotten my feet thoroughly soaked and feel frozen through and through
If you read through something, you read it from beginning to end. She read through pages and pages of the music I had brought her Through is also an adverb. He read the article straight through, looking for any scrap of information that might have passed him by
If something happens from a particular period of time through another, it starts at the first period and continues until the end of the second period. open Monday through Sunday from 7: 00 am to 10: 00 pm
To go through a system means to move around it or to pass from one end of it to the other. electric currents travelling through copper wires What a lot of cards you've got through the post! Through is also an adverb. It is also expected to consider a resolution which would allow food to go through immediately with fewer restrictions
of a route or journey etc ; continuing without requiring stops or changes; "a through street"; "a through bus"; "through traffic"
Between the sides or walls of; within; as, to pass through a door; to go through an avenue
If you look or go through a lot of things, you look at them or deal with them one after the other. Let's go through the numbers together and see if a workable deal is possible
When you get through while making a telephone call, the call is connected and you can speak to the person you are phoning. He may find the line cut on the telephone so that he can't get through
If someone gets through an examination or a round of a competition, they succeed or win. She was bright, learned languages quickly, and sailed through her exams Through is also an adverb. Nigeria also go through from that group
To the end; to a conclusion; to the ultimate purpose; as, to carry a project through
by way of; in from one side and out of the other side; to the point of completion, to the end
throughout the entire extent; "got soaked through in the rain"; "I'm frozen through"; "a letter shot through with the writer's personality"; "knew him through and through"; "boards rotten through and through"
If you see, hear, or feel something through a particular thing, that thing is between you and the thing you can see, hear, or feel. Alice gazed pensively through the wet glass
From end to end of, or from side to side of; from one surface or limit of, to the opposite; into and out of at the opposite, or at another, point; as, to bore through a piece of timber, or through a board; a ball passes through the side of a ship
To cut through something means to cut it in two pieces or to make a hole in it. Use a proper fish knife and fork if possible as they are designed to cut through the flesh but not the bones Rabbits still manage to find a way in. I am sure that some have even taken to gnawing through the metal. Through is also an adverb. Score lightly at first and then repeat, scoring deeper each time until the board is cut through
Going or extending through; going, extending, or serving from the beginning to the end; thorough; complete; as, a through line; a through ticket; a through train
You use through in expressions such as half-way through and all the way through to indicate to what extent an action or task is completed. A thirty-nine-year-old competitor collapsed half-way through the marathon and died shortly afterwards. Through is also an adverb. Stir the pork about until it turns white all the way through
through In addition to the uses shown below, through is used in phrasal verbs such as `see through', `think through', and `win through'
{e} in from one side and out of the other; inward
If you do something through someone else, they take the necessary action for you. Do I need to go through my doctor or can I make an appointment direct? = via
If a driver goes through a red light, they keep driving even though they should stop. He was killed at a road junction by a van driver who went through a red light
Also, admitting of passage through; as, a through bridge
emphasis If you say that someone or something is wet through, you are emphasizing how wet they are. I returned to the inn cold and wet, soaked through by the drizzling rain
If you move through a group of things or a mass of something, it is on either side of you or all around you. We made our way through the crowd to the river Sybil's fingers ran through the water Through is also an adverb. He pushed his way through to the edge of the crowd where he waited
From beginning to end; as, to read a letter through
If something happens because of something else, you can say that it happens through it. They are understood to have retired through age or ill health
From one end or side to the other; as, to pierce a thing through
sends all received messages directly to the midi port(s)
A through train goes directly to a particular place, so that the people who want to go there do not have to change trains. Britain's longest through train journey, 685 miles
Among or in the midst of; used to denote passage; as, a fish swims through the water; the light glimmers through a thicket
(prep ) 1 To travel or tour around a place 2 by way of (e g "How'd I get here? I just went through the alley ) 3 to go over from beginning to end/conclusion (e g to go through an experience) 4 by means of (e g through Yuli's help) 5 to arrive at the end (e g I can't believe I made it through that class!)
If something goes into an object and comes out of the other side, you can say that it passes through the object. The ends of the net pass through a wooden bar at each end Through is also an adverb. I bored a hole so that the fixing bolt would pass through
If something such as a feeling, attitude, or quality, happens through an area, organization, or a person's body, it happens everywhere in it or affects all of it. An atmosphere of anticipation vibrated through the crowd What was going through his mind when he spoke those amazing words?
{s} direct, non-stop
From the beginning to the end of; to the end or conclusion of; as, through life; through the year
having finished or arrived at completion; "certain to make history before he's done"; "it's a done deed"; "after the treatment, the patient is through except for follow-up"; "almost through with his studies"
to completion; "think this through very carefully!"
You use through when stating the means by which a particular thing is achieved. Those who seek to grab power through violence deserve punishment
If something such as a proposal or idea goes through, it is accepted by people in authority and is made legal or official. It is possible that the present Governor General will be made interim President, if the proposals go through Through is also a preposition. They want to get the plan through Congress as quickly as possible
If something happens or exists through a period of time, it happens or exists from the beginning until the end. She kept quiet all through breakfast. Through is also an adverb. We've got a tough programme, hard work right through to the summer
To go through a town, area, or country means to travel across it or in it. Go up to Ramsgate, cross into France, go through Andorra and into Spain. travelling through pathless woods Through is also an adverb. Few know that the tribe was just passing through
Over the whole surface or extent of; as, to ride through the country; to look through an account
in diameter; "this cylinder measures 15 inches through"
thorow
through and through
Completely; entirely; fundamentally

Thus, sitting where I was, I lit my candle once more, and then clambered across that great coffin which, for two hours or more, had been a mid-wall of partition between me and danger. But to get out of the niche was harder than to get in; for now that I had a candle to light me, I saw that the coffin, though sound enough to outer view, was wormed through and through, and little better than a rotten shell. So it was that I had some ado to get over it, not daring either to kneel upon it or to bring much weight to bear with my hand, lest it should go through.

through ball
A forward pass played between opposition defenders
through the roof
Rapidly increasing

Fuel prices have gone through the roof since last Fall.

through the roof
Suddenly very high or excessive

Fuel prices are through the roof this Winter.

through train
a train that travels a long distance without any stops
through until
During an indicated time period and until
through-ball
Alternative form of through ball
through-composed
Of a song, composed so that each stanza may have different music, rather than the same being repeated for all of them
through-shine
To shine through

That mind which harboureth Philosophie, ought by reason of her sound health, make that bodie also sound and healthie: it ought to make her contenment to throughshine in all exteriour parts .

through-shine
Translucent
through-stone
A horizontal slab acting as a gravestone
through-ticketing
a system in which a traveller using multiple railway company networks can purchase a single ticket for the entire journey
through ball
(Spor) (Soccer) A forward pass which goes through the opposing team's defence
through pass
(Spor) Used to get through the opposing team's defense. The attacking player passes the ball between defenders to a team member or into a space for them to move on to
through the looking-glass
(Edebiyat) Through the Look·ing-Glass (1872) is a book for children by Lewis Carroll in which the main character, Alice, a little girl, visits a strange world by stepping through a mirror. Many of the people she meets are chess pieces or characters from nursery rhymes (=old songs or poems for young children) such as Humpty Dumpty
through the roof
To an extremely or excessively high level: "prices went through the roof"
through thick and thin
(deyim) Through good times and bad times

1. We've been together through thick and thin, and we won't desert each other now. 2. Over the years, we went through thick and thin and enjoyed every minute of it.

through trial and error
(learning) by trying and making mistakes
Through the Looking-Glass
a book for children by Lewis Carroll in which the main character, Alice, a little girl, visits a strange world by stepping through a mirror. Many of the people she meets are chess pieces or characters from nursery rhymes (=old songs or poems for young children) such as Humpty Dumpty. Alice in wonderland (1872)
through and through
throughout the entire extent; "got soaked through in the rain"; "I'm frozen through"; "a letter shot through with the writer's personality"; "knew him through and through"; "boards rotten through and through"
through and through
completely, thoroughly, absolutely
through his representative
through an authorized delegate, by an emissary
through the auspices of
with the patronage of -, with the sponsorship of -
through the window
from behind the window, looking from one side of the window to the other
through thick and thin
in good times and in bad times, in all situations
through ticket
direct ticket (on a train, etc.), one ticket all the way to one's destination
through train
direct train, train that goes a long distance with very few stops
through with
done: having finished or arrived at completion; "certain to make history before he's done"; "it's a done deed"; "after the treatment, the patient is through except for follow-up"; "almost through with his studies"
through with
done with(p): having no further concern with; "he was through with school and he was through with family"- John Dos Passos; "done with gambling"; "done with drinking"
through(a)
of a route or journey etc
through(a)
continuing without requiring stops or changes; "a through street"; "a through bus"; "through traffic
the way to a man's heart is through his stomach
Cooking for a man is a good way to win his affections
think through
To fully consider an action, and understand all its consequences
thought through
Simple past tense and past participle of think through
think through
If you think a situation through, you consider it thoroughly, together with all its possible effects or consequences. I didn't think through the consequences of promotion It was the first time she'd had a chance to think it through
think through
consider extensively; decide after having thought
thumb through
If you thumb through something such as a book or magazine, you turn the pages quickly rather than reading each page carefully. He had the drawer open and was thumbing through the files
thumb through
go through something quickly
bleed-through
The seepage of ink from one side of a printed page to the other
bleed-through
The discolouration of a wood veneer due to seepage of glue
came through
Simple past of come through
click-through
An online advertising performance metric representing an individual responding to an ad by clicking on it
come through
(with an object preceded by the preposition for) Not to let somebody down, keep one's promise

She really came through for us when the project was in trouble.

come through
To succeed

The team came through in the end and won the pennant.

come through
To survive, to endure

He came through the surgery ok.

comes through
Third-person singular simple present indicative form of come through
coming through
Present participle of come through
crack through
To penetrate
crack through
To overcome, get by
cut through
To deal with something quickly in order to lessen the problem

Allies warned— the Communists today that they might cut through the prisoner exchange problem by releasing in South Korea 32000 North Koreans who do not want to go home.

drive-through
Of a feature of such an establishment (especially a window), adapted to provide such service

The restaurant's drive-through window had a turntable of bulletproof glass designed to allow transactions while preventing robberies.

drive-through
An establishment, especially a restaurant, providing drive-through service

Since I was pressed for time, I picked up burgers at a drive-through on the way home.

drive-through
Of an establishment, providing service to occupants of automobiles while still in their still-running vehicle

I switched banks so that I could use a drive-through branch near my home.

drive-through
The window of such an establishment adapted for such purpose

Please pull forward and pay at the drive-through, said the attendant upon taking my order.

fall through
To be unsuccessful, abort, come to nothing/naught; to be cancelled; not to proceed

Their plans to go hiking Saturday fell through because it rained.

fall through the cracks
to be missed; to escape the necessary notice or attention

Complete every item, and make sure nothing falls through the cracks.

fall-through
In certain programming constructs, the situation where execution passes to the next condition in a list unless explicitly redirected

Specifically, it prohibits fall-through conditions in almost all cases.

feed-through
A hermetically sealed connection between two volumes
floor through
An apartment which covers the entire depth of a building
follow through
To finish; to complete, especially, of a commitment

I don't appreciate salesmen who make promises and then fail to follow through.

follow-through
The continuance or completion of a project
follow-through
The continued action of a stroke, or of the delivery of a ball, after it has been hit or released
get through
To overcome, to endure
get through to
To succeed in communicating with (after initial difficulty)
go through
To undergo, suffer, experience

I went through a lengthy immigration process before I was allowed across the border.

go through
To enact or recite the entire length of (something)
go through
To execute or carry out
go through
To examine or scrutinize (a number or series of things), especially in a regular order

Every morning, she went through her mail over a cup of coffee.

go through hell
To have a miserable experience

If you're going through hell, just keep going.

go through the mill
to experience the suffering or discipline necessary to bring one to a certain degree of knowledge or skill, or to a certain mental state
go through the motions
to do something pretentionsly and with little care for results, often because you are expected to, not because you want to; to perform a task perfunctorily
go through with
To proceed; to continue

If you decide to go through with the surgery, remember to leave time to recover.

going through with
Third-person singular simple present indicative form of go through with
gone through with
Simple past tense and past participle of go through with
hear through the grapevine
to hear rumors; to learn through friends of friends

I heard through the grapevine that she likes him.

it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man t
The rich can afford more immoral behavior than the poor
jump through hoops
To put forth effort for the sake of appearance or demonstration

They really made the salesman jump through hoops before buying anything.

leaf through
To turn the pages of (a book) rapidly reading short sections at random
let-through
A transient voltage spike that is allowed to pass through a power conditioning unit to the load
lie through one's teeth
To tell a gross or egregious untruth

When a politician claims he can lower taxes without cutting spending, he's lying through his teeth.

look through
To search, either with the eyes or by hand

Airport security looked through her purse and confiscated her nail scissors.

look through
To gaze through a gap or aperture

He looked through the binoculars at the bird.

look through rose-tinted glasses
Alternative spelling of wear rose-colored glasses
muddle through
To succeed (often clumsily) despite being il-equipped or untrained

I've only had a few lessons, but I can muddle through the practical test.

muddled through
Simple past tense and past participle of muddle through
muddles through
Third-person singular simple present indicative form of muddle through
muddling through
Present participle of muddle through
pass through
To make something move through something else

The dough is passed through the pasta machine several times.

pass through
To transit something
pass through
To infiltrate

We passed through enemy lines in the fog.

pay through the nose
To pay a high price, especially an exorbitant or excessive amount, either in money or in some other manner

That fellow would milk the settlements somehow, and make his family pay through the nose to keep him out of bankruptcy.

plough through
To persevere with an activity of consuming something, both literally and figuratively

If you can plough through the first three chapters, then the plot starts to get interesting.

plough through
To forcefully make a passage to move through

I managed to plough through the crowds and get to the information desk.

ploughed through
Simple past tense and past participle of plough through
ploughing through
Present participle of plough through
ploughs through
Third-person singular simple present indicative form of plough through
plow through
To persevere with an activity of consuming something, both literally and figuratively

If you can plow through the first three chapters, then the plot starts to get interesting.

plow through
To forcefully make a passage to move through

I managed to plow through the crowds and get to the information desk.

plowed through
Simple past tense and past participle of plow through
plows through
Third-person singular simple present indicative form of plow through
pull through
to come through pain and trouble through perseverance
push-through
A narrow passageway through
push-through
That is pushed through; especially designating something that is operated by being pushed through (something else)

The push-through tab on canned drink was first sold in 1973.

push-through
A device for cleaning a rifle bore

Greener's ‘push through’ invention works well with very small bores.

put through
to cause to endure

After all the grief my wife has put me through, I wonder why I'm still with her.

put through
to connect

Please hold the line a moment while I put you through to the sales office.

put through its paces
To test completely; to exercise the full range of abilities or functions

Before buying the car, we put it through its paces.

put through the wringer
To interrogate or scrutinize closely; to subject to some trial or ordeal

They really put each candidate through the wringer before choosing one to hire.

ran through
Simple past of run through
rattle through
To do something extremely quickly and perfunctorily
run someone through
To inform or educate someone, typically of a new concept or a concept particular to an organization or industry
run someone through
To stab someone completely through the torso, usually with a sword (typically used as a threat)
run someone through
To train someone, typically of a particular task
run through
To go through by running

I had to run through the tunnel in the race.

run through
To briefly summarise

Let me run through today's meeting for those who missed it.

run through
To use completely, in a short space of time. Usually money

I ran through my wages in 2 days. Now I've got to live on next to nothing till Friday!.

run through
To impale a person with a blade, usually a sword

Make just one move, and I'll run you through, sir, without hesitation.

run through
To repeat something

We will run through scene 2 until we get it right.

run through
Of a waterway, to flow through an area

The Seine river runs through Paris.

run through
To pervade, of a quality that is characteristic of a group, organisation, or system

Fear of foreigners runs through that country at all levels of it's society.

run-through
A brief outline of the main points of something; a rundown
run-through
A rehearsal of a drama, especially an uninterrupted one, but with no makeup or costume
running through
Present participle of run through
runs through
Third-person singular simple present indicative form of run through
saw through
Simple past of see through
scrape through
To marginally manage to progress
see someone through
To suffice for a time

Two full bags should be enough to see the family through.

see someone through
To constitute ample supply for one for

Those chocolates should see us through the holiday season.

see something through
To complete (the thing); to fulfill a commitment

Do not start the project if you are not going to be around to see it through.

see through
To find something visually transparent

We saw through the water with ease; it was as clear as glass.

see through
To not be deceived by a contradictory appearance or statement

I can see through his poker face, he isn't fooling anyone.

see through
To detect or deduce someone's true motives or mindset

In that moment, I saw right through her; this petition drive had nothing to do with her love for animals, and everything to do with impressing Michael, the cute intern.

see-through
transparent or translucent; that can be seen through

If you are planning to wear a see-through dress, wear something underneath.

seeing through
Present participle of see through
seen through
Past participle of see through
sees through
Third-person singular simple present indicative form of see through
sell-through
The practice of retailing items (such as DVDs) that are normally, or were previously rented
sell-through
The proportion of wholesale items that are eventually sold at retail
shoot through like a Bondi tram
To leave in haste
slip through the cracks
to escape notice or lack sufficient attention

Check inside each file carefully to make sure nothing slips through the cracks.

strike through
Partly obliterate text by drawing a continuous line through the centre thereof, usually to indicate the deletion of an error or obsolete information

It is useful to strike through an incorrect text, leaving it legible, to demonstrate that it is an incorrect usage.

strikes through
Third-person singular simple present indicative form of strike through
striking through
Present participle of strike through
struck through
Simple past of strike through
struck through
Past participle of strike through
talk through one's hat
To assert something as true or valid; to bluff

He's conceited and opinionative and argues all the time, even when he knows perfectly well that he's talking through his hat.

talk through one's hat
To speak lacking expertise, authority, or knowledge; to invent or fabricate facts

Did he, though, Lady Lawless? That's good. Well, I guess he was only talking through his hat..

thru
Informal spelling of through

We'll be on vacation thru the end of July.

walk through
To explain someone something, step by step
walk through
To rehearse
through
Favoriten