thru

listen to the pronunciation of thru
Englisch - Türkisch
doğru
dayanmak
atlatmak
bir taraftan diğer tarafa
ilg
(Aİ) bkz.through
e kadar
s
bir uçtan bir uca
direkt
baştan başa
baştan sona
kesintisiz
arasından
doğruca
yüzünden
{e} bak. through
(İnşaat) içinden
-e kadar
sayesinde
tamamen
den
geçmek
sürmek
thru out
out ile
thru and thru
bütün bütün
thru and thru
su katılmadık
thru and thru
tamamen
thru b/l
(Ticaret) tek konşimento
thru bolt
boyuna delinmiş cıvata
through
vasıtasıyla

Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler. - Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go!

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

through
bir uçtan bir uca

İspanya'dan Parise Pirene'leri bir uçtan bir uca yürüdüm. - I hiked through the Pyrenees from Spain to Paris.

through
yoluyla

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

through
sayesinde

O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı. - He has made a fortune through hard work.

Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar. - Languages are not carved in stone. Languages live through all of us.

through
tamamen

Ben sadece onu tamamen bitiremedim. - I just couldn't go through with it.

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

through
içinden (bir şeyin)
through
baştan sona

Tom Mary'yi onun işini baştan sona incelerken yakaladı. - Tom caught Mary snooping through his stuff.

Tom baştan sona kadar derginin sayfalarını çevirdi. - Tom flipped through the pages of the magazine.

through
içinden

Bir grup kentin içinden geçit açtı. - A band led the parade through the city.

Nehir kasabanın içinden geçer. - The river flows through the town.

through
{e} 1. -den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
through
doğru

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

through
{e} baştan başa

İki çocuk araziyi baştan başa dolaştı. - The two boys traveled throughout the land.

through
arasından

Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi. - A beam of sunlight came through the clouds.

Biz yoğun çalılıkların arasından yürüdük. - We walked through thick bushes.

through
aktarmasız
through
orasında burasında
through
arasında (bir gürültünün)
through
rağmen (bir gürültüye)
through
dolayımıyla
through
{s} kesintisiz
through
(Bilgisayar) sonu

Sonuna kadar görevi taşımalısın. - You must carry the task through to the end.

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

through
marifetiyle
through
kanalıyla
through
geçerek

Parktan geçerek eve yürüdüm. - I walked home through the park.

Tom tünelden geçerek hapishaneden kaçtı. - Tom escaped from jail through a tunnel.

through
bir yanından öbür yanına
through
(Konuşma Dili) bu sayede
through
basından sonuna dek
through
dayanmak

Ayın diskinin yarısı ışıklandırıldığında biz buna ilk çeyrek ay deriz. Bu isim kameri ay boyunca ayın yolun dörtte birinde olduğu gerçeğine dayanmaktadır. - When half of the Moon's disc is illuminated, we call it the first quarter moon. This name comes from the fact that the Moon is now one-quarter of the way through the lunar month.

through
-den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
through
arasında

Inek, uzun, yeşil çimenlerin arasında çok yavaş hareket ediyordu. - The cows were moving very slowly through the long green grass.

Tom kalabalığın arasından ite kalka yol açtı. - Tom elbowed his way through the crowd.

through
bir taraftan diğer tarafa
through
sona ermiş
through
sonunda

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

Sonunda testi geçtim. - I finally got through the test.

through
(Havacılık) e kadar
through
den

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

Tornado kentten geçti ve denize yöneldi. - The tornado passed through the city and headed to the sea.

through
geçmek

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

Birçok tren eski taş tünelden geçmektedir. - Many trains pass through the old stone tunnel.

through
sürmek

O kar fırtınasında araba sürmek bir kabustu. - Driving through that snowstorm was a nightmare.

through
atlatmak
through
-e kadar
through
(Tıp) Vasıtasiyle, yolu ile
through
doğruca
through
-den
through
nedeniyle

Kaza benim dikkatsizliğim nedeniyle meydana geldi. - The accident came about through my carelessness.

Hastalık nedeniyle çalışmalarımda çok geri kaldım, yetişmek için çok çalışmam gerekiyor. - I missed a lot of work through illness, so I've a lot of catching up to do.

through
sonuna

Sonuna kadar görevi taşımalısın. - You must carry the task through to the end.

through
başından sonuna kadar
through
bitirmiş
through
içeriye

Hırsız kırık bir pencereden içeriye girdi. - The burglar got in through a broken window.

Tom tekrar kapıdan içeriye yürüdü. - Tom walked back in through the door.

through
süresince

O, gece süresince çalıştı. - He worked through the night.

through
bitmiş

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

through
başarılı bir sonuca
through
her yanında

Birkaç yüzyıl önce kızıl hastalığı salgını kıtanın her yanında binlerce insanı öldürdü. - Several hundred years ago, scarlet fever epidemics killed thousands of people throughout the continent.

through
ilişkisi kalmamış
through
başından sonuna dek
through
aracılığıyla

Biz bir tercüman aracılığıyla iletişim kurarız. - We communicate through an interpreter.

Üniversitedeki son yılımda, ortak bir arkadaş aracılığıyla Tom'la tanıştım. - In my senior year of college, I met Tom through a mutual friend.

through
direkt

O direkt gözyaşları ile cevap verdi. - She answered through tears.

through
her yanına

Abd dünyanın her yanına buğday ihraç eder. - The United States of America export wheat throughout the world.

through
yüzünden

Orman yangını dikkatsizlik yüzünden oldu. - The forest fire occurred through carelessness.

through
-den geçerek
VALID thru
(Kredi kartı vs.) ... tarihine dek geçerli
drive thru
sürücü ile
drive thru
Arabaya servis
good thru
(Kredi kartı) ... tarihine dek geçerli
good thru
tarihine kadar geçerli (banka kartı)
sweepingly, overall, through, thru
sweepingly, genel, yoluyla
through
(Yeni Sözcükler) boyunca

O gün boyunca İngilizce duyar. - She hears English all through the day.

Bütün gece boyunca ağladı. - She cried throughout the night.

through
bitmiş/direkt
through
den geçerek
through
-den dolayı
through
-den -in sonuna kadar
i am thru with
aramızda herşey bitti
i am thru with it
bıktım
i am thru with it
sıkıldım
Englisch - Englisch
Informal spelling of through

We'll be on vacation thru the end of July.

a short form of through
by way of, until, by, via (accepted abbreviation in the USA)
Simplified variant of through
thru'
Thru' is sometimes used a written abbreviation for through
drive-thru
An establishment, such as a fast-food restaurant or bank, where clients may drive up to a window and conduct exchanges while remaining in their automobiles
drive-thru
The location at such an establishment, where clients conduct their business from their vehicles
through
No longer interested

She was through with him.

through
From one side to the other by way of the interior

The arrow went straight through.

through
Passing from one side of an object to the other

Interstate highways form a nationwide system of through roads.

through
Valueless; without a future

After being implicated in the scandal, he was through as an executive in financial services.

through
From one end to the other

Others slept; he worked straight through.

through
By means of

This team believes in winning through intimidation.

through
Out into the open

The American army broke through the German lines at St. Lo.

through
Entering, then later exiting

I drove through the town at top speed without looking left or right.

through
Finished; complete

They were through with laying the subroof by noon.

through
Completely

Leave the yarn in the dye overnight so the color soaks through.

through
To, to show the end point included in a range. From for the start point can be omitted

The numbers 1 through 9.

through
Proceeding from origin to destination without delay due to change of equipment

The through flight through Memphis was the fastest.

through
To the end

He said he would see it through.

through
A large slab of stone laid on a tomb
through
to completion; "think this through very carefully!
through
By means of; by the agency of
through
from beginning to end; "read this book through"
through
{p} from end to end, by means of, by
drive-thru
1. (adj.) Relating to or conducting exchanges with clients who drive up to a window and remain in their automobiles: "drive-thru banking"2. (adj.) drive-through Performed or provided quickly and routinely: "a drive-through delivery in a hospital"3. (noun) A drive-through establishment, especially a restaurant.4. (noun) A window at such an establishment, from which business is conducted
through
from one end or side to the other; "jealousy pierced her through"
Through
thorow
Through
thorough
Through
thurgh
click-thru
instance of someone clicking on an internet advertisement
through
If you are through with something or if it is through, you have finished doing it and will never do it again. If you are through with someone, you do not want to have anything to do with them again. I'm through with the explaining
through
If you go through a particular experience or event, you experience it, and if you behave in a particular way through it, you behave in that way while it is happening. Men go through a change of life emotionally just like women
through
To get through a barrier or obstacle means to get from one side of it to the other. Allow twenty-five minutes to get through Passport Control and Customs He was one of the last of the crowd to pass through the barrier Through is also an adverb. a maze of concrete and steel barriers, designed to prevent vehicles driving straight through
through
over the whole distance; "this bus goes through to New York"
through
To move through something such as a hole, opening, or pipe means to move directly from one side or end of it to the other. The theatre was evacuated when rain poured through the roof at the Liverpool Playhouse Go straight through that door under the EXIT sign Visitors enter through a side entrance Through is also an adverb. He went straight through to the kitchen and took a can of beer from the fridge She opened the door and stood back to allow the man to pass through
through
Through and through means completely and to the greatest extent possible. I've gotten my feet thoroughly soaked and feel frozen through and through
through
From one side of an opening to the other
through
If you read through something, you read it from beginning to end. She read through pages and pages of the music I had brought her Through is also an adverb. He read the article straight through, looking for any scrap of information that might have passed him by
through
If something happens from a particular period of time through another, it starts at the first period and continues until the end of the second period. open Monday through Sunday from 7: 00 am to 10: 00 pm
through
To go through a system means to move around it or to pass from one end of it to the other. electric currents travelling through copper wires What a lot of cards you've got through the post! Through is also an adverb. It is also expected to consider a resolution which would allow food to go through immediately with fewer restrictions
through
of a route or journey etc ; continuing without requiring stops or changes; "a through street"; "a through bus"; "through traffic"
through
Between the sides or walls of; within; as, to pass through a door; to go through an avenue
through
If you look or go through a lot of things, you look at them or deal with them one after the other. Let's go through the numbers together and see if a workable deal is possible
through
When you get through while making a telephone call, the call is connected and you can speak to the person you are phoning. He may find the line cut on the telephone so that he can't get through
through
If someone gets through an examination or a round of a competition, they succeed or win. She was bright, learned languages quickly, and sailed through her exams Through is also an adverb. Nigeria also go through from that group
through
To the end; to a conclusion; to the ultimate purpose; as, to carry a project through
through
by way of; in from one side and out of the other side; to the point of completion, to the end
through
throughout the entire extent; "got soaked through in the rain"; "I'm frozen through"; "a letter shot through with the writer's personality"; "knew him through and through"; "boards rotten through and through"
through
If you see, hear, or feel something through a particular thing, that thing is between you and the thing you can see, hear, or feel. Alice gazed pensively through the wet glass
through
From end to end of, or from side to side of; from one surface or limit of, to the opposite; into and out of at the opposite, or at another, point; as, to bore through a piece of timber, or through a board; a ball passes through the side of a ship
through
To cut through something means to cut it in two pieces or to make a hole in it. Use a proper fish knife and fork if possible as they are designed to cut through the flesh but not the bones Rabbits still manage to find a way in. I am sure that some have even taken to gnawing through the metal. Through is also an adverb. Score lightly at first and then repeat, scoring deeper each time until the board is cut through
through
Going or extending through; going, extending, or serving from the beginning to the end; thorough; complete; as, a through line; a through ticket; a through train
through
You use through in expressions such as half-way through and all the way through to indicate to what extent an action or task is completed. A thirty-nine-year-old competitor collapsed half-way through the marathon and died shortly afterwards. Through is also an adverb. Stir the pork about until it turns white all the way through
through
through In addition to the uses shown below, through is used in phrasal verbs such as `see through', `think through', and `win through'
through
{e} in from one side and out of the other; inward
through
If you do something through someone else, they take the necessary action for you. Do I need to go through my doctor or can I make an appointment direct? = via
through
If a driver goes through a red light, they keep driving even though they should stop. He was killed at a road junction by a van driver who went through a red light
through
Also, admitting of passage through; as, a through bridge
through
emphasis If you say that someone or something is wet through, you are emphasizing how wet they are. I returned to the inn cold and wet, soaked through by the drizzling rain
through
If you move through a group of things or a mass of something, it is on either side of you or all around you. We made our way through the crowd to the river Sybil's fingers ran through the water Through is also an adverb. He pushed his way through to the edge of the crowd where he waited
through
From beginning to end; as, to read a letter through
through
If something happens because of something else, you can say that it happens through it. They are understood to have retired through age or ill health
through
From one end or side to the other; as, to pierce a thing through
through
Surrounded by (while moving)
through
sends all received messages directly to the midi port(s)
through
A through train goes directly to a particular place, so that the people who want to go there do not have to change trains. Britain's longest through train journey, 685 miles
through
Among or in the midst of; used to denote passage; as, a fish swims through the water; the light glimmers through a thicket
through
(prep ) 1 To travel or tour around a place 2 by way of (e g "How'd I get here? I just went through the alley ) 3 to go over from beginning to end/conclusion (e g to go through an experience) 4 by means of (e g through Yuli's help) 5 to arrive at the end (e g I can't believe I made it through that class!)
through
If something goes into an object and comes out of the other side, you can say that it passes through the object. The ends of the net pass through a wooden bar at each end Through is also an adverb. I bored a hole so that the fixing bolt would pass through
through
If something such as a feeling, attitude, or quality, happens through an area, organization, or a person's body, it happens everywhere in it or affects all of it. An atmosphere of anticipation vibrated through the crowd What was going through his mind when he spoke those amazing words?
through
{s} direct, non-stop
through
From the beginning to the end of; to the end or conclusion of; as, through life; through the year
through
having finished or arrived at completion; "certain to make history before he's done"; "it's a done deed"; "after the treatment, the patient is through except for follow-up"; "almost through with his studies"
through
to completion; "think this through very carefully!"
through
You use through when stating the means by which a particular thing is achieved. Those who seek to grab power through violence deserve punishment
through
If something such as a proposal or idea goes through, it is accepted by people in authority and is made legal or official. It is possible that the present Governor General will be made interim President, if the proposals go through Through is also a preposition. They want to get the plan through Congress as quickly as possible
through
If something happens or exists through a period of time, it happens or exists from the beginning until the end. She kept quiet all through breakfast. Through is also an adverb. We've got a tough programme, hard work right through to the summer
through
To go through a town, area, or country means to travel across it or in it. Go up to Ramsgate, cross into France, go through Andorra and into Spain. travelling through pathless woods Through is also an adverb. Few know that the tribe was just passing through
through
Over the whole surface or extent of; as, to ride through the country; to look through an account
through
in diameter; "this cylinder measures 15 inches through"
thru
Favoriten