finished

listen to the pronunciation of finished
Englisch - Türkisch
bitmiş

Raporunuz toplantı için zamanında bitmiş olacak mı? - Will your report be finished in time for the meeting?

Ben okula vardığımda yarış zaten bitmişti. - When I got to school, the race had already finished.

tamamlanmış

Çalışmanın Tom'a ait bölümü tamamlanmış değil. - Tom's part of the work isn't finished.

{s} tamam

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

Ben yemeği tamamen bitirmedim. - I haven't quite finished eating.

(Bilgisayar) bitenler
taşlanmış
(Bilgisayar) tamamlandı

Programa göre proje tamamlandı. - They finished the project on schedule.

İşim zaten 15 Ocak'ta tamamlandı. - My work was already finished on January 15th.

(Bilgisayar) bitirildi

Ev ödevi bitirildikten sonra, Tom yatmaya gitti. - His homework having been finished, Tom went to bed.

İşin dörtte üçü bitirildi. - Three-quarters of the work was finished.

mafiş
bitik
bitirilmiş

Resim onun tarafından zaten bitirilmişti. - The picture has already been finished by him.

tükenmiş
tam

Belgeleri tamamladın mı? - Have you finished the papers?

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

bitir

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

Raporu yazmayı bitirdim. - I've finished typing the report.

{s} işlenmiş
{s} cilalı
{s} hazır

Ev ödevin ne zaman hazır olacak? - When will your homework be finished?

Akşam yemeği işini bitirmeden önce hazır olacak. - Dinner will be ready by the time you have finished your work.

{s} mükemmel
{s} sona ermiş
(Bilgisayar) bitti

O iş hemen hemen bitti. - That job is pretty much finished.

Dergi ile işin bitti mi? - Are you finished with that magazine?

kurtulmak
aldatılmış
finish
sona ermek
finished good
(Ticaret) mamul
finished goods
(Ticaret) mamul mal
finished goods
(Ticaret) mamüller
finished goods inventory
(Ticaret) mamuller
finished goods
mamul mallar
finished product
bitmiş ürün
finished product
son ürün
finished goods warehouse
mamul ambarı
finished width
mamul eni, işlem sonu eni
finished fabric
(Tekstil) aprelenmiş kumaş
finished floor
(İnşaat) bitmiş döşeme
finished floor level
(İnşaat) bitmiş döşeme düzeyi
finished foodstuff
(Ticaret) mamul gıda maddesi
finished good
kullanıma hazır mal
finished goods
(Avrupa Birliği) nihai mal
finished grade
(İnşaat) bitmiş zemin
finished process material
(Tıp) bitmiş işlem materyali
finished product specification
(Tıp) bitmiş ürün spesifikasyonu
finished size
(İnşaat) bitmiş boy
finished stock
(Ticaret) mamul inallar
finished stock
(Ticaret) mamul stoku
finished width
(İnşaat,Teknik) mamul eni
finished width
(İnşaat,Teknik) işlem sonu eni
finished with engine
(Askeri) makine tamam
finish
son

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

İşi bitirdikten sonra uğrayacağım. - I'll come over after I finish the work.

finish
bitiş

Tom bitiş çizgisini geçen son kişiydi. - Tom was the last one to cross the finish line.

Bitiş çizgisini en son geçen oydu. - She was the last to cross the finishing line.

be finished
kurtulmak
be left half finished
yarıda kalmak
be left half finished
yarım kalmak
finish
itmam etmek
finish
(Teknik,Tekstil) aprelemek
finish
(Teknik,Tekstil) apre
finish
(Tekstil) çile
finish
bozmak
finish
tümleme
finish
noktalamak
finish
mayna
finish
(İnşaat) yüzey bitirme
finish
sonuçlandırmak
finish
son verme
finish
tekmillemek
finish
nokta koymak
finish
tamamlanmak
finish
(Bilgisayar) tamam

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished eating all the ice cream that was in the freezer.

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

finish
terbiye
finish
bitkin duruma getirmek
finish
ölmek
finish
fince
finish
spor finiş
finish
sonunu getirmek
finish
neticelenmek
finish
sonuç

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

finish
bitirme

Bu kitabı okumayı bir haftada bitirmek gerçekten zor. - This book is really difficult to finish reading in a week.

Bu işi bitirir bitirmez seninle birlikte olacağım. - I'll be with you as soon as I finish this job.

semi finished goods
(Ticaret) yarı mamuller
to be finished
kurtulmak
to be left half finished
yarım kalmak
finish
bitirmek

Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız. - We have to finish preparations for the party by tomorrow.

Tom evi bitirmek için ne kadar çok paraya ihtiyacı olacağını hesaplıyor. - Tom is estimating how much money he'll need to finish the house.

finish
finiş
finish
bir şeyin bitmiş hali
finish
(yorgunluktan/vb.) bitirmek
finish
gücünü kesmek
finish
{f} bitir

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

Bu kitabı okumayı bir haftada bitirmek gerçekten zor. - This book is really difficult to finish reading in a week.

finish
(yiyecek/içecek) bitirmek
finish
{f} bitmek

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

Raporla işim bitmek üzere. - I'm just about finished with the report.

When he finished the course he was none the wiser than he was when he began it
Kurs bittiğinde hiçbir şey öğrenmemişti
be finished
olmak bitmiş
finish
sonlama
finish
apreli
semi-finished product
yarı mamul
When he finished the
Kurs bittiğinde hiçbir şey öğrenmemişti
finish
{f} k.dili. bitirmek
finish
{i} son kat boya
finish
{f} sonuçlanmak
finish
telef etmek
finish
rötuş

Birkaç son rötuş eklerim. - I add a few finishing touches.

Ben şimdi son rötuşları yapıyorum. - I'm adding the finishing touches now.

finish
dili yok etmek
finish
{f} k.dili. öldürmek, işini bitirmek
finish
{f} mükemmelleştirmek
finish
{f} son vermek
finish
{i} sona erme
finish
{f} tüketmek
finish
{i} cila

Az önce zemini cilalamayı bitirdim. - I've just finished waxing the floor.

finish
son iş
finish
ikmal etmek
finish
{f} mahvetmek
finish
{i} mükemmellik
finish
{f} rötuş yapmak
finish
{i} kusursuzluk
finish
terbiye etmek
finish
en mükemmel durum
finish
{f} cilalamak
finish
{f} sona erdirmek
finish
{f} tamamlamak

Bunu tamamlamak çok zamanımı alacak. - It'll take a long time for me to finish this.

Fadıl oradaki bütün işi tamamlamak için şantiyeye geri döndü. - Fadil has returned to the construction site to finish all the job there.

finish
(Tekstil) 1. apre, terbiye, bitim işlemi 2. aprelemek, terbiye etmek Açıklama: Bitim İşlemi; Tekstil mamülünün kullanım özelliklerini, tutumunu ve görümünü geliştirmek için yapılan yaş veya kuru terbiye işlemlerinin tümüne verilen isimdir
finish
nihayet bulmak
finish
{i} tamamlama

Halen ödevimi tamamlamam lazım. - I still need to finish my homework.

O, işlerini hiç vaktinde tamamlamadı. - He finished his chores in no time.

finish
nihayetlenmek
finish
bitim işlemi
finish
finisaj
satin finished
saten perdahlı
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of finish

He finished the cabinet with two more layers of polyurethane.

Terminated; over; done for
Processed or perfected
(of skills or the products of skills) brought to or having the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished piece of writing"; "a finished violinist
brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined politically and economically"
having a surface coating or finish applied; "the finished bookcase costs much more than the unfinished ones"
The process of completing the forming or decoration of an object Finishing may take the form of manipulating the object into its final shape while it is hot, of cracking off prior to annealing, or of grinding, cutting or polishing
Gold-finish and silver-finish are made of a base metal (brass or steel) and then are electroplated with a non-standardized thickness of gold or silver We wouldn't recommend this for person's with metal allergies Electroplating comes off with wear
Someone or something that is finished is no longer important, powerful, or effective. Her power over me is finished He confessed: `I thought I was finished.'
{s} done, completed; terminated; brought to an end; polished; excellent, perfect; destroyed; defeated
(of materials or goods) brought to the desired final state; "a finished product"
brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined politically and economically" ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the finished manuscript"; "the manuscript is finished"; "almost finished with his studies" (of materials or goods) brought to the desired final state; "a finished product" having a surface coating or finish applied; "the finished bookcase costs much more than the unfinished ones" (of skills or the products of skills) brought to or having the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished piece of writing"; "a finished violinist
ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the finished manuscript"; "the manuscript is finished"; "almost finished with his studies"
Someone who is finished with something is no longer doing it or dealing with it or is no longer interested in it. One suspects he will be finished with boxing
past of finish
Something that is finished no longer exists or is no longer happening. I go back on the dole when the shooting season's finished. = over
Polished to the highest degree of excellence; complete; perfect; as, a finished poem; a finished education
completed
finished good
See finished goods
finished goods
goods that are completed as to manufacturing but not yet sold or distributed to the end-user
finished article
product that has been completed
finished fabric
A fabric that has gone through all the necessary finishing processes, and is ready to be used in the manufacturing of garments
finished goods
A product sold as a completed item or repair part or any item subject to a customer order or sales forecast All manufacturing operations, including final test, have been completed These may be finished parts, renewal parts or finished products [APIC] Synonym: Finished Product, End-Item
finished goods
-inventory that is in a salable or shipable form based upon its location within the supply chain An item considered a finished good in a supplying plant might be considered a component or raw material in a receiving plant
finished goods
are products ready for sale
finished goods
(Ticaret) end items
finished goods
products that have been produced and are ready for sale (Accounting)
finished goods
syn: end items
finished his studies
completed his schooling, completed his education, finished his classes
finished product
completed product, end result
finish
To change an animal's food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal

Due to BSE, cows in the United Kingdom must be finished and slaughtered before 30 months of age.

finish
To complete (something)

Please finish your homework!.

finish
The end of anything
finish
: To come to an end

The song has finished.

finished.
napoo
finish
{v} to perfect, complete, end, settle
be finished
be ended, be over, reach its end, be concluded
finish
A protective coating given to wood or metal and other surfaces
finish
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
finish
The result of any process changing the physical or chemical properties of cloth
finish
The surface quality
finish
(1) The final process or processes in the manufacture of dressed leather (2) The surface coating applied to a leather
finish
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
finish
Surface quality or appearance
finish
the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view"
finish
Aftertaste, or final impression the wine leaves; it can have a long finish or a short one (not desirable)
finish
A score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points
finish
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
finish
{i} end, completion, conclusion; final stage; polish, final coating on a surface; final details; something which completes or perfects
finish
When something such as a course, film, or sale finishes, especially at a planned time, it ends. The teaching day finishes at around 4pm When a play finishes its run, many of the costumes are hired out to amateur dramatics companies and schools. = end
finish
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause" (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish" the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish" designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish" the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view" cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary" provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
finish
(1) Surface characteristics of paper (2) General term for trimming, folding, binding and all other post press operations
finish
If someone finishes second, for example, in a race or competition, they are in second place at the end of the race or competition. He finished second in the championship four years in a row
finish
The general surface properties of paper, determined by various manufacturing techniques to top
finish
A substance or mixture of substances added to textile materials to impart desired properties Examples are stain resistance finishes, flame retardant finishes and backings such as acrylic
finish
The finish of something is the end of it or the last part of it. I intend to continue it and see the job through to the finish From start to finish he believed in me, often more than I did myself. = end
finish
The surface appearance of steel after final treatment
finish
The result of completed labor, as on the surface of an object; manner or style of finishing; as, a rough, dead, or glossy finish given to cloth, stone, metal, etc
finish
cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary"
finish
event whose occurrence ends something; "his death marked the ending of an era"; "when these final episodes are broadcast it will be the finish of the show"
finish
{f} terminate, end; be terminated; bring to an end; destroy; defeat; complete, perfect; add the finishing touches
finish
Used in the context of general equities See: Fill
finish
To come to an end; to terminate
finish
The key to judging a wine's quality is finish, also called aftertaste--a measure of the taste or flavors that linger in the mouth after the wine is tasted Great wines have rich, long, complex finishes
finish
To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end to; to make an end of; to terminate
finish
To finish means to reach the end of saying something. Her eyes flashed, but he held up a hand. `Let me finish.'
finish
To bestow the last required labor upon; to complete; to bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to accomplish; to polish
finish
The finish of a race is the end of it. Win a trip to see the finish of the Tour de France! The replays of the close finish showed Ottey finished ahead of the Olympic champion
finish
To change an animals food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal
finish
a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad
finish
The final portion of the drive, just before the oar is taken out of the water
finish
To end; to die
finish
See Inside finish, and Outside finish
finish
The characteristics of the surface of a product
finish
The relative roughness or smoothness of the surface texture produced by EDMing Usually measured in microinches Ra (!1in Ra, sometimes just Ra) in the U S See also SURFACE FINISH
finish
How the paper "feels" Refers to the surface of the paper
finish
The joiner work and other finer work required for the completion of a building, especially of the interior
finish
The surface quality of paper
finish
You say that someone or something finishes a period of time or an event in a particular way to indicate what the final situation was like. You can also say that a period of time or an event finishes in a particular way. The two of them finished by kissing each other goodbye The evening finished with the welcoming of three new members The American dollar finished the day up against foreign currencies The last track finishes this compilation beautifully
finish
Surface quality of (usually uncoated) paper Some common finishes include vellum, wove, lustre, antique, laid, and linen
finish
The surface characteristic of a sheet created by either on-machine or off-machine papermaking processes Popular text and cover finishes include smooth, vellum, felt, laid, and linen
finish
the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish"
finish
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully"
finish
When you finish doing or dealing with something, you do or deal with the last part of it, so that there is no more for you to do or deal with. As soon as he'd finished eating, he excused himself Mr Gould was given a standing ovation and loud cheers when he finished his speech Finish up means the same as finish. We waited a few minutes outside his office while he finished up his meeting
finish
(wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish"
finish
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
finish
designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish"
finish
To come to an end
finish
– The surface characteristics of paper – including smoothness, appearance, and gloss level
finish
[BSG] A PL/I condition signalled in a process at logout time (by the logout command) to allow handlers set up earlier to close open PL/I files and the like This was a fairly late addition, because Multics' file model, a virtual memory view of disk via shared segments, is not PL/I's, and there is little need for such handlers But they can still cause trouble -- see jladdae
finish
If you add the finishing touches to something, you add or do the last things that are necessary to complete it. Right up until the last minute, workers were still putting the finishing touches on the pavilions
finish
finish eating all the food on one's plate or on the table; "She polished off the remaining potatoes"
finish
When you finish something that you are making or producing, you reach the end of making or producing it, so that it is complete. The consultants had been working to finish a report this week. = complete Finish off and, in American English, finish up mean the same as finish. Now she is busy finishing off a biography of Queen Caroline. the amount of stuff required to finish up a movie
finish
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in normal position, crosses the finishing line in the direction of the course from the last mark, either for the first time or after taking a penalty under rule 31 2 or 44 2 or, under rule 28 1, after correcting an error made at the finishing line
finish
The surface characteristics of paper, such as machine finish or english finish
finish
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause"
finish
The surface property of a material determined by its surface contour and gloss
finish
The way a paper is surfaced Paper ranges from a rough to a smooth finish Some common finishes are: wove, vellum, linen, laid, etc
finish
Ascertain the appropriateness of the paper's finish to the desired end result For example, a gloss finish offers the untimate in reproduction detail, while dull and matte finishes offer easier reading for large quantities of text
finish
The labor required to give final completion to any work; hence, minute detail, careful elaboration, or the like
finish
See Finishing coat, under Finishing
finish
If the surface of something that has been made has a particular kind of finish, it has the appearance or texture mentioned. The finish and workmanship of the woodwork was excellent. see also finished
finish
If aroma is the overture of the coffee, then finish is the resonant silence at the end of the piece Finish is a term relatively recently brought over into coffee tasting from wine connoisseurship; it describes the aftertaste that lingers on the palate after the coffee is spit out or swallowed It is in part a reflection of body; heavier-bodied coffees like the Sumatran will have a much longer finish than lighter-bodied coffees like the Mexican
finish
To apply a treatment to (a surface, etc)
finish
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
finish
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
finish
Completion; opposed to start, or beginning
finish
That which finishes, puts an end to&?; or perfects
half-finished goods
product which is not yet completed
he is finished
this is the end of him, this is it for him, he is through!
his career is finished
his career is over, he will never work in this field again
Türkisch - Englisch

Definition von finished im Türkisch Englisch wörterbuch

kapılı bacalı complete, finished, ready
for use (house, apartment)
finished
Favoriten