thin

listen to the pronunciation of thin
Englisch - Türkisch
zayıf

Mary evlenmeden önce, çok daha zayıftı. - Before Mary got married, she was much thinner.

O, acı verecek şekilde zayıftı. - He was painfully thin.

inceltmek
ince

Buz kaymak için çok ince. - The ice is too thin to skate on.

İki şey arasında ince farklar var. - There are subtle differences between the two things.

zayıflatmak
seyrek/sulu/zayıf/ince
güçsüz

İnsanların senin güçsüz olduğunu düşünmesini istiyor musun? - Do you want people to think you're weak?

Düşündüğün kadar güçsüz değilim. - I'm not as weak as you think I am.

ayırmak
{s} sudan

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Bu bütün bir şey sudan bir mazeretti. - This whole thing was a lame excuse.

{f} seyrekleşmek
{f} zayıflamak

Kadınlar üzerinde zayıflamak için çok baskı var. - There is a lot of pressure on women to be thin.

Birçok erkek de zayıflamak istiyor. - Many men want to be thin, too.

{f} seyrelmek
{f} incelmek
{s} boş

Cidden boşanmayı düşünüyor musunuz? - Are you seriously thinking about getting a divorce?

Senin bu iş planı neredeyse çok iyimser görünüyor. Bütün söyleyebileceğim onun bir boş hayalden daha fazlası olduğunu ummamdır. - This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.

zayıflık

Tom asla hatalı olduğunu kabul etmez, çünkü onun bir zayıflık işareti olduğunu düşünür. - Tom never admits that he's wrong, because he thinks that's a sign of weakness.

algın

Soğuk algınlığına yakalanmış olabileceğimi düşünüyorum. - I think I might've caught a cold.

Tom bu ilacı alırsa soğuk algınlığından kurtulabileceğini söylüyor. - Tom thinks he can get rid of his cold if he takes this medicine.

cansız

Onların cansız olduklarını düşünüyor musun? - Do you think they're dead?

nahif
rakik
kalın olmayan
hafif

Bu şeyleri hafife almamalısın. - You shouldn't take those things for granted.

Sanırım bizi hafife alıyorsun. - I think you underestimate us.

etsiz
fazlasıyla ince
sıska

Tom aşırı derecede sıskaydı. - Tom was painfully thin.

Tom zayıf ve sıska arasındaki farkı bilmiyor. - Tom doesn't know the difference between thin and scrawny.

çırpı gibi
inandırıcı olmayan
az
arık
cıvık
sulu
{s} verimsiz

Tom'un verimsiz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is inefficient.

{s} seyrek

Tom seyrek şarkı söyler ama sanırım bu gece söyleyecek. - Tom seldom sings, but I think he will tonight.

cılız
seyrekleştirmek
seyrek/ince
(typeface) İnce
ince,v.incelt: adj.ince
{s} fazlasıyla ince, içine su katılmış gibi (sıvı)
{f} (bitkileri) seyreltmek
{f} (sıvıyı) inceltmek
incel/incelt
{f} (saç) seyrelmek
{s} az, seyrek (bir topluluk): a thin
(Tarım) teklemek
kuru

Eskiden bu gömlek sana çok yakışırdı ama sanırım kurutma makinesinde çekmiş. - That shirt used to look really nice on you, but I think it shrank in the dryer.

Hava çok iyi, kuruması için çamaşırlarımı dışarıya asmayı düşünüyorum. - The weather's so good I think I'll hang the laundry out to dry.

soluk
kuvvetsiz
incecik

Ekmeği incecik dilimle. - Slice the bread very thinly.

seyrek (saç)
inceydi
yufka
thin out
inceltmek
thin capitalization
(Ticaret) örtülü sermaye
thin bread
lavaş
thin films
ince filmler
thin layer
(Biyokimya) ince katman
thin paper
(Bilgisayar) ince kağıt
thin plate
ince levha
thin rolling pin
(Gıda) oklava
thin section
ince kesit
thin wall
ince duvar
thin walled
ince cidarlı
thin enough
yeterince ince
thin excuse
sudan bahane
thin film
ince film
thin juice
sulu şerbet
thin on the ground
ender
thin on the ground
seyrek
thin on the ground
nadir
thin shelled mussel
ince kabuklu midye
thin skinned
duygusal
thin-skinned
alıngan
thin-skinned
buluttan nem kapan
thin-skinned
fazla duygusal
thin air
ince hava

Sihirbaz sihirli değneğini salladı ve ince havada kayboldu. - The wizard waved his magic wand and disappeared into thin air.

Büyücü kızı ince havada yüzdürdü. - The magician made the girl float in thin air.

thin air
Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey, giz, sır
thin bank
ince banka
thin board
ince tahta
thin bodied
ince vücutlu
thin client
(Bilgisayar) Zayıf istemci
thin face
ince yüz
thin faced
Uzun yüzlü
thin faced
ince yüzlü
thin fillet
ince fileto
thin film capacitor
ince filmli kondansatör
thin film memory
ince film bellek
thin film resistor
ince film direnç
thin film storage
ince film bellek
thin layer chromatography
ince tabaka kromatografisi
thin line
ince çizgi
thin lips
ince dudaklar
thin mist
ince sis
thin negative
ince negatif
thin of
zayıflamak
thin on the ground
(deyim) Az miktar, yeteri kadar olmayan miktar
thin out seedlings
ince dışarı fidan
thin person
ince kişi
thin the beet
ince pancar
thin voice
ince ses
Thin section
(Tekstil) İnce yer
thin Ethernet
ince Ethernet
thin and smooth leaf
canfes gibi yaprak
thin bed
ince tabaka
thin client
(Bilgisayar) bağlı program
thin crust
ince hamur
thin down
inceltmek
thin down
seyreltmek
thin down
zayıflamak
thin down
seyrelmek
thin down
incelmek
thin down
zayıflatmak
thin down/out
{k} (kalabalık) azalmak
thin excuse
(deyim) inandırıcı olmayan özür
thin film coating
ince film kaplama
thin film oven
(İnşaat) ince örtü fırını
thin frame
(Bilgisayar) ince çerçeve
thin glue
ince tutkal
thin lining
(Otomotiv) ince kaplama
thin lining
(Otomotiv) ince balata
thin market
(Ticaret) sığ piyasa
thin market
dar piyasa
thin market
(Ticaret) zayıf piyasa
thin natural screen
(Askeri) İNCE TABİİ ÖRTÜ: Siper ve mevzilerin gizlenmesine yardım maksadıyla önlerinde bırakılan tabii bitkiler
thin natural screen
(Askeri) ince doğal örtü
thin of
seyreltmek
thin of
inceltmek
thin of
zayıflatmak
thin of
seyrelmek
thin of
incelmek
thin oil
ince yağ
thin on top
(deyim) kabak gibi
thin on top
(deyim) saclari kismen dokulmus, dazlak
thin out
seyrelmek
thin out
seyreltmek
thin out
incelmek
thin out
zayıflatmak
thin out
zayıflamak
thin plate
lam
thin plate model
ince levha modeli
thin plate weir
ince kenarlı savak
thin rain
hafif yağmur
thin ribbed plate
ince kaburgalı levha
thin route network
seyrek trafikli ağ
thin route network
seyrek trafikli ag
thin sheet metal
ince sac
thin sheet steel
incesac
thin sheet steel
ince çelik levha
thin skin
alıngan
thin skinned
hassas
thin skinned
ince derili
thin skinned
duyarlı
thin skinned
duygulu
thin socks
(Tekstil) ince çorap
thin soup
sulu çorba
thin space
(Bilgisayar) ince boşluk
thin time
(deyim) eziyetli /sıkıntılı bir devre
thin-bedded
ince-tabakalı
through thick and thin
iyi günde de kötü günde de
the thin red line
ince kırmızı çizgi
thick and thin
(deyim) İyi ve kötü günler, iyi ve kötü zamanlar
through thick and thin
(deyim) İyi ve kötü günde, iyi ve kötü zamanlarda
the thin end of the wedge
(deyim) gittikce buyuyen bir davranisin ilk adimi
through thick and thin
(deyim) hem iyi hem kotu gunlerde,her gucluluge katlanarak
through thick and thin
{k} iyi günde kötü günde, iyi günde kara günde, olumlu olumsuz her durumda
through thick and thin
iyi ve kötü günde
disappear into thin air
(deyim) iz birakmadan yok olmak
thinner
daha ince

Mary dikey çizgili giysiler giymekten hoşlanır çünkü onların daha ince gösterdiğini duymuş. - Mary likes to wear clothes with vertical stripes, because she heard they make you look thinner.

O her gün daha ince görünüyordu. - He appeared thinner every day.

thinning
seyreltme
as thin as
kadar ince
as thin as
gibi zayıf
as thin as
kadar zayıf
as thin as a lath
değnek gibi
as thin as a rake
bir deri bir kemik
as thin as a rake
çok zayıf
become thin
çirozlaşmak
become thin
zayıflamak
become thin and weak
kurumak
get thin
süzülmek
get thin
zayıf düşmek
get thin
arıklamak
on thin ice
büyük bir riske girmiş
out of thin air
havadan
thinly
ince bir şekilde
thinly
yetersizce
thinner
seyreltici
thinner
ince

Bu iplik insan saçından daha incedir. - This thread is thinner than a human hair.

Saçı gittikçe inceldi. - His hair got thinner and thinner.

thinness
cılızlık
thinness
süzgünlük
thinness
hareketli
thinning
seyrekleşme
thinning
tekleme
thinning
(Tarım) aralama
thinning
incelme
vanish into thin air
kayıplara karışmak
wear thin
aşınıp incelmek
wear thin
aşınmak
as thin as a lath
çöp gibi
as thin as a lath
çok ince
as thin as a rake
çöp gibi
as thin as a rake
çok ince
become thin
incel
into thin air
tümüyle gözden uzak
magnetic thin film
ince manyetik film
make thin
incelt
out of thin air
hiç yoktan
press into thin sheets
ince kağıtlara bas
skate on thin ice
riskli bir işe girmek
spread oneself too thin
kırk tarakta bezi olmak
thinned
{f} incelt
thinner
inceltici
thinner
tiner

Tinere ihtiyacımız var. - We need paint thinner.

Yeterli tinerimiz olduğunu sanmıyorum. - I don't think we have enough paint thinner.

thinness
incelik
thinnest
en ince
thinning
{f} incelt
thinning
{i} ince

Tom'un saçı inceliyor. - Tom's hair is thinning.

wafer-thin
ipince
a thin
ince
appear out of thin air
k. dili birdenbire ortaya çıkmak, birdenbire peyda olmak, peydahlanıvermek, peydahlayıvermek
coulis a thin fruit sauce
ince bir meyve sosu coulis
disappear into thin air
(deyim) Sırra kadem basmak; ortadan kaybolmak
paper thin
(deyim) İpince: "These office walls are paper thin. You can hear everything said in the next office."
Englisch - Englisch
Scarce
a loss or tearing of paper from the back of a stamp, although not sufficient to create a complete hole
Having little body fat or flesh; slim; slender; lean; gaunt

thin person.

To dilute
Having little thickness or extent from one surface to its opposite

thin covering.

Describing a poorly played golf shot where the ball is struck by the bottom part of the club head. See fat, shank, toe
Very narrow in all diameters; having a cross section that is small in all directions

thin string.

To remove some plants in order to improve the growth of those remaining
To make thin or thinner
To become thin or thinner
Of low viscosity or low specific gravity, e.g., as is water compared to honey
Overly strict
as, geological strata thin out, i
To grow or become thin; used with some adverbs, as out, away, etc
make thin or thinner; "Thin the solution" lose thickness; become thin or thinner lacking excess flesh; "you can't be too rich or too thin"; "Yon Cassius has a lean and hungry look"-Shakespeare (of sound) lacking resonance or volume; "a thin feeble cry" lacking spirit or sincere effort; "a thin smile" of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section; "thin wire"; "a thin chiffon blouse"; "a thin book"; "a thin layer of paint" relatively thin in consistency or low in density; not viscous; "air is thin at high altitudes"; "a thin soup"; "skimmed milk is much thinner than whole milk"; "thin oil
Slight; small; slender; flimsy; wanting substance or depth or force; superficial; inadequate; not sufficient for a covering; as, a thin disguise
relatively thin in consistency or low in density; not viscous; "air is thin at high altitudes"; "a thin soup"; "skimmed milk is much thinner than whole milk"; "thin oil
{f} make thin or thinner, dilute, make weak; become thin or thinner, become diluted
Having little thickness or extent from one surface to its opposite; as, a thin plate of metal; thin paper; a thin board; a thin covering
Wanting in body or volume; small; feeble; not full
Something that is thin is much narrower than it is long. A thin cable carries the signal to a computer James's face was thin, finely boned, and sensitive
Rare; not dense or thick; applied to fluids or soft mixtures; as, thin blood; thin broth; thin air
Not full or well grown; wanting in plumpness
{s} flimsy, skinny; small; sheer, transparent
Not thickly or closely; in a seattered state; as, seed sown thin
Not close; not crowded; not filling the space; not having the individuals of which the thing is composed in a close or compact state; hence, not abundant; as, the trees of a forest are thin; the corn or grass is thin
Not stout; slim; slender; lean; gaunt; as, a person becomes thin by disease
A person or animal that is thin has no extra fat on their body . He was a tall, thin man with grey hair fat + thinness thin·ness There was something familiar about him, his fawn raincoat, his thinness, the way he moved
A crowd or audience that is thin does not have many people in it. The crowd, which had been thin for the first half of the race, had now grown considerably. + thinly thin·ly The island is thinly populated
gradually diminish in thickness until they disappear
Thin clothes are made from light cloth and are not warm to wear. Her gown was thin, and she shivered, partly from cold. thick + thinly thin·ly Mrs Brown wrapped the thinly clad man in her fur coat
{a} not thick, lean, slim, slender, small, rare
{a} not thickly or closely, rarely
{v} to make thin, attenuate, rarefy
To dilute a mixture by adding more liquid
If someone's hair is described as thin, they do not have a lot of hair. She had pale thin yellow hair she pulled back into a bun. thick
This term refers to a drink that seems watery, lacking body, viscosity, alcohol, or sugar
(of sound) lacking resonance or volume; "a thin feeble cry"
A relatively low level of solid material suspended in the coffee beverage A result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in imperceptible amounts Lacks body or substance and is insufficiently concentrated and roasted
(also "skinny") when the ball is contacted with the leading edge instead of the face of the club, producing a low trajectory shot with less than the usual amount of spin Example: He hit a good drive, but then hit his sandwedge shot thin/skinny and over the green
If you describe an argument or explanation as thin, you mean that it is weak and difficult to believe. However, the evidence is thin and, to some extent, ambiguous = weak strong + thinly thin·ly Much of the speech was a thinly disguised attack on British Airways
Slim, narrow in size, and (of a person or animal) usually carrying little fat
A long, low shot hit by mistake with the leading edge of the club (blade)
Very few traders on the floor Pit is empty or slow and trading is 'thin' Very little paper
As applied to a market, means that bids and offerings are scarce and the market is subject to wide fluctuations and small-sized executions
(aka: "skinny") when the ball is contacted with the leading edge instead of the face of the club producing a low trajectory shot with less than the usual amount of spin Example: "He hit a good drive, but then hit his wedge thin and over the green "
lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut bourbon"
having little substance or significance; "a flimsy excuse"; "slight evidence"; "a tenuous argument"; "a thin plot"
not dense; "a thin beard"; "trees were sparse"
Thin out: To remove a number of buds, flowers, seedlings, or shoots to improve the growth and quality of remaining ones
The taste of a beer with a low level or aromatics or a low level or alcohol or both, distinguished from light-bodied
on thin ice: see ice thin air: see air
Very deficient in bass The result of severe attenuation of the range below 500Hz
lose thickness; become thin or thinner lacking excess flesh; "you can't be too rich or too thin"; "Yon Cassius has a lean and hungry look"-Shakespeare (of sound) lacking resonance or volume; "a thin feeble cry"
If a man's hair is thinning, it has begun to fall out. His hair is thinning and his skin has lost all hint of youth. thin on top: see top
Liquids that are thin are weak and watery. The soup was thin and clear, yet mysteriously rich thick
lose thickness; become thin or thinner
A thinning of the paper on the back of a stamp Often the result of a hinge that has been carelessly removed, or from a stamp that is improperly removed from an envelope
without viscosity; "the blood was flowing thin"
Lacking body and flavor
When you thin something or when it thins, it becomes less crowded because people or things have been removed from it. It would have been better to have thinned the trees over several winters rather than all at one time By midnight the crowd had thinned. Thin out means the same as thin. NATO will continue to thin out its forces When the crowd began to thin out, I realized that most of the food was still there
take off weight
To thin a sauce or liquid means to make it weaker and more watery by adding another liquid to it. It may be necessary to thin the sauce slightly Thin down means the same as thin. Thin down your mayonnaise with soured cream or natural yoghurt
very narrow; "a thin line across the page"
Lacking body and depth
used in the form "Thin i", removes hypothesis i from the hypothesis list
Reduce the number of shoots to allow freer air circulation and increase the light for foliage an overcrowded branch system
To make thin (in any of the senses of the adjective)
A poorly played golf shot where the ball is struck by the bottom part of the club head. See fat, shank, toe
make thin or thinner; "Thin the solution"
thin air
The insubstantial atmosphere as a metaphor for an unknown location
thin as a rake
Incredibly thin, at an unhealthy-looking level of thinness
thin client
A minimal client that relies on the server to do most of its processing
thin clients
plural form of thin client
thin edge of the wedge
beginning; opening; precedent

the thin edge of the wedge was further widened by the fact that a socialist party broke precedent .

thin end of the wedge
Something that if allowed or accepted to a small degree would lead to systematic encroachment

The MP told parliament that legalising cannabis would be the thin end of the wedge.

thin layer chromatography
Alternative spelling of thin-layer chromatography
thin out
To make sparse
thin out
To become sparse

Said to me, Don't I know your name?.

thin space
A metal block used to separate words, one fifth of an em in width

If it be only a Single Letter or two that drops, he thruſts the end of his Bodkin between every Letter of that Word, till he comes to a Space: and then perhaps by forcing thoſe Letters closer, he may have room to put in another Space or a Thin Space; which if he cannot do, and he finds the Space ſtand Looſe in the Form; he with the Point of his Bodkin picks the Space up and bows it a little; which bowing makes the Letters on each ſide of the Space keep their parallel diſtance; for by its Spring it thruſts the Letters that were cloſed with the end of the Bodkin to their adjunct Letters, that needed no cloſing.

thin space
In digital text, a character representing a thin space

All you may see on the keyboard is a space bar, but typographers use several invisible characters: the word space, fixed spaces of various sizes (em space, en space, thin space, figure space, etc) and a hard space or no-break space.

thin spaces
plural form of thin space
thin trading
The characteristic of lower trading frequency, commonly observed with lesser known companies and firms listed on the market. It often suggests higher level of investment opportunity and risk for investors, less transparency and less public information
thin-layer chromatography
A form of chromatography in which the solid phase is silica gel or a similar inert material supported on a glass plate
thin-skinned
overly sensitive to criticism; quick to take offence; irritable; touchy

She's rather thin-skinned when it comes to comments about her work.

thin-skinned
having a thin skin

You must handle thin-skinned fruits carefully to avoid bruising them.

thin air
Used to refer to the state of being invisible or non-existent
thin air
air which is not heavy; no where
thin air
nowhere to be found in a giant void; "it vanished into thin air"
thin air
nowhere to be found in a giant void; "it vanished into thin air
thin down
see thin 10
thin excuse
weak excuse, feeble pretext
thin financing
business based on little independent capital and on many loans
thin hair
weak hair
thin layer
narrow film or stratum
thin line
fine line, thin border
thin out
see thin 9
thin out
lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut bourbon"
thin out
make sparse; "thin out the young plants"
thin out
become sparser; "Towards the end of town, the houses thinned out"
thin out
become sparser; "Towards the end of town, the houses thinned out
thin person
a person who is unusually thin
thin sheet
folium, thin flat piece
thin skin
sensitivity, touchiness, tendency to take things personally
thin skull rule
legal ruling that claims that a criminal is not eligible to choose his victim and therefore is guilty even if the victim's injury was made worse by some natural defect
thin stream
small stream, small brook, small flow of water
thin-layer chromatography
Type of chromatography using as the stationary phase a thin layer (0.01 inch [0.25 mm]) of a special finely ground matrix (silica gel, alumina, or similar material) coated on a glass plate or incorporated in a plastic film. Solutions of the mixtures to be analyzed are spotted near one edge. Solutions of reference compounds are similarly applied. The edge of the plate is then dipped in a solvent. The solvent travels up the matrix by capillarity, moving the components of the samples at various rates because of their different degrees of attachment to the matrix and solubility in the developing solvent. The components, visible as separated spots, are identified by comparing the distances they have traveled with those of the known reference materials. TLC is useful for biological mixtures, especially lipids in animal or vegetable tissues and isoprenoids and essential oils found in flowers and other parts of plants. The matrices withstand strong solvents and developers better than the paper used in paper chromatography
thin-shelled mussel
mussel with thin fragile shells having only rudimentary hinge teeth
thin-skinned
quick to take offense
thin-skinned
disapproval If you say that someone is thin-skinned, you mean that they are easily upset by criticism or unpleasantness. Some fear he is too thin-skinned to survive the rough-and-tumble of a presidential campaign. = sensitive thick-skinned. too easily offended or upset by criticism   thick-skinned
thick and thin
Both good and bad times

I must follow him through thick and thin. - Miguel de Cervantes.

through thick and thin
(deyim) Through good times and bad times

1. We've been together through thick and thin, and we won't desert each other now. 2. Over the years, we went through thick and thin and enjoyed every minute of it.

The Thin Red Line
1998 film directed by Terrence Malick (starring Sean Penn, George Clooney, John Travolta, Woody Harrelson, and Nick Nolte)
through thick and thin
in good times and in bad times, in all situations
into thin air
immediately and inexplicably out of sight

He seemed to vanish into thin air.

no matter how thin you slice it, it's still baloney
Regardless of how many clever points or fine distinctions one makes, what one is saying is still false or is still nonsense

No matter how thin you slice it, it's still baloney, right?.

on thin ice
In a dangerous, hazardous, or delicate situation; at risk

Ever since he was caught stealing office supplies, he has been on thin ice with his boss.

out of thin air
from non-existent, unknown or hidden resources

They don't seem to want to work to earn a living. They think they can make money out of thin air.

razor-thin
Extremely fine. So thin that it can almost not be seen
razor-thin
A very small difference, or advantage, when comparing two items

The Socialists have a razor-thin majority.

skate on thin ice
To be (or to place oneself) in a risky, potentially dangerous or delicate situation

If I concur to that I will be skating on thin ice.

thinly
In a thin, loose, or scattered manner; scantily; not thickly
thinner
Comparative form of thin: more thin
wafer-thin
Very thin, as thin as a wafer
wear thin
To lessen or weaken over time, as from overuse

Continuing his recent stern rhetoric, Swedish Finance Minister Anders Borg told reporters in Stockholm that many have worked hard to help Latvia deal with its severe economic recession but that patience is wearing thin.

wearing thin
Present participle of wear thin
wears thin
Third-person singular simple present indicative form of wear thin
wore thin
Simple past of wear thin
worn thin
Past participle of wear thin
thinly
{a} not thickly or closely, rarely
thinness
{n} a thin state, rareness, scarcity, want
disappear into thin air
(deyim) Disappear quickly, without leaving a trace

Money seems to disappear into thin air these days. Jack just vanished into thin air before the meeting had started.

skate on thin ice
Take a chance; risk danger, disapproval or anger. "You'll be skating on thin ice if you ask Dad to increase your allowance again.", "John knew he was skating on thin ice, but he could not resist teasing his sister about her boyfriend."
skate on thin ice
(deyim) Take a big risk
thinly
in a small quantity or extent; "spread the margarine thinly over the meat"; "apply paint lightly"
thinly
with thin layers; feebly; sparsely
thinly
without force or sincere effort; "smiled thinly"
thinly
in a widely distributed manner; "thinly overgrown mountainside"
thinly
without viscosity; "the blood was flowing thin"
thinly
in a widely distributed manner; "thinly overgrown mountainside" in a small quantity or extent; "spread the margarine thinly over the meat"; "apply paint lightly" without viscosity; "the blood was flowing thin" without force or sincere effort; "smiled thinly
thinly
without force or sincere effort; "smiled thinly
thinly
In a thin manner; in a loose, scattered manner; scantily; not thickly; as, ground thinly planted with trees; a country thinly inhabited
thinned
mixed with water; "sold cut whiskey"; "a cup of thinned soup"
thinned
past of thin
thinner
{i} substance acting to thin or dilute another (especially paint)
thinner
Solvent material used to reduce the viscosity of lacquers
thinner
A liquid that is mixed with paint to make it less thick Mineral spirits may be used for alkyd paints and water for latex paint
thinner
One who thins, or makes thinner
thinner
A blend of volatile organic solvents added to the paint to reduce it to the correct viscosity for application
thinner
A liquid substance used to thin the consistency of another liquid
thinner
a diluting agent
thinner
a liquid such as turpentine that you add to paint to make it less thick
thinner
A liquid that, along with the binder, forms the paint's vehicle The thinner evaporates after the paint is applied Water is the thinner used in latex paint, while turpentine, mineral spirits and denatured alcohol are thinners associated with different solvent-based coatings; the liquid used to thin the coating
thinner
a liquid used to reduce the viscosity of coatings or mastic Thinners evaporate during the curing process Thinners may be used as solvents for clean-up of equipment
thinner
Used to thin lumpy and thick polishes All polishes should not be thinned more than one time Do not thin your nail polish with Polish Remover
thinner
A thinner is a volatile solvent added to paint or painting media to reduce its consistency It evaporates on drying thus leaving the composition of the paint or medium unaltered
thinner
comparative of thin
thinner
Volatile liquid used to adjust consistency or to modify other properties of paint, varnish and lacquer Thinner is used to thin and clean up paint
thinner
The thinner and binder together form the paint's vehicle Water, the thinner used in latex paints, evaporates as the paint dries, allowing a smooth paint application Turpentine or spirits are the thinners in oil-based paints
thinness
The quality or state of being thin (in any of the senses of the word)
thinness
relatively small dimension through an object as opposed to its length or width; "the tenuity of a hair"; "the thinness of a rope"
thinness
{i} narrowness, slimness; fineness, delicateness; scarcity
thinness
the property of being very narrow or thin; "he marvelled at the fineness of her hair"
thinness
The state of being thin
thinness
a consistency of low viscosity; "he disliked the thinness of the soup"
thinness
the property of having little body fat
thinness
a consistency of low viscosity; "he disliked the thinness of the soup" relatively small dimension through an object as opposed to its length or width; "the tenuity of a hair"; "the thinness of a rope
thinness
relatively small dimension through an object as opposed to its length or width; "the tenuity of a hair"; "the thinness of a rope
thinnest
superlative of thin
thinning
Partial cuttings designed to improve future growth of residual trees by regulating stand density
thinning
A silvicultural treatment made to reduce the density of trees within a forest stand primarily to improve growth, enhance forest health, or recover potential mortality (e g , selective thinning, row thinning, etc )
thinning
Decreasing the thickness of an artifact, or a portion of an artifact by extensive flaking Basal Thinning refers to the removal of thickness from the hafting area by means of flake removal
thinning
someone with thinning hair is losing their hair
thinning
Removal of trees to encourage growth of other selected individual trees May be commercial or pre-commercial
thinning
Cutting made in an immature crop or stand in order to accelerate the diameter increment (annual growth) of the residual trees but also, by suitable selection, to improve the average form of the trees that remain, without (at least according to classical concepts) permanently breaking the canopy
thinning
present participle of thin
thinning
The planned removal of trees during the development of a forest, used to regulate characteristics of tree growth through adjustments in tree spacing and density without creating a new age class
thinning
The practice of removing smaller, poor-performing trees from an area that is being used for intensive timber production Thinning is usually undertaken to boost the growth and productivity of those trees left standing Thinned trees are normally sold for the production of pulp and wood chips, thus providing an attractive way of generating short-term cash flow for the landowner
thinning
a cutting made in an immature crop or stand primarily to accelerate diameter increment but also, by suitable selection, to improve the average form of the trees that remain
thinning
Woodlands as they grow may become crowded as it is often the case that more trees are planted than are predicted to survive At intervals during a woodlands development foresters will selectively remove trees to create the desired density and remove any sick or malformed trees This process is known as thinning and allows the remaining trees to develop broader crowns and to grow strong and healthy Thinning also allows increased light to the woodland floor and encourages a herb layer of plants to develop and for increased natural regeneration
thinning
The etching away of silicon from the backside of a CCD Thinning is done in a large bath of acid (see left) The device is mounted on a support (see left) and agitated Wax is used to mount the device to its support, since the acid does not attack wax When the acid has eaten away a certain amount of silicon, the CCD that was once 0 010" thick becomes approximately 0 0005" thick! (That acid must be hungry )
thinning
Reducing the number of trees in a stand Trees from a pre-commercial thinning are not marketable Trees from a commercial thinning are
thinning
Removal of plants materials (shoots, seedlings, flower buds or fruits) to encourage better size and quality in the remainder
thinning
A practice in which certain trees are removed from a dense stand to allow the remaining trees adequate sunlight, nutrients and moisture to grow at an even rate
thinning
Tree removal in a forest stand that reduces tree density and numbers in a given area Most discussions of thinning stress increased growth and yield of timber
thinning
Cuttings made in immature stands in order to stimulate the growth of the trees that remain and to increase the total yield of useful material from the stand Timber volume - Volume of growing stock -Volume of sound wood in the bole of sawtimber and poletimber from a stump to a 4-inch minimum top diameter outside bark or to the point where the central stem breaks into limbs Volume of sawtimber -Net volume of the saw log portion of live sawtimber in board feet
thinning
Selective felling designed to promote the growth of the remaining trees Thinning normally provides merchantable wood
thinning
the act of diluting something; "the cutting of whiskey with water"; "the thinning of paint with turpentine"
thinning
A process that uses acid etching to uniformly reduce the size of a CCD to approximately 10 µm so that an image can be focused on the back of the parallel register (where there is no gate structure)
thinning
A cutting made in an immature stand of trees to accelerate growth of the remaining trees or to improve the form of the remaining trees
thinning
A cutting made in an immature stand of trees to accelerate growth of the remaining trees or to improve the form of the remaining trees Thinning is often used to 'enhance old growth characteristics', but one must be wary that the thinning is not high grading
thinning
The process of removing excess and poorer quality trees from a stand for the purpose of improving the growth and value of the remaining crop trees
thinning
A process that uses acid etching to uniformly reduce the size of a CCD to approximately 10 µm so that an image can be focused on the back of the parallel register (where there is no gate structure)
thinning
Selectively cutting trees to improve remaining forest stand by removing trees of poor form, low vigor or by reducing tree density
thinning
removing some trees to make space for growth of the remaining trees
thinning
A tree removal practice that reduces tree density and competition between trees in a stand Thinning concentrates growth on fewer, high-quality trees, provides periodic income, and generally enhances tree vigor Heavy thinning can benefit wildlife through the increased growth of ground vegetation
thins
third-person singular of thin
thin
Favoriten