savunma

listen to the pronunciation of savunma
Türkisch - Englisch
plea

A plea bargain is out of the question. - Bir savunma pazarlık söz konusu değildir.

The defense attorney was pleased by the verdict. - Savunma avukatı karardan memnundu.

defense

She allegedly killed him in self defense. - İddialara göre o onu kendini savunmak için öldürdü.

Attack is the best form of defense. - Saldırı en iyi savunma şeklidir.

defending

Tom was green behind the ears when it came to defending himself in court. - Tom, mahkemede kendini savunma konusunda daha çok toydu.

She's not here for the purpose of defending herself against these accusations. - O bu suçlamalara karşı kendini savunmak amacıyla burada değil.

{i} defence

Ignorance of the law is not accepted as a defence. - Yasayı bilmemek bir savunma gerekçesi olarak kabul edilmez.

The defence attorney did his best on behalf of Tom to secure his acquittal. - Savunma avukatı onun beraatini güvenceye almak için Tom adına elinden geleni yaptı.

justification
apology
maintenance
advocating
self-defense

You should learn self-defense. - Kendini savunmayı öğrenmelisin.

Tom told the police that he shot Mary in self-defense. - Tom polise Mary'yi kendini savunma amacıyla vurduğunu söyledi.

self-defence

The man pleaded self-defence. - Adam kendini savunmak için yalvardı.

Dan claimed that he acted in self-defence. - Dan kendini savunmak için hareket ettiğini iddia etti.

(Politika, Siyaset) protection
defenses

Our army broke through the enemy defenses. - Ordumuz düşman savunmasını yardı geçti.

The Germans had strong defenses. - Almanların güçlü savunmaları vardı.

self defence [Brit.]
defense, defending
speech
defence [Brit.]
self defense

She allegedly killed him in self defense. - İddialara göre o onu kendini savunmak için öldürdü.

vindication
(Hukuk) protection, shielding
rampart
pleadings
apologia
argument

Why did the lawyer lose in the argument? - Avukat savunmada niçin kaybetti?

This data is immaterial to the argument. - Bu bilgi savunma için önemsizdir.

defence, defense; plea
hearing
defensive

Why is Tom being so defensive? - Tom neden bu kadar savunmacı oluyor?

Tom was very defensive. - Tom çok savunmacıydı.

advocacy
fullback
pleading
in defence
in defense

They fought in defense of their country. - Ülkelerinin savunmasında savaştılar.

the defence
defence of
self defence
savunma yapmak
plead
savunmak
defend

The natives have to defend their land against invaders. - Yerliler topraklarını istilacılara karşı savunmak zorundalar.

Tom made no attempt to defend himself. - Tom kendini savunmak için hiçbir girişimde bulunmadı.

savunma duruşu
prime
savunma ateşi
(Askeri) defensive fire
savunma bakanı
defence secretary
savunma bölgesi
(Askeri) zone of defence
savunma bütçeleri
(Askeri) defense budgets
savunma dairesi
(Kanun) public defender
savunma duruşu
(Spor) stagger stance
savunma duruşu
guard
savunma endüstrisi
defense industries
savunma endüstrisi
defence industries
savunma grubu
(Politika, Siyaset) advocacy group
savunma konseyi
(Askeri) defence council
savunma malzemesi
(Askeri) defence article
savunma sanayi
(Askeri) defense industry
savunma sanayisi
defense industry
Savunma Analiz Merkezi Avrupa Komutanlığı Komutanı (ELINT) veya Avrupa Veri Anal
(Askeri) Commander, European Command Defense Analysis Center (ELINT) or European Data Analysis Center
Savunma Araştırma ve İstihkam Müsteşarı
(Askeri) (R&E) Under Secretary of Defense for Research and Engineering
Savunma Ataşe Ofisi; Savunma Ataşe Subayı; bakanlık/daire/teşkilat
(Askeri) Defense Attaché Office; defense attaché officer; department/agency/organization
Savunma Bakan Yard. Bürosu
(Askeri) Office of the Assistant Secretary of Defense
Savunma Bakanlığı
(Askeri) Office of the Secretary of Defense
Savunma Bakanlığı (Ağ) Sistemleri Teşkilatı
(Askeri) Defense Network Systems Organization
Savunma Bakanlığı (DOD) Ana Seferberlik Klavuzu
(Askeri) DOD Master Mobilization Guide
Savunma Bakanlığı Acil Durumlar Makamı Bulup Getirme ve Analiz Sistemi
(Askeri) Department of Defense (DOD) Emergency Authorities Retrieval and Analysis System
Savunma Bakanlığı Anlaşmalar Denetim Kuruluşu
(Askeri) Defense Contract Audit Agency
Savunma Bakanlığı Dağıtım Haritalama Faaliyeti
(Askeri) Defense Distribution Mapping Activity
Savunma Bakanlığı Enerji Destek Merkezi
(Askeri) Defense Energy Support Center
Savunma Bakanlığı Güvenli Muhabere Ağı
(Askeri) Defense Secure Network
Savunma Bakanlığı Güvenli Muhabere Ağı-2
(Askeri) Defense Secure Network-2
Savunma Bakanlığı Güvenlik Yardım Dairesi
(Askeri) Defense Security Assistance Agency
Savunma Bakanlığı Güvenlik İşbirliği Dairesi
(Askeri) Defense Security Cooperation Agency
Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi
(Askeri) Defense Legal Services Agency
Savunma Bakanlığı Komtrolör Müsteşarlığı
(Askeri) (C) Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller)
Savunma Bakanlığı Lojistik Dairesi (DLA) muhtemel durum destek timi
(Askeri) Defense Logistics Agency (DLA) contingency support team
Savunma Bakanlığı Lojistik Standart Sistemleri
(Askeri) Defense Logistics Standard Systems
Savunma Bakanlığı Lojistikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
(Askeri) Deputy Under Secretary of Defense for Logistics
Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Yönetmeliği
(Askeri) Department of Defense Financial Management Regulation
Savunma Bakanlığı Meteoroloji Uydu Programı
(Askeri) Defense Meteorological Satellite Program
Savunma Bakanlığı Modelleme Ve Simülasyon Ofisi; ana karargah dairesi başkanı; T
(Askeri) Defense Modeling and Simulation Office; director of major staff office; Division Medical Supply Office
Savunma Bakanlığı Muhabere Ağı
(Askeri) Defense Switched Network
Savunma Bakanlığı Muhabere Sistemi; Savunma Bakanlığı Kurye Servisi; kurmay başk
(Askeri) Defense Communications System; Defense Courier Service; deputy chief of staff; digital computer system
Savunma Bakanlığı Muhasebe Finans Dairesi
(Askeri) Defense Finance and Accounting Service
Savunma Bakanlığı Mukavele Yönetim Dairesi
(Askeri) Defense Contract Management Agency
Savunma Bakanlığı Müşterek İstihbarat Merkezi
(Askeri) Department of Defense Joint Intelligence Center
Savunma Bakanlığı Personel Destek Merkezi
(Askeri) Defense Personnel Support Center
Savunma Bakanlığı Planlama ve Kaynak Kurulu
(Askeri) Defense Planning and Resources Board
Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarlığı
(Askeri) (P) Office of the Under Secretary of Defense (Policy)
Savunma Bakanlığı Prensiplerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
(Askeri) Deputy Under Secretary of Defense for Policy
Savunma Bakanlığı Savaş Esiri (POW)/Kayıp Personel (MP) Ofisi
(Askeri) Defense Prisoner of War (POW)/Missing Personnel (MP) Office
Savunma Bakanlığı Subay Personel Yönetim Yasası
(Askeri) Defense Officer Personnel Management Act
Savunma Bakanlığı Suç tahkikat Servisi
(Askeri) Defense Criminal Investigative Services
Savunma Bakanlığı Sıhhi Standardizasyon Kurulu
(Askeri) Defense Medical Standardization Board
Savunma Bakanlığı Tedarik, Teknoloji Ve Lojistik Müsteşarlığı
(Askeri) Office of the Under Secretary of Defense - Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı OUSD(AT&L) Office of the Under Secretary of Defense (Acquisition, Technology, and Logistics)
Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Dairesi
(Askeri) Defense Threat Reduction Agency
Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Ve Anlaşmaya Uyum Dairesi
(Askeri) Defense Threat Reduction and Treaty Compliance Agency
Savunma Bakanlığı Tespit Kurulu
(Askeri) Defense Acquisition Board
Savunma Bakanlığı Ulaştırma Raporlama Ve Kontrol Sistemi
(Askeri) Defense Transportation Reporting and Control System
Savunma Bakanlığı Ulaştırma Takip Sistemi
(Askeri) Defense Transportation Tracking System
Savunma Bakanlığı Uluslararası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü
(Askeri) Defense Institute of International Legal Studies
Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi
(Askeri) Defense Satellite Communications System
Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi harekatlar merkezi
(Askeri) Defense Satellite Communications System operations center
Savunma Bakanlığı Uydu Programı; Savunma Bakanlığı Destek Programı
(Askeri) Defense Satellite Program; Defense Support Program
Savunma Bakanlığı Vasıta ve İmkanlar Kurulu
(Askeri) Defense Resources Board
Savunma Bakanlığı Yeniden Değerlendirme ve Pazarlama Dairesi
(Askeri) Defense Reutilization and Marketing Office
Savunma Bakanlığı direktifi
(Askeri) Department of Defense directive
Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
(Askeri) Department of Defense intelligence system information system extension
Savunma Bakanlığı istihbarat üretim topluluğu
(Askeri) Department of Defense intelligence production community
Savunma Bakanlığı işlem makamları kodu
(Askeri) Department of Defense activity address code
Savunma Bakanlığı talimatı
(Askeri) Department of Defense instruction
Savunma Bakanlığı tanı kodu
(Askeri) Department of Defense identification code
Savunma Bakanlığı temsilcisi
(Askeri) Office of Defense representative
Savunma Bakanlığı yönetmeliği
(Askeri) Department of Defense regulation
Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri
(Askeri) Defense Special Security Communications System
Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri (DSSCS) İşlem Talimatları; İ
(Askeri) Defense Special Security Communications System (DSSCS) Operating Instructions; Department of Interior
Savunma Bakanlığı İKK Enformasyon Sistemi
(Askeri) Defense Counterintelligence Information System
Savunma Bakanlığı İkmal Dairesi Yönetmeliği
(Askeri) Defense Supply Agency regulation
Savunma Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi
(Askeri) Department of Defense Intelligence Information System
Savunma Bakanlığı İstihbarat Raporu
(Askeri) Department of Defense Intelligence Digest
Savunma Bakanlığı İstihbarat Üretim Programı
(Askeri) Department of Defense Intelligence Production Program
Savunma Bakanlığı İşlem Makamları Kataloğu
(Askeri) Department of Defense Activity Address Directory
Savunma Bakanlığı/Bakanı
(Askeri) Minister (Ministry) of Defense
Savunma Bakanlığına Bağlı Okullar
(Askeri) Department of Defense Dependent Schools
Savunma Bakanı
(Askeri) Secretary of Defense
Savunma Bakanı Yardımcısı (Atomik Enerji)
(Askeri) (AE) Assistant to the Secretary of Defense (Atomic Energy)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Bölgesel Güvenlik İşleri)
(Askeri) (RSA) Assistant Secretary of Defense (Regional Security Affairs)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Health Affairs)
(Askeri) (HA) Assistant Secretary of Defense (Health Affairs)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Komptrolör)
(Askeri) (C) Assistant Secretary of Defense (Comptroller)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Kuvvet İdaresi Hareket Tarzı)
(Askeri) (FMP) Assistant Secretary of Defense (Force Management Policy)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Kuvvet İdaresi ve Personel)
(Askeri) (C3I ) Assistant Secretary of Defense (Command, Control, Communications, and Intelligence) - Savunma Bakanı Yardımcısı (Komuta, Kontrol, Muhabere ve İstihbarat) ASD(FM&P) Assistant Secretary of Defense (Force Management and Personnel)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Program Analizi ve Değerlendirmesi)
(Askeri) (PA) Assistant Secretary of Defense (Public Affairs) - Savunma Bakanı Yardımcısı (Halkla İlişkiler) ASD(PA&E) Assistant Secretary of Defense (Program Analysis and Evaluation)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Tespit ve Lojistik)
(Askeri) (A&L) Assistant Secretary of Defense (Acquisition and Logistics)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Uluslararası Güvenlik Hareket Tarzı)
(Askeri) (ISP) Assistant Secretary of Defense (International Security Policy)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Uluslararası Güvenlik İşleri)
(Askeri) (ISA) Assistant Secretary of Defense (International Security Affairs)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Yasama İşleri)
(Askeri) (LA) Assistant Secretary of Defense (Legislative Affairs)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Özel Harekatlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışmalar)
(Askeri) (S&R) Assistant Secretary of Defense (Strategy and Requirements) - Savunma Bakanı Yardımcısı (Strateji ve İhtiyaçlar) ASD(SO/LIC) Assistant Secretary of Defense (Special Operations and Low Intensity Conflict)
Savunma Bakanı Yardımcısı (Üretim ve Lojistik)
(Askeri) (P&L) Assistant Secretary of Defense (Production and Logistics)
Savunma Bakanı Yardımcısı (İhtiyat İşleri)
(Askeri) (RA) Assistant Secretary of Defense (Reserve Affairs)
Savunma Bakanı Yardımcısı (İstihbarat Yönetimi)
(Askeri) (IO) Assistant to the Secretary of Defense (Intelligence Oversight)
Savunma Beşeri İstihbarat (HUMINT) Dairesi; Sıhhi Hizmetler Başkanı
(Askeri) Defense Human Intelligence (HUMINT) Service; Director of Health Services
Savunma Bilgi Sistemleri Ağı
(Askeri) Defense Information Systems Network
Savunma Bilgi Sistemleri Ağı İdare ve Harekat Merkezi
(Askeri) Defense Information Systems Agency Network Management and Operations Center
Savunma Bilgi Sistemleri Dairesi
(Askeri) Defense Information Systems Agency
Savunma Genel İstihbarat ve Uygulamalar Programı
(Askeri) Defense General Intelligence and Applications Program
Savunma Güvenlik Hizmeti; Standart Dağıtım Sistemi;kati, şekillendirici, baki
(Askeri) Defense Security Service; Distribution Standard System;decisive, shaping, sustaining
Savunma Karargahı Başkanı (Kanada), Genelkurmay Başkanı (Bazı ülkelerde); Kutuyl
(Askeri) Chief of Defense Staff (Canada); container delivery system
Savunma Lojistik Dairesi
(Askeri) Defense Logistics Agency
Savunma Lojistik Dairesi Talimnamesi
(Askeri) Defense Logistics Agency manual
Savunma Lojistik Dairesi Yönetmeliği
(Askeri) Defense Logistics Agency regulation
Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı (İnsani Yardım ve Mülteciler İşleri)
(Askeri) Deputy Assistant Secretary of Defense - Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı DASD(H&RA) Deputy Assistant Secretary of Defense (Humanitarian & Refugee Affairs)
Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı Güvenlik ve Bilgi Harekatı)
(Askeri) (I) Deputy Assistant Secretary of Defense (Intelligence) - Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı (İstihbarat) DASD(PK/HA) Deputy Assistant Secretary of Defense (Peacekeeping and Humanitarian Assistance) - Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı (Barışı Koruma ve İnsani Yardım) DASD(S&IO) Deputy Assistant Secretary of Defense (Security and Information Operations)
Savunma Müsteşarı (Komptrolör)
(Askeri) (C) Under Secretary of Defense (Comptroller)
Savunma Nakliye Demiryolu Aktarma Filosu
(Askeri) Defense Freight Railway Interchange Fleet
Savunma Ordu Pazarı Dairesi
(Askeri) Defense Commissary Agency
Savunma Otomatik Adresleme Sistemi (DAAS), otomatik mesaj mübadele sistemi
(Askeri) defense automatic addressing system (DAAS) automated message exchange system
Savunma Planlama Komitesi (NATO)
(Askeri) Defense Planning Committee (NATO)
Savunma Planlama Yönergesi
(Askeri) Defense Planning Guidance
Savunma Politka Müsteşarı
(Askeri) (P) Under Secretary of Defense for Policy
Savunma Sanayii Ağı
(Askeri) Defense Industrial Net
Savunma Sivil Hazırlık Dairesi
(Askeri) Defense Civil Preparedness Agency
Savunma Tedarik ve Teknoloji Müsteşarı
(Askeri) (A&T) Under Secretary of Defense for Acquisition and Technology
Savunma Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Müsteşarı
(Askeri) (AT&L) Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology,and Logistics
Savunma Veri Ağı
(Askeri) Defense Data Network
Savunma Yakıt Bölgesi
(Askeri) Defense Fuel Region
Savunma Yakıt Tedarik Merkezi
(Askeri) Defense Fuel Supply Center
Savunma Yakıt Tedarik Noktası
(Askeri) Defense Fuel Support Point
Savunma Öncelikleri Ve Dağıtma Sistemi
(Askeri) Defense Priorities and Allocation System
Savunma Özel Füze ve Uzay Çalışmaları Merkezi
(Askeri) Defense Special Missile and Astronautics Center
Savunma Üretim Yasası
(Askeri) Defense Production Act
Savunma İstihbarat Analiz Merkezi
(Askeri) Defense Intelligence Analysis Center
Savunma İstihbarat Destek Ofisi
(Askeri) Defense Intelligence Support Office
Savunma İstihbarat Teşkilatı
(Askeri) Defense Intelligence Agency
Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Yönetmeliği
(Askeri) Defense Intelligence Agency (DIA) regulation
Savunma İstihbarat Teşkilatı DIA İstihbarat Ürünleri
(Askeri) DIA Directorate for Intelligence Production; discrete identifier; dynamic interface
Savunma İstihbarat Teşkilatı Talimnamesi; Savunma İstihbarat Teşkilatı Muhtırası
(Askeri) Defense Intelligence Agency manual; Defense Intelligence Agency memorandum
Savunma İstihbarat Yayım Sistemi
(Askeri) Defense Intelligence Dissemination System
Savunma İstihbarat İcra Kurulu
(Askeri) Defense Intelligence Executive Board
Savunma İş Birliği Ofisi
(Askeri) Office of Defense Cooperation
Savunma İşleri Harekat Fonu
(Askeri) Defense Business Operations Fund
savunma amaçlı
defensive
savunma amaçlı bilgi harbi
(Askeri) defensive information warfare
savunma anlaşması
defensive alliance
savunma araştırma ve istihkam başkanı
(Askeri) director of defense research and engineering
savunma ataşeliği
(Askeri) defence wing
savunma ataşesi
(Askeri) defense attaché
savunma avukatlığını yapmak
hold a brief for smb
savunma avukatı
(Kanun) counsel for defense
savunma avukatı
(Kanun) defense lawyer
savunma avukatı
counsel for the defense
savunma bakanlığı
defence defense ministry
savunma bakanlığı
Department of Defense
savunma bakanlığı
war office
savunma bakanlığı
Ministry of Defense
savunma bakanlığı
War Department
savunma bakanlığı idare veri merkezi; savunma bakanlığı insan gücü veri merkezi
(Askeri) defense management data center; defense manpower data center
savunma bakanlığı olaya dayalı raporlama sistemi
(Askeri) defense incident-based reporting system
savunma bakanlığı sıhhi düzenleme bilgi sistemi
(Askeri) defense medical regulating information system
savunma bakanlığı sıhhi sistemleri destek merkezi
(Askeri) defense medical systems support center
savunma bakanı
Secretary of Defence
savunma bilgi altyapısı-ortak işleyen ortamı
(Askeri) defense information infrastructure-common operating environment
savunma bilgi tehdit veri sistemi; savunma istihbarat tehdit veri sistemi
(Askeri) defense information threat data system; defense intelligence threat data system
savunma bölümü
department of defense
savunma bölümü
(Kanun) defense department
savunma bütçe dağıtımı
(Askeri) defense budget issue
savunma danışmanı
(Askeri) defence adviser
savunma davranışı
(Pisikoloji, Ruhbilim) defensive behavior
savunma dişi
(Hayvan Bilim, Zooloji) tusk
savunma durumunda
embattled
savunma durumunda
on the defensive
savunma düzeni
(Askeri) defensive formation
savunma dışı bilgi
(Askeri) nondefence information
savunma dışı haber
(Askeri) nondefence information
savunma el bombası
(Askeri) defensive grenade
savunma gücünü azaltmak
soften up
savunma hakkı
(Politika, Siyaset) right of audience
savunma hakkı
privilege of self defense
savunma hakkı kazanmak
gain a hearing
savunma hakkı vermek
give smb. a hearing
savunma harbi
(Askeri) defensive warfare
savunma hattı
line of defence
savunma hattı
(Askeri) line of defense
savunma hazırlık durumu
(Askeri) defense readiness condition
savunma idare kaynak kararı
(Askeri) defense management resource decision
savunma istihbarat altyapısı
(Askeri) defense information infrastructure
savunma istihbarat bildirimi
(Askeri) defense intelligence notice
savunma karargahı
laager
Türkisch - Türkisch
Bir kişi veya düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma, savunu, müdafaaname
Kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans
Futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans
Saldırıya karşı koyma, müdafaa: "Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı, Millî Misak'taki Türkiye sınırı idi."- F. R. Atay
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
savunu
müdafaaname
defans
(Osmanlı Dönemi) müdâfaa
karşı tutumu savunma
(Muzik) Kişinin, kendi kişisel inancına veya tutumuna ters düşen bir görüşü dile getirmesi veya bir tutuma girmesi
milli savunma
Ulusal savunma
savunmak
Söz veya yazı ile hareket veya düşünceyi doğru, haklı göstermeye çalışmak
savunmak
Yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendi haklı gösterecek sebepler ileri sürmek
savunmak
Futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek
savunmak
Bir kişiyi desteklemek, ona arka çıkmak
savunmak
Herhangi bir saldırıya karşı koymak, saldırıya karşı korumak, müdafaa etmek
savunmak
Hareket veya düşünceyi doğru, haklı göstermeye çalışmak
savunmak
Kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek
savunmalar
(Osmanlı Dönemi) müdâfaât
sivil savunma
Barışta doğal afetlere karşı, savaşta sıcak çatışma içinde sivil halkı korumaya yönelik önlemler bütünü
savunma
Favoriten