planning

listen to the pronunciation of planning
Englisch - Türkisch
planlama

O, planlama bölümünde çalışıyor. - He works in the planning section.

Saldırı yeterli planlama yapılmadan başladı. - The attack began without enough planning.

planlayarak

Tom partiyi planlayarak iyi bir iş yaptı. - Tom did a good job planning the party.

(Ticaret) kontrol ve raporlama
tasarlama
{f} planla

Tatil sırasında onun nereye gitmeyi planladığını ona soracağım. - I'll ask him where he is planning to go during the vacation.

O, planlama bölümünde çalışıyor. - He works in the planning section.

{i} düzene sokma
(Tıp) Planlama, düzenleme
{f} planla: prep.planlayarak,planlama
{i} plancılık
{i} tasarım
planlama yapma
projelendirme
planlaması
plan
plan
plan
{f} planlamak

Evlilik teklif etmeden önce düğün planlamak arabayı atın önüne koymaktır. - Planning the wedding before proposing is putting the cart before the horse.

Her şeyi planlamak zorundayım. - I have to plan everything.

plan
tasarlamak
planning board
plan tahtası
planning body
planlama kurulu
planning engineer
planlama mühendisi
planning horizon
ufuk planlama
planning to
planlıyoruz
Planning, Programming, and Budgeting System
(Askeri) Planlama, Programlama Ve Bütçe Hazırlama Sistemi
planning acts
(Ticaret) planlama yasaları
planning and budgetary estimates
(Askeri) PLANLAMA VE BÜTÇE TAHMİNLERİ
planning and coordinating
(Askeri) Keşif faaliyetlerinin planlanması ve
planning and execution database
(Askeri) planlama ve uygulama veri tabanı
planning chart
(Askeri) HAVA HAREKATI PLANLAMA HARİTASI: Hava yollarının planlanması ve taktik intikal ve gelişmelerin kontrolü için faydalanılan, genel olarak, 1/5.000.000 ölçekli dünya haritası. Bu harita, bir çeşit hava seyrüsefer haritası (aeronautical chart) dır
planning curve
(Ticaret) planlama eğrisi
planning factor
(Askeri) (DOD, NATO) PLANLAMA FAKTÖRÜ (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO): Tasarlanmış bir harekatla ilgili faaliyetlerin miktar ve cinsini hesaplamak için planlamada kullanılan bir çarpan. Planlama faktörleri çok defa, hız, oran veya süre olarak ifade edilir
planning factors database
(Askeri) planlama faktörleri veri tabanı
planning force
(Askeri) planlama kuvveti
planning force
(Askeri) PLANLAMA KUVVETİ: Milli stratejinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin makul derecede sağlanmasını temin etmek için gereken kuvvet seviyesi. Planlama kuvveti, müşterek stratejik planlama belgesi destekleme analizi kısım I'de sunulan özel bir senaryo için ayrılmakta olup, planlama periyodunun son senesinde tahmin olunan tehdide göre ayarlanmaktadır. (Bu, beş yıllık savunma programı artı 4 sene demektir). Planlama kuvveti; görevlere öncelik vermek, kuvvet kullanımını sıralamak ve daha fazla risk düzeyini kabullenmek suretiyle Asgari Risk (Tehlike) Kuvvetlerinden hasıl edilmektedir (geliştirilmektedir). Mali, işgücü, lojistik, seyyarlık, üs durumları veya benzeri kısıtlamalarla sınırlı değildir. Ayrıca bakınız: "current force", "force", "intermediate force planning level", "minimum risk force", "programmed forces"
planning guidance
(Askeri) PLANLAMA DİREKTİFİ
planning horizon
(Ticaret) planlama dönemi
planning horizon
(Ticaret) planlama süresi
planning lead time
(Askeri) Planlamanın başlama süresi
planning machine
planya tezgahı
planning mode
(Bilgisayar) planlama modu
planning model
(Ticaret) planlama modeli
planning office
planlama bürosu
planning operations
planlama işleri
planning order
(Askeri) planlama sırası
planning report
planlama raporu
planning schedule
(Askeri) PLANLAMA PROGRAMI
planning staff
(Askeri) PLANLAMA KARARGAHI: Bak. "central planning team"
planning staff
(Askeri) planlama karargahı
planning systems division
(Askeri) planlama sistemleri bölümü
planning techniques
(Tıp,Ticaret) planlama teknikleri
planning training
(Askeri) eğitimin planlanması
plan
{f} plan yapmak

Plan yapmak için başarısız oluyorsan, başarısız olmak için planlıyorsun. - If you fail to plan, you plan to fail.

Ben çok fazla plan yapmaktan hoşlanmam. - I don't like to plan too much.

plan
kroki
adaptive planning
(Askeri) uyarlanabilir planlama
construction planning
(Askeri) inşaat planlaması
contingency planning
(Ticaret) olası durumlar planlaması
contingency planning
acil durum planlaması
contingency planning zone
acil durum planlama alanı
country planning
ülke planlaması
curriculum planning
müfredatın planlanması
disaster planning
afet planlaması
educational planning
eğitim planlaması
emergency planning
acil durum planlaması
enterprise resource planning
(Ticaret) kurumsal kaynak planlaması
environmental planning
(Çevre) çevre planlaması
family planning
aile planlanması
financial planning
(Ticaret) mali planlama
gender planning
cinsiyet planlaması
human resource planning
insan kaynakları planlaması
human resources planning
(Ticaret) insan kaynakları planlaması
infrastructure planning
altyapı planlaması
integrated planning
bütünleşik planlama
investment planning
(Ticaret) yatırım planlama
materials requirement planning
malzeme ihtiyaç planlaması
menu planning
(Gıda) mönü planlama
operational planning
(Ticaret) operasyonel planlama
plan
plan çizmek
plan
tasavvur
plan
(Dilbilim) tasarım
plan
düzenlemek
plan
program
plan
kurmak

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

plan
düşünce

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

plan
projesini yapmak
plan
tasan
procurement planning
(Ticaret) satın alma planlaması
procurement planning
(Askeri) temin planlaması
profit planning
(Ticaret) kar planlaması
reclamation planning
(Askeri) islah
regional planning
bölge planlaması
resource planning
(Politika, Siyaset) kaynak planlanma
scope planning
kapsam planlama
spatial planning
(Askeri) alan planlaması
transport planning
(Politika, Siyaset) ulaşım planlaması
capacity planning
kapasite planlama
city planning
şehir planlama
distribution requirements planning
ihtiyaç dağıtım planlaması
economic planning
ekonomik planlama
family planning
kodak josparlaması
local planning
yerel planlama
manufacturing planning and inventory control
üretim planlaması ve stok kontrolü
material requirements planning
malzeme ihtiyaç planlaması
plan
joba
plan
josparını çizmek
plan
kasarı
plan
tasar

Tüm Amerikan işçilerinin yaklaşık yarısının iş yeri emeklilik tasarruf planına girişleri yok. - About half of all American workers do not have access to workplace retirement savings plan.

Planı nasıl tasarladı? - How did he work out the plan?

plan
niyet
plan
{f} planla

İşler planlandığı gibi gitmedi. - Things didn't go as planned.

O, planlama bölümünde çalışıyor. - He works in the planning section.

regional planning
bölgesel planlama
state planning organization
devlet planlama teşkilatı
town planning
şehir planlaması
urban planning
şehir planlaması
urban planning
kent tasarlaması
account planning
hesap planlama
aggregate planning
toplam planlama
architectural planning
mimari planlama
central planning
merkezi planlama
central planning economy
merkezi,planlama ekonomisi
enterprise resource planning
İşletme kaynak planlaması
facility planning
(Endüstri) Tesis planlaması
facility planning and location
(Endüstri) Tesis planlaması ve yerleşimi
financial planning
finansal planlama
library planning
kütüphane planlama
manufacturing resource planning
üretim kaynakları planı
material requirement planning
malzeme ihtiyaç planlaması
product planning
ürün planlaması
regional planning organization
bölge planlama organizasyon
root planning
kök planlama
state planning organisation
Devlet planlama teşkilatı
urban green space planning office
Kentsel yeşil alan planlama ofisi
Armed Service Production Planning Office
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Üretim (Tedarik) Planlama Bürosu
Army Mobilization and Operations Planning and Execution System
(Askeri) K.K. Ordu Seferberlik ve Harekat Planlama ve İcra Sistemi
Army mobilization and operations planning system; Army mobilization operations s
(Askeri) K.K. ordu seferberlik ve harekat planlama sistemi; K.K. seferberlik harekat sistemi
Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
(Askeri) Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
Defense Planning Committee (NATO)
(Askeri) Savunma Planlama Komitesi (NATO)
Defense Planning Guidance
(Askeri) Savunma Planlama Yönergesi
Defense Planning and Resources Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Planlama ve Kaynak Kurulu
Director of Strategic Target Planning
(Askeri) Stratejik Hedef Planlama Başkanı
Force Augmentation Planning and Execution System
(Askeri) Kuvvet Artırma Planlama ve İdare Sistemi
Joint Engineer Planning and Execution System
(Askeri) Müşterek İstihkam Planlama ve İdare Sistemi
Joint Operation Planning and Execution System
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi
Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) Network Operation Control
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare (JOPES) Ağı Harekat Kontrol Merkezi
Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) editing tool
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama Ve İdare Sistemi (JOPES) düzeltme aracı
Joint Operation Planning and Execution System Incident Reporting System
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Olay Raporlama Sistemi
Joint Operation Planning and Execution System Reporting System
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Raporlama Sistemi
Joint Strategic Planning System
(Askeri) Müşterek Stratejik Planlama Sistemi
Medical Mobilization Planning and Execution System
(Askeri) Sıhhi Seferberlik Planlama Ve Uygulama Sistemi
Medical Planning and Execution System
(Askeri) Sıhhi Planlama Ve Uygulama Sistemi
National Park Service; nonprior service; Nuclear Planning System
(Askeri) Milli Parklar Teşkilatı; daha önceden hizmeti yok; Nükleer Planlama Sistemi
Nuclear Planning and Execution System
(Askeri) Nükleer Planlama ve Uygulama Sistemi
Washington Planning Center
(Askeri) Washington Planlama Merkezi
activity planning
(Politika, Siyaset) faaliyet planlaması
airborne joint nuclear planning element
(Askeri) hava indirme müşterek nükleer planlama unsuru
basic planning guide
(Askeri) ESAS PLANLAMA KILAVUZU: Bir kara birliği tarafından hazırlanan ve hava indirme harekatı için lüzumlu hava aracı miktarını tespit etmek üzere, bir birliğin kesin insan, malzeme ve teçhizat miktarını gösteren kuvvet
career planning
(Askeri) MESLEKİ YÖNETİM PLANLAMASI: Subayların doğuştan mevcut kabiliyetleri, istidatları ve ilgileri azami derecede geliştirmek ve kazandıkları meleke, topladıkları bilgilerden en iyi faydalanma imkanını sağlamak için hazırlanan plan
central planning team
(Askeri) MERKEZİ PLANLAMA TİMİ (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): İki veya daha fazla komutanın temsilcisinden oluşan, ayrıntılı incelemeden ve büyük ölçekli bir deniz kuvvetleri tatbikatının rapor edilmesinden üstlerine karşı müşterek sorumlu olan timdir. Tatbikatın muayyen aşamaları hakkında merkezi planlama timine bilgi sağlamak amacıyla merkezi planlama timinin önce bölgesel planlama grupları kurulabilir. Eğer tatbikat planlaması müşterek bir komutanlık veya bir komutan veya onun astları tarafından yapılıyorsa, bu takdirde buna planlama karargahı denir. Merkezi planlama timi "talimatlar" yayımlar; planlama karargahları ise "genel tatbikat emirleri" yayımlar
central planning team
(Askeri) (NATO) MERKEZİ PLANLAMA TİMİ: İki veya daha çok NATO veya ulusal komutanlıklardan müteşekkil, tatbikat şartnamesine ve/veya tatbikat planlama direktiflerine uygun olarak bir tatbikat harekat emrinin oluşturulmasından sorumlu olan bir timdir
central processor group; Commander, Amphibious Group; Contingency Planning Guida
(Askeri) merkezi işlemci grubu; Amfibi Grup Komutanı; Muhtemel Durum Planlama Rehberi
chairman's net assessment for strategic planning
(Askeri) başkanın net stratejik planlama değerlendirmesi
circuit switch interface planning guide
(Askeri) devre anahtarı arayüz planlama rehberi
civil engineering support plan group; civil engineering support planning generat
(Askeri) inşaat mühendisliği destek planı grubu; inşaat mühendisliği destek planı oluşturucusu
collaborative planning
işbirliğine dayalı planlama
collaborative planning
tahmin ve tedarik
common operational modeling, planning, and simulation strategy; Computerized Mov
(Askeri) ortak harekat modelleme, planlama ve simülasyon stratejisi; Bilgisayarlı İntikal Planlama ve Durum Sistemi
communication planning
iletişim planlama
communications link interface planning system
(Askeri) muhabere köprüsü arayüz planlama köprüsü
communications operational planning system
(Askeri) muhabere harekat planlama sistemi
concurrent planning
(Askeri) AYNI ZAMANDA PLANLAMA
consequence management planning team
(Askeri) sonuç yönetimi planlama ekibi
consolidated air mobility planning system
(Askeri) birleştirilmiş hava hareket kabiliyeti planlama sistemi
contingency Theater Air Control System automated planning system
(Askeri) Muhtemel Durum Harekat Alanı Hava Kontrol sistemi otomatik planlama sistemi
contingency operations mobility planning and execution system
(Askeri) muhtemel durum harekatı hareket kabiliyeti planlama ve işletme sistemi
contingency planning facilities list
(Askeri) muhtemel durum planlama tesisleri listesi
contingency planning facilities list program
(Askeri) MUHTEMEL DURUM PLANLAMA TESİSLERİ LİSTESİ PROGRAMI: ABD askeri plancılarını ilgilendiren bütün ülkelerin muhtemel durum planlarına ait mevcut hedef dokümanlarının hazırlanması ve muhafazası için komuta programı birleştirilmiş ve belirtilmiş müşterek bir savunma istihbaratı teşkilatı
daily planning
(Askeri) günlük planlama
defense planning questionnaire (NATO)
(Askeri) savunma planlama anket formu (NATO)
deployment planning
(Ticaret) yayılım planı
development planning studies
(Askeri) GELİŞTİRME PLANLAMA ETÜTLERİ (HV.): Araştırma ve geliştirme planlaması için esas olan bilgileri temin maksadıyla yapılan incelemeler. Bu yolda yapılacak çalışmalar; imkan araştırma etütlerini, ileride kabul edilebilecek sistem anlayışları üzerinde araştırılmaları, bilim ve teknolojide bugünkü ve muhtemel gelişmeler ve bu gelişmelerin askeri maksatlara düşünülen tatbikatı ile ilgili etütleri ve askeri gayelerin elde edilmesini önleyebilecek bu günkü ve muhtemel bilimsel ve teknolojik yetersizliklerin incelenmesini içine alır. Fakat mutlak surette yalnız bunlara inhisar etmez
electronic protection; emergency procedures; execution planning
(Askeri) elektronik korunma; acil durum usulleri; icra planlaması
emergency planning handbook
(Askeri) acil durum planlama talimnamesi
excavation planning
(İnşaat) kazı planlaması
exercise planning directive
(Askeri) TATBİKAT PLANLAMA DİREKTİFİ: Tatbikatı planlayan subay tarafından geliştirilen ve tek bir tatbikatta planlamacılara daha ileri ölçüde rehberlik etmesi için tasarlanıp temin edilen tatbikat talimnamesi
exercise planning instruction
(Askeri) tatbikat planlama direktifi
family planning
aile plânlaması
farm planning
(Tarım) çiftlik planlaması
field press censorship; final planning conference
(Askeri) sahrada basına sansür; son planlama konferansı
force level planning
(Askeri) kuvvet seviyesinde planlama
forward area minefield planning
(Askeri) ileri bölge mayın sahası planlaması
functional planning guide
(Askeri) fonksiyonel planlama rehberi
harbor planning
(Askeri) liman planlama
harbor planning department
liman ve planlama dairesi
health planning
sağlık planlaması
higher planning council
yüksek planlama kurulu
illustrative planning scenario; interoperability planning system
(Askeri) açıklayıcı/örnekleyici planlama senaryosu; karşılıklı işlerlik planlama sistemi
indicative planning
(Askeri) yol gösterici planlama
indicative planning
yön gösterici planlama
initial planning conference; interagency planning cell
(Askeri) ilk planlama konferansı; birimler arası planlama hücresi
integrated planning team; integrated process team; Integrated Product Team
(Askeri) birleşik planlama takımı; birleşik işlem takımı; Birleşik Ürün Grubu
intelligence priorities for strategic planning
(Askeri) stratejik planlama için istihbarat öncelikleri
intermediate force planning level
(Askeri) ARA KUVVET PLANLAMA SEVİYESİ: Yığınağı cari kuvvetten planlama kuvvetine çıkartmak üzere planlama. Kuvveti geliştirme esnasında saptanmış kuvvet seviyesi. Ara kuvvet planlama seviyesi makul bir başarı teminatı altında strateji yapmaya yeterli değildir ve bunun neticesi olarak planlama kuvveti olarak alınamaz. Bak. "current force", "force", "minimum risk force", "planning force", "programmed forces"
joint industrial mobilization planning process
(Askeri) müşterek endüstriyel seferberlik planlama süreci
joint intelligence estimate for planning
(Askeri) planlama için müşterek istihbarat tahmini
joint nuclear planning element
(Askeri) müşterek nükleer planlama unsuru
joint operation planning process
(Askeri) müşterek harekat planlama süreci
joint planning advisory group
(Askeri) müşterek planlama danışma grubu
joint planning and execution community
(Askeri) müşterek planlama ve uygulama topluluğu
joint planning cell
(Askeri) müşterek planlama hücresi
joint planning document
(Askeri) müşterek planlama dokümanı
joint planning group
(Askeri) müşterek planlama grubu
joint planning network
(Askeri) müşterek planlama ağı
joint planning orientation course
(Askeri) müşterek planlama intibak kursu
joint strategic planning document
(Askeri) müşterek stratejik planlama dokümanı
joint strategic planning document supporting analyses
(Askeri) müşterek stratejik planlama doküman destekleme analizi
library planning
kütüphane planlaması
logistics planning system
(Askeri) lojistik planlama sistemi
long term planning
uzun süreli tasarlama
manpower planning
(Askeri) İnsan gücü planlaması
maritime patrol aircraft; mission and payload assessment; mission planning agent
(Askeri) deniz karakol/devriye uçağı; görev ve taşıma yükü değerlendirmesi; görev planlama etmeni
medical planning module
(Askeri) sıhhi planlama modülü
minefield planning folder
(Askeri) mayın alanı planlama dosyası
mobilization stationing and planning system
(Askeri) seferberlik konuşlanma ve planlama sistemi
mobilization stationing, planning, and execution system
(Askeri) seferberlik konuşlanma, planlama ve uygulama sistemi
Türkisch - Türkisch

Definition von planning im Türkisch Türkisch wörterbuch

PLAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi
Plan
tasar
plan
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
plan
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner
plan
Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin. Çekim
plan
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin
Englisch - Englisch
the act of formulating of a course of action, or of drawing up plans
the act of making contingency plans
action of the verb to plan
Present participle of plan
{n} a design, formation, contrivance
Formulating methods or means to achieve a desired end in advance of taking actions to implement
The process of laying out and organising the steps by which you can achieve an objective or goal
the cognitive process of thinking about what you will do in the event of something happening; "his planning for retirement was hindered by several uncertainties
The process of establishing the sequence and relationship of a series of operations prior to construction work commencing
A continuing process of analyzing program data, making decisions, and formulating plans for action in the future, aimed at achieving program goals Topic areas: Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Accountability and Evaluation, Volunteer Management, Operations Management and Leadership
a process to determine goals and objectives and to devise the means by which they can be accomplished (See Strategic Planning, Tactical Planning and Operational Planning)
the determination of the goals and objectives of an enterprise and the selection, through a systematic consideration of alternatives, of the policies, programs and procedures for achieving them An activity devoted to clearly identifying, defining, and determining courses of action, before their initiation, necessary to achieve predetermined goals and objectives
The analysis of relevant information from the present and the past and the assessment of probable future developments so that a course of action (plan) may be determined that enables the organization to meet its stated objectives
The process by which the performance of the electric system is evaluated and future changes and additions to the bulk electric systems are determined Planning Guides Good planning practices and considerations that Regions, subregions, power pools, or individual systems should follow The application of Planning Guides may vary to match local conditions and individual system requirements
To work cooperatively with others in advance of a disaster in order to initiate prevention and preparedness activities
The process of identifying the means, resources and actions necessary to accomplish an objective
Establishing a broad outline for goals, policies, and procedures that will accomplish the objectives of the organisation
The setting of goals over a certain time and the determination of how to achieve these goals and with what resource
The period of time where in the beginning you are hoping for a mate, by the middlegame you are hoping to have an advantage, by the endgame you are hoping not to get killed, and by the next morning you are hoping that they will not laugh at you
The process of defining project execution plans to create or deploy products and/or services
Control of the use and development of land
The process through which an organized scheme to get something done is developed; decisions that set a course of action 6
– A formalized attitude (and process) that involves selecting a rational course of collective action to achieve a future state of affairs It includes assessing the present state, setting goals, gathering and analyzing information, evaluating information, developing budgets, making decisions, and acting
the act or process of drawing up plans or layouts for some project or enterprise an act of formulating a program for a definite course of action; "the planning was more fun than the trip itself"
Planning is control by the local government of the way that land is used in an area and of what new buildings are built there. a masterpiece of 18th-century town planning. the process of thinking about and deciding on a plan for achieving or making something good/bad/careful etc planning. economic planning family planning urban planning
Planning is the process of deciding in detail how to do something before you actually start to do it. The trip needs careful planning The new system is still in the planning stages. see also family planning
Identification of goals and selecting nursing actions to resolve a client's health problems
the act or process of drawing up plans or layouts for some project or enterprise
The act of creating a plan For example, creating a local land-use plan that determines whether or not specific areas of land within a local government's jurisdiction may be used for growing swine in animal feeding operations See also Comprehensive Planning
This federal-aid funding category provides funds for the federally mandated transportation planning process conducted within each Metropolitan Planning Organization
an act of formulating a program for a definite course of action; "the planning was more fun than the trip itself"
The process of setting development goals and policy, gathering and evaluating information, and developing alternatives for future actions based on the evaluation of the information
The interpretation of policy into definite objectives and goals and a statement of the means intended to be used to achieve those objectives and goals
{i} programming, scheming, scheduling
Includes such responsibilities as needs assessment, plan development, budgeting/resource analysis, inventory, standards development and policy analysis
essentially a design process concerned with determining the location of facilities to perform a specific function See Project Management
residential
health care
planning on
Present participle of plan on
planning permission
legal permission to construct on one's land, or to change the use of the land
Planning Branch
military branch that deals with planning and researching issues related to military structure and combat strategy
planning ahead
advance planning, devising ahead of time, advance designing
planning application
In Britain, a planning application is a formal request to a local authority for permission to build something new or to add something to an existing building
planning branch GHQ
branch of the military which is responsible for the planning the structure and infrastructure of the army
planning commission
a commission delegated to propose plans for future activities and developments
planning commission
An official agency usually organized on the city/county level, to direct and control the use, design, and development of land and real property
planning commission
a group of citizens appointed by local government officials to conduct hearings and recommend amendments to the zoning ordinance The planning commission generally oversees the work of a professional planning department, which prepares a comprehensive plan May also be called a planning board, zoning commission, or zoning board, depending on locality
planning commission
The Planning Commission of the Charter Township of Saginaw
planning commission
A local government agency which determines plans for the physical growth of a community
planning commission
An appointed board which conducts hearings to consider applications for minor variances of planning ordinances Also known as "Planning Board, "Zoning Board", etc
planning commission
An agency of the city or county appointed to study and recommend steps for orderly growth of the community
planning horizon
the time period which will be considered in the planning process
planning horizon
In an MRP system, the planning horizon is the span of time from the current to some future date for which material plans are generated This must cover at least the cumulative purchasing and manufacturing lead time, and usually is quite a bit longer
planning horizon
The overall period considered in the planning process that spans all activities covered in the analysis or plan, and all future conditions and effects of proposed actions which would influence the planning decisions For timber resource planning purposes, the overall time period extends far enough into the future to assure that the allowable sale quantity can be achieved and maintained at the long-term sustained yield capacity It is the last year of the planning period (fixed by the planner), the length of the planning period that will be considered in the planning process For example, one 1995 plan had a "planning horizon" of 2025 AD
planning horizon
The period of time to which a certain particular plan relates
planning horizon
The length of time into the future planning systems generate requirements and messages The horizon should be at least as far out as the single longest cumulative lead time for any item in the system
planning horizon
the total timespan covered by a firm's marketing plans; the length of the planning horizon is commonly determined by the degree of uncertainty in the environment
planning horizon
he time period which will be considered in the planning process
planning horizon
(Ticaret) The length of time into the future planning systems generate requirements and messages. The horizon should be at least as far out as the single longest cumulative lead time for any item in the system
planning permission
In Britain, planning permission is official permission that you must get from the local authority before building something new or adding something to an existing building. official permission to build a new building or change an existing one
planning scheme
plan of action, method of planning
planning system
(Ticaret) The functions and processes that review requirements and defined parameters to suggest new operating, material and capacity plans and changes to existing plans, but are not used for the activities that carry out (execute) those plans
PLAN
A particular standardized examination taken by high-school students
PLAN
People's Liberation Army Navy
business continuity planning
an interdisciplinary concept used to create and validate a practiced logistical plan for how an organisation will recover and restore partially or completely interrupted critical (urgent) function(s) within a predetermined time after a disaster or extended disruption
family planning
birth control, especially when carried out by monogamous heterosexual couples
finite capacity planning
Used to describe planning for manufacturing facilities where the capacity of the machine or work centres is included in the planning of materials and labour. Infinite capacity planning does not consider work centre capacity
natural family planning
Timing sexual intercourse to avoid the time of ovulation (if pregnancy is not wanted) or to fall within that time (if pregnancy is desired)
plan
A 2-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation

Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.

plan
To intend

He planned to go, but work intervened.

plan
To create a plan for

They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.

plan
A set of intended actions, through which one expects to achieve a goal

He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.

plan
To design a building, machine, etc

The architect planned the building for the client.

town planning
the physical, social and economic planning of an urban environment (such as a town)
urban planning
the science of such design
urban planning
the conscious design of towns and cities
Enterprise Resource Planning
ERP, integrated business management system (includes all aspects and computerization methods that are needed to effectively plan and manage a business)
plan
{v} to scheme, form in design, contrive
plan
{n} a scheme, project, draft, model, plot
enterprise resource planning
Enterprise Resource Planning systems (ERPs) integrate (or attempt to integrate) all data and processes of an organization into a unified system. A typical ERP system will use multiple components of computer software and hardware to achieve the integration. A key ingredient of most ERP systems is the use of a unified database to store data for the various system modules
indicative planning
Indicative Planning is a policy method of solving the problem of imperfect information in economies, thereby increasing economic performance. This method of planning originated in France after the Second World War and was carried out by the Commission General du Plan
root planning
(Diş) The smoothing of roughened root surfaces by the use of scalers and curettes
tax planning
(Ekonomi) Devising strategies throughout the year in order to minimize tax liability, for example, by choosing a tax filing status which is most beneficial to the taxpayer

In many cases aggressive tax planning is self-defeating.

Business Planning and Control System
(Computers) software package designed for use in industry and business (includes separate applications for various tasks such as accounting, production, and management), BPCS
Family Planning Association
FPA a British organization which gives free advice on family planning. There is a similar organization in the US called Planned Parenthood
Hoshin planning
(Ticaret) A Japanese 1-5 year planning process to achieve quality and other objectives that provides target statements and the corresponding means and measurement systems, and company-wide communication methods
Israel Water-planning Authority
government body responsible for Israel's water resources
Plan
plein
The National Museum of Science Planning & Technology
museum in Haifa (Israel) that displays technological and scientific advancements throughout the ages
advanced planning and scheduling
(Ticaret) (APS) A real-time tool combining material and capacity planning at the same time, as opposed to separate batch material and capacity runs. APS tools use finite scheduling and material availability data to schedule orders and demand. They can typically be used to evaluate the effect of adding single new orders into an existing schedule, and are often used as a short-term tool in conjunction with longer-term family level planning
aggregate planning
(Ticaret) Sales, revenue, inventory and production planning done at total organization, facility or family levels. Typically done as part of the long-term production planning and budgeting process to identify overall production, facility and personnel requirements
basal body temperature method of family planning
natural family planning in which the fertile period of the woman's menstrual cycle is inferred by noting the rise in basal body temperature that typically occurs with ovulation
budgetary planning
allocating of funds, drawing up of a budget
capacity requirements planning
(Ticaret) (CRP) A process using demand from open production orders and MRP planned orders, and work center/production line rate and capacity data to determine over or under capacity conditions. A short- term, detailed view of capacity that verifies the feasibility of firming up planned orders and releasing them to the floor. CRP systems normally function as a capacity status report, without generating exception messages that recommend order reschedules or moving production to alternate work centers or lines
central planning
An economic system in which major decisions about production and distribution are made by planners
central planning
establishment of goals and methods by government officials for the production and distribution of goods
central planning
The economic system adopted by Socialist countries In this system, the processes of allocating resources, establishing production targets, and setting product prices are determined by government planners rather than the operation of market forces Such a system discourages innovation, productivity, and quality It provides little incentive for plant managers to experiment with new technology The stress of fulfilling quantitative goals set by the state inhibits improving the quality of the product or the production process The absence of competition and the existence of guaranteed markets eliminates incentives for managers to cut cost or improve quality Above all, prices do not provide a guide to help managers determine what goods are needed by consumers and how to improve productivity by lowering costs
central planning
the system in which central government bureaucrats (as opposed to private entrepreneurs or even local government bureaucrats) determine what will be produced an how it will be produced
central planning
Making important, detailed decisions at a centralized location by a government agency that has the power to enforce the decisions Central planning is a key ingredient of socialist economic systems, where high-level government officials make the important decisions as opposed to those decisions being made at a local and/or private level (More)
chief of planning branch
officer in charge of military planning
city planning
designing the physical layout of cities, planning the infrastructure of an urban area
city planning
determining and drawing up plans for the future physical arrangement and condition of a community
city planning
the study of the way cities work, so that roads, houses, services etc can be provided effectively British Equivalent: town planning
commercial planning
making of strategic marketing or business plans
contingency planning
Planning to address unwanted occurrences that may happen at a later time Traditionally, the term has been used to refer to planning for the recovery of IT systems rather than entire business processes
contingency planning
Contingency planning plans for the unexpected or for the possibility of circumstances changing Contingency plans are individual plans associated with individual projects or programs A contingency plan is never expected to be executed; as a result, situations in which attention to detail and the budget allocation are clearly inadequate guarantee failure if it is executed As with any plan, it is essential to agree the 'trigger(s)' that will result in the plan coming into force and the subsequent 'chain of command' that will take over during that period
contingency planning
The process of preparing alternative courses of action that may be used if the primary plans do not achieve the objectives of the organization
contingency planning
Instituting policies and procedures to mitigate the effects of potential emergencies or disasters on an agency's operations and records Contingency planning is part of the continuity of operations planning required under Federal Preparedness Circulars and other guidance issued by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Executive Order 12656 See also VITAL RECORDS
contingency planning
The development of a management plan that identifies alternative strategies to be used to ensure project success if specified risk events occur
contingency planning
Identifying aspects of a business or its environment that might entail changes in strategy
contingency planning
A process of reviewing an institution's various departments, business units, or functions and assessing each area in response to a system loss Plans are then developed to restore critical areas should they be affected by physical disasters, such as fires or flooding; environmental disasters, such as power failure or telecommunication failure
contingency planning
Preparing to deal with calamities (e g , floods) and noncalamitous situations (e g , strikes) before they occur
contingency planning
(p 210) The process of preparing alternative courses of action that may be used if the primary plans do not achieve the objectives of the organization
contingency planning
The development of a management plan that uses alternative strategies to ensure project success if specified risk events occur
deliberate planning
careful planning
distribution resource planning
(Ticaret) (DRP) The function of planning inventory levels, supply and replenishment logic, and demand response for an organization's distribution network. After defining the network, orders and forecasts at distribution facilities that drive projected stock levels below the reorder point trigger a suggested replenishment order from the supply source, based on lead time and lot size parameters. Each distribution point passes demand to the next supply source, which is either a vendor, another distribution center or a manufacturing plant. DRP also incorporates logistics resource planning, and is sometimes described as MRP for a finished goods network
economic planning
careful planning which makes the best use of available resources
economic planning
Use of government to make economic decisions with respect to the use of resources. In communist countries with a state planning apparatus, detailed and rigid planning results in a command economy; land, capital, and the means of production are publicly owned and centrally allocated, and the government makes both micro-and macroeconomic decisions. Microeconomic decisions include what goods and services to produce, the quantities to produce, the prices to charge, and the wages to pay. Macroeconomic decisions include the rate of investment and the extent of foreign trade. In most industrialized countries, governments influence their economies indirectly through monetary and fiscal policies. A few key economic sectors may be publicly owned, but the trend has been toward the privatization of industries that were socialized in the aftermath of the Great Depression and World War II. Japan is the most notable example of economic planning in a capitalist framework; government and industry cooperate closely in planning patterns of capital investment, research and development, and export strategies. See also capitalism, communism, socialism, zaibatsu
educational planning
planning of an educational system
enterprise resource planning
(Ticaret) (ERP) An enterprise-wide system that extends manufacturing resource planning (MRP II) by incorporating all system and organizational functions required to plan and support manufacturing, finance, distribution/logistics and additional areas such as engineering, maintenance, etc. It serves as the base repository for cross-functional data and defines a common usage of technology
family planning
The art of spacing your children the proper distance apart to keep you on the edge of financial disaster
family planning
Access to family planning and contraceptive services has altered social and economic roles of women Family planning has provided health benefits such as smaller family size and longer interval between the birth of children; increased opportunities for preconceptional counseling and screening; fewer infant, child, and maternal deaths; and the use of barrier contraceptives to prevent pregnancy and transmission of human immunodeficiency virus and other STDs
family planning
pregnancy testing, birth control services, and women's health services such as abortion and the diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases
family planning
Social system that provides information, clinical services, and contraceptives to help individuals or couples determine the number and spacing of children they want to have
family planning
A health service that helps couples decide whether to have children, and if so, when and how many
family planning
The art of spacing your children the proper distance apart to keep you from falling into financial disaster
family planning
birth control: limiting the number of children born
family planning
The conscious effort of couples to regulate the number and spacing of births through artificial and natural methods of contraception Family planning connotes conception control to avoid pregnancy and abortion, but it also includes efforts of couples to induce pregnancy
family planning
a system of limiting family size and the frequency of childbearing by the appropriate use of contraceptive techniques
family planning
Controlling reproduction; planning the timing of birth and having only as many babies as are wanted and can be supported
family planning
Family planning is the practice of using contraception to control the number of children you have. a family planning clinic. A program to regulate the number and spacing of children in a family through the practice of contraception or other methods of birth control. the practice of controlling the number of children that are born by using contraception. Use of measures designed to regulate the number and spacing of children within a family, largely to curb population growth and ensure each family's access to limited resources. The first attempts to offer family planning services began with private groups and often aroused strong opposition. Activists such as Margaret Sanger in the U.S., Marie Stopes in England, and Dhanvanthis Rama Rau in India eventually succeeded in establishing clinics for family planning and health care. Today many countries have established national policies and encourage the use of public family services. The United Nations and the World Health Organization offer technical assistance. See also birth control
financial planning
devising strategies for managing finances
finite capacity planning
(Ticaret) Capacity planning systems that stay within defined capacity limits when loading proposed production schedules against resources. Finite systems rearrange the initial dates for planned and open production orders by moving them forward or backward in time as far as needed in order not to exceed the available capacity. Infinite capacity planning systems leave orders on the existing dates and merely show whether the load on a resource is over or under its defined capacity, without recommending changes
floor planning
Arrangement used to finance inventory A finance company buys the inventory, which is then held in trust by the user
floor planning
financing that supports dealer inventory in high cost durable goods
floor planning
Arrangement used to finance inventory A finance company buys the inventory, which is then held in trust for the user
floor planning
The act of determining a physical layout of an IC from information contained in a netlist and a library of the physical characteristics of individual cells contained in the netlist The purpose of floor planning is to obtain a physical layout that is acceptable in terms of system requirements, such as area, clock speed, power, and signal integrity (SM*)
infinite capacity planning
(Ticaret) Capacity planning methods that load requirements based on the planned or scheduled date and do not rearrange them if capacity is not available. Infinite capacity systems show over or under conditions based on calculated load vs. resource availability and do not normally suggest date, quantity or work center changes when resources are overloaded
long-term planning
planning for a long period of time, long-range planning
manufacturing resource planning
(Ticaret) (MRPII) The extension of closed-loop MRP that includes and integrates financial and simulation systems. It includes all organizational functions related to long-term strategic and business planning, demand planning, materials planning, resource planning, and production and vendor scheduling and execution. It assumes the use of a base, integrated system and the sharing of a common database and operating parameters by all functions and departments
material requirements planning
(Ticaret) (MRP) The process that uses the MPS as demand, explodes the bill of material for specified MPS items, nets those requirements against on-hand inventory and existing open orders, and recommends placing new production and purchase orders and changes to existing orders based on parameters that consider safety stock levels, lot sizes and lead times. It is based on the idea of dependent demand (demand for an item is due to its usage in other items) and starts at the highest level in the bill of material, stopping at the first level where the quantity of inventory plus incoming receipts is adequate to meet demand and it is not necessary to send a requirement to the next lower level. While sometimes considered complex due to many levels in the bill of material or a large number of items, MRP in general is just a calculator and depends completely on the accuracy of the MPS, bills of material and order date and quantity information to be useful
medium-term planning
planning that covers only a one- or two-year period
meticulous planning
precise planning, exact designing
natural family planning
any of several methods of family planning that do not involve sterilization or contraceptive devices or drugs; coitus is avoided during the fertile time of a woman's menstrual cycle
ovulation method of family planning
natural family planning in which the fertile period is inferred from changes in the character and quantity of cervical mucus; ovulation is marked by an increase in mucus that becomes sticky and then clearer and slippery
plan
A disciplined, systematic approach, formulated beforehand, that results in detailed strategies, tactics and implementation steps
plan
{i} program, scheme
plan
A means of resource management, prepared under the Resource Management Act 1991, which sets out issues, objectives, methods and rules pertaining to the management of an area or a resource, as required or provided for by the act There are both regional and district plans, prepared by regional and territorial authorities A plan is usually defined as including a proposed plan, which has been publicly notified for submissions
plan
means a record of the way something is to be accomplished; a scheme or method of procedure
plan
A drawing representing any one of the floors or horizontal cross sections of a building, or the horizontal plane of any other object or area
plan
A plan is written ordered set of decisions, directions, policies, and a course of action to achieve a set of objectives Plans usually include graphics, maps, and descriptions of areas and projects as well as findings, assumptions, and recommendations of the planning process When adopted, "plans" become guides for administration They are not end products They are subject to change as policies change due to unfolding events, such as changing standards of life style, environmental factors, costs, and advancing technology
plan
The drawing of the horizontal plane of a building, cut through the walls at about three feet above a floor and looking down Also called a floor plan
plan
The specific actions or mechanisms mandated by the affirmative Traditionally, plans specify resolutional mandates as well as non-resolutional logistical requirements and legislative intent for purposes of clarification
plan
A health care program offered by the State that partially pays or reimburses the employee or retiree for covered health care services or treatments
plan
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
plan
Develop strategies and plans for change, communications, training and performance measurement to maximise opportunities and minimise risks
plan
A retrospective rating plan that allows adjustment of an employer's premium after a designated coverage period is completed L&I offers five plans If the claim costs prove to be less than anticipated, a partial refund of premium is made If claim costs exceed the amount anticipated, additional premium is assessed
plan
A program or pseudo-code fragment that solves a single, well defined goal Examples would be a code fragment to sum a series of numbers or code to input words from a file until the end-of-file character is encountered [Soloway82] [Rist86] A program as a whole is described in terms of global plans (sometimes called gplans) For example, most programs can be described in terms of the following high-level global plan: Input a set of data, process the data, then output the data
plan
A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition
plan
When you plan something that you are going to make, build, or create, you decide what the main parts of it will be and do a drawing of how it should be made. We are planning a new kitchen
plan
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
plan
To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file"
plan
make plans for something; "He is planning a trip with his family"
plan
the ability to PLAN how to use that information, to meet your goal This continues the DESIGN and takes you all the way to implementation You should now have some feasible deadlines identified
plan
To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country
plan
A method; a way of procedure; a custom
plan
A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc
plan
A plan is a method of achieving something that you have worked out in detail beforehand. The three leaders had worked out a peace plan a detailed plan of action for restructuring the group He maintains that everything is going according to plan
plan
A drawing, sketch, or diagram of any object or structure, especially, a very large-scale and considerably detailed map of a small area
plan
The skill of outlining appropriate strategies for solving complex problems that are new to you, starting with appropriate physical laws and principles
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file" a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue" make plans for something; "He is planning a trip with his family" have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion" make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
(plan view): An orthographic projection onto a horizontal picture plane typically of the site, floor levels, and roofs of buildings See also "section"
plan
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
plan
have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion"
plan
A prescribed, written sequence of actions to achieve a goal, usually ordered in phases or steps with a schedule and measureable targets; defines who is responsible for achievement, who will do the work, and links to other related plans and goals By law agencies must have strategic plans, business plans, and performance plans They may also have implementation plans, program plans, project plans, management plans, office plans, personnel plans, operational plans, etc
plan
A plan of something that is going to be built or made is a detailed diagram or drawing of it. when you have drawn a plan of the garden. see also planning. Dawes Plan Marshall Plan Missouri Plan Schlieffen Plan Young Plan
plan
A cave map at a reduced scale showing the details projected vertically onto a horizontal plane Survey & Mapping term Ref JJ
plan
means any bonus, profit-sharing, pension, retirement, thrift, savings, incentive, stock purchase, stock option, stock ownership, stock appreciation, dividend reinvestment, or similar plan; or any dividend or interest reinvestment plan or employee benefit plan as defined in Rule 405 under the Securities Act
plan
As used anywhere in the West Eugene Wetlands Plan, the terms "the Plan", "this Plan", "West Eugene Wetlands Plan" or "the WEWP" are all references to the current West Eugene Wetlands Plan as adopted or hereafter amended Rare Animal: See definition for "rare species "
plan
If you have plans, you are intending to do a particular thing. `I'm sorry,' she said. `I have plans for tonight.'
plan
v t To bother about the best method of accomplishing an accidental result
plan
A set of steps, procedures or programs, worked out beforehand in order to accomplish an objective or goal
plan
{f} make a scheme, plot, design, contrive
plan
A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
A method of action as text, drawing, or map
plan
There may be several different plan types available To see what different plan types include click on the plan type link
plan
The plan is the basis for all RECEPTOR activities, and must be created by the user before a RECEPTOR analysis can be done All things affecting the search are described in the plan: which molecules are used in the search; which atoms are used as pharmacophore points; and parameters that affect all of the molecules as a group as well as those applied only to specific molecules The plan exists as a subdirectory in the directory containing the starting MOL2 files
plan
If you plan what you are going to do, you decide in detail what you are going to do, and you intend to do it. If you plan what you're going to eat, you reduce your chances of overeating He planned to leave Baghdad on Monday It would be difficult for schools to plan for the future I had been planning a trip to the West Coast A planned demonstration has been called off by its organisers
plan
An architectural drawing showing in two dimensions the arrangement of space in a building
plannings
plural of planning
production planning
(Ticaret) The cross-functional process of devising an aggregate, family-level plan for a month or quarter based on management targets for production, sales and inventory levels. It meets operating requirements for fulfilling basic business profitability and market goals, and provides the overall desired framework in developing the master production schedule and in evaluating capacity and resource requirements
regional planning
cooperative planning between neighboring countries to make the best use of limited natural resources
rough cut capacity planning
(Ticaret) (RCCP) A high-level capacity planning system often developed at the family level that provides an overall check of critical resources and verifies the feasibility of the master production schedule and sales and operations plan. It uses a bill of resource for items or families that specifies the requirements for key resources only, as opposed to all operations as done on the routing. Resource requirements from the S&OP and suggested MPS are compared to availability, on an overall weekly or monthly basis, and indicate projected over and under capacity situations that could impact the successful completion of the plan
short-term planning
planning for a short period of time, planning for a period which does not exceed one year
strategic planning
determining the long term objective of a mission in detail
supply chain planning
(Ticaret) The set of supply chain activities that focus on evaluating demand for material and capacity and formulate plans and schedules based on meeting that demand and company goals. System functions often involved in the planning cycle include MPS, MRP, Rough Cut Capacity, CRP, DRP and Advanced Planning and Scheduling (APS)
tax planning
reducing the amount of tax collecting through legal means
top-down planning
(Ticaret) The process of beginning with an aggregate volume, budget or forecast and dividing the total by assigning values to individual units within the group based on estimates or historical averages
town planning
city planning: determining and drawing up plans for the future physical arrangement and condition of a community
town planning
Town planning is the planning and design of all the new buildings, roads, and parks in a place in order to make them attractive and convenient for the people who live there. the study of the way towns work, so that roads, houses, services etc can be provided as effectively as possible planner
town planning
designing the physical layout of cities, planning the infrastructure of an urban area
urban planning
determining and drawing up plans for the future physical arrangement and condition of a community
urban planning
designing the physical layout of cities, planning the infrastructure of an urban area
urban planning
Programs pursued as a means of improving the urban environment and achieving certain social and economic objectives. Evidence of urban planning can be found in the ruins of ancient cities, including orderly street systems and conduits for water and sewage. During the Renaissance, European city areas were consciously planned to achieve circulation of the populace and provide fortification against invasion. Such concepts were exported to the New World, where William Penn, in founding the city of Philadelphia, developed the standard gridiron plan the laying out of streets and plots of land adaptable to rapid change in land use. Modern urban planning and redevelopment arose in response to the disorder and squalor of the slums created by the Industrial Revolution. The urban planner best known for his transformation of Paris was Georges-Eugène Haussmann. City planners imposed regulatory laws establishing standards for housing, sanitation, water supply, sewage, and public health conditions, and introduced parks and playgrounds into congested city neighbourhoods. In the 20th century, zoning the regulation of building activity according to use and location came to be a key tool for city planners. See also Pierre-Charles L'Enfant
urban planning
the branch of architecture dealing with the design and organization of urban space and activities
Türkisch - Englisch

Definition von planning im Türkisch Englisch wörterbuch

plan
plan
plan
{i} schedule

Tom is scheduled to give a concert in Boston on October 20th. - Tom 20 Ekimde Boston'da bir konser vermeyi planladı.

What time is your plane scheduled to leave? - Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır.

plan
design
plan
scheme

I knew I should never have gotten involved with your harebrained scheme. - Senin deli saçması planına hiç bulaşmamam gerektiğini biliyordum.

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

plan
intention

Tom has good intentions. - Tom'un güzel planları var.

What are Mary's true intentions? - Mary'nin gerçek planları ne?

plan
proposal
plan
{i} arrangement
plan
{i} idea

I certainly had no idea Tom was planning to move to Boston. - Tom'un Boston'a taşınmayı planladığına dair kesinlikle fikrim yoktu.

You have no idea where Tom plans to go to college, do you? - Tom'un üniversiteye nereye gitmeyi planladığına dair hiçbir fikrin yok, değil mi?

plan
plot

Tom is plotting something. - Tom bir şey planlıyor.

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

plan
designment
plan
envisagement
plan
scenario

You should always plan for the worst-case scenario. - Her zaman en kötü senaryo için plan yapmalısınız.

plan
lay out
plan
course

Of course, I have a plan. - Elbette bir planım var.

So you're planning to follow this course as well! - Öyleyse siz de bu kursu takip etmeyi planlıyorsunuz.

plan
(Tıp) plane

What time is your plane scheduled to take off? - Senin uçağın saat kaçta kalkması planlanmıştır?

The plane took off at 11:00 a.m; thirty minutes later than scheduled. - Uçak sabah 11.00'de havalandı; planlanandan otuz dakika daha sonra.

plan
survey
plan
system
plan
make-up
plan
casting
plan
{i} schema
plan
device
plan
cadre
plan
drawing

Plans for a new trade zone are still on the drawing board. - Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında.

plan
blueprint

Tom wanted a closer look at the blueprints. - Tom planlara daha yakından bakmak istedi.

I brought the blueprints. - Ben planları getirdim.

plan
dodge
plan
game

Tom came in with a game plan. - Tom bir oyun planıyla geldi.

What's the game plan here? - Buradaki oyun planı nedir?

plan
project

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

He planned the project along with his colleagues. - O ,projeyi iş arkadaşlarıyla birlikte planladı.

plan
policy

Your plan is not in line with our policy. - Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil.

plan
proposition
plan
{i} layout
plan
{i} conspectus
plan
programme [Brit.]
plan
set up

Fadil and Layla set up a robbery. - Fadıl ve Leyla bir soygun planladılar.

Sami set up a plan to kill Layla. - Sami, Leyla'yı öldürmek için bir plan kurdu.

plan
plan, scheme, project, design
plan
plan; scheme; project
plan
{i} chart
plan
map
plan
plot (of a novel, short story, play)
plan
{i} programme
plan
{i} program
plan
blue print
planning

  Silbentrennung

  plan·ning

  Türkische aussprache

  plänîng

  Aussprache

  /ˈplanəɴɢ/ /ˈplænɪŋ/

  Videos

  ... are you planning to wear? ...
  ... grants that go to people going to college. I'm planning on continuing to grow, so I'm ...

  Wort des Tages

  zugzwang
Favoriten