system

listen to the pronunciation of system
Englisch - Türkisch
sistem

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak. - The N8 will be the first device by Nokia with the Symbian^3 operating system

düzenlilik
bünye
jüye
system of philosophy felsefe sistemi
{i} vücut
{i} yapı

Büyük bankaların çoğunluğu bu sisteme geçiş yapıyor. - The majority of big banks are introducing this system.

Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor. - I need to configure this server with an appropriate firewall system.

birkaç dağ silsilesinden ibare
system of pulleys makara takımı
(İnşaat) sistem, düzen T
(Askeri) DÜZEN, DİZGİ, SİSTEM: Belirli bir görev veya görevlerin başarıyla ifası yolunda karşılıklı faaliyet ve bağımlılıkla birleştirilmiş ve düzenlenmiş usul ve kaynakların tertiplenmiş her türlü ana unsur
sistem, dizge: solar system güneş sistemi. philosophical system felsefe dizgesi. digestive system sindirim sistemi. nervous system sinir
(Tıp) Aynı vazifeyi gören organların oluşturdukları birlik, systema
{i}

Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir. - Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan.

Ağacın kök sistemi otuz metre boyunca uzanır. - The tree's root system stretches over thirty meters.

bütün kâinat
{i} yöntem

Ben sistematik bir yöntemi tercih ederim. - I prefer a systematic method.

{i} usul
(Tıp) Organizma

Sistemik hastalıklar tüm organizmayı etkilerler. - Systemic diseases are those that affect the entire organism.

(Tıp) Anatomi
âlem
{i} şebeke
(Tıp) Metot
{i} katman
{i} evren
{i} düzen

Düzeni değiştirmek için çalışalım. - Let's try to change the system.

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

{i} 1. sistem, dizge: solar system güneş sistemi. philosophical system felsefe dizgesi. digestive system sindirim sistemi. nervous system sinir
mountain system sıradağlar
(Denizbilim) dizgi
plan
system info
(Bilgisayar) sistem bilgisi
system inventory
(Bilgisayar) sistem bilgileri
system analysis
sistem analizi
system analysis
jüye çözümleme
system analysis
jüye analizi
system analyst
sistem analisti
system application architecture
sistem uygulama mimarisi
system check
jüye denetimi
system clock
sistem saati
system command
sistem komutu
system control program
sistem denetim programı
system design
sistem tasarımı
system disk
jüye diski
system disk
sistem diski
system engineer
sistem mühendisi
system engineering
jüye mühendisliği
system error
sistem hatası
system flowchart
sistem akış diyagramı
system generation
sistem üretimi
system integrity
jüye bütünlüğü
system level
sistem düzeyi
system level plan
sistem düzeyi planı
system log
jüye kaydı
system log
jüye günlüğü
system maintenance
jüye bakımı
system of accounts
muhasebe jüyesi
system of equations
denklemler jüyesi
system of logarithms
logaritma jüyesi
system operation
sistem çalışması
system point
jüye çekidi
system program
jüye bağdarlaması
system programmer
sistem programcısı
system programming
sistem programcılığı
system prompt
sistem uyarısı
system resource
sistem kaynağı
system server
sistem hizmetçisi
system software
sistem yazılımı
system/sub system
sistem / alt sistem
system activity
sisteminin etkinliği
system adaptability
sistem adapte
system aggregation
sistem toplama
system approach
sistem yaklaşımı
system availability
sistem kullanılabilirliği
system behaviour
sistem davranış
system breakdown
Sistem arıza
system chart
sistem kuruluş şeması
system coherency
sistem tutarlılığı
system complexity
Sistem karmaşıklığı
system composition
sistem kompozisyon
system control language
sistem denetim dili
system crash
Sistemin çökmesi
system definition
Sistem tanımı
system development
sistem geliştirme, dizge geliştirme
system diagnostics
sistem hata buluculari
system format
sistemi biçimi
system frustration
sistem hayal kırıklığı
system functioning
sisteminin işleyişi
system homogeneity
sistem homojenlik
system idle process
sistem boşta işlemi
system improvement
sistem geliştirme
system intelligence
sistem istihbarat
system interface
sistemi arabirimi
system log
sistem kaydı, dizge günlüğü
system maintenance
sistem bakımı, dizge bakımı
system manual
bakım elkitabı, sistem elkitabı
system mutation
sistem mutasyon
system of a down
sistemde çöküş
system of concepts
kavramların sistem
system of equations
denklemler sistemi
system of language
dil sistemi
system of models
modellerinin sistem
system of notation
gösterim sistemi
system on chip
sistemi cip
system organization
sistem organizasyon
system output
sistemi çıktı
system parameter
sistem parametresi
system point
sistem noktası
system project control
sistem proje kontrolü
system protection
sistem koruması
system regulation
sistem düzenlemesi
system relevance response
sistem alaka yanıt
system reliability
sistem güvenilirliği, dizge güvenilirliği
system reorganization
sistemi yeniden
system repair
sistemini tamir etmek
system representation
sistemi temsil
system resilience
sistem esneklik
system security profile
sistem güvenlik profili
system self organization
Sistem kendini örgütleme
system sensibility
Sistem duyarlılık
system stability
sistem stabilitesi
system strategy
sistem strateji
system synergy
sistem sinerji
system theory
sistem teorisi
system tuning
sistem tuning
system unit
sistem birimini
system upgrade
Sistem yükseltme
system wide
sistem geneli
system-on-a-chip
(Elektrik, Elektronik) Yonga üzeri sistem
system planning and system control
(Askeri) sistem planlama ve sistem kontrolü
systems
sistemleri
systems
sistemler

Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor. - Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.

Bir gökdelendeki asansörler hayati sistemlerdir. - The elevators in a skyscraper are vital systems.

Department of Defense intelligence system information system extension
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
Integrated Booking System; Integrated Broadcast System
(Askeri) Birleştirilmiş Zabıt (Suç Kayıt) Sistemi; Birleştirilmiş Radyo Yayın Sistemi
Joint Operation Planning and Execution System Incident Reporting System
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Olay Raporlama Sistemi
Joint Operation Planning and Execution System Reporting System
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare Sistemi Raporlama Sistemi
Joint Tactical Air Defense System (Army); Joint Tactical Display System
(Askeri) Müşterek Taktik Hava Savunma Sistemi (Kara Kuvvetleri); Müşterek Taktik Görüntü Sistemi
National Military Command System (NMCS) Information for Decision Makers System
(Askeri) Karar Vericiler Sistemi İçin Milli Askeri Komuta Sistemi (NMCS) Bilgisi
Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
(Askeri) Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
cockpit management system; command management system; community management staff
(Askeri) kokpit yönetim sistemi; komuta idare sistemi; toplum yönetim kadrosu; toplum güvenliği malzeme sistemi; muhtemel durum karşılıklı desteği; Kriz yönetim sistemi
contingency Theater Air Control System automated planning system
(Askeri) Muhtemel Durum Harekat Alanı Hava Kontrol sistemi otomatik planlama sistemi
defense automatic addressing system (DAAS) automated message exchange system
(Askeri) Savunma Otomatik Adresleme Sistemi (DAAS), otomatik mesaj mübadele sistemi
defense information threat data system; defense intelligence threat data system
(Askeri) savunma bilgi tehdit veri sistemi; savunma istihbarat tehdit veri sistemi
defense message system; defense meteorological system; director of military supp
(Askeri) savunma mesaj sistemi; savunma meteoroloji sistemi; askeri destek başkanı
operational linescan system; optical landing system
(Askeri) harekat hat tarama sistemi; optik iniş sistemi
palletized load system; personal locator system; pillars of logistic support; pr
(Askeri) paletlendirilmiş yük sistemi / paletli yükleme sistemi; kişisel konumlandırma sistemi; lojistik desteğin temelleri; hassas konumlandırma sistemi
tactical air control system; theater air control system
(Askeri) taktik hava kontrol sistemi; harekat alanı hava kontrol sistemi
tactical automated security system; tactical automated switch system
(Askeri) taktik otomatik güvenlik sistemi; taktik otomatik anahtarlama sistemi
tactical event system; theater event system
(Askeri) taktik vaka sistemi; harekat alanı vaka sistemi
tactical optical surveillance system (TOSS) imagery processing system
(Askeri) taktik optik gözetleme sistemi (TOSS) görüntü işlem sistemi
tactical shelter system; target sensing system; timesharing system; time signal
(Askeri) taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı sinyal dizisi; trafik servisi istasyonu
the system
toplum düzeni
the system
sistem
the system
organizma
the system
kurulu düzen
Türkisch - Türkisch
Hardware, software ve diğer yardımcı birimlerden oluşan ve bir ünite olarak çalışan grup
Englisch - Englisch
A way of organising or planning
A set of equations involving the same variables, which are to be solved simultaneously
A set of staffs that indicate instruments or sounds that are to be played simultaneously
A collection of organized things; as in a solar system
A whole composed of relationships among the members
{n} a method, scheme, plan, theory, treatise
Hence, the whole scheme of created things regarded as forming one complete plan of whole; the universe
A set of related elements that work together to accomplish a task or provide a service For example, a computer system includes both hardware and software
In music, a set of staffs that indicate instruments or sounds that are to be played simultaneously
instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity; "he bought a new stereo system"; "the system consists of a motor and a small computer"
People sometimes refer to the government or administration of a country as the system. These feelings are likely to make people attempt to overthrow the system see also central nervous system, digestive system, ecosystem, immune system, metric system, nervous system, public address system, solar system, sound system
a set of basic facts or arguments (called 'elements') arranged accord虹ng to the order of their logical relationships, as determined by the architec負on虹c patterns of reason Kant's Critical philosophy is a System made up of three sub觔rdinate systems, each defined by a distinct standpoint, and each made up of the same four perspectives
an organized structure for arranging or classifying; "he changed the arrangement of the topics"; "the facts were familiar but it was in the organization of them that he was original"; "he tried to understand their system of classification"
A set of well-defined, designed and related processes for meeting the organization's purpose, including quality and operating performance requirements
An assemblage of parts or organs, either in animal or plant, essential to the performance of some particular function or functions which as a rule are of greater complexity than those manifested by a single organ; as, the capillary system, the muscular system, the digestive system, etc
a complex of methods or rules governing behavior; "they have to operate under a system they oppose"; "that language has a complex system for indicating gender"
A group of interacting, interrelated, or interdependent elements or parts that function together as a whole to accomplish a goal
A composite, at any level of complexity, of personnel, procedures, materials, tools, equipment, facilities, and software The elements of this composite entity are used together in the intended operational or support environment to perform a given task or to achieve a specific production, support, or mission requirement
The collection of staves which form a full score
– a collection of components organized to accomplish a specific function or a set of functions
A collection of organized things; as, a solar system
An organized interrelationship and interaction of bionic and non-biotic matter with energy
A system is a set of devices powered by electricity, for example a computer or an alarm. Viruses tend to be good at surviving when a computer system crashes
A system is a set of interrelated components working together towards some kind of process
A collection of interacting parts that forms an integrated and consistent whole, isolatable from its surroundings The concept of dynamics or change over time is central to our treatment within complex systems
a procedure or process for obtaining an objective; "they had to devise a system that did not depend on cooperation"
1 A group of interacting, interrelated, or interdependent parts made up of matter and energy that form a complex whole 2 Anything that uses matter and energy to organize, maintain, or change itself (e g , the sun, a glass of water, a frog, a city)
A system is a way of working, organizing, or doing something which follows a fixed plan or set of rules. You can use system to refer to an organization or institution that is organized in this way. a flexible and relatively efficient filing system. a multi-party system of government
A set of actors or entities bound together by a set of rules and relationships into a unified whole A system’s health is dependent on the health of the whole pattern, which can sometimes be reflected (and thus measured) in the status of a key part of the system (See Indicator)
If you get something out of your system, you take some action so that you no longer want to do it or no longer have strong feelings about it. I want to get boxing out of my system and settle down to enjoy family life. free enterprise system Small Computer System Interface ABO blood group system actor manager system American System of manufacture Apgar Score System autonomic nervous system AWACS Airborne Warning and Control System Banner system bicameral system bulletin board system Canton system cardiovascular system Chinese examination system Chinese writing system Continental System control system cooling system coordinate system Copernican system Cultivation System Culture System database management system Dewey Decimal System domestic system putting out system economic system electoral system endocrine system equal field system expert system Federal Reserve System formal system geographic information system Global Positioning System East African Rift System ignition system immune system inertial guidance system jagirdar system Japanese writing system lymphatic system mechanical system metric system microelectromechanical system Missile Defense Alarm System Midas nervous system number system operating system party system plurality system post and beam system postal system reproductive system human respiratory system Rh blood group system sewage system solar system Space Transportation System STS spherical coordinate system spoils system patronage system structural system studio system system of equations urinary system renal system water supply system weapons system well field system International System of Units SI system reticuloendothelial system mononuclear phagocyte system macrophage system
an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical and well organized; "his compulsive organization was not an endearing quality"; "we can't do it unless we establish some system around here"
An organized collection of interrelated elements that performs one or more functions (The Communication Handbook) "A system divides all of the Universe into a) all of the Universe outside the system, b) all of the universe inside the system, and c) the little bit of remaining Universe which comprises the system that separates the macrocosm from the microcosm" (Buckminster Fuller)
a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole; "a vast system of production and distribution and consumption keep the country going"
This refers to the unique name of a collection of computers connected to networks such as the Internet It is a general-purpose, replicated, distributed data query service for looking up host IP addresses based on host names The DNS is hierarchical, consisting of domains, sub domains, sites and hosts Unique names are formed from smallest to largest and are of the form [email protected] site subdomain, where host and site are often optional On the Internet, domain names typically end with a suffix denoting the type of site: com (commercial) edu (educational) net (network operations) gov (US government) mil (US military) org (non-profit organization) us (United States) ca (Canada) uk (United Kingdom) au (Australia) xx (where xx refers to another country’s two-letter abbreviation)
A system is a particular set of rules, especially in mathematics or science, which is used to count or measure things. the decimal system of metric weights and measures
Any organized assembly of resources and procedures united and regulated by interaction or interdependence to accomplish a set of specific functions
hence, the whole body as a functional unity
(physical chemistry) a sample of matter in which substances in different phases are in equilibrium; "in a static system oil cannot be replaced by water on a surface"; "a system generating hydrogen peroxide
A system is a network of things that are linked together so that people or things can travel from one place to another or communicate. Australia's road and rail system. a news channel on a local cable system. = network
Organizations that are linked together in the provision of services/products (e g transportation system, K-college education system, child welfare) An interdependent linking of organizations that rely on each other for the exchange of resources
a group of physiologically or anatomically related organs or parts; "the body has a system of organs for digestion"
An integrated aggregation of end items, interfaces, and support functions designed to fulfill a specific mission requirement A system may include equipment, trained personnel, facilities, data and procedures, and software For project purposes, a system is typically defined as the highest level of hardware organization composed of multiple subsystems The term is also used to describe a disciplined and consistent approach to accomplish a task, e g , a failure reporting system
A collection of components organized to accomplish a specific function or set of functions [IEEE STD 610 12]
See Score, n
An assemblage of objects arranged in regular subordination, or after some distinct method, usually logical or scientific; a complete whole of objects related by some common law, principle, or end; a complete exhibition of essential principles or facts, arranged in a rational dependence or connection; a regular union of principles or parts forming one entire thing; as, a system of philosophy; a system of government; a system of divinity; a system of botany or chemistry; a military system; the solar system
A group of parts that work together to become one thing There are two types of systems: 1) computer system - a term used to describe a computer or group of computers and usually just referred to as system; 2) operating system, often just called system as well, making things complicated
A collection of operations that perform a desired function
the living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole; "exercise helped him get the alcohol out of his system"
{i} combination of related things or parts that form a complex whole; body of an animal or human considered as a whole; set of principles or ideas; method, procedure; organization, orderliness
Regular method or order; formal arrangement; plan; as, to have a system in one's business
The classification schemes of Iconclass are called the 'system': the total of numerical notations and textual correlates designating iconographic themes The ten numerical subdivisions of the System are referred to as or 'Division 0', 'Division 1', etc The ten main divisions consist of 28,000 notations They take up 7 volumes of System in the printed edition of Iconclass
Your system is your body's organs and other parts that together perform particular functions. These gases would seriously damage the patient's respiratory system
Collection of subsystems, components, or elements that work together, e g , to provide some major aspect of infrastructure's services (e g , water distribution system, building electrical system); the value of the assemblage is greater than the sum of its part Also, a set of building components specifically designed to work together to facilitate construction (e g , modular building system)
An integrated combination of generation, transmission and distribution of electricity or natural gas that may be used by 1 ) a utility, 2 ) a group of utilities through a power pool or 3 ) an operator that manages services for more than one system
a collection of entities that are linked and interrelated such as hydrologic cycle, cities, and transportation modes
A system is a set of equipment or parts such as water pipes or electrical wiring, which is used to supply water, heat, or electricity. a central heating system
One of the stellate or irregular clusters of intimately united zooids which are imbedded in, or scattered over, the surface of the common tissue of many compound ascidians
The region under consideration, as distinguished from the from the rest of the universe (the environment) Systems may be separated from environments by boundaries that prevent the transfer of mass (a closed system), of heat (an adiabatic system), or of any energy (an isolated system) Systems that exchange mass with the environment are open systems Sometimes the word system is also used to refer to all possible compositions defined by a particular set of components (for example, the MgO-SiO2 system)
1) An essential file (program) which makes up part of the MacOS The system file controls the basic operation of the computer at a low-level, such as printing, saving, etc 2) A generic term for an operating system
sys
operating
system pull
A used computer part
system pull
A new computer part that has been removed from an unused, assembled system
system pull
Such a computer part
system pull
A new computer part that has not been unpacked, but is excess inventory from an end-of-lifed system configuration
system software
The software associated with an operating system and supporting utilities, database systems etc
system administrator
(Bilgisayar) A system administrator, IT systems administrator, systems administrator, or sysadmin, is a person employed to maintain and operate a computer system and/or network. System administrators may be members of an information technology (IT) or Electronics and Communication Engineering department
system integration
(Bilgisayar) System integration is the bringing together of the component subsystems into one system and ensuring that the subsystems function together as a system. In information technology, systems integration is the process of linking together different computing systems and software applications physically or functionally
system on chip
System-on-a-chip or system on chip (SoC or SOC) refers to integrating all components of a computer or other electronic system into a single integrated circuit (chip). It may contain digital, analog, mixed-signal, and often radio-frequency functions – all on a single chip substrate. A typical application is in the area of embedded systems
system unit
(Bilgisayar) A system unit, also known as a base unit, is the main body of a desktop computer, typically consisting of a metal or (rarely) plastic enclosure containing the motherboard, power supply, cooling fans, internal disk drives, and the memory modules and expansion cards that are plugged into the motherboard, such as video and network cards
System operating system
operating system for Macintosh computers of Apple Computer Corporation
systems
plural form of system
systems
Pertaining to systems, specific to systems

The Python language's huge object library includes a full set of features for systems programming. — viewed 13 Feb. 2005.

system unit
(Bilgisayar) Bilgisayar kasası
Systems
BAE Systems Indic writing systems systems analysis systems ecology systems engineering systems programming
systems
understanding social, organizational, and technological systems, monitoring and correcting performance, and designing or improving systems
systems
Where appropriate indicates the systems underlying the service
systems
There are five school organizational systems that support staff behavior: (a) Leadership (a school's role/ability to develop a cohesive, key-stakeholder team to establish positive teaching and learning environments within all school systems), (b) School-Wide (all students, all staff, and all settings), (c) Non-Classroom (particular times or places where supervision is emphasized), (d) Classroom (all instructional settings), and (e) Individual Student (specific supports for students who engage in chronic behaviors) top
systems
Computers, either standalone or networked to other computers See local host
systems
This is the IT bit Inexperienced developers sometimes assume that this is the only area touched by a systems project
systems
Plural of system
systems
Sets of related or interacting variables which function together for a specific purpose Systems are dynamic and often change over time
systems
In the world of MPEG compression, systems refers to a movie file containing interleaved MPEG audio and MPEG video Systems is short for the technical compression term systems bitstream
systems
Router Interconnect Synchronization Issues Access Methods Quality of Service
systems
A dynamic entity like a cell, organism, organisation or environment which is comprised of interdependent parts, fundamentally characterised by inputs, processes or throughputs, and outputs; parts in interrelationships that work together for the purpose of the whole
systems
are units of investigation, an organized group of related objects or components that form a whole (organisms, machines, fundamental particles, galaxies, ideas, numbers, transportation, and education Systems have boundaries, components, resources flow (input and output), and feedback
systems
complete, predictable cycles, structures, or processes occurring in natural phenomena; may also be an artificial construction created to represent or explain a natural occurrence; system boundaries and interrelationships of subsystems exist; input to and outputs from
systems
Either refers to SRG conglomerate, or the Networks and Operating Systems group
systems
In Plant Records and Assignment, these terms refer to circuits whose network elements have been assigned manually rather than by automatic assignment
system
Favoriten