later

listen to the pronunciation of later
Englisch - Türkisch
sonra

Üç saat sonra eve geri döndü. - He returned home three hours later.

Daha sonra bir kişi daha bize katılıyor olacak. - One more person will be joining us later.

sonradan

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Genç bir adamken, sonradan ünlü olacağını bilmiyordu. - As a young man, he did not know that he was to become famous later on.

daha sonra

Beni daha sonra arar mısınız? - Could you call me later?

Seni daha sonra tekrar arayayım,tamam mı? - Let me call you back later, OK?

adv.daha sonra: adj.sonraki,daha sonra
sonraki

Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir. - To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.

Daha sonraki hayatında sana faydalı olacak bilgi türünü içeren kitapları okumalısın. - You should read the kind of books that contain the kind of information that will be useful to you later in life.

ilerki
ardından
late
{s} gecikmiş

Alışılageldiği üzere gecikmişti. - He was late as usual.

Üzgünüm, muhtemelen yaklaşık 20 dakika gecikmiş olacağım. - Sorry, I'm probably going to be about 20 minutes late.

late
geç

O, partiye geç geldi. - He appeared at the party late.

Geç kaldığım için üzgünüm. - I'm sorry to be late.

lateral
{s} yanal
later on
daha sonra

Durumu daha sonra size açıklayacağım. - I will explain the situation to you later on.

Daha sonra yurt dışında kaldı. - He remained abroad later on.

later than
den daha sonra
later than expected
beklenenden daha geç
later than usual
alışılmışdan daha geç
later life
Daha sonra yaşam
later than usual
alisilmisdan daha geç
later on
sonradan

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Genç bir adamken, sonradan ünlü olacağını bilmiyordu. - As a young man, he did not know that he was to become famous later on.

later than
-den daha sonra
lateral
(Diş Hekimliği) yan; kenara ilişkin
late
{s} geç kalan

Tom geç kalan tek kişiydi. - Tom was the only one who was late.

Bu iş yerinde, geç kalanlar için sert ve hızlı kurallar var. - The company has hard and fast rules against lateness.

late
{s} geçen

Geçen yılla karşılaştırıldığında bahar bu yıl geç geldi. - Spring has come later this year compared with last year.

Evlenmemelisin. Çok geç. Biz geçen hafta Vegas'ta evlendik. - You shouldn't get married. It's too late. We got married in Vegas last week.

see you later
daha sonra görüşmek üzere
late
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
late
{s} son zamanlarda olan
late
late in the day günün nihayetine doğru
late
ölen
late
ölmüş
late
müteveffa
late
{s} son

Acele et, yoksa son treni kaçıracaksın. - Hurry up, or you will be late for the last train.

Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi. - In late August, the Allied forces captured Paris.

late
geç ol

Geç olmuştu, bu yüzden eve gittim. - It was late, so I went home.

Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. - Better late than never.

late
her zamanki

Onlar her zamanki gibi geç kaldılar. - They're late, as usual.

Her zamanki gibi, Mike, bu öğleden sonra toplantı için geç kalmıştı. - As usual, Mike was late for the meeting this afternoon.

late
son zamanlardaki

Tom'un son zamanlardaki davranış tarzı hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the way Tom has been behaving lately?

late
geç kalmak

Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi. - Tom didn't mean to be so late.

Geç kalmak istemeyiz. - We don't want to be late.

lateral
yanlamasına
lateral
lateral thinking etraflıca düşünme
lateral
yana uzanan elektrik teli
lateral
(Tıp) Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis
lateral
yandan biten dal
lateral
büyüme
lateral
{s} yandan gelen
lateral
(Dilbilim) yanünsüz
lateral
{s} yana doğru
lateral
yanda
lateral
(Askeri) YAN, YANDAN GELEN, YANA DOĞRU: Ateş idaresinde; gözetleyici-hedef hattı gibi bir hattın bir tarafından öbür tarafına doğru
lateral
yandan
lateral
yan kanal
lateral
yandaki kısım
lateral
{s} yana ait
lateral
yan parça
lateral
yanda bulunan
lateral
(Tıp) merkezden uzakta
lateral
yan dal
lateral
lateral
lateral
enine
lateral
yan
lateral
yan ünsüz
laterally
yan olarak
you can pick it up later today
bugün içerisinde alabilirsiniz
late
muayyen zamandan sonra
late
ölü

Herkes er ya da geç ölür. - Everyone dies sooner or later.

Hepimiz er ya da geç ölürüz. - We all die sooner or later.

late
rahmetli

Rahmetli arkadaşımın kızı Babamın ruhu için dua edeceğim. dedi. - My late friend's daughter said, I will pray for my father's soul.

Maria'nın rahmetli kocası bir kemancıydı. - Maria's late husband was a violinist.

late
ardında
late
gecikmek

Gecikmek istemiyoruz. - We don't want to be late.

Gecikmek istemiyorum. - I don't want to be late.

late
gecikme

Gecikmeden dolayı hepinizden özür dilerim. - I am sorry to all of you for being late.

Gecikmek istemiyoruz. - We don't want to be late.

late
yeni

Birkaç gün sonra, Tom yeni bir iş buldu. - A few days later, Tom found a new job.

Son zamanlarda yeni yazı türü kullanmayı seviyorum. - I like to use the new font lately.

later on
ileride
much later
daha sonra
much later
daha geç
register later
(Bilgisayar) daha sonra kaydet
register later
(Bilgisayar) sonra kaydet
register later
(Bilgisayar) sonra kaydol
remind me later
(Bilgisayar) sonra anımsat
remind me later
(Bilgisayar) daha sonra anımsat
see you later
hoşça kal

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

some time later
bir zaman sonra
sooner or later
eninde sonunda
sooner or later
nasıl olsa
three months later
üç ay sonra
late
sonuna doğru
late
sonlarında

Tom otuzlu yaşların sonlarında. - Tom is in his late thirties.

Araştırma enstitüsü, 1960'ların sonlarında kurulmuştur. - The research institute was established in the late 1960s.

late
geç olarak
late
taze
late
sabık
late
eski

Tom okula geç kaldığı için her zaman aynı eski bahaneyi verir. - Tom always gives the same old excuse for being late for school.

Onun bu son kararının mantığını anlamada sıkıntı çekiyorum. O eskisi kadar zeki değil. - I have a hard time seeing the logic of this latest decision of his. He just isn't as sharp as he used to be.

late
I'm late
late
(sögen/zaman) geç
sooner or later
er yada geç
sooner or later
er geç

Er geç geri döneceğini biliyordum. - I knew you'd come back sooner or later.

Tom ve Mary er geç evlenecekler. - Tom and Mary will get married sooner or later.

10 years later
on yıl sonra
10 years later
on sene sonra
a later
Daha sonra
an error occuredd plase try again later
bir hata oluşmuştur, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
back later
sonra tekrar
be later
sonradan olma
beyond, later
Daha sonra ötesinde
catch you later
(deyim) (İ'll catch you later) Ben daha sonra katılırım. Ben size yetişirim
happening later; subsequent
Daha sonra olay; sonraki
i will see you later
i daha sonra göreceksin
maybe later
belki daha sonra
much more later
daha sonra
not later than
geç
see you later
daha sonra görüşürüz

Peki, daha sonra görüşürüz. - Well, I'll see you later.

Bu gece daha sonra görüşürüz. - I'll see you later tonight.

see you later
görüşmek üzere
see you later guys
görüşmek üzere beyler
see you later guys
görüşürüz beyler
see you later guys
görüşmek üzere çocuklar
see you later guys
daha sonra görüşürüz çocuklar
sometime later
bir süre sonra
sooner or later
er geç, erken veya geç
sooner rather than later
er ya da geç
talk to you later
siz daha sonra konuşmak
See you later
Görüşürüz./Hoşça kal
after a while later
kısa bir süre sonra
answer later
sonra cevaplamak
can i pay later
daha sonra ödeyebilir miyim
continue later
(Bilgisayar) sonra devam et
continue later
(Bilgisayar) daha sonra devam et
i will come back later
daha sonra tekrar geleceğim
i'll call again later
sizi sonra tekrar arayacağım
install later
(Bilgisayar) daha sonra yükle
install later
daha sonra kur
late
early and late erken veya geç demez
late
vakti saatisooner or later ergeç
late
geç kalınmış
late
{s} ölü, merhum, rahmetli, müteveffa
late
(Askeri) GEÇ: Topçu ve deniz topçu destek ateşinde atıştan sonraki saniye cinsinden ölçülen bildirim zamanında gecikme olduğunu gözcüye belirtmek için yapılan bildirim
late
erken

Erken kalk, yoksa okula geç kalacaksın. - Get up early, else you'll be late for school.

Son zamanlarda eve erken geliyorsun, değil mi? - You've been coming home early lately, haven't you?

laterally
yandan
laterally
yanlamasına
laterally
yana doğru
much later in the history
tarihte son zamanlarda
not later than
(Askeri) den daha geç değil
now or later
şimdi veya sonra
payable to later
(Ticaret) sonra ödenebilir
retry later
(Bilgisayar) daha sonra yeniden deneyin
sooner or later
er ya da geç
to be supplied later
(Askeri) sonra temin edilecek
ttyl (talk to you later)
sonra konuşuruz
upgrade later
(Bilgisayar) sonra yükselt
Englisch - Englisch
At some time in the future

The meeting was adjourned to a later date.

At some unspecified time in the future

I wanted to do it now, but I'll have to do it later.

See you later; goodbye

Later, dude.

Comparative form of late: more late

You came in late yesterday and today you came in even later.

Coming afterward in time (used with than when comparing with another time)

The Victorian era is a later period of English history than the Elizabethan era.

Afterward in time (used with than when comparing with another time)

I arrived later than my roommate.

at a subsequent time
at some eventual time in the future; "By and by he'll understand"; "I'll see you later"
at or toward an end or late period or stage of development; "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the disease"; "later medical science could have saved the child"
Compar
Later is the comparative of late
A brick or tile
coming at a subsequent time or stage; "the future president entered college at the age of 16"; "awaiting future actions on the bill"; "later developments"; "without ulterior argument"
comparative form of late, as in: The teacher came in later than the students
comparative of the adverb `late'; "he stayed later than you did"
The of the adverb late; more late
baedien lay down rayeh or nam leaking yesayel left yasaar let's go yala litre litr little shoeya load this hamal haza long tawiel longer attwal look out! shoef lost circulation material dayart el warak lots, many ketier
at a later date or time; afterwards, subsequently
You use later to refer to an event, period of time, or other thing which comes after the one that you have been talking about or after the present one. At a later news conference, he said differences should not be dramatized The competition should have been re-scheduled for a later date
& adv
The problem described is a bug which will not be fixed in this version of the product
sooner or later: see sooner
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
in the future -- "The time in Adelaide is an hour and a half later than the time in Manila " (227)
You use later to refer to the last part of someone's life or career or the last part of a period of history. He found happiness in later life In his later years he wrote very little the later part of the 20th century. see also late
You use later to refer to a time or situation that is after the one that you have been talking about or after the present one. He resigned ten years later I'll join you later Burke later admitted he had lied. You use later on to refer to a time or situation that is after the one that you have been talking about or after the present one. Later on I'll be speaking to Patty Davis This is only going to cause me more problems later on
{s} more late, occurring or coming after
of Late, a
comparative of the adverb `late'; "he stayed later than you did
Later Le dynasty
(1428-1788) Greatest and longest-lasting dynasty of traditional Vietnam. Its founder, Le Loi, drove the Chinese out of Vietnam and began the process of recovering the southern portion of the region from the kingdom of Champa. In 1471 the dynasty's greatest ruler, Le Thanh Tong (d. 1497), completed that work. He divided the country into provinces patterned on the Chinese model and established a triennial Confucian civil-service examination. After 1533 the Le rulers were only theoretically supreme, real power being held by the Trinh and Nguyen families. In 1771 a peasant uprising toppled the dynasty
later in the day
at a later time of the day
later model
model that has been made more recently, more recent model
later on
afterwards
later on
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
Later.
on

Ten years on nothing had changed in the village.

late
Not arriving until after an expected time
late
Recent -- relative to the noun it modifies

Lancaster bore him -- such a little town, / Such a great man. It doesn't see him often / Of late years, though he keeps the old homestead / And sends the children down there with their mother.

late
A shift (scheduled work period) that takes place late in the day or at night

At about 11 pm one night in Corporation Street my watch were on van patrol and Yellow Watch were on lates as usual.

late
Deceased, dead: used particularly when speaking of the dead person's actions while alive. (Often used with the; see usage notes.)
later.
byembye

Then this ain't no place for you, remarked Private Piggott. They'll be 'aving a shot at us byembye, then you'll catch it again. What d'yer come 'ere for ?.

later.
by and by
later.
dreckley
later.
l8r
lateral
To the side; of or pertaining to the side
lateral
an object, such as a passage or a protrusion, that is situated on the side of something else
lateral
Pertaining to the girth of an organ, rather than its thickness or length
lateral
Pertaining to sounds that are generated by partially blocking the egress of the airstream with the tip of the tongue touching the alveolar ridge, leaving space on one or both sides of the occlusion for the air passage
lateral
a lateral pass
lateral
To execute a lateral pass
lateral
Pertaining to the left or right of the body; further from the midline

The medial side of the knee faces the other knee, while the outer side of the knee is lateral.

lateral
To move (oneself or something) in a lateral direction
lateral
a sound produced through lateral pronunciation (such as /l/ in lateral)
laterally
Done in a lateral manner
see you later
A phrase used at parting, and not necessarily implying that the person being addressed will be seen later by the speaker
see you later alligator
au revoir, see you soon

Didn't know you were sick, Whitey, thought you were like . . . some of the other times. From the top stair, See you later, alligator.

shoot first and ask questions later
To act boldly
shoot first and ask questions later
To take hasty, immediate action with serious consequences, without first adequately investigating the situation
smell ya later
goodbye; see you later
sooner or later
Eventually, at some undetermined point in the not-too-distant future

He’ll turn up sooner or later.

sooner than later
In the fairly near future; fairly soon
lateral
directed toward the side
see you later
I will see you again in the future, we will meet again
late
{a} out of due time, long, advanced, deceased
late
{a} far in the day or night, unseasonably
lateral
{a} placed upon the side, passing sideways
laterally
{a} sidewise, on one side, by the side
late
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career
Talk To You Later
I will talk to you again in the near future, TTYL (Internet chat slang)
be back later
I'm away right now but I will return later
late
Recently deceased
late
of a later stage in the development of a language or literature; used especially of dead languages; "Late Greek"
late
after the expected or usual time; delayed; "a belated birthday card"; "I'm late for the plane"; "the train is late"; "tardy children are sent to the principal"; "always tardy in making dental appointments"
late
If you say that someone is doing something late in the day, you mean that their action or behaviour may not be fully effective because they have waited too long before doing it. I'd left it all too late in the day to get anywhere with these strategies
late
Someone who is late of a particular place or institution lived or worked there until recently. Cousin Zachary, late of Bellevue Avenue. Strobe Talbott, late of Time magazine. see also later, latest
late
Far advanced toward the end or close; as, a late hour of the day; a late period of life
late
Late means after the usual time that a particular event or activity happens. We went to bed very late He married late. Late is also an adjective. They had a late lunch in a cafe He was a very late developer
late
Specifically, near the end of the day
late
After the usual or proper time, or the time appointed; after delay; as, he arrived late; opposed to early
late
Coming after the time when due, or after the usual or proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a late spring
late
at or toward an end or late period or stage of development; "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the disease"; "later medical science could have saved the child"
late
being or occurring at an advanced period of time or after a usual or expected time; "late evening"; "late 18th century"; "a late movie"; "took a late flight"; "had a late breakfast"
late
Late means after the time that was arranged or expected. Steve arrived late The talks began some fifteen minutes late We got up late. Late is also an adjective. His campaign got off to a late start We were a little late The train was 40 minutes late He's a half hour late. + lateness late·ness He apologised for his lateness
late
After a deadline has passed, past a designated time
late
after the usual or expected time, tardily; recently; far into the night; far on in time; formerly
late
in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately the rules have been enforced"; "as late as yesterday she was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was first affected, but latterly the meaning also"
late
Not long past; happening not long ago; recent; as, the late rains; we have received late intelligence
late
If an action or event is too late, it is useless or ineffective because it occurs after the best time for it. It was too late to turn back We realized too late that we were caught like rats in a trap
late
-A horizontal member of the frame of a home on which the rafters rest
late
having died recently; "her late husband"
late
denoting someone who is deceased, ie , the late John Thomas
late
later than usual or than expected; "the train arrived late"; "we awoke late"; "the children came late to school"; "notice came so tardily that we almost missed the deadline"; "I belatedly wished her a happy birthday"
late
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career"
late
If it is late, it is near the end of the day or it is past the time that you feel something should have been done. It was very late and the streets were deserted We've got to go now. It's getting late. + lateness late·ness A large crowd had gathered despite the lateness of the hour
late
You use late when you are talking about someone who is dead, especially someone who has died recently. my late husband. the late Mr Parkin
late
of the immediate past or just previous to the present time; "a late development"; "their late quarrel"; "his recent trip to Africa"; "in recent months"; "a recent issue of the journal"
late
Existing or holding some position not long ago, but not now; lately deceased, departed, or gone out of office; as, the late bishop of London; the late administration
late
1 died recently (although this term is relative and may span a number of years) 2 formerly belonging to, or living at
late
Euphemism for deceased, particularly when speaking of the dead persons actions while alive. Often used with the
late
Associated with the end of a period
late
Deceased (" the late George Washington ")
late
(used especially of persons) of the immediate past; "the former president"; "our late President is still very active"; "the previous occupant of the White House"
late
Far in the night, day, week, or other particular period; as, to lie abed late; to sit up late at night
late
Late means near the end of a day, week, year, or other period of time. It was late in the afternoon She had to work late at night His autobiography was written late in life The case is expected to end late next week early Late is also an adjective. The talks eventually broke down in late spring He was in his late 20s. the late 1960s
late
If you say better late than never when someone has done something, you think they should have done it earlier. It's been a long time coming but better late than never
late
Continuing or doing until an advanced hour of the night; as, late revels; a late watcher
late
{s} coming or occurring after the usual or expected time, tardy, slow, delayed; newest, most recent; near the end of the day or far into the night; deceased; former, no longer holding a certain position
late
Not long ago; lately
late
Near the end of a period of time
late
to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening"
late
a late night: see night
late
ral
late
lag
lateral
Of or pertaining to the sides; as, the lateral walls of a house; the lateral branches of a tree
lateral
Of or relating to the sides
lateral
Referring to the sides
lateral
At the side of
lateral
Relating to the side
lateral
Situated away from the midline of the body
lateral
Away from the midline of the body
lateral
Refers to the outer edge of a shoe
lateral
on or from the side of an organ
lateral
a pass to a receiver upfield from the passer
lateral
1 Of or pertaining to the side; directed or moving toward the side
lateral
(1) A branch canal or pipeline that diverges from the main canal or other branches (2) (Irrigation) A water project or irrigation conveyance structure, smaller than a canal intended to convey water away from the main canal or ditch (3) (Water Quality) A municipal wastewater drain pipe that connects a home or business to a branch or main line
lateral
Occurring on or growing from the side (compare terminal)
lateral
A minor ditch headgating off the main ditch used to direct water onto the land A ditch may have many laterals, depending on the amount of acreage irrigated, the slope of the land, and the rate of seepage losses (Rice (1991))
lateral
Lateral means relating to the sides of something, or moving in a sideways direction. McKinnon estimated the lateral movement of the bridge to be between four and six inches. + laterally lat·er·al·ly Shafts were sunk, with tunnels dug laterally
lateral
Coming from the side
lateral
away from the midline; outer
lateral
the outside of the leg
lateral
away from the midline
lateral
Toward the outside (away from the center)
lateral
A word referring to the "side of" something Lateral branches are those growing out of the sides of other branches Lateral veins would be those coming from the mid-vein of a leaf [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
lateral
On the side Farther from the median or midsagittal plane
lateral
{s} of or pertaining to the side; coming from the side; aimed towards the side; moving from side to side, moving in a sideways manner
lateral
Concerning the side e g "lateral view" is a view from the side
lateral
Deadline by which a bill must move to the final referral committee ("lateral" because the bills move "sideways"--from one committee to another within each house--rather than "forward" from the House to the Senate or vice versa)
lateral
{i} lateral part, part which extends from a side or sides; lateral branch; pass thrown laterally (Football)
lateral
to the side
lateral
movement to the side
lateral
Directed to the side; as, a lateral view of a thing
lateral
lying away from the median and sagittal plane of a body; "lateral lemniscus" situated at or extending to the side; "the lateral branches of a tree"; "shot out sidelong boughs"- Tennyson
lateral
a pass thrown to a teammate backwards from the team’s line of scrimmage or parallel to it; unlike a forward pass (which can be thrown only once per play), players may lateral the ball as often as they want
lateral
At the sides
lateral
situated at or extending to the side; "the lateral branches of a tree"; "shot out sidelong boughs"- Tennyson
lateral
Lying at, or extending toward, the side; away from the mesial plane; external; opposed to mesial
lateral
lying away from the median and sagittal plane of a body; "lateral lemniscus"
lateral
{s} lateralis
laterally
Relating to the direction to the side
laterally
in a lateral direction or location; "the body is spindle-shaped and only slightly compressed laterally" to or by or from the side; "such women carry in their heads kinship knowledge of six generations depth and extending laterally among consanguineal kin as far as the grandchildren of second cousin
laterally
In a lateral manner
laterally
in a lateral direction or location; "the body is spindle-shaped and only slightly compressed laterally"
laterally
from the side; to the side, toward the side; sideways; latitudinally
laterally
to or by or from the side; "such women carry in their heads kinship knowledge of six generations depth and extending laterally among consanguineal kin as far as the grandchildren of second cousin
laterally
By the side; sidewise; toward, or from, the side
not later than
(Ticaret) Specification that a project task, shipment or delivery may not occur after a given date, due to its effect on a later task or the inability to use a late shipment in production or for a specific sales promotion
sometime later
later on, at a distant point in the future
sooner or later
eventually
sooner or later
within an indefinite time or at an unspecified future time; "he will understand eventually"; "he longed for the flowers that were yet to show themselves"; "sooner or later you will have to face the facts"; "in time they came to accept the harsh reality"
later
Favoriten