lag

listen to the pronunciation of lag
Englisch - Türkisch
gecikme,v.geri kal: n.geri kalma
(behind ile) yavaş ilerlemek
{f} gecik

Gecikmeyi nasıl düzeltebilirim? - How can I fix the lag?

Web sitelerinin gecikmesine ne sebep olur? - What causes websites to lag?

(boru) keçe ya da asbest kaplamak
arkadan gelmek
böyle parçalarla kaplamak
{f} geri kalmak
{i} hükümlü
{i} gecikme

Gecikmeyi nasıl düzeltebilirim? - How can I fix the lag?

Web sitelerinin gecikmesine ne sebep olur? - What causes websites to lag?

{i} geri kalma
argo sürmek
sürgüne göndermek
{i} mahkum
suçlu/gecikme
{s} ağır, geri
{f} tahta kaplamak
{f} gecikmek
kazan veya kemeri kaplamak için kullanılan dar tahta
{f} duraklamak
{i} duraklama
{f} oyalanmak
(Tıp) Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman
{i} kazan kaplama tahtası
yavaş ilerlemek
keçe ya da asbest kaplamak
{f} yalıtım malzemesi ile kaplamak
(Tıp) Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları
hapishaneye atmak
{f} behind -den geri kalmak
kapla/geri kal
gerilik
geri
gerileme
(Gıda) uyum

Jet uyumsuzluğundan bitkin hissediyorum. - I feel exhausted because of jet lag.

Eve döneli bir hafta oldu ama hala jet uyumsuzluğu çekiyorum. - I've been back home for a week, but I'm still suffering from jet lag.

son
(Askeri) tehir
late
{s} gecikmiş

Alışılageldiği üzere gecikmişti. - He was late as usual.

Üzgünüm, muhtemelen yaklaşık 20 dakika gecikmiş olacağım. - Sorry, I'm probably going to be about 20 minutes late.

lag behind
-den geri kalmak
lag angle
gecikme açısı
lag effect
gecikme etkisi
lag screw
ağaç vidası
lag screw
ağaç vidasi
lag behind
gecikmek
lag behind
duraklamak
lag behind
geri kalmak
lag fault
gecikme fayı
late
{s} geç kalan

Geç kalanlar için bir ceza düşünülüyor mu? - Is a punishment for latecomers being considered?

Tom geç kalan tek kişiydi. - Tom was the only one who was late.

late
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
late
{s} son zamanlarda olan
late
late in the day günün nihayetine doğru
late
ölen
late
ölmüş
late
müteveffa
late
{s} son

Acele et, yoksa son treni kaçıracaksın. - Hurry up, or you will be late for the last train.

Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi. - In late August, the Allied forces captured Paris.

late
geç ol

Derhal başlayalım; zaten geç oldu. - Let's start at once; it's already late.

Geç olmuştu, bu yüzden eve gittim. - It was late, so I went home.

late
muayyen zamandan sonra
late
ölü

Dr. Sadık o ölüme neyin neden olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını daha sonra itiraf etti. - Dr. Sadiq admitted later he had no idea what caused that death.

Hepimiz er ya da geç ölürüz. - We all die sooner or later.

decision lag
(Ticaret) karar gecikmesi
ignition lag
(Otomotiv) tutuşma gecikmesi
lagging
kaplama
lagging
havuz
lagging
gecikme
lagging
geciken
lagging
izolasyon
phase lag
faz gecikmesi
response lag
(Ticaret) tepki gecikmesi
sound lag
(Askeri) ses gecikmesi
transport lag
taşınım gecikmesi
ignition lag
ateşleme gecikmesi
lagging
{f} gecik
lagging
yalıtım
lagging
{i} ısıl yalıtma
lagging
döşeme
late
sonuna doğru
late
sonlarında

Tom otuzlu yaşların sonlarında. - Tom is in his late thirties.

Araştırma enstitüsü, 1960'ların sonlarında kurulmuştur. - The research institute was established in the late 1960s.

late
rahmetli

Maria'nın rahmetli kocası bir kemancıydı. - Maria's late husband was a violinist.

Bu, rahmetli babamın bir portresi. - This is a portrait of my late father.

lead lag network
faz şebekesi
magnetic lag
mıknatıssal gecikim
magnetic lag
manyetik gecikme
time lag
gecikme
jet lag
Uzun bir uçak yolculuğundan sonra zaman farkından doğan uyku düzensizliği, yorgunluk v.b.; uçak tutması
lagged
gecikmeli
lagging
{i} ışıl yalıtma
lagging
geri kalarak
phase lag
Faz gecikmesi, fazın geride kalmış olması
time lag
İNTİKAL SÜRESİ: Bir mekanizmanın bir parçasının hareketi ile buna raptedilmiş diğer bir parçanın hareketi arasında geçen süre. Örneğin: Bir bombardımancının bomba salis düğmesine basmasından sonra, bombanın hamilinden kurtulmasına kadar geçen ve saniyenin bir kesri kadar olan süre
weekend lag
haftasonu sersemliği
action lag
(Ticaret) aksiyon gecikmesi
brake lag
(Otomotiv) fren tutma süresi
brake lag
fren tutma mesafesi
brake lag
(Otomotiv) iren tutma süresi
control lag
(Havacılık) kumanda aralığı
culture lag
kültür eksikliği
distributed lag
dağılmış gecikme
distributed lag
(Ticaret) dağıtılmış gecikme
do a lag
hapiste yatmak
dobby lag
(Tekstil) desen tahtası
evacuation lag
(Askeri) MECBURİ TAHLİYE GECİKMESİ: Hasta ve yaralıların, cepheden geriye, sabit bir hastaneye nakli esnasında uğranılan ve kaçınılması mümkün olmayan gecikme
heat lag
ısı gecikmesi
impact lag
(Ticaret) gecikmeli etki
implementation lag
(Ticaret) uygulama gecikmeleri
initiation lag
(Havacılık) ilk gecikme
inside lag
(Ticaret) iç gecikme
jet lag
uçak yolculuğu sonrası sersemlik
jet lag
(uzun bir uçak yolculuğundan sonra) zaman farkından doğan uyku düzensizliği, yorgunluk v.b
jet lag
saat farkından dolayı rahatsızlık
lagged
{f} gecik: adj.gecikmeli
lagging
{i} yalıtım malzemesi
lagging
{f} geri kal: prep.geri kalarak
lagging
kamalama
lagging
kemer kalıbı döşemesi
lagging
keçe veya asbest ile kaplama veya döşeme
lagging
kapla/geri kal
lagging
{i} geri kalma
lagging
asbest/keçe
lagging
{i} ahşap kaplama
lagging
{i} ısıl y
lagging
(Hukuk) geri kalan
late
early and late erken veya geç demez
late
vakti saatisooner or later ergeç
late
geç kalınmış
late
{s} sabık, eski
measuring lag
ölçme gecikmesi
motor lag
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor gecikmesi
output lag
(Ticaret) çıktı gecikmesi
phase lag
evre gecikmesi
physical lag
fiziksel gecikme
production lag
(Ticaret) üretim gecikmeleri
recognition lag
(Ticaret) kavrayış gecikmesi
regulatory lag
(Ticaret) düzenleme gecikmeleri
sizing lag
(Ticaret) boyutlama gecikmesi
sound lag
(Askeri) SES GECİKMESİ: Bir ses dalgasının kaynağından sesin bir cihaz vasıtasıyla alınacağı noktaya kadar geçen zaman
spark lag
kıvılcım gecikmesi
stock status lag time
(Askeri) STOK DURUMU GECİKME SÜRESİ
structural lag
(Pisikoloji, Ruhbilim) yapısal gecikme
time lag
ara
time lag
(Nükleer Bilimler) gecikme süresi
time lag in compression
konsolidasyon gecikme süresi
transport lag
tasinim gecikmesi
wooden lag
(Tekstil) çivili tahta
Englisch - Englisch
late

Some tardy cripple bore the countermand, / That came too lag to see him buried.

to cover (for example, pipes) with felt strips or similar material

Outside seems old enough: / Red brick, lagged pipes, and someone walking by it / Out to the car park, free.

bad connection, loss of connection, causing a delay

Latency, or lag, is an unavoidable part of Internet gaming.

a prisoner, a criminal
A gap, a delay; an interval created by something not keeping up; a latency

During the Second World War, for instance, the Washington Senators had a starting rotation that included four knuckleball pitchers. But, still, I think that some of that was just a generational lag.

A minigame of billiards, where the order of the play is determined by testing who can get a ball closest to the bottom rail by shooting it onto the end rail
Delay; latency
The action in which a computer or server slows or halts in response to a poor connection
to not keep up (the pace), to fall behind

Over the next fifty years, by most indicators dear to economists, the country remained the richest in the world. But by another set of numbers—longevity and income inequality—it began to lag behind Northern Europe and Japan.

{n} the lowest class, fagend, one who is last
{v} to loiter, stay behind, move slowly
{a} last, coming behind, slow, sluggish, idle
Variously defined as time from beginning (or center of mass) of rainfall to peak (or center of mass) of runoff (After Am Soc Civil Engineers, 1949, p 106 )
A time lag or a lag of a particular length of time is a period of time between one event and another related event. There's a time lag between infection with HIV and developing AIDS Price rises have matched rises in the money supply with a lag of two or three months
One transported for a crime
term used to denote the momentary time of contact of the printing screen to substrate immediately after the printing stroke
One who lags; that which comes in last
1 A time delay between the output of a signal and the response of the instrument to which the signal is sent 2 A time relationship between two waveforms where a fixed reference point on one wave occurs after the same point of the reference wave
Last; long-delayed; obsolete, except in the phrase lag end
The delay between two events An electrical current whose phasing is behind the phasing of a voltage, for example, is said to lag
See Lag, n
Because a BBS is interactive and the Internet can get congested, sometimes you will experience delays when you enter a command and nothing seems to happen It it most likely that the command has been sent, however either it was delayed on its way to the BBS, or the response (i e the change in the information on the screen) has been delayed on its way to you In both cases, a little bit of patience usually works and the result should appear shortly Sometimes however, the lag can be so bad that either your connection to the BBS gets dropped, or you find it too difficult to continue The best thing in these situations is to log off and try again later
Last made; hence, made of refuse; inferior
To cause to lag; to slacken
{f} fall behind, fail to keep up with the established pace, straggle; develop slowly; linger, tarry; slacken, flag, weaken; imprison (British Slang); insulate (from heat)
The fag-end; the rump; hence, the lowest class
a gap; an interval created by something not keeping up
especially Mach
The time delay between the output signal and the response time of the receiver of the signal
Payment of a financial obligation later than is expected or required, as in lead and lag Also, the number of periods that an independent variable in a regression model is ``held back'' in order to predict the dependent variable
The failing behind or retardation of one phenomenon with respect to another to which it is closely related; as, the lag of magnetization compared with the magnetizing force (hysteresis); the lag of the current in an alternating circuit behind the impressed electro-motive force which produced it
In the context of leads and lags, payment of a financial obligation later than is expected or required
To walk or more slowly; to stay or fall behind; to linger or loiter
lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for the rest of his life"
(Statistics) The difference in time units of a series value and a previous series value In time series analysis, the lag typically represents the period of time between the change in the independent or predictor (Exogenous) variable and its strongest (most significant) effect on the dependent or predicted (Endogenous) variable Also see Lead (Time)
cover with lagging to prevent heat loss; "lag pipes"
If one thing or person lags behind another thing or person, their progress is slower than that of the other. Britain still lags behind most of Europe in its provisions for women who want time off to have babies The restructuring of the pattern of consumption in Britain also lagged behind He now lags 10 points behind the champion A poll for the Observer showed Labour on 39 per cent with the Tories lagging a point behind Hague was lagging badly in the polls
cover with lagging to prevent heat loss; "lag pipes" throw or pitch at a mark, as with coins hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc
{i} slowness; lateness; delay, lingering; (Computers) lapse resulting from slow response time between two computers; measurement of delay (Mechanics); rim of a drum
If you lag the inside of a roof, a pipe, or a water tank, you cover it with a special material in order to prevent heat escaping from it or to prevent it from freezing. If you have to take the floorboards up, take the opportunity to lag any pipes at the same time Water tanks should be well lagged and the roof well insulated. see also lagging. a delay or period of waiting between one event and a second event
Coming tardily after or behind; slow; tardy
The logical relationship between the start and/or finish of one activity and the start and/or finish of a following activity For example, in a finish-to-start dependency with a 10 day lag, the successor activity cannot start until 10 days after the predecessor has finished
one of several thin slats of wood forming the sides of a barrel or bucket
{i} (British Slang) criminal, prisoner, ex-convict; prison time
Lag is the time it takes for an entered message to be read by others This time is usually measured in seconds, with less than 10 seconds acceptable However, when the net is unstable, it is not uncommon to find several minutes of 'lag' between one person and another During these times, if you want to talk with someone in particular, it can be helpful to join up onto the same server they are on, or use DCC to carry on a more secure, and definitely less-lagged conversation
one of the narrow boards or staves forming the covering of a cylindrical object, as a boiler, or the cylinder of a carding machine or a steam engine
The amount of retardation of anything, as of a valve in a steam engine, in opening or closing
A modification of a logical relationship which directs a delay in the successor task For example, in a finish-to-start dependency with a 10-day lag, the successor activity cannot start until 10 days after the predecessor has finished See also lead
A stave of a cask, drum, etc
the time between one event, process, or period and another
A modification of a logical relationship which directs a delay in the successor task For example, in a finish­to­start dependency with a 10­day lag, the successor activity cannot start until 10 days after the predecessor has finished See also lead
To transport for crime
To cover, as the cylinder of a steam engine, with lags
1 The delay between change of conditions and the indication of the change on an instrument
The amount of time between making an online request or command and receiving a response Until lag time becomes no time at all the Internet will not be consumer-friendly, and its profit potential will remain limited
bad connection, loss of connection
Payment of a financial obligation later than is expected or required, as in lead and lag Also, the number of periods that an dependent variable in a regression model is "held back" in order to predict the dependent variable
Lag distance is a distance (h) within which any two samples (a pair) is taken for variogram calculation Lag tolerance () is assigned to the lag for setting a search interval for pairs: ± So the pairs are searched within h ± distance Often, default lag tolerance is set to half lag distance (=h/2) See 7 1 Variogram calculation parameters
the act of slowing down or falling behind
hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc
throw or pitch at a mark, as with coins
The delay in information coming across the network through telnet or other types of connections, usually caused by a slow or error-prone connection somewhere between the two communicating machines Technically there are two causes of lag, the second being chew
throw or pitch at a mark, as with coins hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc
An event occurring at time t + k (k > 0) is said to lag behind an event occurring at time t, the extent of the lag being k An event occurring k time periods before another may be regarded as having a negative lag
The usual delay between the actual time a service is rendered or an item is supplied and the time it is paid for and recorded Lag includes both claims that have not yet been submitted and claims that have been submitted but not yet paid Lag is the result of administrative efficiency of the provider, the employer (if employer involvement is requir5ed in supplying claim forms or verifying eligibility), the employee, and the claim administrator Human procrastination is a major factor in lag
Lag Baomer
Jewish holiday celebrated the 33rd day of in the counting of the Omer, commemoration of the Jews who studied and preserved the Jewish religion in secrecy during the time of Roman oppression
Lag Pursuit
remaining behind an enemy airplane during a turn
lag b'omer
(Judaism) Jewish holy day; the 33rd day after the 2nd day of Passover; the 18th day of Iyar
lag behind
be unable to keep up, move at a slower pace than others
lag phase
Period after inoculation of fresh growth medium during which population numbers do not increase
lag phase
Period of slow microbial growth that occurs following inoculation of the culture media
lag phase
The initial growth phase, during which cell number remains relatively constant prior to rapid growth See growth phase
lag screw
n. A heavy wood screw having a square bolt head
lag screw
a heavy woodscrew with a square or hexagonal head that is driven in with a wrench
lag time
The amount of time delay between the completion of one task and the start of its successor task
lag time
the time from the center of a unit storm to the peak discharge or center of volume of the corresponding unit hydrograph
lag time
The time it takes for cuttings to be carried (circulate) from the bottom of the borehole up to the surface by the mud system
lag time
Task two starts delayed after Task 1 ends in a controlled manner A lag time is expressed by a positive (+) sign in MS Project The values can have all duration labels from the duration table or can be a percentage (%)
lag time
The amount of time between making an online request or command and receiving a response A primary goal of advertising network efficiency is to minimize lag time
lag time
time from the center of mass of the rainfall to the peak of the hydrograph
lag time
The time it takes sample material to reach the surface during a depth-determination test
lag time
The period of time after processing is complete that a given item is not available for usage due to curing, drying or other requirement that does not involved active use of resources
lag time
The amount of time between making an online request or command and receiving a response The primary goal of advertising network efficiency is to minimize lag time
lag time
The time in a test between input and observable meter response
cross-lag
The statistical relation between two facts

A cross-lagged longitudinal study.

inside lag
The amount of time it takes for the government or the central bank to respond to a shock in the economy
jet lag
A physical condition caused by crossing time zones during flight; often the result of disruption to the circadian rhythms of the body
lagger
A player who lags (has a poor or slow network connection)
lagger
One who installs lagging

In particular, Turner & Newall doggedly contested any claims from the largest high-risk group outside the scheduled factory areas — the laggers.

lagging
falling behind, not keeping up the pace
lagging
The covering of something with strips of felt, wood etc, either as insulation or for protection
lagging
Occurring after; indicating the later phase of
lightspeed lag
delay in communications or information processing caused by signal propagation being limited by the speed of light
phenotypic lag
a delay in the expression of a phenotype acquired by mutation

Phenotypic lag is the delayed phenotypic manifestation off a gene mutation (in additional to mutational lag).

lid lag sign
Von Graefe's sign (lid lag sign) is the immobility or lagging of the upper eyelid on downward rotation of the eye, indicating exophthalmic goiter
jet lag
fatigue and sleep disturbance resulting from disruption of the body's normal circadian rhythm as a result of jet travel
jet lag
jet lag in BRIT, also use jetlag If you are suffering from jet lag, you feel tired and slightly confused after a long journey by aeroplane, especially after travelling between places that have a time difference of several hours. the tired and confused feeling that you can get after flying a very long distance, especially because of the difference in time between the place you left and the place you arrived at. Period of adjustment of biological rhythm after moving from one time zone to another, experienced as fatigue and lowered efficiency. It reflects a delay in the synchronization of changes in the level of blood cortisol, the major steroid produced by the adrenal cortex (see adrenal gland), with the local day-night cycle. Duration and severity depend on how much distance is covered in how little time. Travel by jet, after which the phenomenon may persist for some days, first made it noticeable, accounting for the name
jet lag
feeling of exhaustion and disorientation caused by travelling between time zones
jet lag
n the feeling of being tired in the day and awake at night after a long airplane flight
jet lag
A physiological condition caused by the disorientation of a person's biological clock due to travel across several time zones Characterized by irritability, lethargy, insomnia, and other symptoms
jet lag
disturbance induced by a major rapid shift in environmental time during travel to a new time zone
jet lag
delayed bodily effects felt after a long flight by a fast jet aircraft
jet lag
A temporary disorder that causes fatigue, insomnia, and other symptoms as a result of rapid air travel across time zones
lagged
past of lag
lagger
A laggard
lagger
{i} police informer
lagger
someone who takes more time than necessary; someone who lags behind
lagging
Material used for insulation
lagging
present participle of lag
lagging
The material so used
lagging
As used in the play of marble games, the act of choosing turns deciding which player goes first In the layout of the marbles court there exists a ten-foot diameter ring and two, ten-foot, strait, parallel lines each intersecting the ring line at one point, the lines being ten-feet apart The players step up to one line, known as the "pitch-line" (see,) and in any fashion shoot, roll or toss their marble towards the lag-line (see ) The player whose marble comes to rest the closest to the lag-line goes first
lagging
settling as late as possible a payable (receivable) denominated in a currency expected to weaken (strengthen)
lagging
forms used to produce curved surfaces; see FORMS
lagging
Heavy planking used to construct walls in excavations and braced cuts
lagging
Lengths of timber placed to support the area between the pairs of rings
lagging
Lagging is special material which is used to cover pipes, water tanks, or the inside of a roof so that heat does not escape from them or so they do not freeze. special material used to protect a water pipe or container from heat or cold
lagging
Lags, collectively; narrow planks extending from one rib to another in the centering of arches
lagging
A smooth or embossed covering on a pulley to increase friction between the belt and the pulley
lagging
an outer, wooden covering, as of a steam cylinder, applied to prevent the radiation of heat; a covering of lags; called also deading and cleading
lagging
used to wrap around pipes or boilers or laid in attics to prevent loss of heat
lagging
A term applied to the insulating material that is fitted on the outside of boilers, piping, etc
lagging
{s} falling behind, straggling; lingering, tarrying; slackening; slow, idle, slack
lagging
{i} lateness; falling behind; act of lingering; act of insulating; insulating material
lagging
The clothing esp
lagging
Deliberately setting the start, or finish, of on activity behind the start, or finish, of another A scheduling technique necessary to enable relatively concurrent progress on more than one activity
lagging
Strategy used by a firm to stall payments, normally in response to exchange rate projections
lags
plural of lag
old lag
someone who has been in prison many times (lag (1800-1900))
time lag
the period of time between the absorption of radiation by a material and its release into a space
time lag
The total time between the application of a signal to a measuring instrument and the full indication of that signal within the uncertainty of the instrument
time lag
1 same as time constant 2 the time needed under specific atmospheric conditions for a fuel particle to lose about 63 percent of the difference between its initial moisture and its equilibrium moisture contents
time lag
The time it takes for a system to realize that there has been a change in the environment requiring action, plus the time it takes for the system to match that change (See 249)
time lag
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
time lag
A time lag is a fairly long interval of time between one event and another related event that happens after it. the time-lag between theoretical research and practical applications. the period of time between two connected events
time lag
The time required for processes and control systems to respond to a signal or to reach a desired level
lag
Favoriten