inside

listen to the pronunciation of inside
Englisch - Türkisch
{i} iç taraf

Kapının tam iç tarafında bir köpek buldum. - I found a dog just inside the gate.

{i}

Yuriko deniz biyolojisinden mezun bir öğrenci, bir balık tankının içinde uykuya daldı ve ahtapotlar ve deniz yıldızları ile kaplı olarak uyandı. - Yuriko, a marine biology grad student, fell asleep inside a fish tank and awoke covered in octopuses and starfish.

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

{e} içerisinde

Tom evinin içerisinde kim olduğunu biliyordu. - Tom knew who was inside his house.

Bu kutunun içerisinde bir şey var. - There's something inside this box.

içindeki

Duvarların içindeki askerler iyi korunuyordu. - Troops inside the walls were well protected.

Kutunun içindeki neydi? - What was inside the box?

(Konuşma Dili) özünde

Özünde, hepimiz birbirimize benzeriz. - We are all alike, on the inside.

(Konuşma Dili) esasında
iç taraftaki
içte
içerisine
içteki
ç
içinde

Mektup zarfın içinde. - The letter is inside the envelope.

Evimin içinde iki tane zombi var. - There are two zombies inside my house.

gizli

Mary bir pasta içinde ceza evine bir demir testeresi bıçağını gizlice sokmaya çalıştı. - Mary tried to smuggle a hacksaw blade into the prison inside a cake.

kodeste
içeriye

Tom az önce içeriye girdi. - Tom just went inside.

Tom içeriye geri döndü. - Tom went back inside.

içine

Kutuyu açtım ve içine baktım. - I opened the box and looked inside.

Tom kutuyu aldı ve içine baktı. - Tom picked the box up and looked inside.

mide
iç kısım
içerde

İçerdeydim, bekliyordum. - I was inside, waiting.

Tom içerde sizi bekliyor. - Tom is waiting for you inside.

{i} karın

Tom karın kar küresi içine düşüşüne baktı. - Tom looked at the snow falling inside the snow globe.

Böceklerin organlarının çoğu karınlarındadır. - Most of a insect's organs are inside its abdomen.

içeride

İçeride kalmak için çok güneşli. - It's too sunny to stay inside.

Kapı içeriden kilitliydi. - The door was locked from the inside.

içeriye/içerde
sayfanın iç kısımlarında
have the inside track yarış alanının en
İçte içerisi
{s} dahili

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

{e} içine, içerisine; içinde, içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. Fare o piyanonun içinde saklanıyor
{i} iç, iç taraf: the inside of the box kutunun içi
(Konuşma Dili) aslında
iç (taraf)
insi
içimi

Zaman geçmez ya da gitmez, zaman içimizde kalır. - Time doesn't pass or go away, time remains inside us.

Tom'a nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum ve bu benim içimi mahvediyor. - I don't know how to help Tom and it's tearing me up inside!

inside out
tersyüz

Tom çoraplarını tersyüz giymişti. - Tom had his socks on inside out.

Eşarbımdaki etiket Yıka ve tersyüz ütüle diyor. Bunu nasıl yapmam gerektiğini merak ediyorum. - The label on my scarf says, Wash and iron inside out. I wonder how I'm supposed to do that.

inside scoop
İçeriden alınan bilgi
inside border
(Bilgisayar) iç kenarlık
inside of
-nun yerine
inside of
dahilinde
inside story
içyüz
inside width
iç genişlik
inside band brake
içten bantlı fren
inside crank
iç krank
inside cylinder
iç silindir
inside diameter
iç çap
inside left
soliç
inside of
in içinde
inside right
sağiç
inside shoe brake
içten pabuçlu fren
inside wall
iç duvar
inside wall
iç duvarı
inside edition
baskı içinde
inside joke
Bir grup içinde, sadece o gruptakilerin arasında anlaşılan espri ya da şaka
inside left
içinde bıraktı
inside loop
döngü içinde
inside of a coat
içinde kat
inside title
başlık içinde
inside and outside
dahili ve harici
inside and outside
içerde ve dışarda
inside base
(Bilgisayar) iç temel
inside borders
(Bilgisayar) iç kenarlıklar
inside calipers
iç kaliperler
inside casing
iç pervaz
inside corner weld
iç köşe kaynağı
inside coverage
(Spor) iç dublaj
inside dimension
iç ölçü
inside director
(Ticaret) iç yönetici
inside disc
iç yanak
inside disc
iç disk
inside door handle
iç kapı kolu
inside dope
yanıltıcı bilgi
inside dope
bilgi
inside end
(Bilgisayar) iç son
inside greeting
(Bilgisayar) iç selamlama
inside groove seam
alttan kenetli ek
inside height
(Bilgisayar) iç yükseklik
inside hinged handle
iç kapı tutamağı
inside information
(deyim) icerden sizan haberler
inside information
içeriden sızan haberler
inside lag
(Ticaret) iç gecikme
inside lane
iç kulvar
inside lay
(Ticaret) iç gecikme
inside leg
(Tekstil) iç bacak
inside leg seam
(Tekstil) iç paça dikişi
inside locking plate
iç kilit fındığı
inside loop
(Havacılık) iç lup
inside margin
iç kenar boşluğu
inside message
(Bilgisayar) iç ileti
inside micrometer
kompas mikrometresi
inside mirrors
(Otomotiv) iç dikiz aynaları
inside money
(Ticaret) içsel para
inside of
zarfında
inside of
içerisinde
inside of
-in içinde
inside of a week
bir haftadan az
inside of an hour
bir saat zarfında
inside of an hour
bir saate kadar
inside out
içi dışına dönmüş

Gömleğinin içi dışına dönmüş. - Your shirt's on inside out.

inside pocket
(Tekstil) iç cep
inside post
iç kolon borusu
inside ringback
(Bilgisayar) içeride geri arama
inside socket
iç kilit bağası
inside spring caliper
içten yaylı kompas
inside stairs
iç merdiven
inside stop
iç kılavuz çıta
inside story
kaynaktan gelen haber
inside thread
dişi vida dişi
inside thread
içe çekilmiş diş
inside track
iç kulvar
inside track
iç şerit
from inside of
içinden
from the inside
içten
having an inside part
içli
inside of
yerine
left/inside
(Bilgisayar) sol
fit inside
içine uydur
get the inside track
kaleyi içinden fethetmek
insides
karın ve bağırsaklar
turn inside out
içini dışına çıkar
be inside
içinde olmak
come inside
İçeri
deep inside
derinlerde

Tom mutlu gibi davranıyordu fakat o derinlerde üzgündü. - Tom behaved like he was happy, but deep inside, he was very sad.

Tom mutlu gibi davranıyordu fakat derinlerde üzgündü. - Tom acted happy, but deep inside he was sad.

go inside
içeri
just inside
hemen içinde
know something inside out
(deyim) Bir konuyu A'dan Z'ye bilmek
notion of inside
içindeki kanı
notion of inside
içindeki bilgi

The second question involves the notion of inside.

notion of inside
içindeki kavram
on the inside
üzerinde iç
remained inside the house
evin içinde kaldı
ınside
içinde

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

Mektup zarfın içinde. - The letter is inside the envelope.

an inside job
(deyim) icerden biri tarafindan islendigi tahmin edilen suc
be inside
(Dilbilim) hapiste olmak
be inside
(Dilbilim) kodeste olmak
be put inside be banged up
hapse girmek
be put inside be banged up
hapse atılmak
ejaculate inside
içine boşalmak
fit inside
içine uydurmak
from inside
içinden

Ses evin içinden geliyor. - The sound is coming from inside the house.

give inside information to
gammazlık etmek
go deep inside
derinine işlemek
have the inside track
daha elverişli durumda olmak
have the inside track
yarış alanının en iç kısmına yakın olmak
inside of
içinde

Gerçekten kıskançlığını kontrol etmek zorundasın. O senin içindeki bir canavar gibidir. - You really have to control your jealousy. It's like a beast inside of you.

O kutunun içinde birçok kitap vardı. - There were many books inside of that box.

insides
i., k.dili. bağırsaklar; iç organlar, iç kısımlar
know inside
(deyim) know sth. inside out/backwards çok iyi bilmek
left/inside
Sol / İç
maximum inside diameter
(Otomotiv) maksimum iç çap
pleat inside
(Tekstil) iç pile
put inside
içine koymak
tubular inside micrometer
içi borulu mikrometre
turn inside out
tersyüz etmek
turn inside out
ters çevirmek
turn inside out
döndürmek
turn inside out
içini dışına çevirmek, tersyüz etmek
turning inside out
ters çevirme
turning inside out
tersyüz
warm someone inside
içini ısıtmak
wash inside out
ters yüz ederek yıkayın
with a wish locked away inside
içe gömülmüş bir arzu ile
with a wish locked away inside
içe hapsedilmiş bir arzu ile
Englisch - Englisch
The interior organs of the body, especially the guts

Eating that stuff will damage your insides.

The side of a curved road, racetrack etc. that has the shorter arc length; the side of a racetrack nearer the interior of the course or some other point of reference

The car in front drifted wide on the bend, so I darted up the inside to take the lead.

A pitch that is toward the batter as it crosses home plate

The first pitch is ... just a bit inside.

In prison

He's inside, doing a stretch for burglary.

The interior or inner part

The inside of the building has been extensively restored.

Within the interior of something, closest to the center or to a specific point of reference

He placed the letter inside the envelope.

Nearer to the interior of a running track, horse racing course etc

Because of the tighter bend, it's harder to run in an inside lane.

Within or towards the interior of something, especially a building

It started raining, so I went inside.

Originating from or arranged by someone inside an organisation

The robbery was planned by the security guard: it was an inside job.

That place that will suddenly look attractive to kids once Mom has spent a minimum of half an hour getting them ready to go outside
on the inside; "inside, the car is a mess"
If you do something inside a particular time, you do it before the end of that time. They should have everything working inside an hour = within
Being within; included or inclosed in anything; contained; interior; internal; as, the inside passengers of a stagecoach; inside decoration
n toward the center of the net 向网中间移动。
inward; within; in; in the house; in jail (Slang)
On a wide road, the inside lane is the one which is closest to the edge of the road. Compare outside. I was driving up at seventy miles an hour on the inside lane on the motorway. = nearside outside Inside is also a noun. I overtook Charlie on the inside. outside
Everything inside the target, but not the target itself For some targets, such as StylizedText, this is equivalent to " Contains", as there are no real outer boundaries For other types, such as Tables and Sections, this is significantly different If you delete one of these chunk and the scope was a real or implied "Contains", the Table or Section itself is removed If the scope was "Inside", the Table or Section itself is preserved, but the contents are removed Also note that for nested targets, such as Sections, the definition of "Section 3; Section 1" is the same chunk as "Section 3", because in the chunk which contains Section 3, the first Section is that same Sect ion 3 To define the first nested section inside section 3, use "Inside Section 3; Section 1"
{i} interior; interior part
A geometric relationship where one object is encompassed by a larger object and the inner object does not touch the boundary of the outer The smaller object is inside the larger See also contains
on the inside; "inside, the car is a mess
with respect to private feelings; "inwardly, she was raging"
Inside information is obtained from someone who is involved in a situation and therefore knows a lot about it. Sloane used inside diplomatic information to make himself rich
The inward parts; entrails; bowels; hence, that which is within; private thoughts and feelings
confined to an exclusive group; "privy to inner knowledge"; "inside information"; "privileged information"
You can say that someone is inside when they are in prison. He's been inside three times
relating to or being within or near the inner side or limit; "he reached into his inside jacket pocket"; "inside out"; "an inside pitch is between home plate and the batter"
(Spatial User's Guide and Reference)
Refers to the paper to be used for the pages of the publication When counting the pages be sure to include the pages that are not numbered or are blank Count each side of the finished size sheet as one page
in·side insides The form inside of can also be used as a preposition. This form is more usual in American English
Toward the center of the field
• Where your son is going to spend the next two weeks if he doesn’t start behaving at the game
n toward the center of the net 向網中間移動。
the inner or enclosed surface of something
The portion of the lane bounded by ten boards on each side
within some bounds; especially of an organization; "an inside job"
1 closer to the hole than 2 closer to the body than (e g , inside the target line, inside takeaway) Example: 1 Since my ball is inside yours you will putt first 2 The natural arc of a backswing travels first on and then inside the target line
the inner or enclosed surface of something the region that is inside of something within some bounds; especially of an organization; "an inside job" away from the outer edge; "an inner lane"; "the inside lane" relating to or being within or near the inner side or limit; "he reached into his inside jacket pocket"; "inside out"; "an inside pitch is between home plate and the batter" confined to an exclusive group; "privy to inner knowledge"; "inside information"; "privileged information" within a building; "in winter we play inside" on the inside; "inside, the car is a mess
The side nearest to the inside of the school, arena or circle eg "inside leg" is the leg nearest to the centre of the school, arena or circle
(Spatial User's Guide and Reference; search in this book)
Not on the front page, as in, "we'll run this story inside "
An inside passenger of a coach or carriage, as distinguished from one upon the outside
emphasis If you say that you know something or someone inside out, you are emphasizing that you know them extremely well. He knew the game inside out
The part within; interior or internal portion; content
Your insides are your internal organs, especially your stomach
being or applying to the inside of a building; "an inside wall"
within a building; "in winter we play inside"
located, suited for, or taking place within a building; "indoor activities for a rainy day"; "an indoor pool"
in reality; "she is very kind at heart"
adv [in/indoors] kedalam (dalam) 2 prep [in] dalam 3 prep [in] didalam (dalam)
Adapted to the interior
1 a term used to describe the position of a ball that is closer to the hole than another shot 2 closer to the body Example: 1 "Paul's shot was within 6 feet of the pin but Todd put his shot inside Paul's " 2 "The natural arc of a backswing travels first along the target line and then inside the target line "
Elements completely enclosed within a fence are inside the fence
{s} located on or in the inner side; private, confidential, privileged
the inner or enclosed surface of something the region that is inside of something within some bounds; especially of an organization; "an inside job"
If you say that someone has a feeling inside, you mean that they have it but have not expressed it. There is nothing left inside -- no words, no anger, no tears Inside is also a preposition. He felt a great weight of sorrow inside him Inside is also a noun. What is needed is a change from the inside, a real change in outlook and attitude
Something or someone that is inside a place, container, or object is in it or is surrounded by it. Inside the passport was a folded slip of paper There is a telephone inside the entrance hall. outside Inside is also an adverb. The couple chatted briefly on the doorstep before going inside Inside, clouds of cigarette smoke swirled. outside Inside is also an adjective. four-berth inside cabins with en suite bathroom and shower
the region that is inside of something
If you are inside an organization, you belong to it. 75 percent of chief executives come from inside the company Inside is also an adjective. a recent book about the inside world of pro football. Inside is also a noun. McAvoy was convinced he could control things from the inside but he lost control
A stone delivered between the skip's broom and the intended target or target area
1 Inthetube 2 Closest to curl on take-off 3 Shoreward of breaking wave
{e} within; in
Within the sides of; in the interior; contained within; as, inside a house, book, bottle, etc
A starting point near the center of the lane (as opposed to the outside, near the edge of the lane) usually referring to the point of release
The inside of something is the part or area that its sides surround or contain. The doors were locked from the inside I painted the inside of the house outside Inside is also an adjective. The popular papers all have photo features on their inside pages. Inside is also an adverb. The potato cakes should be crisp outside and meltingly soft inside
n toward the center of the net
Refers to the portion of the lane bounded by ten boards on both sides
away from the outer edge; "an inner lane"; "the inside lane"
If something such as a piece of clothing is inside out, the part that is normally inside now faces outwards. Her umbrella blew inside out
intra
intra-
inside address
The delivery address of an addressee, written on the page of a letter
inside addresses
plural form of inside address
inside back
a back whose primary job is to create space for the outside backs outside him, i.e. the scrum-half, the fly-half and the inside centre
inside baseball
Matters of interest only to insiders

But in fact, redistricting remained very much a game of inside baseball.

inside baseball
Technical matters concerning baseball not apparent to spectators

Here, the game is marked by the little things that have come to be defined as inside baseball.

inside centre
A player who is positioned between the fly-half and the outside centre
inside dealing
Alternative name of insider trading
inside diameter
The diameter of the inside of a tube, pipe or other object. Often abbreviated "ID"
inside edge
The edge of a bat closest to the body of the batsman
inside edge
To hit the ball with the inside edge of the bat
inside edge
A deflection of a ball off of the inside edge of a bat, sometimes to the wicket keeper for a catch
inside edged
Simple past tense and past participle of inside edge
inside edges
plural form of inside edge
inside edging
Present participle of inside edge
inside information
Information obtained by or from a person in a position of trust (a director, an employee, a consultant) that affects the price of publicly traded securities
inside job
A crime or other illicit action committed by or with the help of someone either employed by the victim or entrusted with access to the victim's affairs and premises

It seems to me it must have been what the police at home call an inside job; because whoever it was apparently knew the combination of the safe.

inside joke
A joke that is understood or meant to be understood only by certain people who are in the know about the details

After the incident with the potato peeler, references to potatoes became an inside joke among the witnesses.

inside jokes
plural form of inside joke
inside lag
The amount of time it takes for the government or the central bank to respond to a shock in the economy
inside out
Describes the hitting of a ball that pitched outside of leg stump to the off side of the field

He hit the ball inside out in an ugly manner, but scored a four.

inside out
With the inside surface turned to be on the outside

I now realise that I have my shirt on inside out.

inside out
Of knowledge: Thoroughly, extremely well

This is a contraction of the original phrase, 'inside and out', as in: She understands quantum mechanics inside and out.

inside pocket
A pocket at the inside of a garment

Many men keep their wallet in an inside pocket.

inside straight draw
A straight draw where a card is missing from the middle of the straight, therefore only one rank can complete the straight

Hellmuth flopped an inside straight draw, and needed a five on the turn or river to complete the straight.

inside straight draws
plural form of inside straight draw
inside track
Any advantage
inside track
The lane or track nearest to the interior
inside trading
Alternative name of insider trading
inside-outness
The quality of being inside out
inside-the-Beltway
Of or relating to things that occur in Washington, D.C., usually in relation to United States national politics
inside-the-Beltway
Of or relating to New Zealand politics in the capital city of Wellington, New Zealand
inside-the-Beltway
Out of touch with sentiments of persons living outside of Washington, D.C
inside-the-park homer
In baseball, a home run that does not leave the stadium
inside-the-park homers
plural form of inside-the-park homer
inside-the-parker
A home run in which the ball does not leave the field of play; an inside-the-park home run
inside scoop
Information that only an insider would have
inside joke
A joke that is understood by only those who work or play together. """Would you like to buy some of our liveware?"" I asked. She frowned. ""Never mind,"" I said. ""It's an inside joke. Ha ha."""
inside joke
An in-joke (also known as an in joke or inside joke) is a joke whose humor is clear only to those people who are "inside" a social group, occupation or other community of common understanding; an esoteric joke. It is only humorous to those who know the situation behind it. Inside jokes may exist within a small social clique, such as a group of friends. They also may extend to an entire profession (e.g., inside jokes in the film industry)
inside caliper
caliper for measuring inside dimensions (the size of a cavity or hole); points on its legs curve outward
inside clinch
a clinch with the end of the line inside the loop
inside contracting
System of manufacturing intermediate between the putting-out system and full factory production. A factory proprietor supplies to an artisan who then hires the workers needed to make a particular part under a contract with the proprietor. Inside contracting was used extensively in the U.S. in the 19th century
inside edition
version or edition intended for use only with a certain location (business, university, etc.)
inside information
internal information; secret knowledge known only by insiders (Economics)
inside job
some transgression committed with the assistance of someone trusted by the victim; "the police decided that the crime was an inside job
inside job
A crime perpetrated by, or with the help of, a person working for or trusted by the victim
inside job
crime against a business or organization committed by an insider or with the help of an insider
inside left
ball player that is located between the offense and the defense, ball player that plays the center of the field
inside loop
a loop consisting of a climb followed by inverted flight followed by a dive that returns to horizontal flight
inside of
Within; inside
inside of
within the space or time of
inside out
as a backhand, a throw to the right that curves left; as a forehand, a throw to the left that curves right
inside out
thoroughly; from every perspective; "she knows this town inside out"
inside out
thoroughly; from every perspective; "she knows this town inside out
inside out
very well, thoroughly, perfectly; reversed (of an article of clothing)
inside out
with the inside facing outward; "she turned the shirt inside out"
inside out
Descriptive of a shot hit with sidespin so that it will curve and bounce away from the opponent
inside right
ball player that is located between the offense and the defense, ball player that plays the center of the field
inside the Beltway
pertaining to the political and social environment of Washington DC (refers to the beltway, a highway that encircles Washington DC)
inside track
closest track to the center (Sports); fast route to success (Business)
inside track
the inner side of a curved racecourse
inside track
a favorable position in a competition; "the boss's son had the inside track for that job"
inside wall
wall located within a structure
inside(a)
being or applying to the inside of a building; "an inside wall
deep inside
at heart, deep down, really

The leftist is antagonistic to the concept of competition because, deep inside, he feels like a loser.

get inside someone's pants
To have sex with (someone), especially for the first time
it's what's inside that counts
A person's personality is more important than their physical looks
know something inside and out
To know something very thoroughly

He's still new to their system, but he knows databases inside and out and will understand the rest soon.

ınside
{n} the inward part, the part placed within
devil inside
(INXS song) a INXS song
devil inside
A computer game
devil inside
(Utada Hikaru single) a Utada Hikaru single
dark as the inside of a horse
{s} (Slang used in the USA) very dark
deep inside
deep down, deep within him
deep inside him
in his heart of hearts
from inside
from indoors, from within
from the inside
from indoors, from within
insides
{i} intestines, entrails, inner organs of the body
insides
guts, intestines, innards
kept it inside
did not let others see his inner feelings
know something inside out
understand or know something very well and thoroughly, know something perfectly
turn inside out
completely invert, totally overturn
inside
Favoriten