foreign

listen to the pronunciation of foreign
Englisch - Türkisch
yabancı

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

Yabancılarla alay etme. - Don't make fun of foreigners.

yurtdışı

Onun yurtdışı seyahat deneyimi var. - He has experience of foreign travel.

ilgisi olmayan
foreign ikamet ettiği memleketten başka bir memlekette doğmuş
foreign accent yabancı aksanı
foreign exchange döviz
foreign affairs dışışleri
foreign minister dış
(Askeri) YABANCI, ECNEBİ
döviz alım satımı
yadırgı
(Ticaret) dıştaki
münasebetsizlik
yabancılık
dış

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

Hükümet, dış politikasında değişiklikler yapmak zorunda kaldı. - The government was obliged to make changes in its foreign policy.

yurt dışı

Hiç yurt dışında bulundun mu? - Have you ever been to a foreign country?

Yurt dışında yaşamak bir yabancı dili öğrenmek için en iyi yoldur. - Living abroad is the best way to learn a foreign language.

uygunsuzluk
(Ticaret) ülke dışındaki
ülke dışı
foreigner
yabancı

Ben bir yabancı olduğum için, şakayı anlayamadım. - Being a foreigner, I couldn't catch on to the joke.

Yabancılarla alay etme. - Don't poke fun at foreigners.

foreigner
ecnebi
foreign currency
döviz

Dövizi nerede değiştirebilirim? - Where can I exchange foreign currency?

foreign affairs
(Askeri) dış ilişkiler
foreign assembly
(Ticaret) dışarıda kurgu
foreign assistance
(Ticaret) dış yardım
foreign banks
(Ticaret) yabancı bankalar
foreign bodies
(Tıp) yabancı cisimcikler
foreign body
(Tıp) yabancı cisim
foreign bond
(Askeri,Ticaret) yabancı tahvil
foreign borrowing
(Ticaret) yurtdışı borçlanma
foreign brand
yabancı marka
foreign caracters
(Bilgisayar) yabancı karakterler
foreign characters
(Bilgisayar) yabancı karaterler
foreign citizen
yabancı ülke vatandaşı
foreign company
(Ticaret) yabancı şirket
foreign country
hariç
foreign customer
(Ticaret) yabancı müşteri
foreign customer
dış müşteri
foreign debts
(Ticaret) dış borçlar
foreign dependency
dış bağımlılık
foreign direct investment
(Ticaret) dolaysız yabancı yatırım
foreign domination
yaderklik
foreign draft
(Ticaret) döviz poliçesi
foreign enterprise
(Ticaret) yabancı girişim
foreign enterprise
(Ticaret) yabancı şirket
foreign enterprise
(Ticaret) yabancı teşebbüs
foreign entity
(Ticaret) yabancı kuruluş
foreign entity
(Ticaret) yabancı birim
foreign entity
(Ticaret) yabancı işletme
foreign exchange
döviz arbitrajı
foreign expansion
(Ticaret) dışa açılma
foreign film
yabancı film
foreign flight
yurt dışı uçuş
foreign forces
(Politika, Siyaset) dış mihraklar
foreign government
yabancı hükümet
foreign hull
(Pisikoloji, Ruhbilim) dış kabuk
foreign independent tour
(Turizm) yabancı bağımsız tur
foreign investment
(Ticaret) dış yatırım
foreign investments
dış yatırımlar
foreign laborer
(Ticaret) yabancı işçi
foreign land
yad eller
foreign language
yabancı dil

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

Ben, iki yabancı dil öğreniyorum. - I am learning two foreign languages.

foreign languages
yabancı diller
foreign law
(Kanun) yabancı hukuk
foreign law
(Kanun) ecnebi hukuku
foreign licensing
(Ticaret) yabancı lisans anlaşması
foreign loan
(Ticaret) dış istikraz
foreign loans
yabancı krediler
foreign loans
dış borç
foreign loans
(Ticaret) dış krediler
foreign matter
yabancı madde
foreign ministry
dışişleri bakanlığı
foreign movie
yabancı film
foreign news
dış haber
foreign news
dış haberler
foreign object
yabancı madde
foreign operation
(Ticaret) yabancı ülkedeki faaliyet
foreign particle
yabancı tanecik
foreign partner
yabancı ortak
foreign place
gurbet eli
foreign place
hariç
foreign powers
(Politika, Siyaset) dış mihraklar
foreign press
yabancı basın
foreign procurement
(Askeri) dış tedarik
foreign project
yurtdışı proje
foreign queue
(Bilgisayar) yabancı sıra
foreign reserves
(Ticaret) dış rezervler
foreign sale
dış satış
foreign shares
(Ticaret) yabancı hisse
foreign soil
(deyim) yabancı toprak
foreign soil
(deyim) yabancı ülke
foreign stocks
(Ticaret) yabancı hisse senedi
foreign students
yabancı öğrenciler
foreign study
dışarıda öğrenim
foreign subsidiary
(Ticaret) yabancı şube
foreign substance
(deyim,Tekstil) yabancı madde
foreign support
(Politika, Siyaset) dış destek
foreign tourist
yabancı turist
foreign trade zone
(Ticaret) serbest ticaret bölgesi
foreign venture
(Ticaret) yabancı teşebbüs
foreign version
(Sinema) yabancı dilde çevirim
foreign voyage
(Ticaret) dış seyahat
foreign word
yabancı sözcük
foreign worker
(Ticaret) yabancı işçi
Foreign Affairs
dışişleri
Foreign Ministry Spokesman
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Foreign Office
Dışişleri Bakanlığı
Foreign Trade Bank
dış ticaret bankası
foreign accent
yabancı aksanı
foreign affiliate
yabancı bağlı şirket
foreign agency
dış temsilci
foreign aid
dış yardım
foreign assets
yabancı varlıklar
foreign bank
yabancı banka
foreign bill
yabancı poliçe
foreign branch
yabancı şube
foreign business
dış ticaret
foreign capital
yabancı sermaye
foreign capital investments
yabancı sermaye yatırımları
foreign cargo
yurtdışına gönderilecek yük
foreign commerce
dış ticaret
foreign corporation
yabancı şirket
foreign correspondent
dış muhabir banka
foreign country
yabancı ülke
foreign credits
dış krediler
foreign currency
yabancı ülke parası
foreign currency
yabancı para
foreign currency account
döviz hesabı
foreign currency clause
kambiyo kaydı
foreign debt
dış borç
foreign debt burden
dış borç yükü
foreign debt payments
dış borç ödemeleri
foreign department
dış ilişkiler servisi
foreign elasticity
dış esneklik
foreign exchange
harici kambiyo
foreign exchange
döviz

Japonya'nın altın ve döviz rezervleri 1998'in sonunda $68.9 milyarı gösteriyordu, bir yıl öncekinden $77.0 milyar daha aşağı. - Japan's gold and foreign exchange reserves stood at $68.9 billion at the end of 1998, down from $77.0 billion a year earlier.

foreign exchange
kambiyo
foreign exchange account
döviz tevdiat hesabı
foreign exchange assets
döviz borçları
foreign exchange black market
döviz karaborsası
foreign exchange broker
kambiyo acentası
foreign exchange control
döviz kontrolü
foreign exchange creditors
döviz alacaklıları
foreign exchange deposit
döviz mevduatı
foreign exchange desk
döviz alım satım gişesi
foreign exchange earnings
döviz girdileri
foreign exchange earnings
döviz gelirleri
foreign exchange holdings
döviz mevcudu
foreign exchange holdings
döviz stoku
foreign exchange law
kambiyo mevzuatı
foreign exchange market
döviz piyasası
foreign exchange market
kambiyo piyasası
foreign exchange operations
kambiyo işlemleri
foreign exchange policy
kambiyo politikası
foreign exchange rate
kambiyo kuru
foreign exchange rate
döviz kuru
foreign exchange receipts
döviz gelirleri
foreign exchange regime
kambiyo rejimi
foreign exchange reserve
döviz rezervi
foreign exchange savings
döviz tasarrufu
foreign exchange smuggling
kambiyo kaçakçılığı
foreign exchange smuggling
döviz kaçakçılığı
foreign exchange transactions
kambiyo işlemleri
foreign goods
yabancı ülke malları
foreign investment
yabancı sermaye yatırımı
foreign liabilities
dış borçlar
foreign liabilities
yabancı borçlar
foreign market
dış pazar
foreign market survey
dış pazar araştırması
foreign marketing
dış pazarlama
foreign minister
hariciye vekili
foreign minister
dışişleri bakanı
foreign money
yabancı para
foreign payments
dış ödemeler
foreign policy
dış politika

Ayrıca güçlü bir dış politika sözü verdi. - He also promised a strong foreign policy.

Irak işgali, bir Amerikan başkanı tarafından alınan en kötü dış politika kararıydı. - Invading Iraq was the worst foreign policy decision ever made by an American president.

foreign products
yabancı ürünler
foreign receipts
dış gelirler
foreign residence
yabancı ülkede ikamet
foreign tax
yabancı vergi
foreign trade
dış ticaret

Babam dış ticaretle uğraşır. - My father is engaged in foreign trade.

O yirmi yıldır dış ticaretle uğraşıyor. - He has been engaged in foreign trade for twenty years.

foreign trade gains
dış ticaret kazançları
foreign trade operations
dış ticaret işlemleri
foreign trade transaction
dış ticaret işlemi
foreign transactions
dış işlemler
foreign travel
dış turizm
foreign voyage
yurtdışına yolculuk
foreign-owned deposits
yabancılara ait mevduat
foreign-source income
dış kaynaklı gelir
Foreign Affairs Minister
Dışişleri bakanı
foreign capital inflow
yabancı sermaye girişi
foreign capital investment
yabancı sermaye yatırımı
foreign capital outflow
yabancı sermaye çıkışı
foreign correspondent
Yabancı ülkeden haber geçen muhabir
foreign countries
Yabancı ülkelerde
foreign direct investment
Doğrudan yabancı yatırım
foreign exchange debtors
döviz borçluları
foreign exchange selling account
efektif alım satım hesabı
foreign exchange service
döviz servisi
foreign general average
yabancı ülkedeki genel avarya
foreign investment
yabancı yatırım
foreign key
yabancı anahtar
foreign language guide
yabancı dil kılavuzu
foreign language intensive
yabancı dil ağırlıklı
foreign language intensive high school
yabancı dil ağırlıklı lise
foreign legion
Yabancı Lejyon
foreign liabilities
yabancı borçlar, dış borçlar
foreign money orders
yabancı para havaleleri
foreign plant
dış ülkedeki fabrika
foreign protection
dış koruma
foreign repercussion
dış yansıma
foreign resident
yabancı ikamet
foreign subsidiary
(Ekonomi) A company owned in a foreign country by a parent company
foreign taxation
dış vergileme sistemi
foreign trade bank
dış ticaret bankası
foreign trade restrictions
dış ticaret kısıtlamaları
foreign trading
dış ticaret
foreign trunk call
yabancı şehirlerarası konuşma
foreignness
yabancılık
foreignness
ecnebilik
foreigner
yabancı kişi
Englisch - Englisch
Belonging to a different organization, company etc

My bank charges me $2.50 every time I use a foreign ATM.

From a different one of the states of the United States, as of a state of residence or incorporation
From a different country

foreign students.

Belonging to a different culture

Eating with chopsticks was a foreign concept to him.

Of an object, etc, in a place where it does not belong

foreign body.

belonging to, situated in, or derived from another country
{a} belonging to another country, distant, not connected with
non-U S
Relating to or located in a country other than one's own
A non U S company with securities trading on The Nasdaq Stock Market
{s} strange, unfamiliar; not belonging; not connected; from or of another place; pertaining to dealings with another country
A non U S company with securities trading on The American Stock Exchange
Not native or belonging to a certain country; born in or belonging to another country, nation, sovereignty, or locality; as, a foreign language; foreign fruits
not contained in or deriving from the essential nature of something; "an economic theory alien to the spirit of capitalism"; "the mysticism so foreign to the French mind and temper"; "jealousy is foreign to her nature"
Something or someone that is foreign comes from or relates to a country that is not your own. in Frankfurt, where a quarter of the population is foreign She was on her first foreign holiday without her parents. a foreign language It is the largest ever private foreign investment in the Bolivian mining sector
Cats with slim bodies are of foreign type Example: Siamese or Oriental cats
In politics and journalism, foreign is used to describe people, jobs, and activities relating to countries that are not the country of the person or government concerned. the German foreign minister I am the foreign correspondent in Washington of La Tribuna newspaper of Honduras. the effects of US foreign policy in the `free world'
A U S domiciled insurer which is domiciled in a state other than the jurisdiction in question
A non U S company with securities trading on any Stock Market
A term that generally covers a number of imperfect flavors coming from contamination, for example, rubbery or moldy
tissue, cells or other material not normally present in a particular body, recognized as being "non-self" by the immune system
Remote; distant; strange; not belonging; not connected; not pertaining or pertient; not appropriate; not harmonious; not agreeable; not congenial; with to or from; as, foreign to the purpose; foreign to one's nature
May be utilized in a geographic, legal or tax sense When used geographically, it is that which is situated outside of the U S or is characteristic of a country other than the U S
relating to or originating in or characteristic of another place or part of the world; "foreign nations"; "a foreign accent"; "on business in a foreign city"
adj 1 That is outside one's own country, region Etc [ a foreign land] 2 of, from, or dealing with other countries [foreign trade; foreign languages; foreign policy] 3 Not belonging; not a natural or usual part [conduct foreign to one's nature]
A non-U S company with securities trading on The Nasdaq Stock Market
A foreign object is something that has got into something else, usually by accident, and should not be there. The patient's immune system would reject the transplanted organ as a foreign object
Outside; extraneous; separated; alien; as, a foreign country; a foreign government
any software or document constructed without taking the existence of WWW into account
adj asing 2 adj luar negri (luar)
INTERVENTION: interference by one nation into the affairs of another
Computer code expressed in other languages than Prolog SWI-Prolog can only cooperate directly with the C and C++ computer languages
Something that is foreign to a particular person or thing is not typical of them or is unknown to them. The very notion of price competition is foreign to many schools. adj. foreign aid foreign exchange Foreign Legion Foreign Ministers Council of foreign policy foreign service foreign workers
of concern to or concerning the affairs of other nations (other than your own); "foreign trade"; "a foreign office"
of concern to or concerning the affairs of other nations (other than your own); "foreign trade"; "a foreign office
ausländisch
not belonging to that in which it is contained; introduced from an outside source; "water free of extraneous matter"; "foreign particles in milk"
An aroma or flavor, not otherwise characterized, that is not found in normal beers
A non U S Company with securities trading in the U S
All other railroads or belonging to another railroad
Held at a distance; excluded; exiled
{a} exotic
{a} alien
forein
transregionate
foreign accent syndrome
An extremely rare disorder, which may be temporary or permanent, in which a person who has suffered a stroke or other brain trauma recovers but subsequently speaks with a seeming foreign accent

A Baltimore man suddenly began speaking with a Scandinavian accent after suffering a stroke. . . . The man had foreign accent syndrome, a rare condition in which a brain malfunction produces speech alterations that sound like a foreign accent.

foreign accent syndromes
plural form of foreign accent syndrome

The papers in this special issue have amply demonstrated the value of studying the foreign accent syndromes (with emphasis on their plurality)—in terms of both theoretical and practical (i.e. research and clinical) issues.

foreign affairs
A government office or department charged with handling relations with other countries
foreign affairs
Policy of a government in dealing with other countries or with activities overseas
foreign countries
plural form of foreign country
foreign country
any country of which one is not a citizen
foreign currency
any currency that is in use in a foreign country, but not in one's own
foreign debt
The amount of money that a country has to pay to another country
foreign exchange
The exchange of currency from one country for currency from another country
foreign exchange market
A market for trading one currency for another
foreign exchange markets
plural form of foreign exchange market
foreign exchanges
plural form of foreign exchange
foreign key
A field in a relational database record that points to a key field in another table
foreign keys
plural form of foreign key
foreign language
Any language other than that spoken by the people of a specific place
foreign languages
plural form of foreign language
foreign minister
The cabinet official in charge of relationships with foreign nations. Secretary of State
foreign ministers
plural form of foreign minister
foreign policies
plural form of foreign policy
foreign policy
Used retrospectively, the sum of a leader or government's dealings and relations with other nations

Bismarck's foreign policy.

foreign policy
A government's policy relating to matters beyond its own jurisdiction: usually relations with other nations and international organisations
foreign tongue
Any language not native to particular person or place
foreign tongues
plural form of foreign tongue
foreign-debt
Attributive form of foreign debt, noun
foreign body
An object or piece of extraneous matter that has entered the body by accident or design
foreign exchange
Transaction of international monetary business, as between governments or businesses of different countries
foreign matter
foreign substance
foreign substance
substance or object in a place that it does not belong
foreigner
A person from a foreign country
foreignness
The quality of being, appearing, or being perceived as foreign; exoticness, otherness
foreignness
A characteristic that indicates foreignness
foreigner
a citizen of a foreign country
foreigner
{i} person from another country, stranger
foreigner
{n} a stranger, one of another country
foreign exchange
Negotiable bills drawn in one country to be paid in another country
Foreign Exchange
FX
Foreign Minister
member of a governmental cabinet in charge of foreign affairs for his country
Foreign Office
The Foreign Office is the government department, especially in Britain, which has responsibility for the government's dealings and relations with foreign governments. a Foreign Office spokesman. The governmental department in charge of foreign affairs in certain countries. the Foreign Office the British government department that is responsible for dealing with matters concerning other countries
Foreign direct investment
fdi
Foreign exchange
forex
foreign affairs
Affairs concerning international relations and national interests in foreign countries. politics, business matters etc that affect or concern the relationship between your country and other countries
foreign affairs
matters having to do with the relations between a country and other countries
foreign currency
money in circulation from a different country
foreign currency
Moody's Foreign Currency Issuer Ratings are opinions of the ability of entities to honor senior unsecured financial obligations and contracts denominated in foreign currency These ratings are subject to Moody's Foreign Currency Country Ceilings Issuer Ratings are unlike our long term debt ratings in that they are assigned to issuers rather than specific debt issues Specific debt issues of the issuer may be rated differently, and are considered unrated unless individually rated by Moody's Unless specified, obligations guaranteed by the issuer are considered unrated and are not covered by the issuer rating
foreign currency
The paper and coins that are used by other countries as money
foreign currency
Paper money and coins from other countries
foreign currency
The currency of any foreign country which is the official medium of exchange in circulation
foreign currency
Foreign money
foreign currency
Money of another country from one's own
foreign currency
Fremdwährung
foreign currency
The currencies of individual countries other than the local currency
foreign direct investment
a joint venture between a foreign company and a United States company investing in United States businesses by foreign citizens (often involves stock ownership of the business)
foreign direct investment
A category of long-term investment by foreign companies in a nation's economy
foreign direct investment
The acquisition abroad of physical assets such as plant and equipment, with operating control residing in the parent corporation
foreign direct investment
Foreign investment in plant and equipment
foreign direct investment
the purchase of land, equipment or buildings or the construction of new equipment or buildings by a foreign company FDI also refers to the purchase of a controlling interest in existing operations and businesses (known as mergers and acquisitions) Multinational firms seeking to tap natural resources, access lucrative or emerging markets, and keep production costs down by accessing low-wage labour pools in developing countries are FDI investors Classic examples of FDI include American banks taking over Korean ones or Canadian mining companies building mines in Brazil (see also portfolio investment)
foreign direct investment
A long term commitment to marketing in a foreign nation through direct ownership of a foreign subsidiary or division p 96
foreign direct investment
a joint venture between a foreign company and a United States company
foreign direct investment
FDI is defined as a firm based in one country (the 'home country') owning 10 percent or more of the stock of a company located in a foreign country (the 'host country') -- this amount of stock is generally enough to give the home country firm significant control rights over the host country firm Most FDI is in wholly-owned or nearly wholly-owned subsidiaries Other nonequity forms of FDI include: subcontracting, management contracts, franchising, and licensing and product sharing
foreign direct investment
(FDI): is money invested in production by a foreigner rewarded with part-ownership (stocks) of production For example, a foreign corporation may finance a factory in return for stock certificates, giving a share of the profits from production and some voting rights in the enterprise management The World Bank defines FDI as ‘net inflows of investment to acquire a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor’
foreign direct investment
Buying stock, real estate, and other assets in another country with the aim of gaining a controlling interest in foreign economic enterprises Different from portfolio investment, which involves investment solely to gain capital appreciation through market fluctuations
foreign direct investment
Overseas investments by private multinational corporations
foreign direct investment
Buying or establishing tangible assets in another country
foreign direct investment
(p 75) The buying of permanent property and businesses in foreign nations
foreign direct investment
Investment in one country by firms owned in another country
foreign direct investment
investing in United States businesses by foreign citizens (often involves stock ownership of the business)
foreign direct investment
Acquisition of foreign assets for the purpose of controlling them; under U S regulations, FDI occurs when an investor owns at least 10 percent of the voting stock of a foreign company
foreign direct investment
Investment by firm based in one country in actual productive capacity or other real assets in another country, normally through creation of a subsidiary by a multinational corporation Measure of globalization of capital Effects on growth and inequality in developing countries disputed
foreign direct investment
The transfer by a multinational firm of capital, managerial, and technical assets from its home country to a host country (Chapter 18)
foreign direct investment
Financial transfers by a multinational corporation from the country of the parent firm to the country of the host firm to finance a portion of its overseas operations Foreign direct investment occurs when a corporation headquartered in one nation invests in a corporation located in another nation, either by purchasing an existing enterprise or by providing capital to start a new one In portfolio investment, on the other hand, foreign investors purchase the stock or bonds of national corporations, but do not control those corporations directly
foreign direct investment
investment by a foreign entity of at least a 10 per cent direct ownership share in a firm (chapter 19)
foreign exchange
the system by which one currency is exchanged for another; enables international transactions to take place
foreign exchange
Currency of another country
foreign exchange
Foreign exchange is used to refer to foreign currency that is obtained through the foreign exchange system. an important source of foreign exchange. foreign-exchange traders. Purchase or sale of one national currency in exchange for another nation's currency, usually conducted in a market setting. Foreign exchange makes possible international transactions such as imports and exports and the movement of capital between countries. The value of one foreign currency in relation to another is defined by the exchange rate
foreign exchange
Foreign exchanges are the institutions or systems involved with changing one currency into another. On the foreign exchanges, the US dollar is up point forty-five
foreign exchange
Foreign Currency On the foreign exchange market, foreign currency is bought and sold for immediate or future delivery
foreign exchange
The system by which one currency is traded for another This is a necessity for international trade because countries do not share common currencies
foreign exchange
The exchange of one country's currency for another All foreign exchange is determined by a rate of exchange, or a ratio valuing one currency against another
foreign exchange
Claims on a country by another held in the form of currency of that country The foreign-exchange system enables one currency to be exchanged for (converted into) another, thus facilitating trade between countries See also exchange rate
foreign exchange
The currency of a foreign country
foreign exchange
Money issued by a foreign country [TOP]
foreign exchange
Currency from another country
foreign exchange
is currency issued by a foreign government Foreign exchange is required to pay for imported goods and to meet foreign debt repayment obligations Most of the trade in foreign currencies occurs between large international banks Unlike stock markets, the "foreign exchange market" does not exist in any specific location
foreign exchange
foreign currency, currency of another nation
foreign exchange
Refers to currency of another country When a developing country holds, for example, US dollars or British pounds, they are referred to as 'foreign exchange' Developing countries require foreign exchange to purchase goods from abroad (i e they must pay for them in currency of the country they are buying them from, or in US dollars, which most countries will accept)
foreign exchange
the handling of money trades with other countries, including the physical movement of currencies from one country to another to complete a transaction
foreign exchange
The purchase or sale of a currency against sale or purchase of another
foreign exchange
currency of countries other than one's own
foreign exchange
The exchange of foreign currency On the foreign exchange market, foreign currency is bought and sold for immediate (spot) or forward delivery
foreign exchange
The currency or credit instruments of a foreign country Also, transactions involving purchase or sale of currencies
foreign exchange
A foreign nation's currency or credit instruments Also included under the term foreign exchange are transactions involving purchase and/or sale of currencies
foreign exchange
Money instruments used to make payments between countries BACK TO TOP
foreign exchange
Currency of another country Abbreviated Forex
foreign exchange
The conversion of the money of one state into that of another state
foreign exchange
The simultaneous buying of one currency and selling of another in an over-the-counter market Most major FX is quoted against the US Dollar
foreign exchange
Trading or exchanging the currencies of other countries in relation to one another or to U S currency
foreign exchange
Various instruments used to settle payments for transactions between individuals or organizations using different currencies (e g , notes, cheques, etc )
foreign exchange
a foreign country's currency
foreign exchange
Claims in a foreign currency payable abroad, including bank deposits, bills and cheques Foreign exchange rates refer to the number of units of one currency required to buy another
foreign exchange
The currency or credit instruments of a foreign country; transactions involving purchase and/or sale of currencies
foreign minister
A cabinet minister in charge of a nation's foreign affairs
foreign minister
a government minister for foreign relations
foreign office
British government department which deals with international relations
foreign office
the government department in charge of foreign relations
foreign policy
policies of the federal government directed to matters beyond U S bor- ders, especially relations with other countries
foreign policy
way in which a nation establishes relations with other nations; relations thus established, how a nation deals with other nations
foreign policy
A relatively consistent course of conduct pursued by one country in its relationship with another country
foreign policy
a policy governing international relations
foreign policy
 - When dealing with other nations, the systematic collection of practices, regulations, and rules of procedure and conduct followed by the Federal Government
foreign policy
The diplomatic policy of a nation in its interactions with other nations. General objectives that guide the activities and relationships of one state in its interactions with other states. The development of foreign policy is influenced by domestic considerations, the policies or behaviour of other states, or plans to advance specific geopolitical designs. Leopold von Ranke emphasized the primacy of geography and external threats in shaping foreign policy, but later writers emphasized domestic factors. Diplomacy is the tool of foreign policy, and war, alliances, and international trade may all be manifestations of it
foreign policy
Policies of the federal government directed to matters beyond U S borders, especially relations with other countries Much domestic policy has foreign policy implications
foreign policy
policies of the federal government directed to matters beyond U S borders, especially relations with other countries
foreign policy
guidelines for political interactions with other countries
foreign to
unfamiliar to, not from a place, strange
foreign trade
Social Services
foreign trade
commerce with other countries
foreign trade
The difference between internal and foreign trade is that the latter involves the use of different currencies and is subject to additional regulations such as tariffs and/or quotas
foreigner
A foreigner is someone who belongs to a country that is not your own. They are discouraged from becoming close friends with foreigners. someone who comes from a different country
foreigner
A person belonging to or owning allegiance to a foreign country; one not native in the country or jurisdiction under consideration, or not naturalized there; an alien; a stranger
foreigner
a person who comes from a foreign country; someone who does not owe allegiance to your country
foreigner
someone who is excluded from or is not a member of a group
foreigner
A private job run by an employee at a trade factory rather than going through the business
foreigner
a person who comes from a foreign country; someone who does not owe allegiance to your country someone who is excluded from or is not a member of a group
foreigners
plural of foreigner
foreignness
the quality of being alien or not native; "the strangeness of a foreigner"
foreignness
The quality of being foreign; remoteness; want of relation or appropriateness
foreignness
the quality of being alien or not native; "the strangeness of a foreigner
foreignness
{i} quality of being foreign, strangeness, unfamiliarity
foreign
Favoriten