separate

listen to the pronunciation of separate
Englisch - Türkisch
ayırmak

Telleri ayırmak zorunda kalacağız. - We'll have to separate the wires.

Manş denizi İngiltere'yi ve Fransa'yı ayırmaktadır. - The English Channel separates England and France.

ayrı

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.

Biz ayrı hesaplar istiyoruz. - We'd like separate checks.

{f} ayırt etmek
{f} ayrıştırmak
{f} ayrışmak
{f} ayrı yaşamak
ayrılma

Ailesinden ayrılmayı sevmiyordu. - He didn't like being separated from his family.

Kırk yıllık evliliklerinin ardından ayrılmak istiyorlar. - They want to separate after 40 years of marriage.

{f} kaymağını almak
(Kanun) bölünmüş
ayrı tutmak
(Kanun) mahfuz
aralamak
{f} ayır

Çok sinirliyken iyiyle kötüyü ayırmaya çalışmanın bir faydası yoktur. - It is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.

Dili kültürden ayıramazsınız. - You can't separate language from culture.

(karı koca) ayrı yaşamak
ayrılmış

Sami ve Leyla çoktan ayrılmıştı. - Sami and Layla had already separated.

İrlanda ve İngiltere denizle ayrılmıştır. - Ireland and England are separated by sea.

(from ile) -den uzak
ayrılmak

Kırk yıllık evliliklerinin ardından ayrılmak istiyorlar. - They want to separate after 40 years of marriage.

Karısından ayrılmak istiyor. - He wants to separate from his wife.

{f} kopmak
bölmek
farklı

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

Tom ve Mary farklı devletlerde yaşıyorlar. - Tom and Mary live in separate states.

ayırma işareti
{f} dağılmak
ayırma

Manş denizi İngiltere'yi ve Fransa'yı ayırmaktadır. - The English Channel separates England and France.

Doğru ile yanlışı ayırmak her zaman kolay değildir. - It is not always easy to separate right from wrong.

(Askeri) AYIRMAK, BÖLMEK: Bir şeyi başka bir şeyden ayırmak
{s} tek başına olan
tefrik olunmak
separately ayrı ayr
{s} ayrık
ayrı bir cisim teşkil etmek
{f} çıkmak
be separated ayrı yaşamak
aradaki bağlantıyı kesmek
{s} ferdi
müstakil
tecrit etmek
bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

separately
ayrı ayrı

Onlar ayrı ayrı ödediler. - They paid separately.

Onları ayrı ayrı sarar mısınız? - Could you wrap them up separately?

separate estate
(Politika, Siyaset) mal ayrılığı
separate into factions
hizipleşmek
separate into grains
tanelemek
separate into
ayır
separate into fractions
küçük parçalara ayır
separate the wheat
sapı samandan ayırmak
separate (a metal) from an ore
(Metal) bir cevher ayrı
separate entity
ayrı bir varlık
separate excitation
dış uyarım
separate from
ayrı

Karısından ayrılmak istiyor. - He wants to separate from his wife.

O sonunda kocasından ayrılmaya karar verdi. - She finally decided to separate from her husband.

separate into constituents by soaking
bileşenlerin içine ıslatmadan ayrı
separate issue
ayrı bir konu
separate out
Filtrelemek, filtreden geçirmek
separate ways
yolu ayrılmak
separate#into fractions
küçük parçalara ayır
separate battalion
(Askeri) bağımsız tabur
separate battalion
(Askeri) BAĞIMSIZ TABUR: Alayın bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan tabur. Bu tabur; hem idari hem taktik bir birliktir
separate battery
(Askeri) BAĞIMSIZ BATARYA: Bir taburun bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan batarya
separate battery
(Askeri) bağımsız batarya
separate column
(Ticaret) ayrı sütun
separate company
(Askeri) BAĞIMSIZ BÖLÜK: Bir taburun bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan bölük
separate company
(Askeri) bağımsız bölük
separate corporate existence
(Ticaret) ayrı tüzel varlık
separate excitation
dıştan ikazlı
separate exciter
dıştan uyaran
separate fields at
(Bilgisayar) alan ayırıcı
separate footing
münferit sömel
separate from his wife
karısından ayrılmak
separate into factors
(Matematik) çarpanlarına ayırmak
separate into segments
dilimlemek
separate loading round
(Askeri) terkipsiz cephane atımı
separate loading round
(Askeri) keseli cephane atımı
separate loading round
(Askeri) KESELİ ATIM: Terkipsiz keseli cephane atımı. Bak. "separate loading ammunition"
separate maintenance
(Kanun) boşanma nafakası
separate maintenance
(Kanun) ayrılık nafakası
separate operating agency; special operations aviation; speed of advance; status
(Askeri) müstakil işletmeler dairesi; özel harekat havacılığı; ilerleme hızı; taarruz durumu; sürekli kıyı harekatı
separate page
(Bilgisayar) ayrı sayfa
separate poperty
ayrılık mülkiyeti
separate regiment
(Askeri) BAĞIMSIZ ALAY: Bir tümen veya tugayın bir parçasını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan alay
separate regiment
(Askeri) bağımsız alay
separate sewerage
ayrık kanalizasyon sistemi
separate sewerage
ayrık sistem kanalizasyon
separate shipments
(Askeri) BÖLÜNMÜŞ SEVKİYAT: Birlik ağırlıkları dışındaki teçhizat ve ikmal maddelerinin, tek gönderme belgesi ile, münferit olarak sevki. Birliğin kontrolü altında hareket eden birlik ağırlıkları sevkiyatı, bölünmüş bir sevkiyat değildir. Bir depodan, birlik teçhizatı ile ilgili olarak yapılan noksan malzeme sevkiyatı bölünmüş sevkıyattır. Bölünmüş sevkiyat, nakliyat grupları (assemblage) halindekiler hariç, bir ulaştırma birimine eşittir
separate shipments
(Askeri) bölünmüş sevkiyat
separate spillway
ayrı dolusavak
separate technical unit
ayrı teknik ünite
separate text at
metin ayırıcı
separate text with
(Bilgisayar) metin ayırıcı
separate#into
ayir
separated
{s} ayrık
consider something separate
ayrı tutmak
divided into separate articles
madde madde
quite separate
apayrı
separated
ayrılmak

Biz ayrılmak istemiyoruz. - We don't want to be separated.

Britanya kanalla kıtadan ayrılmaktadır. - Britain is separated from the Continent by the Channel.

separately
münferit olarak
separately
bağımsız olarak
separated
{f} ayır

Polis kavga eden iki adamı ayırdı. - The policeman separated the two men who were fighting.

Öğretmen bizi iki gruba ayırdı. - Our teacher separated us into two groups.

separately
başka başka
separately
ayrı olarak

Piller ayrı olarak satılır. - Batteries are sold separately.

Sorun ondan ayrı olarak tartışılmalı. - This question must be discussed separately from that one.

separately
bağlantısız olarak
separateness
ayrılık
separateness
tek başına oluş
separating
{i} ayıran

İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir. - English is one language separating two nations.

separating
{f} ayır

İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir. - English is one language separating two nations.

Kimin iyi olduğunu ve kimin olmadığını biz kendimiz bildiğimizde politika neden bizi ayırıyor? - Why is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't?

distinguish or separate
ayırt veya ayrı
go separate ways
Ayrı yollara gitmek
hold separate
Ayrı tutmak
isolate or separate
izole veya ayrı
number of separate poems
ayrı şiir sayısı
separated
ayrılmış
separately
ayriyeten
separating
ayırarak
to separate good and bad
iyi ile kötüyü ayırt etmek
identification of separate shipments
(Askeri) PARÇA SEVKİYATIN TANITILMASI: Deniaşırı sevkiyat için yapılan istekleri numaralandırmak, markalamayı standart hale getirmek ve sevkiyatı ilgili dökümanlara uygun olarak yapmak için tatbik edilen usul
separated
(sıfat) ayrık
separately
tek başına
separateness
ferdiyet
under separate cover
ayrı bir zarfta
Englisch - Englisch
To divide (a thing) into separate parts

Separate the articles from the headings.

Anything that is sold by itself, especially an article of clothing
Not together (with); not united (to)

I try to keep my personal life separate from work.

Apart from (the rest); not connected to or attached to (anything else)

This chair can be disassembled into five separate pieces.

To cause (things or people) to be separate

If the kids get too noisy, separate them for a few minutes.

To divide itself into separate pieces or substances

The sauce will separate if you don't keep stirring.

to take apart
{f} segregate, set apart; split, divide; disconnect, detach; distinguish; partition; be taken apart, be set apart; be divided; withdraw
{s} detached, disconnected; distinct, different; set apart, divided, segregated; individual
act as a barrier between; stand between; "The mountain range divides the two countries"
individual and distinct; "pegged down each separate branch to the earth"; "a gift for every single child"
independent; not united or joint; "a problem consisting of two separate issues"; "they went their separate ways"; "formed a separate church
separated according to race, sex, class, or religion; "separate but equal"; "girls and boys in separate classes"
{n} a seceder from a church
{v} to divide, disjoin, part, set apart
{a} divided, disunited, disengaged
A quality or factor that separates one thing from another is the reason why the two things are different from each other. The single most important factor that separates ordinary photographs from good photographs is the lighting = distinguish
make a division or separation
standing apart; not attached to or supported by anything; "a freestanding bell tower"; "a house with a separate garage"
treat differently on the basis of sex or race
a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments
independent; not united or joint; "a problem consisting of two separate issues"; "they went their separate ways"; "formed a separate church"
If one thing is separate from another, there is a barrier, space, or division between them, so that they are clearly two things. Each villa has a separate sitting-room They are now making plans to form their own separate party Business bank accounts were kept separate from personal ones. + separateness sepa·rate·ness establishing Australia's cultural separateness from Britain
To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part in any manner
Starting formation - couple The dancers in the couple turn back to back with each other and walk forward around the outside of the square The distance traveled is determined by the next call Those not active will move forward to get out of the way so that those moving will not have so far to go
force, take, or pull apart; "He separated the fighting children"; "Moses parted the Red Sea"
Unconnected; not united or associated; distinct; said of things that have not been connected
Disunited from the body; disembodied; as, a separate spirit; the separate state of souls
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed"
To come between; to keep apart by occupying the space between; to lie between; as, the Mediterranean Sea separates Europe and Africa
If a particular number of points separate two teams or competitors, one of them is winning or has won by that number of points. In the end only three points separated the two teams
arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
divide into components or constituents; "Separate the wheat from the chaff"
An object, obstacle, distance, or period of time which separates two people, groups, or things exists between them. the white-railed fence that separated the yard from the paddock They had undoubtedly made progress in the six years that separated the two periods But a group of six women and 23 children got separated from the others
divide into two or more branches so as to form a fork; "The road forks"
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
have the connection undone; having become separate
If you refer to separate things, you mean several different things, rather than just one thing. Use separate chopping boards for raw meats, cooked meats, vegetables and salads Men and women have separate exercise rooms The authorities say six civilians have been killed in two separate attacks. = different
When two or more people who have been together for some time go their separate ways, they go to different places or end their relationship. Sue and her husband decided to go their separate ways
If you separate a group of people or things into smaller elements, or if a group separates, it is divided into smaller elements. The police wanted to separate them into smaller groups Let's separate into smaller groups So all the colours that make up white light are sent in different directions and they separate. = split Separate out means the same as separate. If prepared many hours ahead, the mixture may separate out
If you separate people or things that are together, or if they separate, they move apart. Police moved in to separate the two groups The pans were held in both hands and swirled around to separate gold particles from the dirt The front end of the car separated from the rest of the vehicle They separated. Stephen returned to the square They're separated from the adult inmates
not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated"
If you separate one idea or fact from another, you clearly see or show the difference between them. It is difficult to separate legend from truth It is difficult to separate the two aims. = distinguish Separate out means the same as separate. How can one ever separate out the act from the attitudes that surround it?
Separates are clothes such as skirts, trousers, and shirts which cover just the top half or the bottom half of your body. see also separated
to go apart or in different directions
come apart; "The two pieces that we had glued separated"
separate into parts or portions; "divide the cake into three equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after World War I"
Divided from another or others; disjoined; disconnected; separated; said of things once connected
a separately printed article that originally appeared in a larger publication
If you separate people or things that have been connected, or if one separates from another, the connection between them is ended. They want to separate teaching from research It's very possible that we may see a movement to separate the two parts of the country He announced a new ministry to deal with Quebec's threat to separate from Canada
To part; to become disunited; to be disconnected; to withdraw from one another; as, the family separated
discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments divide into components or constituents; "Separate the wheat from the chaff"
make a division or separation discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
If a couple who are married or living together separate, they decide to live apart. Her parents separated when she was very young Since I separated from my husband I have gone a long way
go one's own away; move apart; "The friends separated after the party"
a reserved word, used in the creation of body stubs and subunits 2 14, A 1
The ability of a receiver to put distance between himself and the defender on a pass pattern
To set apart; to select from among others, as for a special use or service
A copy of a work independent of the periodical or book that contains it Same as offprints, reprints, preprints, etc
sep
separate peace
An agreement to end hostilities with an opponent, while remaining hostile with that opponent's allies
separate peaces
plural form of separate peace
separate the wheat from the chaff
to select only that which is of value
separate out
Remove by passing through a filter, filter, filtrate, strain, filter out
separate entity
structure that is different and sovereign, causes separation
separate entity assumption
basic outlook in accounting that treats a business as an entity separate from its owner
separate entrance
private entrance, entrance which only leads to one house
separate out
If you separate out something from the other things it is with, you take it out. The ability to separate out reusable elements from other waste is crucial. see also separate 7, 10
separate out
remove by passing through a filter; "filter out the impurities"
separate the sheep from the goats
differentiate between good and bad
separated
estranged; living apart but not divorced
separated
detached; not connected or joined
separated
Simple past tense and past participle of separate
separately
{a} distinctly, singly, apart, asunder
separateness
{n} a separate state
A Separate Peace
{i} 1959 novel written by John Knowles about school roommates in Devon School in New Hampshire during World War II and how the rivalry between them ruined their friendship finally leading to tragedy
separated
spaced apart
separated
Someone who is separated from their wife or husband lives apart from them, but is not divorced. Most single parents are either divorced or separated Tristan had been separated from his wife for two years
separated
Includes people legally separated or otherwise absent from their spouse because of marital discord Included are people who have been deserted or who have parted because they no longer want to live together but who have not obtained a divorce
separated
If you are separated from someone, for example your family, you are not able to be with them. The idea of being separated from him, even for a few hours, was torture. not living with your husband, wife, or sexual partner any more divorced
separated
no longer connected or joined; "a detached part"; "on one side of the island was a hugh rock, almost detached"; "the separated spacecraft will return to their home bases"
separated
{s} set apart, segregated; split, divided, partitioned
separated
past of separate
separated
You are separated if, although still married, you are no longer living together with your spouse
separated
being or feeling set or kept apart from others; "she felt detached from the group"; "could not remain the isolated figure he had been"- Sherwood Anderson; "thought of herself as alone and separated from the others"; "had a set-apart feeling"
separated
separated at the joint; "a dislocated knee"; "a separated shoulder"
separated
not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated"
separately
In a separate manner
separately
apart from others; "taken individually, the rooms were, in fact, square"; "the fine points are treated singly"
separately
apart, while segregated, while divided; disparately, distinctly; individually, singly
separately
If people or things are dealt with separately or do something separately, they are dealt with or do something at different times or places, rather than together. Cook each vegetable separately until just tender together
separately
severally
separateness
the quality of being not alike; being distinct or different from that otherwise experienced or known
separateness
political independence; "seeking complete political separateness for Taiwan
separateness
{i} quality of being set apart, quality of being segregated; quality of being disconnected; distinctness, difference; individuality
separateness
political independence; "seeking complete political separateness for Taiwan"
separateness
the state of being several and distinct
separateness
The property of being separate
separates
plural of separate
separates
women's clothing, such as skirts, shirts, and trousers, that can be worn in different combinations
separates
third-person singular of separate
separates
{i} pieces of garments that are purchased separately and not as part of a suit
separating
Designed or employed to separate
separating
An act of the verb to separate
separating
present participle of separate
separate
Favoriten