düzenbaz

listen to the pronunciation of düzenbaz
Türkisch - Englisch
tricky
{i} trickster
deceitful

Tom is deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz, değil mi?

Tom is being deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz oluyor, değil mi?

tartar
cheat, fraud, trickster, twister, fiddler; tricky, deceitful
bilker
intriguing
cheat, trickster
left handed
serpentine
rogue
pettifogging
deceiver
impostor
intriguer
shammer
cross
shyster
designing
racketeer
crafty
roguish
gadgety
falsifier
crook
schemer
tricker
cheat
jesuit
design
fiddler
twister
fraud
düzenbaz kimse
impostor
düzenbaz kişi
designer
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Hile yapan, aldatıcı
Düzenci, hileci
düzenbaz
Favoriten