be out

listen to the pronunciation of be out
Englisch - Türkisch
yanmak
bitmek
söz konusu olmamak
çıkmış olmak
grev yapmak
grevde olmak
(belirli bir miktar para) gitmek; (para) açığı olmak: I had to buy them
(Fiili Deyim ) evde olmak
dışarıda olmak: He's out at the moment. Şu an burada değil
dışarıda olmak

Tom gece geç saatte dışarıda olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like to be out late at night.

Herkes dışarıda olmak istiyor. - Everybody wants to be outside.

out
çıkış

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

out
{f} dışarı çıkarmak

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

out
dışarı

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

out
{i} çıkar yol

Tom benim ligin çıkar yolu. - Tom is way out of my league.

Bu duruma başka bir çıkar yol bulmamız şart. - It is imperative that we find another way out of this situation.

out
{i} çizgi dışı
out
{i} çözüm

Biz bunu daha sonra çözümleyeceğiz. - We'll sort it out later.

Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out a solution.

out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

be out of
{k} bozulmuş olmak
out
dışarıya

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

out
{e} daha iyi

Belki içerde kalsam daha iyi olur. Hava böyleyken kim dışarı çıkmak ister? - Maybe it would be better if I were to just stay inside. Who wants to go out when the weather's like this?

Bazı insanlar senin için evde yemenin dışarıda yemekten daha iyi olduğunu düşünüyor. - Some people think eating at home is better for you than eating out.

out
{s} dış

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

out
{f} çıkarmak

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the boot to take out the spare wheel.

Tom arabasını kardan kazıp çıkarmak zorunda kaldı. - Tom had to dig his car out of the snow.

out
{f} nakavt etmek
out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
bitmiş

Tuzunun bitmiş olduğunu fark etti. - She discovered that she had run out of salt.

Tom'un parası bitmiş olmalı. - Tom must be out of money.

out
{s} dışarıdaki

Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti. - He addressed my full attention to the landscape outside.

Maria yatalaktı. Dışarıdaki dünyayla tek irtibatı televizyon yayınları aracılığıyla oluyordu. - Maria was bedridden. The only contact she had with the outside world was via the TV broadcasts.

out
{i} aut
out
{f} dışarı atmak

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

Sami, Leyla'yı dışarı atmak istedi. - Sami wanted to kick Layla out.

out
{i} atlanmış sözcük
be out for
(Dilbilim) amaçlamak
be out of
kalmamak
be out of
dışında olmak
be out of
tükenmiş olmak
be out of
dışında bulunmak
out
bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

out
-den öteye
out
çare

Şimdi çalışmaktan başka çarem yok sanırım. - I guess I have no choice but to work out now.

Hal çaresine bakayım. - Let me figure something out.

out
yanmak
out
uzak

Yoldan uzak durun, lütfen. - Keep out of the way, please.

Bundan uzak durmanı öneririm. - I suggest you keep out of this.

out
uzakta olan
out
ortaya çıkmak
out
meydana çıkmak
out
-den dışarıya
out
anormal
out
sönmek
out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
dışan
out
(Bilgisayar) giden
out
kesik
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

out
kendini belli etmek
to be out
yanmak
out
bütünüyle

Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün. - You totally freaked him out.

Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün. - You totally freaked her out.

out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
modası geçmiş

Senin eteğin modası geçmiş. - Your skirt is out of fashion.

Onun elbiselerinin modası geçmiştir. - His clothes are out of fashion.

out
sönük
out
adamakıllı
out
bağırarak

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

out
dışta yer alan
out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
dışarıda

Kim gelirse gelsin, ona dışarıda olduğumu söyle. - Whoever comes, tell him I'm out.

Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı. - Both the brothers were out.

be out of
1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yokuşun başına vardığında nefesi kesilmişti
out
çıkıp

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

Dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Can I go out and play?

out
dişar
out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
be out to
bir amaç peşinde olmak
be out to
(bir amaç) peşinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He's out to get him. Onun hakkından gelmek için fırsat kolluyor. They're out to win
out
dışında

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

out
eksik
out
kalmamış

Çantanı çaldım çünkü param kalmamıştı. - I stole your bag because I ran out of money.

Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz. - You seem to be out of gas.

out
pratiğini yitirmiş
out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

out
hatalı

Bir defa savaş patlak verdi mi, her iki taraf da hatalıdır. - Once a war breaks out, both sides are in the wrong.

O, on olayın dokuzunda hatalıdır. - She is wrong in nine cases out of ten.

out
uzaktaki
out
uzakta

Biri koltuğun altından uzaktan kumandayı çıkarmama yardım edebilir mi? Cidden sıkışmış oraya. - Can someone help me fish out the remote from under the couch? It's really stuck in there.

Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. - Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight.

out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
grevde
out
bozulmuş
out
defol

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

Defol! Ve sakın bana bir daha dokunma! - Get out! And don't ever touch me again!

out
yüksek sesle

Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim. - I felt an impulse to cry out loud.

Haksızlığa karşı yüksek sesle konuşmalısın. - You must speak out against injustice.

out
muhalefet
out
olanaksız

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

out
büyük

Tom, açık hava sporlarına büyük ilgi duymuyor. - Tom doesn't have much interest in outdoor sports.

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

out
açığa çık

İtalyanca konuşmada pek iyi değilim, ama bunun açığa çıkmasını istemiyorum. - I'm not very good at speaking Italian but I don't want it to get out into the open.

Artık sır açığa çıktı. - Now the secret is out.

out
çıkmış

Okuldaki diğer tüm çocukların zengin ebeveynleri vardı, ve o sudan çıkmış bir balık gibi hissetmeye başlıyordu. - All the other children in the school had rich parents, and he was beginning to feel like a fish out of water.

Tom sudan çıkmış balık gibi hissetti. - Tom felt like a fish out of water.

out
açıkta
out
fazla

Yurt dışında olsam ve param bitse, ben daha fazla istemek için ailemi ararım. - If I were abroad and I ran out of money, I would call my parents to ask for more.

Fiyat düşündüğümden daha da fazla düştü. - The price turned out to be lower than I thought.

out
yıpranmış

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

Onun paltosu yıpranmış. - His overcoat is worn out.

out
eskimiş
out
çık dışarı
out
önek fazlasıyle
out
{s} işe yaramaz

İşe yaramaz şeyi atın. - Leave out anything that is useless.

Plan işe yaramazsa ne olacak? - What if the scheme doesn't work out?

out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
mazeret

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

out
yük

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

Tom yüksek sesle güldü. - Tom laughed out loud.

out
açığa çıkmış
out
Xout tamamen/dışarı
out
{e} daha çok

Daha çok antrenman yapmalıydım. - I should've worked out more.

Onlar hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about them.

out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
outbid outdrink
out
sesli olarak
out
out dışarı
Englisch - Englisch

Definition von be out im Englisch Englisch wörterbuch

out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

out
Away from the center
out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
A card which can make a hand a winner
out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
{v} to drive away, to deprive, begone
out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
See under In
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out
{ü} get out of here!

We've got to get out of here. - We've got to get out of here!

We've got to get out of here! - We've got to get out of here.

out
Outlet or Output
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
{e} away from; outside of
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
Open University of Tanzania
out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
Away from home, not indoors
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
in an inharmonious relation
out
away from home; "they went out last night"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
Not at home
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
To give out; to dispose of; to sell
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
To come out with; to make known
out
Verenglish | adronato
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
Output file
out
outer or outlying; "the out islands"
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
away from home; "they went out last night
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
is an output parameter to the stored procedure
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
Write to the template
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
sog
Türkisch - Englisch

Definition von be out im Türkisch Englisch wörterbuch

out
{f} whip
out
{f} bail
be out

  Türkische aussprache

  bi aut

  Aussprache

  /bē ˈout/ /biː ˈaʊt/

  Etymologie

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bEon; akin to Old High German bim am, Latin fui I have been, futurus about to be, fieri to become, be done, Greek phynai to be born, be by nature, phyein to produce.

  Gemeinsame Collocations

  be out of

  Videos

  ... But you also had banks making money hand-over-fist, churning out products that the bankers themselves ...
  ... coming out of the ocean and seeing this fantastic world. ...

  Wort des Tages

  warlock
Favoriten