as well

listen to the pronunciation of as well
Englisch - Türkisch
(Fiili Deyim ) keza , de , da
de, da, dahi: I'm going as well. Ben de gidiyorum
ayrıca

Ona sadece tavsiye vermedim ayrıca bir bisiklet de verdim. - I didn't only give him advice, but a bicycle as well.

O ayrıca Çince öğrenimi yapıyor. - He studies Chinese as well.

de
aynı zamanda

O aynı zamanda gölün en derin kısmı. - That's the deepest part of the lake as well.

Bu gelişme aynı zamanda kimya sanayi üzerinde de gittikçe daha büyük bir gölge düşürüyor. - This development is casting a larger and larger shadow over the chemical industry as well.

dahi
hatta
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

bile

Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile. - Nobody can do that as well as I can, not even Tom.

Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile - Nobody can do that as well as me, not even Tom.

ilave olarak
makul şekilde
doğru

Ne var ki aksi de her zaman doğrudur. - And yet, the contrary is always true as well.

tam
aynı derecede
da
iyiyken
as well as
hem de

Onlar hem zenginlerdi hem de mutlulardı. - They were rich as well as happy.

O hem çekici hem de çalışkandır. - She is charming as well as diligent.

as well as
birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

as well as
hem ... hem de ...: He gave me money
as well as
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
either
her iki

Ben her iki kitabı okumadım. - I haven't read either book.

O her iki eliyle yazabilir. - He can write with either hand.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
as well as
yanısıra
either
birinden biri
either
hiçbiri

Çocuklardan hiçbirini görmedim. - I didn't see either boy.

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

as well as
yanı sıra

İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir. - He teaches mathematics as well as English.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

as well as
kadar

Zenginlerin fakirler kadar sorunları vardır. - The rich have troubles as well as the poor.

O, İngilizce öğrettiği kadar matematik de öğretiyor. - He teaches mathematics as well as English.

either
da
as well as
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
ilaveten
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
hem

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

as well as
ilaveten bu bir tarafa
as well as
gibi
as well as
-e kadar
as well as
olduğu kadar

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

as well as
olmakla beraber
as well as
bu bir tarafa
as well as
kadar iyi

Tom kadar iyi tenis oynayamam. - I can't play tennis as well as Tom.

Ben sizin kadar iyi yüzebilirim. - I can swim as well as you.

either
ya şu ya bu
either
de değil

Ben buna karşı değilim ama bunun lehinde de değilim. - I'm not against it, but I'm not for it, either.

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

as well as
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

as well as
ek olarak
as well as
ile birlikte
either
herhangi biri

Elmaların herhangi birini al. - Take either of the apples.

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

either
iki

Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı. - Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
(or ile) ya ...ya da
aswell
de
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
conj. ya da
either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
Englisch - Englisch
To the same effect

They might as well walk as drive in this traffic.

In addition; also

Wearing his hat and coat, he looked outside and decided he should take an umbrella, as well.

in addition; "he has a Mercedes, too"
also, too
With equal reason or an equally good result
(as well or just as well) with equal reason or an equally good result

I may as well have a look.

either
as well as
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

as well as
too; likewise; in addition
as well as
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

aswell
Common misspelling of as well
aswell
Archaic spelling of as well

There should indifferently follow all the same consequences to an hair, aswell in one Hypothesis as in the other.

as well as
in addition to, and also, and likewise, besides
as well as
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
aswell
misspelling of as well
as well

  Türkische aussprache

  äz wel

  Aussprache

  /ˈaz ˈwel/ /ˈæz ˈwɛl/

  Gemeinsame Collocations

  as well as

  Videos

  ... as well as top albums from the genre and key albums that ...
  ... exploration of both risks as well as these tremendous ...

  Wort des Tages

  epiphany
Favoriten