early

listen to the pronunciation of early
Englisch - Türkisch
erken

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

Ben gerçekten yorgunum ve erken uyumak istiyorum. - I'm really tired and want to go to bed early.

ilk olarak
{s} erken; eski; ilk. z. zamansız, vakitsiz, vaktinden evvel
zamansız
at your early conven
er
eski

Eski Prusya dilinin canlanması seksenlerin başında başladı. - The Old Prussian language revival began in the early 80's.

Modern arabalar birçok yönden eski olanlardan farklıdır. - Modern cars differ from the early ones in many ways.

erkenden

Tom dün sabah erkenden Mary'yi görmeye gitti. - Tom went to see Mary early yesterday morning.

Tutuklu erkenden serbest bırakılmasını istedi. - The prisoner asked to be released early.

-in başlarında
ilk zamanlarında

Amerikan tarihinin ilk zamanlarında, siyahlar kölelik yaşadı. - In the early days of American history, blacks lived in slavery.

önceki
faraş
vaktinden önce
ilk

Kuaförlüğün bu stili 19. yüzyılın başlarında ilk kez görüldü. - This style of hairdressing first appeared in the early 19th century.

Burası benim ilk günlerimi yaşadığım evdir. - This is the house where I lived in my early days.

turfanda
(Askeri) kaçma ve kurtarma ilave veri raporu (evasion and recovery supplemental data report)
sabahçı

Babam sabahçı bir kuş; o her gün 5.30'da kalkar. - My father is an early bird; he gets up at 5:30 every day.

The early bird gets the worm Erken davranan istediğini elde eder
early riser erken kalkan kimse
önce

Onlar yatmadan önce çocukları görmek için eve erken geldi. - He came home early in order to see the children before they went to bed.

Trene binmeden önce bir gazete almak için istasyona yeterince erken varacağımdan emin olmak istiyorum. - I want to make sure I get to the station early enough to buy a newspaper before getting on the train.

early bird erken kalkan
{s} acele

Acele etmene gerek yoktu. Zaten buraya çok erken vardın. - You didn't need to hurry. You got here too early anyway.

Acele etmene gerek yoktu. Çok erken geldin. - You needn't have hurried. You've arrived too early.

{s} çabuk

Noel'e yakın uçuşlar çabuk dolduğu için rezervasyonlarınızı erken yapın. - Make your airplane reservations early since flights fill up quickly around Christmas.

Tom işi mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeye çalışacak. - Tom will try to finish the work as early as possible.

at an early age çocukken
{s} başlangıç

Biz erken bir başlangıç yaptık. - We got an early start.

Tom ertesi gün erken bir başlangıç ​​yapması nedeniyle erken yatmaya gitti. - Tom went to bed early because he had an early start the next day.

evvel
vakitsiz

Bütün vakitsiz açan çiçekler soğuktan yandı. - All the early flowers were bitten by the frost.

zamanından önce
vaktinden evvel
ilkel
erken gelmek
early and late
vakti saati yok
early bird gets the worm
(deyim) sona kalan dona kalır
early childhood
(Tıp) erken çocukluk dönemi
early childhood education
erken çocukluk eğitimi
early enough
zamanında
early in the morning
sabah sabah
early in the morning
sabahın köründe
early payment
(Ticaret) vadesinden önce ödeme
early republican period
erken cumhuriyet dönemi
early resupply
(Askeri) erken bütünleme ikmali
early sunset
(Bilgisayar) günbatımı başlangıcı
early abortion
erken düşük
early bird
erken kalkan/gelen kimse
early election
erken saylav
early entry lethality
erken müdahele
early fruit
turfanda meyve
early fruits
turfanda meyve
early future
yakın gelecek zaman
early in the morning
sabah erkenden
early morning hour
sabahın erken saatleri
early retirement
erken emeklilik
early vegetable
turfanda sebze
early vegetables
turfanda sebze
early warning
erken uyarı
early warning radar
erken uyarı radarı
Early Barnyard Grass
(Botanik, Bitkibilim) Çeltiksi Darıcan
Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early adolescent
erken ergen
early bird discount
erkenci indirim
early bolter
erken tohuma kalkmış pancar
early bronze age
ilk tunç çağı
early crop
(Tarım) Yılda iki kez(ilk ve son bahar) hasat edilen ürünlerde ilk ürün hasadı
early days
ilk gün
early evening
erken akşam
early in the morning
sabah erken
early love
erken aşk
early music
(Muzik) Rönesans ve erken barok döneminin kendine özgü çalgılarıyla icra edilen müzüği
early music
(Muzik) Avrupa klasik müziği
early payment
vadesinden önce ödeme, erken ödeme
early peak
Hızlı gelişme, hızlı seyir, bir şeyin zirvesine erken ilerleyişi
early printed book
erken kitap basılmış
early sign
erken bulgusu
early stage
erken evre
early summer
erken yaz
early times
ilk kez
early work
Erken çalışma
early years
ilk yıllarında
early acceptance of concrete
(İnşaat) betonun erken kabulü
early accounts to 1600
1600'e kadar olan beyanlar
early admission
(Eğitim) erken kabul
early assumption
peşin hüküm
early bird
{i} erkenci
early bird
{i} sabahçı

Babam sabahçı bir kuş; o her gün 5.30'da kalkar. - My father is an early bird; he gets up at 5:30 every day.

early bird gets the warm
(deyim) sona kalan dona kalın
early block
(Spor) erken blok
early blowing
(Gıda) erken şişme
early childhood teachers
erken çocukluk öğretmenleri
early coverage
(Spor) erken dublaj
early cultures
eski kültürler
early demyelination syndrome
(Tıp) erken demiyelinazyon sendromu
early failure
(Havacılık) başlangıç arızası
early fuel evaporation
erken yakıt buharlaşması
early grazing
(Tarım) erken otlatma
early grown tomato
(Tarım) turfanda domates
early ignition
erken tutuşma
early in life
genç yaşta
early in life
gençlikte
early in the day
erkenden
early in the list
listenin başında
early in the season
turfanda olarak
early in the season
tam mevsiminde
early injection
(Otomotiv) erken püskürtme
early law
(Kanun) eski hukuk
early life phase
(Denizbilim) erken yaşam evresi
early lunch
erken öğle yemeği
early majority
(Ticaret) erken çoğunluk
early maps
ilk haritalar
early marriage
erken evlilik
early marriage
erken yaşta evlilik
early morning
seher
early morning wind
seheryeli
early operational capability; emergency operations center
(Askeri) erken harekat kabiliyeti; acil durum harekatları merkezi
early or late
er ya da geç
early penalty
(Spor) erken gelen penaltı
early resupply
(Askeri) ERKEN İKMAL SEVKİYATI: İkmal maddelerinin, D-günü ile, planlanmış ikmal başlangıcı arasındaki devrede sevkedilmesi. Bak. "elements of resupply"
early retirement
(Ticaret) erken itfa
early riser
erken kalkan

O erken kalkan biridir. - She is an early riser.

Ben erken kalkan biri değilim. - I'm not an early riser.

early riser
sabahçı
early solution
erken çözüm
early split
(Spor) erken yarma
early spring
(Askeri) EARLY SPRING: Düşman keşfini önleme maksadıyla kullanılan bir uydu silah sistemi
early start date
(İnşaat) erken başlama tarihi
early start time
erken başlama günü
early stiffening
(İnşaat) erken priz
early strength concrete
(İnşaat) erken sertleşir beton
early termination
erken sonlanma
early termination
erken iptal
early termination
erken son bulma
early time
(Askeri) ERKEN ZAMAN: Bak. "span of detonation (atomic demolition munition employment) "
early token release
erken simge gönderme
early transmit
(Bilgisayar) erken aktar
early unfitness for work
erken malullük
early warning
(Askeri) ERKEN İHBAR: Bilinmeyen silah veya silah taşıyıcılarının atılması ya da yaklaşmasının önceden fark edilmesi. Bak. "attack assessment; tactical warning"
early warning equipment
(Askeri) erken uyarı teçhizatı
early warning installations
(Askeri) erken ikaz tesisleri
early warning system
erken uyarı sistemi
early warning unit
(Politika, Siyaset) erken uyarı birimi
early warning; electronic warfare
(Askeri) erken uyarı; elektronik harp
earlier
daha evvel

Bana daha evvel söylemeliydin. - You should've told me earlier.

Toplantıyı bir saat daha evvel başlatmamızı önerebilir miyim? - Might I suggest that we start the meeting an hour earlier?

airborne early warning
(Askeri) havadan erken ihbar
be early
erken gelmek
bright and early
(deyim,Konuşma Dili) sabahın köründe
earliness
erken olma
somewhat early
erkence
very early
turfanda
airborne early warning
havadan erken uyarı
microwave early warning
mikrodalga erken uyarı sistemi
's early goal
'nin erken gelen golü
The early bird gets the worm
Erken kalkan yol alır, er evlenen dol alır
an early bird
erken bir kuş
as early as
kadar erken

Tom Mary kadar erken kalkmaz. - Tom doesn't get up as early as Mary.

Annem kadar erken kalkmam. - I don't get up as early as my mother.

come early in the morning
sabah erken gel
earlier
erken

O günlerde ben daha erken yatmaya gittim. - In those days, I went to bed earlier.

O yorgun olduğunu söyledi ve eve erken gitmek istemesinin nedeni budur. - He said that he was tired and that is why he'd like to go home earlier.

earlier
daha erken

Eğer biraz daha erken gelseydin, onunla karşılaşabilirdin. - Had you come a little earlier, you could have met her.

Sana buraya daha erken gelmemiz gerektiğini söyledim. Şimdi oturmak için hiç yer kalmadı. - I told you we should've gotten here earlier. Now there aren't any places left to sit.

entitled to early retirement
erken emeklilik hakkı
get an early start
(deyim) Erken(den) başlamak
go to bed very early
Yatağa çok erken gidin
have an early night
Erken yatmak
in early days
eskiden
in vicinity was one that kept early hours
Yakınlarda erken saatlere kadar açık biri ( bir yer ) vardı
the early bird catches the worm
(Atasözü) Erken kalkan yol alır
the early bird catches the worm
(Atasözü) Sona kalan dona kalır
very early
çok erken
earlier
eski

Eskisinden biraz daha erken geldi. - He came a little earlier than he used to.

Tom şimdi eskisinden çok daha erken kalkmak zorunda. - Tom now has to get up much earlier than he used to.

earlier
sabık
earlier
(zarf) daha evvel
earlier
evveli
earliest
en eski

Bu kitap en eski insan yapısı köprülerin Yeni Taş Çağına kadar uzandığını söylüyor. - This book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.

Çocukluğundan kalan en eski anın ne? - What is your earliest memory from childhood?

earliest
en erken

Ailemde en erken o kalkar. - She gets up the earliest in my family.

En erken saat 3 gibi gelebilirim. - The earliest I can come is around 3.

earliness
erkenlik
Englisch - Englisch
Near the start or beginning

Early results showed their winning 245 out of 300 seats in parliament. The main opponent locked up only 31 seats.

A shift (scheduled work period) that takes place early in the day

On my first day on the watch after leaving the shoplifting squad I paraded on earlies but had completely forgotten to take my ear ring off.

At a time before expected; sooner than usual

We finished the project an hour sooner than scheduled, so we left early.

Arriving a time before expected; sooner than on-time

The early guests sipped their punch and avoided each other's eyes.

At a time in advance of the usual or expected event

His mother suffered an early death.

{a} soon, betimes; a coming soon
  Indicating drop was early or short of the target
in good time; "he awoke betimes that morning"
in good time; "he awoke betimes that morning
of the distant past; "the early inhabitants of Europe"; "former generations"; "in other times"
very young; "at an early age"
Early reports or indications of something are the first reports or indications about it. The early indications look encouraging
before the usual time or the time expected; "she graduated early"; "the house was completed ahead of time"
at or near the beginning of a period of time or course of events or before the usual or expected time; "early morning"; "an early warning"; "early diagnosis"; "an early death"; "took early retirement"; "an early spring"; "early varieties of peas and tomatoes mature before most standard varieties"
Early means near the beginning of something such as a piece of work or a process. the book's early chapters. Early is also an adverb. an incident which occurred much earlier in the game
badri easy sahel eat yacol electrician kahrabaii elevator aceussor emergency Tawarek empty faregh everything kollo
of an early stage in the development of a language or literature; "the Early Hebrew alphabetical script is that used mainly from the 11th to the 6th centuries B
"; "Early Modern English is represented in documents printed from 1476 to 1700"
Early means near the beginning of a day, week, year, or other period of time. in the 1970s and the early 1980s. a few weeks in early summer She was in her early teens. the early hours of Saturday morning. late Early is also an adverb. We'll hope to see you some time early next week. early in the season
or easy readers--Books written with a controlled vocabulary for children learning to read
death within 1 week of delivery of a newborn, regardless of gestational age at delivery Late: death between one and four weeks of a newborn, regardless of gestational age at delivery
during an early stage; "early on in her career"
"; "Early Modern English is represented in documents printed from 1476 to 1700" very young; "at an early age" expected in the near future; "look for an early end to the negotiations" before the usual time or the time expected; "she graduated early"; "the house was completed ahead of time" in good time; "he awoke betimes that morning
being or occurring at an early stage of development; "in an early stage"; "early forms of life"; "early man"; "an early computer"
Early refers to plants which flower or crop before or at the beginning of the main season. these early cabbages and cauliflowers. Early is also an adverb. early flowering shrubs
Early means near the beginning of a period in history, or in the history of something such as the world, a society, or an activity. the early stages of pregnancy. Fassbinder's early films It's too early to declare his efforts a success
Soon; in good season; seasonably; betimes; as, come early
Early means before the time that was arranged or expected. She arrived early to secure a place at the front The first snow came a month earlier than usual. late Early is also an adjective. I'm always early
In advance of the usual or appointed time; in good season; prior in time; among or near the first; opposed to late; as, the early bird; an early spring; early fruit
ahead of time, before the scheduled time; as soon as possible
emphasis You can use as early as to emphasize that a particular time or period is surprisingly early. Inflation could fall back into single figures as early as this month
Early means before the usual time that a particular event or activity happens. I knew I had to get up early Why do we have to go to bed so early? late Early is also an adjective. I decided that I was going to take early retirement I planned an early night
If you say about something that might be true that it is early days, you mean that it is too soon for you to be completely sure about it. adj. Early American furniture Early Netherlandish art Early Jubal Anderson
Coming in the first part of a period of time, or among the first of successive acts, events, etc
{s} before the scheduled time
Best viewed before you've had your coffee
expected in the near future; "look for an early end to the negotiations"
premature
rare
soon
rearly
Early Latin
Another term for Old Latin
Early Middle Ages
The period of the Middle Ages from about the fifth to the eleventh centuries that followed the decline of the Roman Empire
Early Modern English
the form of the English language written and spoken from the end of the 15th to the mid 17th centuries
Early New High German
The form of the German language spoken from 1350 to 1650 CE, successor to Middle High German
early bath
Being shown a red card in soccer

That was a horrible tackle, he can expect an early bath for that.

early binding
Static binding
early bird
A person who wakes early or arrives early, typically before most others
early bird catches the worm
Alternative form of early bird gets the worm
early day motion
A formal motion submitted for debate in the House of Commons
early days
The initial period of an innovation

In the early days of television, the service was always breaking down.

early days
Initial stages of a project

This is still early days, with more to wrap up in the morning. (Andrew Revkin, , New York Times, Dec. 11, 2010.).

early days
A time too soon to make a decision or come to a conclusion

I expect Wakefield United will win the cup this year, from their present performance, but it is early days yet to be really sure.

early door
A door allowing earlier access to a theatre for an additional fee
early doors
woman's drawers
early doors
Early; at a time before expected; sooner than usual
early doors
Early, near the start or beginning
early grave
(Can we clean up() this sense?) An act of sentencing of someone under the who was under the age of 18 at the time of the crime to death row. Early death row
early grave
(Can we clean up() this sense?) An execution or death sentence of someone who was under the age of 18 at the time of the crime. Early capital punishment
early grave
Death at a young age
early graves
plural form of early grave
early innings
The early stages of any project or extended event
early innings
The first, second, and third innings

We have an early innings deficit to make up.

early modern
Describing a period of European history between the Middle Ages and the Industrial Revolution
early on
Early in a process
early on
At an early stage

Those who got rich were those who joined the company very early on and took some of their pay in stock.

early riser
Someone who rises (gets up) early in the morning

I was surprised to see him asleep at 10:00, as he's normally such an early riser.

early risers
plural form of early riser
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
early-bound
Subject to early binding
early-type star
a star of spectral type O, B, A, or F0 to F5
early music
(Muzik) Renaissance, and early baroque music, especially as revived and played on period instruments
early warning system
An early warning system warns people that something bad is likely to happen, for example that a machine is about to stop working, or that a country is being attacked
Early American furniture
Furniture made in the second half of the 17th century by American colonists. The earliest pieces were massive and based on English Jacobean styles. Decoration consisted of carved flower motifs or lunettes and carved scrolls and leaves, sometimes highlighted by painting; oak and pine were the most common woods. Produced in the Connecticut River valley and Massachusetts coastal settlements, it consisted mainly of chests, cupboards, tables, stools, chairs, and beds
Early Church
the formative period of the Christian church before the emergence of the centralized authority of the Roman Catholic Church in the West
Early Day Motion
a proposal formally made in writing by a member of the British parliament, and signed by other members. MPs do this in order to find out how much support there is for a particular proposal
Early Netherlandish art
Architecture, painting, sculpture, and other visual arts produced in Flanders in the late 14th and 15th century under the rule of the dukes of Burgundy. In 1384 Philip II the Bold acquired the countship of Flanders by marriage, and the Flemish-Burgundian political alliance remained intact until 1482. Philip embellished the churches and monasteries of his capital, Dijon, with sculpture, especially that of Claus Sluter, and paintings. His grandson, Philip III the Good, patronized the arts on a grander scale, hiring Jan van Eyck and Rogier van der Weyden. Among the masters active until the end of the alliance were Robert Campin, Petrus Christus, Dirck Bouts, Hugo van der Goes, and Hans Memling
early bird
An early bird deal or offer is one that is available at a reduced price, but which you must buy earlier than you would normally do. Early bird discounts are usually available at the beginning of the season
early bird
{i} early riser, one who wakes up early, one who gets out of bed at an early hour
early bird
a person who gets up very early in the morning a person who arrives early before others do
early bird
An early bird is someone who does something or goes somewhere very early, especially very early in the morning. We've always been early birds, getting up at 5.30 or 6am
early bird
a person who gets up very early in the morning
early bird
a person who arrives early before others do
early coral root
plant having clumps of nearly leafless pale yellowish to greenish stems bearing similarly colored flowers with white lower lips; northern New Mexico north through South Dakota and Washington to Alaska
early detection
early discovery, discovery of something before the expected or usual time of its appearance
early diagnosis
identification of a disease while it is still in it's early stages
early elections
elections that are held earlier than scheduled
early fruit
fruit that ripens early in the season
early ignition
igniting before the usual time
early in the morning
at daybreak, at dawn
early on
during an early stage; "early on in her career
early on
during an early stage; "early on in her career"
early release
permission to leave before one's time is up
early retirement
permanent withdrawal from active working live before the standard age
early riser
one who wakes up early, one who gets out of bed at an early hour
early rising
getting up early in the morning
early show
performance or movie presented in the day or early in the evening
early sign
mark or omen that appears before the expected or usual time
early spider orchid
spring-blooming spider orchid having a flower with yellow or green or pink sepals and a broad brown velvety lip
early stage
The state of your company once it has completed its seed stage In the Early Stage your company typically has a founding or core senior management team, proven its concept, or, completed its beta test, has minimal revenues, has no positive earnings or cash flow
early stage
A venture capital strategy of investing in very new companies to help fund corporate and product development Early stage investors can be influential in building a company's management team and direction While early stage venture capital investing is riskier than later-stage investing, investors are generally able to buy significant blocks of stock at very low prices
early stage
preliminary phase, initial step of something
early stage
a fund investment strategy involving investment in companies for product development and initial marketing, manufacturing and sales activities
early stage
A fund investment strategy involving investments in companies to enable product development and initial marketing, manufacturing and sales activities Early stage investors can be influential in building a company’s management team and direction While early stage venture capital investing involves more risk at the individual deal level than later stage venture investing, investors are able to buy company stock at very low prices and these investments may have the ability to produce high returns
early stage
Seed and start-up financing
early stage
A state of a company that typically has completed its seed stage and has a founding or core senior management team, has proven its concept or completed its beta test, has minimal revenues, and no positive earnings or cash flows
early turn
{i} early shift, scheduled work period
early warning
An early warning system warns people that something bad is likely to happen, for example that a machine is about to stop working, or that a country is being attacked. early warning system/device etc a system or equipment which tells you that something bad, especially an enemy attack, is going to happen
early warning
caution or warning which appears before the expected or usual time
early warning radar
Radar based at the boundary of a defended area to detect incoming enemy missiles or aircraft in time to allow deployment of a countermeasure
early warning radar
a radar that is part of an early warning system
early warning station
place where equipment is set up to warn of incoming enemy aircraft
early warning system
a network of radar installations designed to detect enemy missiles or aircraft while there is still time to intercept them
early warning system
network of radar installations intended to detect enemy aircraft or missiles within the required time for effective deployment of defense systems; series of moves set up to detect potential problems
early(a)
of the distant past; "the early inhabitants of Europe"; "former generations"; "in other times
early-morning hour
an hour early in the morning
earlier
occurring previously

I shall be late because I missed the earlier train.

earlier
Comparative form of early: more early
like turkeys voting for an early Christmas
Alternative form of like turkeys voting for Christmas
the early bird catches the worm
the early bird gets the worm
the early bird gets the worm
Whoever arrives first has the best chance of success; some opportunities are only available to the first competitors
getting up early
arising early in the morning, waking up early
earliness
{n} the state of being early or soon, early ripeness
earlier
comparative of early
earlier
comparatives of `soon' or `early'; "Come a little sooner, if you can"; "came earlier than I expected"
earlier
Earlier is the comparative of early
earlier
earlier in time; previously; "I had known her before"; "as I said before"; "he called me the day before but your call had come even earlier"; "her parents had died four years earlier"; "I mentioned that problem earlier
earlier
Earlier is used to refer to a point or period in time before the present or before the one you are talking about. As mentioned earlier, the University supplements this information with an interview Earlier, it had been hoped to use the indoor track. political reforms announced by the President earlier this year Many years earlier, Grundy had given The Beatles their first television break. Earlier is also an adjective. Earlier reports of gunshots have not been substantiated
earlier
(comparative and superlative of `early') more early than; most early; "a fashion popular in earlier times"; "his earlier work reflects the influence of his teacher"; "Verdi's earliest and most raucous opera"
earlier
previously, at an earlier time; before now
earlier
previously; before now; sooner
earlier
before now; "why didn't you tell me in the first place?"
earliest
Earliest is the superlative of early
earliest
(comparative and superlative of `early') more early than; most early; "a fashion popular in earlier times"; "his earlier work reflects the influence of his teacher"; "Verdi's earliest and most raucous opera"
earliest
At the earliest means not before the date or time mentioned. The first official results are not expected until Tuesday at the earliest. at the earliest no earlier than the time or date mentioned
earliest
with the least delay; "the soonest I can arrive is 3 P M "
earliest
Superlative of early
earliness
quality of coming early or earlier in time
earliness
The condition of being early
earliness
The state of being early or forward; promptness
earliness
{i} state of being early
Türkisch - Englisch

Definition von early im Türkisch Englisch wörterbuch

early fruit
Turfanda meyve
early
Favoriten