stream

listen to the pronunciation of stream
İngilizce - Türkçe
akarsu

Tom sonunda akarsu üzerinden atlamayı denemeye karar verdi. - Tom finally decided to try jumping over the stream.

Bir akarsu geçerken atları asla takas etme. - Never swap horses while crossing a stream.

dere

Tom ve Mary çadırlarını dere kenarında kurdu. - Tom and Mary pitched their tent near the stream.

O, dereye yakın oturdu. - He sat next to the stream.

{i} çay
{i} akıntı

Bu hızlı akıntıda yüzmek tehlikeli olmalı. - It must be dangerous to swim in this rapid stream.

Tekne akıntıyla sürüklendi. - The boat drifted down the stream.

{i} akış

Kan akışı genellikle sabit ve süreklidir. - The blood stream is usually constant and continuous.

Trafik akışında bir kesinti yoktu. - There was no gap in the stream of traffic.

{i} nehir
ceryan
su
akarsu akıntısı
akın halinde gitmek
akarca
{i} sel: Streams of water ran down the steps. Sular merdivenlerden aşağı sel gibi akıyordu. People were coming and going in
{f} ak
gidiş
yağmur
(rüzgârda) dalgalanmak
akmak

Bir dere göle akmaktadır. - A stream flows into the lake.

sel
akım
eğilim
(Bilgisayar) C standardına göre sıralı karakter dizisi
(Askeri) yönteme göre standart gerilimli bütünleme ikmali (standard tensioned replenishment alongside method)
dalgalanmak uzanmak
{f} dalgalanmak
{f} sürmek
{f} akıp gitmek
stream of cars araba seli
akar gibi girmek veya geçmek
(Tıp) Sıvı akımı, seyir halindeki herhangi bir sıvı akıntısı
{f} uçuşmak
(Askeri) RADAR YANILTICI MALZEMENİN SAÇILMASI (KATI, RASTGELE ARALIKLARLA PARALANMA)
{f} akıtmak
stream of consciousness bili
sel gibi akmak
{f} aralıksız sürmek
stream of abuse küfür yağmuru
stream ecology
(Coğrafya) akarsu ekolojisi
stream editor
(Bilgisayar) duraksız düzenleyici
stream editor
(Bilgisayar) akım düzenleyici
stream function
(Askeri) akım fonksiyonu
stream line
akım çizgisi
stream line
akım hattı
stream of air
(Tıp) hava akışı
stream bed
akarsu yatağı
stream bed
nehir yatağı
stream anchor
akıntı demiri
stream data
veri akışı
stream gold
akarsu altın
stream line
İki alan arasındaki alt noktalara bakılırken var olduğu düşünülen farazî hat
stream lines
akım çizgilerinin
stream of patients
hasta seli
stream out
stream çıkışı
stream transportation
Akarsu taşımacılığı
stream tube
akım tüneli
stream with perspiration
çok terlemek
stream anchormen
akıntı demiri
stream bed paving
dere yatağı kaplaması
stream capacity
(Jeoloji) akarsu taşıma gücü
stream centreline
akarsu orta çizgisi
stream centreline
akarsu ekseni
stream current
dere akımı
stream current
akarsu akımı
stream editor
duraksız düzenleyici akım
stream erosion
nehir/akarsu erozyonu
stream erosion
(Jeoloji) akarsu aşındırması
stream error
(Bilgisayar) akış hatası
stream flow
akarsu akımı
stream flow
akarsu akışı
stream format
(Bilgisayar) akış biçimi
stream gagging
akarsu ölçümü
stream gauging
akarsu rasatı
stream gauging
(Tarım) akarsu rasatları
stream gauging
akarsu ölçümü
stream gauging
akarsu gözlemi
stream gradient
su yüzü meyili
stream gravel
dere çakılı
stream jet
derecik
stream name
(Bilgisayar) akış adı
stream of action
(Pisikoloji, Ruhbilim) eylem akışı
stream of consciousness
(Sosyoloji, Toplumbilim) bilinçakışı
stream pollution
akarsu kirliliği
stream profile
akarsu profili
stream settings
(Bilgisayar) akış ayarları
stream slope
dere şevi
stream standards
akarsu standartları
stream survey
akarsu incelemesi
stream tube
akım tüpü
stream tube
akım borusu
stream with
çok terlemek
stream with sweat
ter içinde
stream-sediment analysis
dere-sedimenti analizi
strong stream
kuvvetli akım
stable stream
kararlı akarsu
star stream
(Astronomi) yıldızlar akıntısı
blood stream
kan akımı
gulf stream
(Askeri,Meteoroloji) körfez akıntısı
input stream
(Bilgisayar,Teknik) giriş iş kuyruğu
job stream
(Bilgisayar,Ticaret) iş kuyruğu
stream of consciousness
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilinç akışı
streaming
akma
streaming
(Telekom) eşzamanlı
streaming
akıntı
streaming
akış
streaming
sicim gibi
streaming
(Bilgisayar) internet üzerinden yayın
Gulf Stream
Golfstrim
air stream
hava akımı
air stream
tenek akımı
consequent stream
uyumlu akarsu
data stream
veri akışı
flow in a stream
nehirde ak
gulf stream
golfistrm akıntısı
job stream
iş akışı
longitudinal stream
boyuna akarsu
main stream
ana görüş
master stream
ana ırmak
meteor stream
meteor yağmuru
meteor stream
meteor akımı
side stream
kol ırmak
side stream
kol akarsu
slip-stream
pervane rüzgârı
streaming
{i} akan

Bir kız rüzgârda akan saçlarıyla koşarak geldi. - A girl came running, with her hair streaming in the wind.

streaming
{f} ak
traffic stream
trafik akışı
trunk stream
anaakarsu
trunk stream
ana ırmak
violent stream
kuvvetli akıntı
click stream
tıklama akışı
down stream
akıntıyla
income stream
gelir akışı
off stream
stream kapalı
photo stream
(Bilgisayar) Fotoğraf akışı
pristine stream
Bozulmamış, doğal akan su
science stream
bilim akarsu
sharedobject send, stream send
Gönderebilir, dere göndermek sharedobject
streaming
akarak
streaming
(Bilgisayar) (veri akışı) Akan, sürekli, devamlı
streaming
duraksız işlem
streaming
(Bilgisayar) Akışlı, kesintisiz
subglacial stream
buzulalti sel suyu
subsequent stream
yarı uyumlu akarsu
swim with the tide/stream
gelgit ile / stream yüzmek
to cross the stream of water
hızla akan suyu geçmek
tributary stream
kol akarsu/ırmak
trunk stream
ana ırmak, anaakarsu
up stream
dere yukarı
value stream
değer akışı
value stream mapping
değer akışını haritalama
value stream mapping
(İmalat) Değer akış analizi
advanced function printing data stream
gelişmiş işlevli yazma veri
blood stream
can damarı
broadcast stream
yayın akışı
departure stream
(Havacılık) kalkış sırası
exhaust stream
(Askeri) EGZOZ AKINTISI (HV.): Bir roket veya diğer tepkili motorun mözülünden çıkan atomik ve radyan partiküllerden ibaret gaz halinde akıntı. Özellikle jet motoru söz konusu olduğu zaman, buna "jet stream" de denir
exhaust stream
(Havacılık) egzoz gazının akışı
exhaust stream
(Askeri) egzoz akıntısı
influent stream
besleyen akarsu
influent stream
sızan su
input stream
giris is kuyrugu
intermittent stream
(Çevre) mevsimlik dere
invalid stream
(Bilgisayar) geçersiz akım
invalid stream
(Bilgisayar) geçersiz akış
irrigation stream
sulama suyu akımı
jet stream
jet rüzgârı
jet stream
(Askeri) JET AKIMI: Yukarı troposfer veya stratasferde, yüksek hızda ince bir rüzgar şeridi
jet stream
tepkili motorun püskürttüğü hava
main stream
ana akarsu,ana görüş
master stream
(Bilgisayar) asıl akış
midi stream
(Bilgisayar) mıdı akışı
mill stream
değirmen suyu
mountain stream
yabani dere
mountain stream
deliçay
perennial stream
devamlı akan akarsu
perennial stream
devamlı akarsu
purge stream
(Gıda) atık akım
regulated stream flow
regüle edilmiş akım
replacement stream input
(Askeri) KADRO DIŞI GÖREVLİ GEÇİCİ PERSONEL: Faal orduya yeni alınan ve yürürlükteki hizmet süresi zarfında ilk tayinleri, herhangi bir sebeple, daimi kadro personel görevi dışında bir görevle bir faaliyet merkezi, birlik, teşkil, tesis veya garnizona yapılan (subay, astsubay, er) şahıslar. Daimi kadro personeli olarak bir ara tayini yapılmaksızın, birden çok faaliyet merkezi, birlik, teşkil, tesis veya garnizona tahsis edilmiş personelde bu tarife girer
run stream
is kuyrugu
set stream info
(Bilgisayar) akış verisi bilgisi ayarla
side of the stream
dere kenarı
sluggish stream
(Çevre) durgun akarsu
streaming
gruplandırma
streaming
gruplara ayırma
streaming
duraksız işlem,n.akan: v.ak: prep.akarak
streaming
DURAKSIZ i$LEM
subglacial stream
buzul-altı nehir
supraglacial stream
buzul-üstü nehir
the Gulf Stream
golfstrim
tidal stream
(Askeri) gel-git akımı
tracer stream
(Askeri) İZLİ MERMİ DEMETİ: Seri olarak atılan izli mermilerin topluca oluşturdukları iz yolu
transport stream
(Askeri) ulaştırma araçları akımı
transport stream
(Askeri) ULAŞTIRMA ARAÇLARI AKIMI: Kol düzeninde hareket eden ulaştırma araçları
waste stream
atık kolu
İngilizce - İngilizce
To flow in a continuous or steady manner, like a liquid

When I came to myself I was lying, not in the outer blackness of the Mohune vault, not on a floor of sand; but in a bed of sweet clean linen, and in a little whitewashed room, through the window of which the spring sunlight streamed.

An umbrella term for all moving waters
A source or repository of data that can be read or written only sequentially
A thin connected passing of a liquid through a lighter gas (e.g. air)

He poured the milk in a thin stream from the jug to the glass.

Any steady flow or succession of material, such as water, air, radio signal or words

Her constant nagging was to him a stream of abuse.

A division of a school year by perceived ability

All of the bright kids went into the A stream, but I was in the B stream.

To push continuous data (e.g. music) from a server to a client computer while it is being used (played) on the client
A small river; a large creek; a body of moving water confined by banks
{n} a running water, current, course, force
{v} to run, flow, issue continually, streak
or from a vessel, reservoir, or fountain; specifically, any course of running water; as, many streams are blended in the Mississippi; gas and steam came from the earth in streams; a stream of molten lead from a furnace; a stream of lava from a volcano
A FIFO (first in first out) buffer When a program asks for input from a user, the user can write a few lines of data When we call a getline function in the program, the first line we read is the first line written by the user (not the latest) It's like a line at the post office
Any body of running water moving under gravity flow through clearly defined natural channels
A current of water or other fluid; a liquid flowing continuously in a line or course, either on the earth, as a river, brook, etc
Umbrella term for all moving waters
A stream is a small narrow river. There was a small stream at the end of the garden. a mountain stream
A stream of vehicles or people is a long moving line of them. There was a stream of traffic behind him
A natural body of flowing water that is a complex ecosystem in which biological, chemical, or physical changes may affect other characteristics A stream begins at its headwaters and gathers water from runoff, rain, snowmelt, or from underground springs Streams hold great importance regardless of size or flow They provide water supplies, a variety of aesthetic values, and are also important wildlife habitats
A persistent Java object which permits the reading or writing of multiple sequential values Represents a connection to another (potentially non-Java) entity Used for input or output
n A kind of sheet that implements the stream protocol (such as maintaining a text cursor)
A sequence of data bytes with sequencing and flow control The TCP/IP stream protocol is TCP (Isn't there a System V stream concept as well as the network protocol? Does Linux implement it?)
rain heavily; "Put on your rain coat-- it's pouring outside!"
A kind of sheet that implements the stream protocol (such as maintaining a text cursor)
A stream of smoke, air, or liquid is a narrow moving mass of it. He breathed out a stream of cigarette smoke Add the oil in a slow, steady stream
A body of water found on the Earth's surface and confined to a narrow topographic depression, down which it flows and transports rock particles, sediment, and dissolved particles Rivers, creeks, brooks, and runs are all streams
something that resembles a flowing stream in moving continuously; "a stream of people emptied from the terminal"; "the museum had planned carefully for the flow of visitors"
If a liquid streams somewhere, it flows or comes out in large amounts. Tears streamed down their faces She came in, rain streaming from her clothes and hair
If people or vehicles stream somewhere, they move there quickly and in large numbers. Refugees have been streaming into Travnik for months
To issue or flow in a stream; to flow freely or in a current, as a fluid or whatever is likened to fluids; as, tears streamed from her eyes
Anything issuing or moving with continued succession of parts; as, a stream of words; a stream of sand
Current; drift; tendency; series of tending or moving causes; as, the stream of opinions or manners
a general term for a body of flowing water; natural water course containing water at least part of the year In hydrology, it is generally applied to the water flowing in a natural channel as distinct from a canal
To extend; to stretch out with a wavy motion; to float in the wind; as, a flag streams in the wind
An object which provides sequential read and/or write access to the contents of a collection of file
a steady flow (usually from natural causes); "the raft floated downstream on the current"; "he felt a stream of air"
Any body of running water moving under gravity flow through clearly defined natural channels to progressively lower levels
If your eyes are streaming, liquid is coming from them, for example because you have a cold. You can also say that your nose is streaming. Her eyes were streaming now from the wind A cold usually starts with a streaming nose and dry throat
On CRAY T3E systems, a stream is a series of data items between memory and the functional units of a PE Similar to a pipeline on Cray PVP systems, a stream feeds data to the functional units in optimal fashion For more information on streams, see Section 1 2 1 For information on how to make use of streams in your program, see Chapter 4
move in large numbers; "people were pouring out of the theater"; "beggars pullulated in the plaza"
To unfurl
a natural body of running water flowing on or under the earth something that resembles a flowing stream in moving continuously; "a stream of people emptied from the terminal"; "the museum had planned carefully for the flow of visitors"
A beam or ray of light
Data transmitted across a network and any properties associated with the data Streaming data allows the player to begin rendering the data immediately instead of waiting for the entire file to be downloaded
dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas; "two streams of development run through American history"; "stream of consciousness"; "the flow of thought"; "the current of history"
A continued current or course; as, a stream of weather
flow freely and abundantly; "Tears streamed down her face"
To mark with colors or embroidery in long tracts
a natural body of running water flowing on or under the earth
exude profusely; "She was streaming with sweat"; "His nose streamed blood"
a general term for a body of flowing water
{f} flow; pour out from; arrive in large numbers; flow freely; blow, wave; emit beams of light
{i} brook, creek, river; flow of water or other liquid; constant outpouring
(1) A contiguous group of data elements being transmitted, or intended for transmission, in character or binary-digit form, using a defined format (2) A file access object that allows access to an ordered sequence of characters, as described by the ISO C standard A stream provides the additional services of user-selectable buffering and formatted input and output (3) In text processing, treating the entire text as a single string, even when the string is broken into lines for viewing purposes
A general term for a body of flowing water In hydrology the term is generally applied to the water flowing in a natural channel as distinct from a canal More generally as in the term stream gaging, it is applied to the water flowing in any channel, natural or artificial Streams in natural
To pour out, or emit, a stream or streams
a free-flowing body of water from the outlet of great pond or the confluence of two (2) perennial streams as depicted on the most recent edition of a United States Geological Survey 7 5 minute series topographic map, or if not available, a 15 minute series topographic map to the point where the body of water becomes a river
to extend, wave or float outward, as if in the wind; "their manes streamed like stiff black pennants in the wind"
By MDNR definition; "a river, creek, or surface waterway that may or may not be defined by Act 40, P A Of 1956: has definite banks, a bed, and visible evidence of continued flow or continued occurrence of water, including the connecting water of the Great Lakes"
A body of running water
If something such as a new factory or a new system comes on stream or is brought on stream, it begins to operate or becomes available. As new mines come on stream, Chile's share of world copper output will increase sharply see also jet stream. stream channel Gulf Stream jet stream stream of consciousness
A "stream" is a sequence of data APGen allows developers to use Output streams and Log streams Both of these streams implement the COM IStream interface
A long narrow channel of water that flows as a function of gravity and elevation across the Earth's surface Many streams empty into lakes, seas or oceans
Any data transmission that occurs in a continuous flow Streaming audio and video files allow you to display or play the beginning before all the data has been transferred
To issue in a stream of light; to radiate
A stream of things is a large number of them occurring one after another. We had a constant stream of visitors
When light streams into or out of a place, it shines strongly into or out of it. Sunlight was streaming into the courtyard
to extend, wave or float outward, as if in the wind; "their manes streamed like stiff black pennants in the wind
To send forth in a current or stream; to cause to flow; to pour; as, his eyes streamed tears
the act of flowing or streaming; continuous progression
Any river, creek, slough, or natural watercourse in which water usually flows in a defined bed or channel It is not essential that the flowing be uniform or uninterrupted The fact that some part of the bed or channel has been dredged or improved does not prevent the watercourse from being a stream
stream of consciousness
the continuous flow of thoughts that makes up an individual's conscious experience
stream of consciousness
a literary device that seeks to describe this process by means of a long, unstructured soliloquy
stream of consciousness
(pl. streams of consciousness) A literary technique that presents the thoughts and feelings of a character as they occur
stream of consciousness
(Psychology) The conscious experience of an individual regarded as a continuous, flowing series of images and ideas running through the mind
stream-of-consciousness writing
Free writing — also called stream-of-consciousness writing — is a prewriting technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar, or topic
stream clock
An instrument for ascertaining the velocity of the blood in a vessel
stream flow
The discharge that occurs in a natural channel Although the term discharge can be applied to the flow of a canal, the word stream flow uniquely describes the discharge in a surface stream course The term "stream flow" is more general than runoff, as stream flow may be applied to discharge whether or not it is affected by diversion or regulation
stream flow
volume of water carried by a stream
stream flow
The flow of water in a river or stream channel
stream gold
Gold in alluvial deposits; placer gold
stream line
The path of a constituent particle of a flowing fluid undisturbed by eddies or the like
stream line
imaginary line that seems to exist when looking at the lower points between two areas
stream of consciousness
the continuous flow of ideas and feelings that constitute an individual's conscious experience a literary genre that reveals a character's thoughts and feeling as they develop by means of a long soliloquy
stream of consciousness
If you describe what someone writes or says as a stream of consciousness, you mean that it expresses their thoughts as they occur, rather than in a structured way. The novel is an intensely lyrical stream-of-consciousness about an Indian woman who leaves her family home to be married. the expression of thoughts and feelings in writing exactly as they pass through your mind, without the usual structure they have in formal writing. Narrative technique in nondramatic fiction intended to render the flow of myriad impressions visual, auditory, tactile, associative, and subliminal that impinge on an individual consciousness. To represent the mind at work, a writer may incorporate snatches of thought and grammatical constructions that do not seem coherent because they are based on the free association of ideas and images. The term was first used by William James in The Principles of Psychology (1890). In the 20th century, writers attempting to capture the total flow of their characters' consciousness commonly used the techniques of interior monologue, which represents a sequence of thought and feeling. Novels in which stream of consciousness plays an important role include James Joyce's Ulysses (1922), William Faulkner's The Sound and the Fury (1929), and Virginia Woolf's The Waves (1931)
stream of consciousness
perception of thought as a series of conditions which flow with time (Psychology); recording of a series of thoughts on paper without any chronological or syntactical order (Literature)
stream orchid
orchid growing along streams or ponds of western North America having leafy stems and 1 greenish-brown and pinkish flower in the axil of each upper leaf
stream wheel
A wheel used for measuring, by its motion when submerged, the velocity of flowing water; a current wheel
star stream
A line of stars, originally from a dwarf galaxy, that have been captured by gravitational interaction with the Milky Way
strong stream
strong stormy wind
Gulf Stream
The warm ocean current issuing from the Gulf of Mexico, flowing northeastwards along the coast of North America to the Grand Banks where it breaks eastwards across the Atlantic Ocean and helps to maintain warm temperatures along the western coasts of the British Isles
data stream
a sequence of digitally encoded coherent signals used in a transmission
first order stream
A stream that has no permanent tributaries
jet stream
any of the high-speed, high-altitude air currents that circle the Earth in a westerly direction
second order stream
a stream formed by the confluence of two first order streams, or of a first order stream and a second order stream
streamed
Divided into academic streams
streamed
Simple past tense and past participle of stream
streaming
Present participle of stream
streaming
Division of classes into academic streams
third order stream
A stream formed by the confluence of two second order streams, or of a second order stream and a third order stream
a stream
{n} fluent
Multiple Data stream
(Bilgisayar) In computing, Multiple Instruction stream or Multiple Data stream(MMID) is a technique employed to achieve parallelism. Machines using MIMD have a number of processors that function asynchronously and independently. At any time, different processors may be executing different instructions on different pieces of data. MIMD architectures may be used in a number of application areas such as computer-aided design/computer-aided manufacturing, simulation, modeling, and as communication switches. MIMD machines can be of either shared memory or distributed memory categories. These classifications are based on how MIMD processors access memory. Shared memory machines may be of the bus-based, extended, or hierarchical type. Distributed memory machines may have hypercube or mesh interconnection schemes
Multiple Instruction stream
(Bilgisayar) In computing, Multiple Instruction stream or Multiple Data stream(MMID) is a technique employed to achieve parallelism. Machines using MIMD have a number of processors that function asynchronously and independently. At any time, different processors may be executing different instructions on different pieces of data. MIMD architectures may be used in a number of application areas such as computer-aided design/computer-aided manufacturing, simulation, modeling, and as communication switches. MIMD machines can be of either shared memory or distributed memory categories. These classifications are based on how MIMD processors access memory. Shared memory machines may be of the bus-based, extended, or hierarchical type. Distributed memory machines may have hypercube or mesh interconnection schemes
bomber stream
(Askeri) The bomber stream was a tactic developed by the Royal Air Force (RAF) Bomber Command to overwhelm the German aerial defences of the Kammhuber Line during World War II
main stream smoke
Smoke that is drawn through the cigarillo upon puffing
revenue stream
A company's revenue stream is the amount of money that it receives from selling a particular product or service. "The events business, she said, was crucial to the group in that it provides a constant revenue stream."
side stream
A tributary stream
side stream smoke
Side stream smoke is smoke coming from the end of a smoldering cigarette. The chemical constituents of sidestream smoke are different from those of directly inhaled ("mainstream") smoke
value stream mapping
(İmalat) Value stream mapping is a lean manufacturing technique used to analyze the flow of materials and information currently required to bring a product or service to a consumer. At Toyota, where the technique originated, it is known as "material and information flow mapping" .It can be used in any process that needs an improvement
A stream
born
A stream
prill
A stream
nullah
Carol Stream
A village of northeast Illinois, a suburb of Chicago. Population: 31,716
Field and Stream
a US magazine that has articles about hunting, fishing, and other activities that are done outdoors
Gulf Stream
A warm ocean current of the northern Atlantic Ocean off eastern North America. It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then flows northward along the southeast coast of the United States. North of Cape Hatteras the Gulf Stream veers northeastward into the Atlantic Ocean, where it splits to form the North Atlantic Drift and the Canary Current. the Gulf Stream a current of warm water that flows across the Atlantic Ocean from the Gulf of Mexico towards Europe. Warm ocean current, part of a general clockwise-rotating system of currents in the North Atlantic. A major contribution of the Gulf Stream is its warming effect on the climates of adjacent land areas. In winter, the air over the ocean west of Norway is more than 40°F (22°C) warmer than the average for that latitude, one of the greatest temperature anomalies in the world. Winters in southwestern England are extraordinarily mild for this northern latitude because of the Gulf Stream. Regions of the Gulf Stream, such as the Grand Banks, have been among the most productive commercial fishing grounds in the world
Gulf Stream
body of water in the Atlantic Ocean that flows from Mexico to Europe and influences the climate in the regions it passes through
Streams
str
air stream
flow of air around an object in flight
bit stream
{i} continuous flow of data without separations between characters that is transmitted via a communications channel (Computers)
blood stream
current of blood, steady flow of blood
click stream
recorded list of links to every web page a user visited while connected to the Internet
ephemeral stream
A stream or portion of a stream that flows only in direct response to precipitation It receives little or no water from springs and no long continued supply from snow or other sources Its channel is at all times above the water table
ephemeral stream
A stream or part of a stream that flows only after precipitation, and whose channel is always above the water table
ephemeral stream
A channel at the upstream terminus of an intermittent stream that has flow only in direct response to precipitation
ephemeral stream
a stream that flows only during or immediately after periods of precipitation See also intermittent and perennial streams
ephemeral stream
Streams that contain running water only sporadically, such as during and following storm events
ephemeral stream
means a stream which meets both of the following requirements: It flows only in direct response to precipitation in the immediate watershed or in response to the melting of a cover of snow and ice; and It has a channel bottom that is always above the local water table
ephemeral stream
A stream that flows only part time usually during snow melt periods or following rainstorms
ephemeral stream
A stream whose channel lies above the water table and that flows only during or immediately after periods of precipitation
ephemeral stream
A stream that flows only part-time usually during snow melt periods or following rainstorms
ephemeral stream
A stream, or reach of a stream, that flows only in direct response to precipitation It receives no protracted supply from melting snow or other source, and its channel is, at all times, above the water table
ephemeral stream
A stream or portion of a stream that flows only in direct response to precipitation It receives little or no water from springs and no long-continued supply (less than a month and often only during storm events) from snow or other sources Its channel is at all times above the water table
ephemeral stream
A stream or part of a stream that flows only in direct response to precipitation or snowmelt Its channel is above the water table at all times
ever-flowing stream
stream that never stops flowing
float with the stream
move along with the flow
gulf stream
– A large, warm ocean current which starts in the Gulf of Mexico, flowing north along the eastern coast of the United States until it reaches the Grand Banks, where it turns east toward Europe; the largest and most well-known of the western boundary currents, the Gulf Stream flows at five miles per hour
gulf stream
a warm ocean current that flows from the Gulf of Mexico northward through the Atlantic Ocean
gulf stream
A warm, well-defined, swift, relatively narrow, ocean current which originates where the Florida and the Antilles currents begin to curve eastward from the continental slope off Cape Hatteras, North Carolina East of the Grand Banks the Gulf stream meets the cold Labrador current It continues eastward across the Atlantic ocean
gulf stream
A warm ocean current flowing from the Gulf of Mexico and across the Atlantic to Europe
gulf stream
ocean current flowing along the coast of the Eastern United States to Ireland, Great Britain, and the Scandivanian countries, making the latter three warmer than they otherwise would be
gulf stream
A warm, well-defined, swift, relatively narrow, ocean current which originates where the Florida current and the Antilles current begin to curve eastward from the continental slope off Cape Hatteras, North Carolina East of the Grand Banks the Gulf Stream meets the cold Labrador current , and the two flow eastward separated by the cold wall At about 40=AE$=AFN latitude, 50=AE$=AFW longitude, the Gulf Stream becomes the North Atlantic current which continues east-northeastward across the ocean The Florida current, Gulf Stream, and North Atlantic current together form the Gulf Stream system Sometimes the entire system is referred to as the Gulf Stream
gulf stream
A warm, swift ocean current that flows along the coast of the Eastern United States and makes Ireland, Great Britain, and the Scandinavian countries warmer than they would be otherwise
gulf stream
The warm, well-defined, swift, relatively narrow ocean current which exists off the east coast of the United States, beginning near Cape Hatteras The term also applies to the oceanic system of currents that dominate the western and northern Atlantic Ocean: the Florida current, which flows through the Florida Straits between the Florida Keys and Cuba and northwards; the Gulf Stream, which begins around Cape Hatteras and flows northeasterly off the continental slope into the North Atlantic; and the North Atlantic current, which begins around the Grand Banks off Newfoundland and continues east-northeastwards towards the British Isles
gulf stream
A North Atlantic Ocean current setting northeastward off the east coast of the United States A segment of the Gulf Stream System, the Gulf Stream extends from the region off Cape Hatteras to an area southeast of the Grand Banks at about latitude 40° north, longitude 50° west It continues the flow of the Florida Current to the North Atlantic Current
gulf stream
A warm ocean current that flows from the Gulf of Mexico across the Atlantic to the European Coast It helps warm Western Europe
gulf stream
is a warm, swift ocean current that flows from the Gulf of Mexico, along the coast of the Eastern U S , across the Atlantic to the European coast, and makes Ireland, Great Britain and the Scandinavian countries warmer than they would be otherwise
gulf stream
Much, much more later
gulf stream
Warm ocean current in North Atlantic Ocean which flows out of the Gulf of Mexico through the Straits of Florida At that point the current is 50 miles wide and more than 2000 ft deep It continues northeast along the coast of the United States to Nantucket Island off New England and then eastward toward the Grand Banks In the north mid-Atlantic ocean it merges with the North Atlantic Drift Current, a warm current flowing northeast to the Barents Sea, a sea located north of Norway in the Arctic Ocean At about 30 west it turns south eventually touching the Iberian Peninsula
gulf stream
Warm ocean current that originates in and around the Caribbean and flows across the North Atlantic to northwest Europe
gulf stream
the warm ocean current flowing northward off the eastern coast of North America from the Bahamas to the north Atlantic
income stream
A future payment or series of payments, or a debt that one party owes to another party Also known as a debt instrument or cash flow instrument
income stream
A strategy of arranging bonds so that they produce a consistent series of payments
income stream
the fixed rate of interest or coupon paid to the owner of an interest rate security
income stream
the coupon payable
income stream
a regular flow of money generated by a business or investment
jet stream
Relatively strong winds that are concentrated in a narrow band in the atmosphere Jet Streams are usually thousands of kilometers long, hundreds of kilometers wide but only a few kilometers thick They are usually found between 6 and 10 miles above the surface
jet stream
High-speed winds that race around the globe at between about four and six miles above the Earth, mostly from west to east
jet stream
A migrating stream of high-speed winds present at high altitudes
jet stream
a long narrow meandering current of high-speed winds near the tropopause blowing from a generally westerly direction and often exceeding a speed of 250 miles per hour
jet stream
mixture of gases which are expelled from a jet engine with great force and which propel the aircraft forward
jet stream
A long, narrow, meandering current of high-speed winds in the upper troposphere blowing from a generally western direction and often exceeding 250 mph; sometimes contains a jet core
jet stream
a relatively narrow and shallow stream of fast flowing air, usually in the high troposphere (see polar front and subtropical jet streams)
jet stream
A strong band of wind or winds in the upper troposphere or in the stratosphere, moving in a general direction from west to east and often reaching velocities of hundreds of miles an hour See jetstream, note
jet stream
The jet stream is a very strong wind that blows high in the earth's atmosphere and has an important influence on the weather. a current of very strong winds high above the Earth's surface. Any of several long, narrow, high-speed air currents that flow eastward in a generally horizontal zone in the stratosphere or upper troposphere. Jet streams are characterized by wind motions that generate strong vertical shearing action, considered largely responsible for the clear-air turbulence experienced by aircraft. They also have an effect on weather patterns. Jet streams circle the Earth in meandering paths, shifting position as well as speed with the seasons. In the winter they are nearer the Equator and their speeds are higher than in the summer. There are often two, sometimes three, jet-stream systems in each hemisphere
jet stream
A narrow band of upper atmosphere wind that has speeds greater than 57 miles per hour, caused by air temperature differences
jet stream
A high-speed wind near the troposphere, generally moving from a westerly direction at speeds in the northern hemisphere and in an easterly direction in the southern hemisphere, often exceeding 400 km per hour (250 miles per hour)
jet stream
strong, generally westerly winds concentrated in a relatively narrow and shallow stream in the upper troposphere
jet stream
a ribbon of fast moving air near the tropopause (Jet Streams)
jet stream
the stream of exhaust from any reaction engine
jet stream
Relatively strong winds concentrated in a narrow stream in the atmosphere, normally referring to horizontal, high-altitude winds The position and orientation of jet streams vary from day to day General weather patterns (hot/cold, wet/dry) are related closely to the position, strength and orientation of the jet stream (or jet streams) A jet stream at low levels is known as a low-level jet
jet stream
High speed air currents that flow eastward in the upper troposhere and lower stratosphere Jet streams can generate strong vertical shearing action that is hazardous to aircraft (Sort of opposite to jet streams are the trade winds Trade winds blow westward toward the equator from the subtropical high-pressure belts at latitudes near 30 °N and 30 °S )
jet stream
A fast high altitude flow of air Jet streams are found in equatorial regions and also in the mid–latitudes
jet stream
Strong winds concentrated within a narrow band in the atmosphere The jet stream often "steers" surface features such as fronts and low pressure systems
jet stream
high speed air flow in the atmosphere forming air rivers several hundred miles across that generally move west to east and mark the boundary that separates two global air masses with significant differences in temperature
jet stream
A narrow band of wind in the upper atmosphere with speeds greater than 57 mph
jet stream
Strong winds concentrated within a narrow band in the atmosphere The jet stream often "steers" surface features such as front and low pressure systems
jet stream
1 Any high-altitude, strong wind current which can aid or hinder jet flight depending on its direction 2 The trail of condensation left by a jet flying at high altitude
jet stream
a high-speed high-altitude airstream blowing from west to east near the top of the troposphere; has important effects of the formation of weather fronts
jet stream
A narrow band of westerly high velocity wind, in excess of 95 mph (150 kph), that encircles the earth in the upper troposphere It can reduce the flying time across the Atlantic Ocean from west to east and retard flights in the opposite direction
jet stream
a fast moving river of air [traveling at 190 mph (300 kmph)] in the upper part of the lower atmosphere which often marks the boundary between different air masses There are two jet streams: the polar jet stream and the weaker sub-tropical jet stream
jet stream
A high-speed, meandering wind current, generally moving from a westerly direction at speeds often exceeding 400 kilometers (250 miles) per hour at altitudes of 15 to 25 kilometers (10 to 15 miles) In the Western United States, the jet stream's north-south latitudinal position largely determines the application and intensity of precipitation during the winter months when most rain and snowfall occur
jet stream
A tube-like flow of air moving horizontally at very high speed at about 12 kilometres above the earth's surface
jet stream
narrow river of very strong horizontal winds usually located in the upper troposphere along fronts
on stream
on-stream come/be on stream if something new comes on stream, it starts to be used or done
perennial stream
small river which flows throughout the year
science stream
course of studies with a concentration in the sciences
seasonal stream
small river that dries up during the summer
streamed
past of stream
streaming
– A technology that allows a sound or video file on a Web to begin playing as the file is downloading Without streaming, the entire file must finish downloading before the sound or video can be played
streaming
A technology for transmitting electronic information in a stream, rather than in a complete package This technology has enabled more accessible Internet audio and video Audio, and especially video, files tend to be large, which makes downloading and accessing them as a complete package a very time-consuming operation With streaming technology, however, the files can be downloaded and accessed at the same time, which makes using them much faster and easier Streaming is the technology behind RealPlayer and TiVO Back to top
streaming
One-way (either point-to-point or broadcast to multiple receivers) transmission of video and audio contents over the Internet or advanced wideband wireless networks
streaming
A technique for transferring data so that it can be processed as a steady and continuous stream Streaming technologies are becoming increasingly important with the growth the use of multimedia files on the Internet With streaming, the clients browser or plug-in can start displaying the data before the entire file has been transmitted
streaming
An alternative to downloading large files such as audio and video Streaming allows users to commence playback whilst the remaining file is downloading in the background
streaming
Streaming is a technology that allows you to play a video or audio file as it downloads to your computer
streaming
A technique for transferring data such that it can be processed as a steady and continuous stream Streaming technologies are becoming increasingly important with the growth of the Internet because most users do not have fast enough access to download large multimedia files quickly With streaming, the client browser or plug-in can start displaying the data before the entire file has been transmitted
streaming
exuding a bodily fluid in profuse amounts; "his streaming face"; "her streaming eyes"
streaming
A process for playing audio or video files over the Internet Streamed files can begin to play while the file is in the process of downloading, eliminating the wait associated with other forms of audio/video playback in which the entire file must be received prior to playing
streaming
Technology that permits continuous audio and video delivered to you computer from a remote Web site It requires a high degree of compression to transfer audio or video (or both) at current modem speeds and still retain sound and picture quality
streaming
Technology that permits continuous audio and video to be delivered to your computer from a remote web site A high degree of compression is required to transfer audio and/or video at normal modem speeds while retaining sound and picture quality
streaming
A technology that allows a sound or video file on a Web page to begin playing as soon as the beginning of the file arrives Without streaming, the entire file (file sizes are very large for sound and video) must be downloaded before anything can happen As becomes more widely used, sound and video will become much more commonplace on Web pages
streaming
Video or audio files sent in compressed form over the Internet and displayed on the viewer's screen as it arrives
streaming
A technology for delivering audio or video files so that they can be heard or seen whilst downloading, without having to wait for the complete file
streaming
Streaming is the transfer of data in a continuous stream over the Web (usually audio or video) that allows the user to play it as it arrives However, to receive this content, you must have the right plug-in for the application, such as RealPlayer, QuickTime viewer, etc Back to Top T
streaming
Streaming is a method of transmitting data from the Internet directly to a user's computer screen without the need to download it. web sites that feature streaming media. see also stream. when you play sound or video on your computer while it is being broadcast over the Internet, instead of downloading it and saving it into a file so that you can listen to it or watch it later. Method of transmitting a media file in a continuous stream of data that can be processed by the receiving computer before the entire file has been completely sent. Streaming, which typically uses data compression, is especially effective for downloading large multimedia files from the Internet; it permits, for example, a video clip to begin playing on a user's computer as soon as it begins to be downloaded from a Web site. Even with improved modems and connection speeds, downloading and playing large audio and video files without the use of streaming techniques still takes an inconveniently long time. To accept streaming data, the receiving computer needs to be running a player, a program that decompresses the incoming data and sends the resulting signals to the display and speakers. The audio and video files may be prerecorded, but streaming can also accommodate a live feed over the Internet
streaming
The act or operation of that which streams; the act of that which sends forth, or which runs in, streams
streaming
Sending forth streams
streaming
the circulation of cytoplasm within a cell
streaming
A method for transferring data continuously Streaming allows you to display the data on your browser before the entire file is transmitted For streaming to work, the data must be received by your browser and sent to an application that will process the data and convert it to audio or video
streaming
(of liquids) moving freely; "a flowing brook"
streaming
A low-bit-rate encoding format intended for use over networks and the Internet Streaming files match the encoded bit rate to the connection speed of the user, so the remote viewer can play audio or video with minimal stoppage without first downloading the entire video file
streaming
exuding a bodily fluid in profuse amounts; "his streaming face"; "her streaming eyes
streaming
moving smoothly and continuously; "crowds flowing through the canyons of the streets"; "fan streaming into the concert hall"
streaming
Most data transfered from websites uses the HTTP protocol which involves breaking the info down into a small chunks called packets If you want to send video or audio by this method, effectively you've got to download the whole file which may be massive first before using Streaming media allows you to watch a file as it downloads You usually need a plug in to see these files You may also need a special server to provide this service Examples of system include real video and real audio (from Real Networks) and quicktime (from Apple)
streaming
that streams
streaming
n 1 On the Internet, the process of delivering information, especially multimedia sound or video, in a steady flow that the recipient can access as the file is being transmitted 2 In magnetic tape storage devices, a low–cost technique to control the motion of the tape by removing tape buffers Although streaming tape compromises start/stop performance, it achieves highly reliable storage and retrieval of data, and is useful when a steady supply of data is required by a particular application or computer
streaming
Applications that can play audio or video content while they're still downloading
streaming
This is a technique for transferring data such that it can be processed as a steady and continuous stream
streaming
Streaming audio or video is an audio or video is a technique which allows an audio signal to be listened to and a video signal to viewed while it is being transmitted from a Web site This contrasts with the technique of transfering the whole file before it starts playing back to you Streaming requires that the signal is transmitted as fast as you view it To achieve this the quality is sacrificed when a slow connection is being used
streaming
Streaming allows audio and video to be played across the Internet in real time With most audio and video on the Internet you must wait until the whole media file has been downloaded to you computer before it can start to play - streaming media will start running immediately
streaming
"Streaming" is the ability to listen to music while it is being sent to you over the Internet With streaming, you can hear the music much sooner than without streaming This is because you hear music after only the first part of the file has reached you We call this Progressive Rendering of Music This unique LiveUpdate technology for streaming MIDI music is patent-pending For more information, see our "Streaming" page
streaming
the transmission of digital audio or video, or the listening and viewing of such data without first storing it
Türkçe - İngilizce

stream teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

gulf stream
(Denizbilim) gulf stream
stream