boom

listen to the pronunciation of boom
İngilizce - Türkçe
{f} gümlemek
gümbürtü
{i} patlama sesi

Kiler kapısı bir patlama sesi ile açıldı. - The cellar-door flew open with a booming sound.

{f} (bir yerin ticaret, nüfus v.b.) hızla yükselmek, patlamak (olumlu bir şekilde); (ticaret) hızla artmak
{f} gürlemek
{i} ani artış
yükseliş
(Kanun) yüksek konjonktür
rüzgar uğultusu
(İnşaat) bom
(Ticaret) piyasadaki canlılık
büyük rağbet
yükselmek
ışık direği
güm etmek
reklamını yapmak
artış

Küçük araba artışı sona eriyor. - The small car boom is ending.

liman ağzındaki mania
baston
gürleme
hızlı büyüme
gümbürdemek
{f} fırla

Bumerang havada ıslık çalarak fırlatıldı. - The boomerang hurtled whistling through the air.

çoğalmak
seren
canlanmak
(önem/değer/vb.) hızlı biçimde artmak
akarsuların iki yakasına gerilen ve geçişi önleyen kalın zincir
gelişmek
YÜZÜCÜ GEÇİT ENGELİ: Yüzücü geçit engeli, kanal ve liman ağızları nevinden giriş yerlerini tıkamak için kullanılan engeldir. Bu engel, daha çok, kalaslardan ve çelik kablolardan meydana getirilir
{i} uğultu
piyasadaki canlılık,v.fırla: n.gümbürtü
güm
{i} patlama

Sami'nin işi patlama yaşıyordu. - Sami's business was booming.

Kiler kapısı bir patlama sesi ile açıldı. - The cellar-door flew open with a booming sound.

{i} derinden gelen ses
hızla büyümek
hamle yapmak
{i} vinç kolu
{f} artırmak
hızlı biçimde artmak
{f} geliştirmek
ilerlemek
vızıldamak
{f} fırlamak
{i} yüzer kütüklerden oluşan engel
{i} çıkış

Sanayi geçmişte birçok iniş ve çıkışları gördü. - The industry has seen many booms and busts in the past.

O, şarkıcı olarak çıkış yapıyor. - She is booming as a singer.

hızla ilerleme veya yükselme ticaret
{f} uğuldamak
top gibi derin ve kuvvetli bir ses çıkarmak
(Askeri) YÜZÜCÜ GEÇİT ENGELİ: Yüzücü geçit engeli, kanal ve liman ağızları nevinden giriş yerlerini tıkamak için kullanılan engeldir. Bu engel, daha çok, kalaslardan ve çelik kablolardan meydana getirilir
{f} çıkış yapmak
acele hareket etmek
süratli bir gelişme kaydetmek ileri gitmek
(İnşaat) bum

Bumerang havada ıslık çalarak fırlatıldı. - The boomerang hurtled whistling through the air.

{i} canlanma
{i} kamera kolu
boru
reklam yapmak
uzun putrel
birden artmak
(Ticaret) ekonomik canlılık
yıldızı parlamak
mikrofon kolu
hızlı artış
(deyim) devlet kuşu
patlamak (olumlu bir şekilde)
(Coğrafya) etek
patlama içinde olmak
bumba
boom cylinder
bom silindiri
boom town
hızla kalkınmış kent
boom town
hızla kalkınan kent
boom town
mantar kent
Boom Bang Bang
Dum Tek Tek
boom out
gürleyerek söylemek
boom town
boom kasaba
boom truck
Kovalı vinç
boom-bust cycle
bom-büst döngüsü
boom and bust
ani yükseliş ve düşüş
boom base pins
bom kule bağlantı pimleri
boom cylinder
(İnşaat) bum silindiri
boom derrick
bumlu derik
boom drum
bom kampanası
boom drum
(İnşaat) bum kampanası
boom elevation
bum yüksekliği
boom extension
bum uzatılması
boom hinge
bum mafsalı
boom hoist
direkli yükseltici
boom hoist
direkli vinç
boom hoist
bumlu kaldırıcı
boom inclination
bum eğimi
boom kickout
vinç kolu uzaması
boom length
bum uzunluğu
boom lift
sepetli vinç
boom lift
çubuk forklift
boom limit switch
bum sınırlama anahtarı
boom locking pin
bom kilit pini
boom man
(Sinema) mikrofoncu
boom operator
(Sinema) mikrofoncu
boom out
kalın sesle söylemek
boom pour
vinç kolu ile beton dökmek
boom repeatedly
güm güm etmek
boom vang
(Askeri) iskota halatı
bottom boom
alt başlık
booming
{s} gelişen
booming
gürlemek
booming
gürleyerek
sonic boom
(Askeri) ses patlaması
tension boom
çekme başlığı
booming
{f} gürle
jib boom
cıvadra
jib boom
büyük baston
lower the boom on
yerden yere vurmak
microphone boom
mikrofon vinci
a boom
Bir patlama
baby boom
Doğum oranındaki yüksek artış
dot-com boom
dot-com patlaması
lower the boom on sb
yerden yere vurmak
sonic boom
sonik patlama
tourism boom
turizm patlaması
baby boom
(Politika, Siyaset) bebek doğumundaki artış
baby boom
doğum oranındaki ani artış
baby boom generations
baby boom kuşağı
booming
ilerleyen
booming
gürleme
booming
{s} gürleyen
concreting boom
(İnşaat) beton dökme bumu
crane boom
(İnşaat) vinç kolu
demand boom
talep patlaması
flying boom
(Askeri) HAVADAN YAKIT İKMAL HORTUMU
fore boom
ön bom
gravity gradient boom
(Telekom) hacıyatmaz çubuğu
jib boom
civadra
jib boom
flok sereni
jumbo boom
(Askeri) CAMBO DİKME: Gemilerde bulûnan ve 50 ton veya daha çok ağırlıkları kaldırabilen iki veya daha çok bumbalı bir vinç
lifting boom
(Askeri) kaldırma direği
market boom
piyasada yaşanan canlılık
microphone boom
mikrofon arabası
migration boom
göç patlaması
sonic boom
ses duvarını aşan bir uçağın yol açtığı patlama sesi
sonic boom
(Askeri) SES PATLAMASI: Ses üstü hızla uçan bir uçağın meydana getirdiği bir ses dalgası. Kulağa ulaştığı zaman duyulan, patlamayı andırır bir ses. Esas şok dalgaları konik biçimindedir ve uçağın önünde ve arkasında teşekkül eder. Şok dalgası koni açısı; uçağın hızına ve sesin, teşekkül ettiği ortamdaki hızına bağlıdır. Ses dalgasını işitme duyusu ile hisseden bir gözlemciye her şok dalgasının ulaşması, kendisini bir patlama sesi ile belli eder
stub boom
sivri bom
telescopic boom
teleskopik bum
tourist boom
(Turizm) turist patlaması
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Yüksek konjonktür; yüksek konjonktürde piyasanın aşırı kızışması
İngilizce - İngilizce
used to suggest the sound of an explosion
To make a loud, resonant sound
A period of prosperity or high market activity
A spar extending the foot of a sail; a spar rigged outboard from a ship's side to which boats are secured in harbour
The section of the arm on a backhoe closest to the tractor
The arm of a crane (mechanical lifting machine)
To exclaim with force, to shout, to thunder
A wishbone shaped piece of windsurfing equipment
A low-pitched, resonant sound, such as of an explosion

The boom of the surf.

A movable pole used to support a microphone or camera
To make something boom
To be prosperous

Business was booming.

A horizontal member of a crane or derrick, used for lifting
A floating barrier used to obstruct navigation, for military or other purposes; or used for the containment of an oil spill
The longest element of a Yagi antenna, on which the other, smaller ones, are transversally mounted
{n} a spar to extend a sail, a chain or cable across a river
{v} to rush with violence, to sail very fast
Extending back from the mast, the boom is the large horizontal metal thingamajig attached to the bottom edge of the mainsail It's used to set the angle of the sail with respects to the boats position to the wind Use - "Grab that thingamajig hanging down from the boom" or more commonly "Watch out for the boom!" The boom is commonly associated with the warning to "DUCK"!
When something such as someone's voice, a cannon, or a big drum booms, it makes a loud, deep sound that lasts for several seconds. `Ladies,' boomed Helena, without a microphone, `we all know why we're here tonight.' Thunder boomed like battlefield cannons over Crooked Mountain. Boom out means the same as boom. Music boomed out from loudspeakers A megaphone boomed out, `This is the police.' He turned his sightless eyes their way and boomed out a greeting. Boom is also a noun. The stillness of night was broken by the boom of a cannon. see also baby boom
any of various more-or-less horizontal spars or poles used to extend the foot of a sail or for handling cargo or in mooring a pole carrying an overhead microphone projected over a film or tv set a deep prolonged loud noise a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money); "the demand for testing has created a boom for those unregulated laboratories where boxes of specimen jars are processed lik an assembly line"
a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money); "the demand for testing has created a boom for those unregulated laboratories where boxes of specimen jars are processed lik an assembly line"
a pole carrying an overhead microphone projected over a film or tv set
a long arm for a camera or microphone which range from small handheld types (called fish poles) to the very large, which might be carried as part of a moving vehicle
The spar to which the foot of the mainsail is attached, See also Jib boom, Jib club
To speak or make noise with an intense, low pitch
make a deep hollow sound; "Her voice booms out the words of the song"
A situation in which production is above long-run trend and has been growing rapidly, in which employment is high and unemployment is low, and in which nearly everyone is optimistic about the future of the economy
To cry with a hollow note; to make a hollow sound, as the bittern, and some insects
A floating barrier across a harbour entrance used to obstruct the entry of an enemy
A strong and extensive advance, with more or less noisy excitement; applied colloquially or humorously to market prices, the demand for stocks or commodities and to political chances of aspirants to office; as, a boom in the stock market; a boom in coffee
a state of economic prosperity
1) A hand-held, telescoping pole used to hold the microphone in recording dialogue in film production 2) A telescoping support arm that is attached to a microphone stand and which holds the microphone 3) Loosely, a boomstand
To cause to advance rapidly in price; as, to boom railroad or mining shares; to create a "boom" for; as to boom Mr
A strong chain cable, or line of spars bound together, extended across a river or the mouth of a harbor, to obstruct navigation or passage
A large spar run out to extend the foot of a particular sail
The sound of an explosion
{i} noise, din; rapid prosperity; long rod that carries a microphone from above and hangs over a movie or television set; horizontal mast of a sailing ship
A hollow roar, as of waves or cannon; also, the hollow cry of the bittern; a booming
Booms are the component that the sailor holds onto when sailing Most booms are made from high grade aluminum tubing, high performance booms are often made with carbon fiber, which makes them stiffer and lighter (and more expensive) Booms range in length from about 4' 3" to 9', depending on the size and style of the sail Most sails have a boom length recommendation stamped onto the sail, or sail bag Most booms adjust in length about 18" to 24" For example, they might go from 4'6" to 6'0" There is usually two diameters to choose from: 1 1/8" (small diameter) or 1 1/4" (large diameter) People with smaller hands often choose the small diameter The larger diameter is stiffer and stronger, so some bigger people often prefer this size (especially in the longer lengths) Booms are often covered with boom grip
an extension device, usually a steel arm, used to support a camera or a microphone A camera boom is a cranelike devised used to move a camera over a set in order to soot continuous action or a serives of related shots at more than one level or angle; a microphone boom is microphone attached to telescoping pole which allows the recording of the actors without restricting their movements; see also boom shot
An abrupt, low-pitched sound, such as of an explosion. (The boom of the surf)
A period of prosperity or market activity
for senator
To extend, or push, with a boom or pole; as, to boom out a sail; to boom off a boat
A long spar or beam, projecting from the mast of a derrick, from the outer end of which the body to be lifted is suspended
A long pole or spar, run out for the purpose of extending the bottom of a particular sail; as, the jib boom, the studding-sail boom, etc
A floating device used to contain oil on a body of water
A spar to which a sail's lower edge or "foot" is attached The boom is attached to the mast at the gooseneck
a deep prolonged loud noise
In broadcasting, a semirigid tube-like apparatus that extends from the headset and positions the microphone close to the user's mouth
be the case that thunder is being heard; "Whenever it thunders, my dog crawls under the bed"
To make a hollow sound, as of waves or cannon
Containment booms are used to control the spread of oil to reduce the possibility of polluting shorelines and other resources, as well as to concentrate oil in thicker surface layers, making recovery easier
A spar extending the foot of a sail; a spar rigged outboard from a ships side to which boats are secured in harbour
The spar extending the bottom of a lugsail
hit hard; "He smashed a 3-run homer"
If the economy or a business is booming, the amount of things being bought or sold is increasing. By 1988 the economy was booming It has a booming tourist industry
A pole with a conspicuous top, set up to mark the channel in a river or harbor
{f} thunder; make noise
make a resonant sound, like artillery; "His deep voice boomed through the hall
Type of microphone stand, used to get the base of the stand away from something e g the singer or drum kit Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
A line of connected floating timbers stretched across a river, or inclosing an area of water, to keep saw logs, etc
A chain of floating devices used to keep oil from spreading on the surface of a body of water
To rush with violence and noise, as a ship under a press of sail, before a free wind
If there is a boom in the economy, there is an increase in economic activity, for example in the amount of things that are being bought and sold. An economic boom followed, especially in housing and construction The 1980s were indeed boom years. the cycle of boom and bust which has damaged us for 40 years. slump
grow stronger; "The economy was booming"
A movable arm that holds a microphone over actors' heads during filming
A "fishing pole" or arm-like microphone or camera stand that allows audio or video equipment to be held close to its subject without breaking the frame of the shot
(1) A floating device used to contain oil on a body of water (2) A piece of equipment used to apply pesticides from a tractor or truck
A spar used to extend the foot of the sail
boom and bust
A pattern of high prices in a given market or in the entire economy followed by ruinously low prices, falling production, and bankruptcies by producers
boom bap
A style/sub-genre of hip hop characterized by hard-hitting drums, usually containing the kick-drum/snare drum/hi-hat combination rather than claps, snaps, TR-808 bass drums, cowbells, shakers, and various other percussion sounds used for rhythm

A beat made with the 808 drum kit isn't boom bap!.

boom box
A portable audio system for listening collectively to recorded or broadcast sound
boom boxes
plural form of boom box
boom town
A community that experiences sudden and rapid growth
boom vang
A line or piston system on a sailboat used to exert downward force on the boom and thus control the shape of the sail; a martingale
boom vangs
plural form of boom vang
Boom Bang Bang
"Düm Tek Tek" is a song by Turkish singer Hadise that was performed as the Turkish entry for the Eurovision Song Contest 2009 in Moscow, Russia
boom lift
(Mühendislik) A boom lift ( also known as a cherry picker or, rarely, as basket crane or hydraladder), is a type of aerial work platform that consists of a platform or bucket at the end of a hydraulic lifting system
boom roasted
(deyim) Similar to the usage of "Burn", Boom Roasted is said after an insult or "dis"s for emphasis. Coined during the Season 5 episode of The Office titled, "Stress Relief"
boom roasted
(deyim) When you get boom roasted, it is equivalent of getting burned! So if you say something and some one has a come back, someone else can say "Ohhhh Boom Roasted!"
boom roasted
(deyim) When you dis a person badly u end it with Boom Roasted. Comes from the show, The Office
boom box
A boom box is a large portable machine for playing music, especially one that is played loudly in public by young people. A portable audio system, usually consisting of a radio and a cassette or CD player, with speakers capable of producing loud sound. a ghetto blaster
boom box
large portable stereo with a cassette deck and two speakers (Informal)
boom out
make a deep hollow sound; "Her voice booms out the words of the song"
boom out
see boom 5
boom town
A boom town is a town which has rapidly become very rich and full of people, usually because industry or business has developed there. Brisbane has become the boom town for Australian film and television. a town or city that suddenly becomes very successful because there is a lot of new industry
boom town
a town enjoying sudden prosperity
boom vang
rigging secured to prevent the boom from lifting (Nautical)
boom-bust cycle
A boom-bust cycle is a series of events in which a rapid increase in business activity in the economy is followed by a rapid decrease in business activity, and this process is repeated again and again. We must avoid the damaging boom-bust cycles which characterised the 1980s
ba da bing ba da boom
Alternative spelling of bada bing bada boom
baby boom
The increase in the birth rate following the return of servicemen at the end of World War II
baby boom
Any similar increase in the birth rate
bada bing bada boom
An occurrence of this in speech
bada bing bada boom
To express that a task was easily completed; simple to accomplish
bada bing bada boom
Used to euphemize what is said, sometimes to the extent that only the initiated will understand what is implied
bada bing, bada boom
Alternative spelling of bada bing bada boom
bada boom
Alternative form of bada bing bada boom
bada boom bada bing
Alternative form of bada bing bada boom
flying jib boom
A jib boom with an additional outboard jib boom attached
jib boom
A spar attached to the outboard end of a bowsprit or flying jib boom with an additional stay to increase sail area
lower the boom
To suddenly overpower

When Jack came back late from lunch, the team leader really lowered the boom on him.

lower the boom
To use one's superior physical strength

Whenever he got his Irish up, Clancy lowered the boom.

sis boom bah
an exclamation of encouragement

Bugs: Bricka bracka firecracker sis boom bah! Bugs Bunny! Bugs Bunny! RAH RAH RAH!.

sonic boom
The audible effect of a shock wave in the air, especially one caused by an aircraft flying faster then the speed of sound
economic boom
thriving of the economy, rapid expansion or increase of the economy
dot-com boom
Rapid growth of internet-based business
baby boom
Post-World War II Americans idealized the family The birth rate boomed and divorce rate dropped after the war Children born to this postwar generation came to be commonly referred to as "baby boomers "
baby boom
The major increase in the annual birthrate following World War II and lasting until the early 1960s The "baby boomers," now moving into middle age, are a prime target for marketers
baby boom
increased birth rate in the United States during the late 1950s and 1960s
baby boom
The large generation of Americans born after World War II Usually defined as those born between 1946 and 1964
baby boom
{i} sharp increase in the birthrate of a nation; period of time characterized by an increase in the birthrate (esp. the years immediately following World War II)
baby boom
A baby boom is a period of time when a lot of babies are born in a particular place. I'm a product of the postwar baby boom. an increase in the number of babies born during a particular period, compared to other times - used especially about people born between 1946 and 1964. In the U.S., increase in the birth rate between 1946 and 1964; also, the generation born in the U.S. during that period. The hardships and uncertainties of the Great Depression and World War II led many unmarried couples to delay marriage and many married couples to delay having children. The war's end, followed by a sustained period of economic prosperity (the 1950s and early 1960s), was accompanied by a surge in population. The sheer size of the baby-boom generation (some 75 million) magnified its impact on society: the growth of families led to a migration from cities to suburbs in the postwar years, prompting a building boom in housing, schools, and shopping malls. As the "boomers" reached young adulthood in the 1960s and '70s, their tastes in music and their hair and dress styles strongly influenced the national culture, and the political activism of some contributed to the unpopularity of the Vietnam War. As they aged and prospered in the 1980s and '90s, their buying habits determined the course of many consumer industries, including automobiles. The needs of baby boomers during their retirement years were expected to strain public resources
baby boom
the larger than expected generation in United States born shortly after World War II
baby boom
The period from the end of World War II through the mid-1960s marked by unusually high birth rates
baby boom
a) The nickname of the Dolby 70mm process that dedicates two of the six tracks on a 70mm print to low-frequency information below 250 Hz No longer used due to the existence of a dedicated subwoofer track in digital release formats b) Post-World War II period of vigorous sexual activity followed by frequent child births Generally considered to end in 1964
bada bing bada boom
{ü} bada bing, interjection emphasizing that something will happen without effort and in a manner that can be predicted
boomed
past of boom
booming
very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist center"; "did a thriving business in orchids"
booming
used of the voice very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist center"; "did a thriving business in orchids
booming
{s} prosperous, successful; thriving; stentorian, deep and very loud (of a voice)
booming
used of the voice
booming
The act of producing a hollow or roaring sound; a violent rushing with heavy roar; as, the booming of the sea; a deep, hollow sound; as, the booming of bitterns
booming
Advancing or increasing amid noisy excitement; as, booming prices; booming popularity
booming
Rushing with violence; swelling with a hollow sound; making a hollow sound or note; roaring; resounding
booming
present participle of boom
booms
plural of boom
gib boom
See Jib boom
jib boom
{i} spar which is attached to the end of the bowsprit (Nautical)
jib boom
A spar forming a continuation of the bowsprit
kaffir boom
small semi-evergreen broad-spreading tree of eastern South Africa with orange-scarlet flowers and small coral-red seeds; yields a light soft wood used for fence posts or shingles small semi-evergreen of South Africa having dense clusters of clear scarlet flowers and red seeds
microphone boom
{i} long rod that carries a microphone from above and hangs over a movie or television set
sonic boom
An explosive sound caused by the shock wave preceding an aircraft traveling at or above the speed of sound. the loud sound like an explosion that an aircraft makes when it starts to travel faster than the speed of sound
sonic boom
sound which is projected when a jet breaks the sound barrier
sonic boom
an explosive sound caused by the shock wave of an airplane traveling faster than the speed of sound; "a sonic boom follows an aircraft as a wake follows a ship
supersonic boom
boom that is above the frequency that the human ear is capable of perceiving
torpedo boom
A spar formerly carried by men-of- war, having a torpedo on its end
Türkçe - İngilizce

boom teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

baby boom kuşağı
baby boom generations
boom