bind

listen to the pronunciation of bind
İngilizce - Türkçe
bağlamak
ciltlemek

Onların işi kitapları ciltlemek. - Their job is to bind books.

{f} bağlamak; sarmak. 2 kenarını tutturmak
birleştirmek
sıkışmak
bandajlamak
kenarını tutturmak
fazla sıkmak
bağla

O yasal olarak bağlayıcı değil. - It's not legally binding.

Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. - A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.

yapışmak
yarayı sarmak
yapıştırmak
tutmak
yasa gücü ile zorunlu kılmak
zorunlu bırakmak
biraraya getirmek
yasal olarak bağlamak
bağlı nota işareti
{f} sarmak
inkıbaz etmek
{f} (dar bir giysi) rahatsız etmek, fazla sıkmak
bind over veya downmali kefaletle bağl
menetmek
{f} tutturmak
bağla,v.bağla: n.bağ
{f} usandırmak
{f} donmak (beton)
{f} sargılamak
(fiil) bağlamak; ciltlemek; tutturmak, tutmak; engel olmak; usandırmak; donmak (beton), sarmak, sargılamak
{f} (bound)
bağlamak yerine tespit etmek
bağlayan şey
kenarını tutturmak ciltlemek
mecbur etmek
bound
{f} zıplaya zıplaya gitmek
bound
bağlı

Biz yakın bir dostluk ile birbirimize bağlıyız. - We are bound to each other by a close friendship.

Onun eli kolu bağlıydı. - He was bound hand and foot.

bound
{f} zıplamak
bound
{f} sıçramak
bind failed
(Bilgisayar) bağ başarısız oldu
bind over
(Kanun) mali kefaletle bağlamak
bind up wounds
(deyim) yaraları sarmak
bind with a promise to wed
söz takmak
bind with a promise to wed
sözlenmek
bind with a promise to wed
söz kesmek
bind over
göz hapsine mahk-m etmek
bind together
birarada bağla
bind up
sargı ile bağlamak
bind in boards
kurullarında bind
bind a bargain
pazarlığı bağlamak
bind together
birarada bağlamak
bound
mecbur

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

binding
(Hukuk) bağlayıcı

O yasal olarak bağlayıcı değil. - It's not legally binding.

Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. - A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.

bound
{i} fırlama
bound
{i} sınır

Bu sınırlı ekspres Sendai'ye gider. - This limited express is bound for Sendai.

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

binding
{i} bağlama
bound
{f} sınırlamak
bound
avut
bound
engellenen
bound
ciltli
bound
kısıtlamak
bound
{i} sıçrama
bound
nedeniyle
binding
(Ticaret) uyulması zorunlu
binding
vacip
binding
etkin
binding
(Kanun) ilzam edici
binding
kenar süsü
binding
kablo bağlantısı
binding
kitap kapağı
binding
bağlayarak
binding
zorunlu
binding
cari
binding
(Kimya) bağlam
binding
bağla

O yasal olarak bağlayıcı değil. - It's not legally binding.

Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. - A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.

binding
(Tekstil) biye
binding
ciltleme işi
binding
bağlanarak
binding
bağlantı
binding
yapıştırıcı
binding
(Askeri) ilişkilendirme
binding
(Askeri) tespit
binding
(Muzik) çerçeve
bindings
(Bilgisayar) bağlar
bindings
(Bilgisayar) bağlantılar
bound
limit
bound
sıçrayış
bound
sektirmek
bound
sekmek
bound
bağlanmak
bound
sınır koymak
bound
kesin

Tom kesinlikle yarışı kaybedecek. - Tom is bound to lose the race.

Onun hatanı farketmesi kesin. - He's bound to notice your mistake.

bound
had
bound
kalgımak
bound
hoplama
bound
hoplamak
bound
atlayış
bound
ciltlenmiş
double bind
(deyim) iki arada bir derede kalma
get in a bind
(deyim) çıkmaza girmek
left bind
(Bilgisayar) soldan cilt
represent and bind
temsil ve ilzam
set and bind up a broken bone
(Tıp) kırık sarmak
bound
{i} sekme
bound
düşkün
binding
ciltçilik
binding
{f} bağlan
binding
uyulması gereken
binding
{i} bağlanım
bound
{f} bağlan

Rehineler bağlandı ve ağızları kapatıldı. - The hostages were bound and gagged.

Hırsızın eli ve ayağı bağlandı. - The thief was bound hand and foot.

bound
niyetli
bound
zıplama
bound
gitmek üzere olan
bound
kafasına takmış
bound
gidici
bound
yükümlü
bound
kesin kararlı
bound
azimli
bound
sınırlarını belirlemek
bound
(for ile) gitmeye hazır
double bind
iki arada bir derede kalma yağdayı
binding
(Giyim) Biye: Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
binds
bağlanır
bound
seken
bound
bağlı kalma
financial bind
mali çıkmaz
automatic bind
(SQL) otomatik bağlama
be in a bind
başı belâda olmak
be in a bind
başı dertte olmak
be in a bind for
muhtaç olmak
be in a bind for
ihtiyacı olmak
binding
{i} kenar şeridi
binding
{f} bağ

Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. - A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.

Bu anlaşma hepimizi bağlıyor. - This agreement is binding on all of us.

binding
(Askeri) BAĞLAMA, TESPİT: Palet denilen hareketli platforma malzemenin bağlanması veya raptedilmesi
binding
{s} bağlayan
binding
{f} bağla: prep.bağlayarak
binding
cilt
binding
(Nükleer Bilimler) bağlanma
binding
ciltleme
binding
kenar süsü/kapak/ciltleme
binding
bind bağla
binding
{s} zorlayıcı
binding
bağıcı
bound
zorunlu

Er ya da geç onun olacağı zorunluydu. - It was bound to happen sooner or later.

O şekilde olması zorunluydu. - It was bound to happen that way.

bound
yola çıkmış
bound
gitmeye niyetli
bound
{s} for -e giden
bound
bağlanmış
bound
{f} sekmek, sıçramak, zıplamak, fırlamak
bound
sınırlarını belirle
bound
{f} kuşatmak
bound
bağımlı
bound
{f} bağlan: adj.kesin
bound
sıçratmak
bound
yaylan/zıpla/sınırla
bound
giden

Sendai'ye giden tren az önce gitti. - The train bound for Sendai has just left.

Tom Tokyo'ya giden bir trene bindi. - Tom boarded a train bound for Tokyo.

bound
bind bağla
bound
f., bak. bind
bound
sekip geri gelmek
bound
sıçrayarak gitmek
bound
kesin/bağlı/eğilimli
bound
sıçrayış/zıplama/sınır
bound
sınırlarını çizmek
bound
yasak bölge
bound
{s} gitmek üzere

Bindiğimiz uçak San Fransisko'ya gitmek üzereydi. - The plane we boarded was bound for San Francisco.

bound
zıplatmak
bound
{f} sınırlandır

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

bound
(Askeri) SIÇRAMA: Kara harbinde genellikle düşman ateşi altında askerler tarafından örtüden örtüye yapılan münferit hareket
bound
(Askeri) Sıçrama mesafesi, ateş sıçraması
bound
{i} sıçrayış, zıplama; geri tepme
bound
{s} bağlı, kayıtlı
double bind
(deyim) a double bind ( genellikle be in/find oneself in/put someone in...) iki şıklı(tercihli) güç bir durum
dynamic bind
(SQL) dinamik bağlama
hop bind
şerbetçiotu sapı
what a bind
allah'ın belâsı
windows sockets bind error
(Bilgisayar) windows sockets bind hatası
İngilizce - İngilizce
Any twining or climbing plant or stem, especially a hop vine; a bine
to associate an identifier with a value; to associate a variable name with the content of a storage location
To couple
A troublesome situation; a problem; a predicament or quandary
A ligature or tie for grouping notes
To connect
That which binds or ties
To put together in a cover, as of books
{v} to gird, fasten, oblige, ratify, make costive
{n} a species of hops, band, quantity of eels
{v} to become close or hard as dry clay
create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child"
stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
When a book is bound, the pages are joined together and the cover is put on. Each volume is bound in bright-coloured cloth Their business came from a few big publishers, all of whose books they bound. four immaculately bound hardbacks. + -bound -bound leather-bound stamp albums. see also binding, bound, double bind. an annoying or difficult situation
Fig
something that hinders as if with bonds form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen"
If you bind something or someone, you tie rope, string, tape, or other material around them so that they are held firmly. Bind the ends of the cord together with thread. the red tape which was used to bind the files
To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick together in a mass; as, clay binds by heat
To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels
To associate two pieces of information with one another, most often used in terms of binding a symbol (such as the name of a variable) with some descriptive information (such as a memory address, a data type, or an actual value)
See: Berkeley Internet Name Domain
Berkeley Internet Domain Name
To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, etc
under the obligation of a bond or covenant
wrap around with something so as to cover or enclose
Berkeley Internet Name Domain is an implementation of the Domain Name System protocols, including: A Domain Name System server (NameID) A Domain Name System resolver library, tools for verifying the proper operation of the DNS server The B I N D D N S Server is used on the vast majority of name serving machines on the Internet, providing a robust and stable architecture on top of which an organization's naming architecture can be built
Berkeley Internet Name Domain A DNS server implementation developed by the University of California at Berkeley
A name service available on internet networks
to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a prisoner
To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part
provide with a binding; "bind the books in leather"
a hop vine; a bine
To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds nations to each other
(a variable) To establish a binding
To bind a key is to change its binding (q v ) See section Changing Key Bindings Interactively
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed"
something that hinders as if with bonds
form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen"
Berkley Internet Name Domain A system used by the Internet for translating names of host computers into addresses See also DNS
Usually in the book arena, but not exclusively, the joining of leafs or signatures together with either wire, glue or other means
To bind a key is to change its binding (q v ) See section Changing Key Bindings
To bind a key sequence means to give it a binding (q v ) See Rebinding
v t (a variable) to establish a binding for the variable
To place under legal obligation to serve; to indenture; as, to bind an apprentice; sometimes with out; as, bound out to service
To exert a binding or restraining influence
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a software program developed to facilitate the resolution of domain names to IP Addresses on the Internet and is used by most Domain Name Servers
If you are bound by something such as a rule, agreement, or restriction, you are forced or required to act in a certain way. The Luxembourg-based satellite service is not bound by the same strict rules as the BBC The authorities will be legally bound to arrest any suspects The treaty binds them to respect their neighbour's independence. + bound bound Few of them feel bound by any enduring loyalties
Berkeley Internet Name Domain system The implementation of DNS (Domain Name System)
Berkley Internet Name Domain
an action in which the opponent's blade is forced into the diagonally opposite line
To bind a key sequence means to give it a binding (q v ) See section 28 4 5 Changing Key Bindings Interactively
fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied their victim to the chair"
Berkley Internet Name Domain, the most popular name server implementation of the Domain Name System
To bring (any one) under definite legal obligations; esp
To assign a value to a symbolic placeholder During compilation, for example, the computer assigns symbolic addresses to some variables and instructions When the program is bound, or linked, the binder replaces the symbolic addresses with real machine addresses The moment at which binding occurs is called bind time or link time
something that hinders as if with bonds form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen" make fast; tie or secure, with or as if with a rope; "The Chinese would bind the feet of their women" wrap around with something so as to cover or enclose provide with a binding; "bind the books in leather" create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child
Berkeley Internet Name Domain
bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a contract"; "I'll hold you by your promise"
Indurated clay, when much mixed with the oxide of iron
To tie; to confine by any ligature
(1) In SQL, the process by which the output from the SQL precompiler is converted to a usable structure called an access plan During this process, access paths to the data are selected and some authorization checking is performed
(v ) To link variables and instructions that have symbolic addresses to real machine addresses (after compiling)
Any twining or climbing plant or stem, esp
wrap around with something so as to cover or enclose provide with a binding; "bind the books in leather"
To protect or strengthen by a band or binding, as the edge of a carpet or garment
To cover, as with a bandage; to bandage or dress; sometimes with up; as, to bind up a wound
{f} tie, fasten; wrap, cover, bandage; restrain; firmly unite; obligate; fasten together the pages of a book and place them in a cover; stick together, cohere; restrict, be tight
cause to be constipated; "These foods tend to constipate you"
Berkeley Internet Name Daemon, a widely used implementation of DNS (Domain Name Service) See our bibliography for a useful reference See the BIND home page for more information and the latest version
If something binds people together, it makes them feel as if they are all part of the same group or have something in common. It is the memory and threat of persecution that binds them together. the social and political ties that bind the USA to Britain. a group of people bound together by shared language, culture, and beliefs
bind on equip
To become permanently associated with a player character upon being equipped
bind on equip
Describing a piece of equipment (armor, weapons, accessories) that becomes bound to a player character when equipped by them. The player may sell/trade/give it to another character so long as they have not used it. After use, the player may only sell it to an in-game vendor or discard it, destroying the item. Used mainly on quest rewards and moderate to rare drops. Compare to bind on pickup
bind on pickup
Describing an item that becomes bound to the player that loots it. The player cannot transfer it to another player; they may only sell it to an in-game vendor or discard it, destroying the item. Used mainly on quest MacGuffins and rare drops. Compare to bind on equip
bind on pickup
To become permanently associated with a player character upon being picked up
bind up
To wrap with bandages
bind-rune
Two or more rune symbols superimposed
bind oneself to
commit oneself to, obligate oneself to, undertake; attach oneself to, tie oneself to
bind over
To hold on bail for trial
bind over
To hold a person for trial on bond (bail) or in jail If the judicial official conducting a hearing finds probable cause to believe the accused committed a crime, the official will bind over the accused, normally by setting bail for the accused's appearance at trial (This is a state court procedure )
bind over
to hold for trial or presentation to the grand jury
bind over
order a defendant to be placed in custody pending the outcome of a proceedings against him or her; "The defendant was bound over for trial
bind over
To hold for trial or for further inquiry Bind over usually refers to the action in which an accused is held for trial following a preliminary hearing in a criminal case See also, cross-references 1 and 2
bind over
court order to imprison the accused until the time of his trial (Law)
bind over
A magistrate's decision in circuit court to hold a criminal defendant for trial
bind over
order a defendant to be placed in custody pending the outcome of a proceedings against him or her; "The defendant was bound over for trial"
bind over
If someone is bound over by a court or a judge, they are given an order and must do as the order says for a particular period of time. On many occasions demonstrators were bound over to keep the peace They put us in a cell, and the next day some bumbling judge bound us over This imposes a duty on courts to bind over parents when they have no control over their children
bind over
In felony cases, the transfer of a case to superior court for trial after an initial hearing to determine if the case does in fact involve a felony
bell-bind
Rutland beauty
binding
Assigning something that one will be held to

This contract is a legally binding agreement.

binding
The association of a named item with an element of a program
binding
Present participle of bind
bound
ready, prepared
bound
To be the boundary of
bound
Obliged (to)

You are not legally bound to reply.

bound
Very likely (to)

They were bound to come into conflict eventually.

bound
Simple past tense and past participle of bind

I had bound the splint with duct tape.

bound
A boundary, the border which one must cross in order to enter or leave a territory

Somewhere within these bounds you may find a buried treasure.

bound
To leap, move by jumping

The rabbit bounded down the lane.

bound
That cannot stand alone as a free word
bound
Constrained by a quantifier
bound
To surround a territory or other geographical entity

Kansas is bounded by Nebraska on the north, Missouri on the east, Oklahoma on the south and Colorado on the west.

bound
ready, able to start or go (to); moving in the direction (of)

Is that message bound for me?.

bound
A sizeable jump, great leap

The deer crossed the stream in a single bound.

double bind
A dilemma in which someone receives contradictory instructions and cannot act on either
in a bind
In a difficult situation, usually of one's own making; having a dilemma; faced with a problem or a set of problems for which there is no easy solution
bound
{s} obligated; certain; fastened, tied
bound
Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like
binding
{n} a cover, bandage, fastening, seizing on
bound
{n} limit, mark, restraint, end
bound
{a} pass. of to bind
bound
{v} to limit, end, spring, fly back, rebound
bound
{a} destined, going to
double bind
A situation in which a person must choose between equally unsatisfactory alternatives; a punishing and inescapable dilemma
double bind
A psychological impasse created when contradictory demands are made of an individual, such as a child or an employee, so that no matter which directive is followed, the response will be construed as incorrect
Bound
binded
binding
hindering freedom of movement; "tight garments are uncomfortably binding"
binding
{s} cementing
binding
Most programming languages, rather than executing arithmetic operators in simple left to right order, conform to the traditional conventions of ordinary algebra, which dictate that, except where parenthesis indicate otherwise, exponentiation is done before multiplication, multiplication before addition, and addition before comparison One says that exponentiation is "more tightly binding" than multiplication, multiplication is more tightly binding than addition, and so on The sense of the word here is that the operator binds together its operands into a single entity An operand which falls between two different operators is "bound" by the more tightly binding operator An operator that is more tightly binding than another is also said to have higher precedence
binding
A binding promise, agreement, or decision must be obeyed or carried out. proposals for a legally binding commitment on nations to stabilise emissions of carbon dioxide The panel's decisions are secret and not binding on the government
binding
A message is linked with a corresponding operation or version of an operation Linkage may be determined either statically or dynamically (Run-time binding is necessary when there are argument-based guard conditions ) Binding failures cannot occur in correct programs
binding
The process of fastening printed pages into a book Usually includes collating, scoring, folding, stitching or gluing, and trimming
binding
Various methods of securing folded sections together and or fastening them to a cover, to form single copies of a book
binding
Binding is a strip of material that you put round the edge of a piece of cloth or other object in order to protect or decorate it. the Regency mahogany dining table with satinwood binding
binding
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
binding
The transoms, knees, beams, keelson, and other chief timbers used for connecting and strengthening the parts of a vessel
binding
The binding of a book is its cover. Its books are noted for the quality of their paper and bindings
binding
A strip of fabric which is folded over the edge of a quilt The binding encloses the raw edges of the quilt top, back and batting and is the finishing step in completing a quilt Bindings can be cut on the straight of grain of the fabric or on the bias if the binding is to cover edges which are curved
binding
Securing sheets together to form a book/booklet or form
binding
The association of an identifier with a value
binding
The act or process of one who, or that which, binds
binding
The process of fastening loose sheets of paper together
binding
The process by which a molecule (or °ligand) becomes bound, that is, confined in position (and often orientation) with respect to a °receptor Confinement occurs because structural features of the receptor create a °potential well for the ligand; °van der Waals and electrostatic interactions commonly contribute
binding
An item (usually rope, tape, or string) used to hold two or more things together
binding
strip sewn over or along an edge for reinforcement or decoration
binding
strip sewn over or along an edge for reinforcement or decoration the capacity to attract and hold something causing constipation hindering freedom of movement; "tight garments are uncomfortably binding"
binding
The sewing and covering of a book When the leaves of a codex had been written and illuminated, they were assembled into gatherings and sewn together Generally they were sewn onto supports (cords) The lose ends of the cords were then attached to boards
binding
{s} obligatory, compulsory; that binds, executed with proper legal authority; constipating, causing constipation
binding
The association of a variable name with a storage locations content
binding
  In computer, communications, and automatic data processing systems, assigning a value or referent to an identifier   Note:   Examples of binding include assigning a value to a parameter, assigning an absolute address to a virtual or relative address, and assigning a device identifier to a symbolic address or label
binding
The method and materials used to hold the parts of a book together The names of the exposed parts of a typical book binding are: Head Tail Fore edge Covers Spine Endpaper See: Bound Perfect bound
binding
That binds; obligatory
binding
Anything that binds; a bandage; the cover of a book, or the cover with the sewing, etc
binding
[Budd] Usually the specific receiver for any given message will not be known until run time, so the determination of which method to invoke cannot be made until then Thus we say that there is late binding between the message and the method used to respond to the message
binding
something that secures the edge of cloth from raveling
binding
In IDL, the relationship between an IDL construct and the corresponding construct in a programming language In the Naming Service, the relationship between a name and an object In networking, binding is the establishment of a logical connection between communicating entities
binding
executed with proper legal authority; "a binding contract"
binding
The binding of periodical and books is fundamental to the maintenance of print collections, but expenditures for binding do not add to the content of the collection The majority of the large research libraries charge their binding expenditures to the materials budget Others do not Since 1997/98, the percentage of the total materials budget used for binding has been tracked Binding expenditures will be an interesting category to track in the future as publications are increasing in electronic format Other archiving methods and expenditures will emerge The averages on the spreadsheets for this category represent only the average amount of the expenditures for those that do charge these fees to the materials budget, not the average of the entire group
binding
the capacity to attract and hold something
binding
the act of applying a bandage
binding
The spine of a book where the pages are held together
binding
In ActiveX and OLE, a term for the act of connecting a component (server object) to a controller (OLE client)
binding
What holds a book together A trade binding is usually sewn and glued A library binding is more durable, with cloth reinforcement and often a different sewing method Paperbacks are usually bound with glue only
binding
The way in which Microsoft Visual Basic code uses Automation to access objects in another application See also Automation; static binding; dynamic binding
binding
{i} front and back covering of a book; fastening, connecting; link between a communications protocol and a network adapter (Computers); fastenings on a ski to secure the boot (Sports); strip sewn along or over an edge as reinforcement or decoration; bandaging, act of applying a bandage
binding
The process of fastening loose sheets of paper together Bleed - An image or printed color that runs off the edge of the paper Bleeding increases the amount of paper needed, which may increase the production cost of the job Bleeds are created by trimming the page to size after the printing is completed Burn - Exposing photosensitive media to light, as in burning a plate in offset printing or making a dylux
binding
n an association between a name and that which the name denotes {"A lexical binding is a lexical association between a name and its value "}
binding
The process if affixing pages together in a single bound book
binding
Binding is a piece of rope, cloth, tape, or other material that you wrap around something so that it can be gripped firmly or held in place. see also bind. a binding contract/promise/agreement etc a promise, agreement etc that must be obeyed
binding
The fastening of the assembled sheets or signatures along an edge of a publication
binding
A finishing on a seam or hem of a garment
binding
A key sequence gets its meaning in Emacs by having a binding, which is a command (q v ), a Lisp function that is run when the user types that sequence See section Keys and Commands Customization often involves rebinding a character to a different command function The bindings of all key sequences are recorded in the keymaps (q v ) See section Keymaps
binding
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding" strip sewn over or along an edge for reinforcement or decoration the capacity to attract and hold something causing constipation hindering freedom of movement; "tight garments are uncomfortably binding" executed with proper legal authority; "a binding contract
binding
A key gets its meaning in Emacs by having a binding which is a command (q v ), a Lisp function that is run when the key is typed See section Keys and Commands Customization often involves rebinding a character to a different command function The bindings of all keys are recorded in the keymaps (q v ) See section Keymaps
binding
executed with proper legal authority; "a binding contract
binding
causing constipation
binding
the finishing edge put on the outside of a quilt, enclosed the three raw edges formed by the backing, batting and top It should be doubled and may be cut from the crosswise grain of the fabric for straight edged quilts Curved edge quilts require bias binding Basic Binding instructions
bindings
These are the little guys that strap your feet to your board You gotta have these if you are wanting to get up to the mountain There are also newer types of these bindigns called "click ins"
bindings
Mechanisms that fasten your feet to the board Built to accommodate soft or hard boots
bindings
The cover of an illuminated book, made from embossed, tooled or stamped leather, cloth or other material
bindings
plural of binding
bindings
The associatons of network drivers and hardware or you can also describe bindings as a chain of drivers that are linked to a given service The order of these bindings determines the order in which the computer will search for information via the bindings that are specified
bindings
The boots of a wakeboard that are mounted onto the board Return to top
bindings
They are the "boots" of a wakeboard mounted onto the board
bindings
The rubber/foam boots that are attached the board to hold the board to the riders feet
binds
third-person singular of bind
binds
plural of bind
bound
(usually followed by `to') governed by fate; "bound to happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is destined to be famous"
bound
refers to materials which have a hard cover, usually several issues of a magazine or journal which are joined together under one cover
bound
place limits on (extent or access); "restrict the use of this parking lot"; "limit the time you can spend with your friends"
bound
limit
bound
Ready to start or go (to); moving in the direction (of)
bound
Constipated; costive
bound
form the boundary of; be contiguous to
bound
headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York"
bound
A limit on a particular variable (column) or on a row of the constraint matrix The value of the variable or row must stay between the upper and lower bounds
bound
Ready or intending to go; on the way toward; going; with to or for, or with an adverb of motion; as, a ship is bound to Cadiz, or for Cadiz
bound
form the boundary of; be contiguous to confined by bonds; "bound and gagged hostages"
bound
move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you jump over the fence?"
bound
the past tense and past participle of bind
bound
a line determining the limits of an area
bound
Constrained by something, or constrained to something
bound
The limits of a table or array The BOUND directive determines if compiled code will allow bounds to be exceeded
bound
covered or wrapped with a bandage; "the bandaged wound on the back of his head"; "an injury bound in fresh gauze"
bound
confined by bonds; "bound and gagged hostages"
bound
To cause to rebound; to throw so that it will rebound; as, to bound a ball on the floor
bound
Rebound; as, the bound of a ball
bound
a value which is known to be greater or smaller than a given set of values
bound
To name the boundaries of; as, to bound France
bound
secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes"
bound
the line or plane indicating the limit or extent of something
bound
confined in the bowels; "he is bound in the belly"
bound
A book with a cover of any type, or a periodical that has a cover other than its published wraps
bound
Spring from one foot to the other
bound
To surround a territory
bound
To move by jumping
bound
(~ name) Having a binding that associates the name with a value
bound
A term referring to pages, sheets or issues of periodicals which have been covered by a binding, usually hardback, to create a single Volume This process is used in libraries to preserve items for long term use
bound
bound by an oath; "a bound official"
bound
Volumes which are sewn or otherwise fastened into stiff covers Books are bound volumes; the separate issues of a periodical will be bound together once an entire volume is published
bound
held with another element, substance or material in chemical or physical union
bound
The external or limiting line, either real or imaginary, of any object or space; that which limits or restrains, or within which something is limited or restrained; limit; confine; extent; boundary
bound
held with another element, substance or material in chemical or physical union headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York"
bound
A document or group of pages that is taped and document glued, such as a book
bound
a light springing movement upwards or forwards
bound
the upper or lower limit in a permitted range of values
bound
To limit; to terminate; to fix the furthest point of extension of; said of natural or of moral objects; to lie along, or form, a boundary of; to inclose; to circumscribe; to restrain; to confine
bound
adj , v t 1 adj having an associated denotation in a binding {"The variables named by a let are bound within its body "} See unbound 2 adj having a local binding which shadows_2 another {"The variable *print-escape* is bound while in the princ function "} 3 v t the past tense of bind
bound
A variable that has been assigned a value in the binding process
bound
PERIODICAL - Several issues of a journal or magazine that are fastened together between hard covers so that they resemble a book
bound
A book in which the gatherings are sewn onto horizontal cords, the free ends of which are then drawn through holes in the board and firmly attached so that leaves and binding become a structural entity
Türkçe - İngilizce

bind teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

windows sockets bind hatası
(Bilgisayar) windows sockets bind error
bind