yield

listen to the pronunciation of yield
İngilizce - Türkçe
{f} ürün vermek
teslim olmak

Teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederdim. - I would rather die than yield.

{i} verim

Yeni üretim süreci, yüksek verim elde eder. - The new production process achieves a high yield.

Kötü hava verimi etkileyecek. - The bad weather will affect the yield.

{i} getiri

Yatırımda % 6 getiri garanti ediliyor. - A 6% yield is guaranteed on the investment.

{f} sağlamak
(İnşaat) akma sınırı
{i} kazanç

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

{f} yol vermek
dayanamayıp baş eğmek
verimlilik
(Ticaret) kar

Günaha karşı boyun eğmemelisin. - You must not yield to temptation.

O sonunda karısının isteğine boyun eğdi ve bir ev satın aldı. - He finally yielded to the request of his wife and bought a house.

teslim bayrağı çekmek
belvermek
kar getirmek
ram olmak
(Arılık) bal ürünü
işsiz
(Çevre) tazmin
geri çekilmek
(Denizbilim) hasat
(İnşaat,Teknik) akma
(Ticaret) hasıla
kazanç getirmek
tükenme
çökmek
eğilmek
(kâr) getirmek
ürün/meyve vermek
kırılmak
ürün

Bu topraklar az ürün verir. - These lands yield little.

bel vermek
gelir
baş eğmek
(ürün, vergi, sonuç) vermek; (kâr, kazanç) getirmek
hâsılat, gelir
to (başkasına) vermek, bırakmak
ürün, mahsul; verim
(bir şeyin doğru olduğunu) kabul etmek
{f} karşı koyamamak
kırılma
{f} eğilmek (tahta vb)
{f} uyum sağlamak
ödemek
(ürün/vergi/sonuç) vermek; (kâr/kazanç) getirmek: That tree always yielded a lot of fruit. O ağaç hep çok meyve verirdi. This new levy
yenilme
{f} yerini bırakmak
pes etme
atom bombasının kiloton ile belirtilen patlama kuvveti
{f} kazanç sağla
kabul etmek
{i} sünme
teslim etmek
rekolte/hasılat
{i} esneme
{f} 1. (ürün/vergi/sonuç) vermek; (kâr/kazanç) getirmek: That tree always yielded a lot of fruit. O ağaç hep çok meyve verirdi. This new levy
{f} açığa vurmak
(Askeri) Bak "nuclear yields"
verme
mahsul vermek
{f} vermek
{f} esnemek
yol ver
debi
meyve vermek
getirmek
miktar
boyun eğmek

Onların ricasına boyun eğmek zorunda kaldık. - We had to yield to their request.

yield strength
(Nükleer Bilimler) akma mukavemeti
yield to
bırakmak
yield a profit
kar bırakmak
yield a profit
kar getirmek
yield fruit
meyve vermek
yield income
irat getirmek
yield interest
faiz getirmek
yield load
(Çevre) çökme yükü
yield loss
(Tarım) ürün kaybı
yield of lime
kireç randımanı
yield point
(Mekanik) akma dayanımı
yield point
(Gıda,Teknik) akma sınırı
yield profit
getirisi olmak
yield profit
kar doğurmak
yield ratio
(Ticaret) getiri oranı
yield ratio
(Ticaret) verim oranı
yield results
sonuç vermek
yield return
getirisi olmak
yield strain
akma uzaması
yield strength
(İnşaat,Teknik) akma dayanımı
yield stress
(Gıda) akma sınırı
yield stress
(Gıda) akma gerilimi
yield to call
(Ticaret) tahvil getirisi
yield to flesh
nefsine uymak
yield as net profit
net kar olarak öde
yield point
koyuverim sınırı
yield as net profit
net kar olarak öde(mek)
yield compression
gelir daralması
yield ground
verim zemin
yield management
verim yönetimi
yield of
verimi
yield of sugar
şeker randimani
yield per hectare
hektar verimi, hektar randimani
yield point elongation
akma sınırı uzaması
yield pressure
Karşı koyma basıncı
yield sign
verim işareti
yield spread
Getiri Farkı : benzer vergi ve benzer yükümlülüklere sahip finansal araçların getirileri arasındaki fark
yield strain
akma uzaması, akma gerinimi
yield strength
akma mukavemeti, akma dayanci
yield stress
Esneme gerililimi
yield submission
verim teslim
yield to maturity
vadeye kadar olan verim
yield to maturity
vadeye kadar getiri
yield to maturity
net hasılat
yield to maturity
vadeye kadarki verim haddi
yield a secret
sırrı açığa vurmak
yield equation
verme (pes etme) denklemi
yield equation
yenilme denklemi
yield improvement plan
(Ticaret) kazanç geliştirme planı
yield point
yenilme sınırı
yield point
kopma noktası
yield point
(Nükleer Bilimler) akma noktası
yield point
esneme sınırı
yield point
verme noktası
yield point
yenilme noktası
yield precedence to
öncelik tanımak
yield the right of way
geçiş önceliği vermek
yield the right of way
yol vermek
yield the right of way
(trafikte) yol vermek
yield to despair
çaresizliğe boyun eğmek
yield to none
kimseden geri kalmamak
yield to temptation
şeytana uymak
yield up
teslim etmek
yield up
açığa vurmak
yield up the ghost
ölmek
yield up the ghost
ruhunu teslim etmek
average yield
(Ticaret) geliri
dividend yield
(Ticaret) temettü verimi
dividend yield
(Ticaret) temettü getirişi
effective yield
(Ticaret) etkin getiri
effective yield
(Ticaret) gerçek verim
fail to obey yield sign
geçiş önceliğine uymamak
failure to yield right of way
geçiş önceliğine uymamak
fission yield
fisyon ürünü
gross yield
(Ticaret) brüt getıri
interest yield
(Ticaret) faiz geliri
interest yield
faiz getirisi
milk yield
(Gıda) süt üretimi
poor yield
(Ticaret) düşük verim
provide yield
getirisi olmak
quantum yield
(Kimya) kuantum verimi
quantum yield
(Fizik) nicem verimi
redemption yield
(Ticaret) itfa getirişi
sediment yield
(Askeri) içeriği
specific yield
özgül randıman
sustainable yield
(Denizbilim) sürdürülebilir ürün
yield curve
(Ticaret) getiri eğrisi
yield point
esneklik sınırı
yielding
gevşek
yielding
süner
yielding
akma
yielding
metanetsiz
yielding
teslim
colour yield
renk verimi
diminishing yield
azalan verim
dividend yield
temettü getirisi
dye yield
boya verimi
earnings yield
kazanç getirisi
earnings yield
kazanç verimi
gross yield
brüt getiri
milk yield
süt verimi
net yield
net verim
net yield
net getiri
stock yield
hisse senedi getirisi
yielding
{f} kar sağla
yielding
kağşar
yielding
zayıf
yielding
{i} kar
avarage yield
ortalama gelir
average yield
ortalama verim
bond equivalent yield
tahvil eşit verim
corn yield
mısır verimi
current yield
cari getiri, cari verim, cari hâsıla
elastic yield
esnek sünme, esneme sunuşu
fission yield
fisyon verimi, bölünüm verimi
flat yield
düz getiri, düz verim
give in to temptation/yield to temptation
şeytana uymak
high yield
yüksek verim
high yield bond
yüksek verim bond
loan yield
Kredi getirisi
low yield
düşük verim
maximum sustainable yield
(Çevre) En yüksek sürdürülebilir verim
negative yield
negatif sonuçlara yol
nominal yield
nominal getiri, nominal verim
redemption yield
itfa getirisi, itfa verimi
stock yield
hisse senedi getirisi, hisse senedi verimi
tensile yield strength
gerilme akma mukavemeti
yield of
verimlik
yield strength
verim gücü
yielding
kar elde ederek
actual interest yield
(Ticaret) reel faiz kazancı
actual interest yield
(Ticaret) reel faiz getirisi
amount of yield
yenilme niceliği
amount of yield
verim niceliği
amount of yield
randıman miktarı
annual yield
yıllık verim
annual yield
senelik randıman
annual yield
(Ticaret) yıllık getiri
bond yield
(Ticaret) tahvil verim haddi
bond yield
(Ticaret) tahvilden elde edilen gelir
bond yield
(Ticaret) tahvil faizi ve verim oranı
bond yield
(Ticaret) tahvil getirişi
chain fission yield
(Nükleer Bilimler) zincirleme fisyon ürünü
chemical, biological, radiological, nuclear and high yield explosives
(Askeri) kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve gelişmiş patlayıcı silahlar
cumulative fission yield
(Nükleer Bilimler) birikmiş fisyon verimi
direct fission yield
(Nükleer Bilimler) doğrudan fisyon verimi
discount yield
(Ticaret) ıskonto getirişi
economic yield
(Ticaret) ekonomik verim
elongation at yield
akma sınırındaki uzama
energy yield
(Çevre) enerji salınımı
equilibrium yield; ye
(Denizbilim) denge ürünü
expected yield
(Ticaret) beklenen verim
fission to yield ratio
(Askeri) PARÇALANMA KUDRETİ ORANI: Nükleer parçalanmadan meydana gelen kudretin toplam kudrete oranı; çok defa yüzde olarak ifade edilir
İngilizce - İngilizce
To give as required; to surrender, relinquish or capitulate

They refuse to yield to the enemy.

To give way; to succumb to a force

He turned the handle as he spoke, but the door did not yield. We threw ourselves against it. With a crash it burst open, and we almost fell headlong into the room.

To pay, give in payment; repay, recompense; reward; requite

The good mother holds me still a child! Good mother is bad mother unto me! A worse were better; yet no worse would I. Heaven yield her for it! ― Gareth and Lynette, Tennyson.

To produce as return, as from an investment

Historically, that security yields a high return.

Payment; tribute
To give way; to allow another to pass first

Yield the right of way to pedestrians.

To produce as a result

Completing the mathematics correctly yields a result of five.

The current return as a percentage of the price of a stock or bond
A product; the quantity of something produced

Zucchini plants always seem to produce a high yield of fruit.

An investor’s percentage return on securities investments
If you yield something that you have control of or responsibility for, you allow someone else to have control or responsibility for it. He may yield control = surrender
If something yields a result or piece of information, it produces it. This research has been in progress since 1961 and has yielded a great number of positive results. the amount of profits, crops etc that something produces
If an area of land yields a particular amount of a crop, this is the amount that is produced. You can also say that a number of animals yield a particular amount of meat. Last year 400,000 acres of land yielded a crop worth $1.75 billion. = produce
A measure of the annual return on an investment
{v} to afford, produce, give up, surrender
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
consent reluctantly
To give place, as inferior in rank or excellence; as, they will yield to us in nothing
be fatally overwhelmed
Yield is the return, or profit, on an investment Yield refers to the interest gained on a bond or the rate of return on an investment, such as dividends paid on a mutual fund Yield does not include capital gains
Current income (interest or dividends) paid by a fund, expressed as a percentage of the investment's price
The annual rate of return on an investment, as paid in dividends or interest It is expressed as a percentage, generally obtained by dividing the current market price for a stock or bond into the annual dividend or interest payment As the price of a stock or bond declines, its yield rises So a stock selling for $20 a share with an annual dividend of $1 a share yields an investor 5% But if the same stock falls to $10 a share, its $1 annual dividend yields 10% See "When Yield Goes Up, Price Goes Down " BACK TO TOP
A measure of net income (dividends and interest) earned by the securities in a mutual fund's portfolio less fund expenses during a specified period Also, the percentage rate of return paid on a stock in the form of dividends, or the rate of interest paid on a bond or note
give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate renders some revenue for the family"
the dividend amount expressed as a percentage of the price of a stock
To comply with; to assent; as, I yielded to his request
move in order to make room for someone for something; "The park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the crowd"
To give up, as something that is claimed or demanded; to make over to one who has a claim or right; to resign; to surrender; to relinquish; as a city, an opinion, etc
To give a reward to; to bless
Expressed as a percentage, the rate of return paid on a share of stock in the form of a cash dividend Yield is computed by dividing the annual dividend by the current price of the security
(Ticaret) The measurement, also known as return, of the output (such as production units or a dividend) as a percentage of the input (raw material or price paid for a stock or bond)
If a tax or investment yields an amount of money or profit, this money or profit is obtained from it. It yielded a profit of at least $36 million
bring about; "His two singles gave the team the victory"
give in, as to influence or pressure
In general, a return on an investor's capital investment For bonds, the coupon rate of interest divided by the purchase price, called current yield Also, the rate of return on a bond, taking into account the total of annual interest payments, the purchase price, the redemption value, and the amount of time remaining until maturity
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
The rate of return on an investment, generally expressed as a percentage of the current price
The Yield is the effective rate of return earned on a security expressed as a percentage TRACE will disseminate the lower of Yield to Call (retirement of the bond at a date prior to maturity) or Yield to Maturity For certain variable-rate securities, no yield will be displayed
{i} crop, harvest, return, produce; income, profit
be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble"; "Our meeting afforded much interesting information"
To admit to be true; to concede; to allow
A yield is the amount of money or profit produced by an investment. The high yields available on the dividend shares made them attractive to private investors. the yield on a bank's investments
an amount of a product consent reluctantly cease opposition; stop fighting bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
If a moving person or a vehicle yields, they slow down or stop in order to allow other people or vehicles to pass in front of them. When entering a trail or starting a descent, yield to other skiers. examples of common signs like No Smoking or Yield
Also known as return The dividends or interest paid by a company expressed as a percentage of the current price A stock with a current market value of $40 a share paying dividends at the rate of $3 20 is said to return 8% ($3 20÷$40 00) The current yield on a bond is figured the same way
General term for the percentage return on an investment
In real estate it is the effective amount income from an investment It is expressed as a percentage of the initial amount of the investment
be willing to concede; "I grant you this much"
give over; surrender or relinquish to the physical control of another
The percentage rate of return paid on a stock in the form of dividends, or the effective rate of interest paid on a bond or note
~ The annual percentage rate of return earned on a security Yield is a function of a security's purchase price and coupon interest rate
Amount yielded; product; applied especially to products resulting from growth or cultivation
If you yield to someone or something, you stop resisting them. Will she yield to growing pressure for her to retire? If the government does not yield, it should face sufficient military force to ensure its certain and swift defeat. = give in
To give up the contest; to submit; to surrender; to succumb
{f} produce, supply, bear (profit, harvest, fruit, etc.); give; relinquish; surrender; comply; withdraw
The return on an investment or the amount of profit, stated as a percentage of the amount invested; the rate of return In real estate, yield refers to the effective annual amount of income that is being accrued on an investment The yield on income property is the ratio of the annual net income from the property to the cost or market value of the property The yield, or profit, to a lender is the spread or differential between the cost of acquiring the funds lent and the interest rate charged
To permit; to grant; as, to yield passage
A yield is the amount of food produced on an area of land or by a number of animals. Polluted water lessens crop yields
an amount of a product
percentage rate of return paid on a stock in the form of dividends, or the effective rate of interest paid on a bond or note back to top
If something yields, it breaks or moves position because force or pressure has been put on it. The door yielded easily when he pushed it
the quantity of something (as a commodity) that is created (usually within a given period of time); "production was up in the second quarter"
the dividend, or interest rate, on an investment expressed as a percentage of the price
Is the annual return on an investment, from dividends or interest, explained as a percentage of the current price
cease opposition; stop fighting
To give in return for labor expended; to produce, as payment or interest on what is expended or invested; to pay; as, money at interest yields six or seven per cent
The net present rate of return on an investment For a bond the current yield is the coupon rate of interest divided by the purchase price A yield is inversely related to the price of a bond, such that as the price of the bond goes up, its yield declines
production of a certain amount
The rate of earnings from an investment
To give way; to cease opposition; to be no longer a hindrance or an obstacle; as, men readily yield to the current of opinion, or to customs; the door yielded
yield curve
The relation between the interest rate (or cost of borrowing) and the time to maturity of the debt for a given borrower in a given currency
yield stress
A critical value of shear stress, below which a plastic or viscoplastic material behaves like a solid; above this value, a plastic material deforms and a viscoplastic material flows
yield stresses
plural form of yield stress
yield the ghost
To give up the ghost

and often did I strive / To yield the ghost: but still the envious flood / Stopped in my soul, and would not let it forth.

yield to maturity
The internal rate of return on a bond held to maturity, assuming scheduled payment of principal and interest
yield to maturity
A calculation of yield on a bond that takes into account the capital gain or loss on a discount bond or capital loss on a premium bond. In the case of a discount bond, the yield-to-maturity, YTM, is higher than the current yield, or the coupon yield. The reverse is true for a premium bond with YTM lower than both current yield and coupon yield
yield up
To disclose something hidden

Finally, after many years of investigation, the pyramid has yielded up it's most recondite secrets.

yield up
To give something against one's will

The soldiers obliged us to yield up all our money.

yield up the ghost
For a person, to die

Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.

yield sign
In road transport, a yield (Canada, Ireland, and the United States) or give way (United Kingdom and many Commonwealth countries) traffic sign indicates that a driver of a vehicle must slow down and prepare to stop if necessary (usually while merging into traffic on another road) but does not need to stop if there is no reason to. A driver who has actually stopped in this situation is said to have yielded the right-of-way to through traffic on the main road. In contrast, a stop sign always requires a full stop. The first yield sign was installed in Tulsa, Oklahoma and was invented by Tulsan Clinton Riggs
yield a secret
{f} reveal a secret, tell a secret, disclose a secret
yield benefits
bring in something useful
yield ground
concede territory, give up territory
yield strength
The stress at which a material exhibits a specified limiting permanent set Determined by a measurable value of plastic yielding of the material, above which the material is considered to be damaged and below which the damaging effects are considered to be negligible
yield strength
The stress at which a material exhibits a specified limiting deviation from the proportionality of stress to strain (The deviation is expressed in terms of strain such as 0 2 percent for the Offset Method or 0 5 percent for the Total Extension Under Load Method )
yield strength
Indication of maximum stress that can be developed in a material without causing plastic deformation It is the stress at which a material exhibits a specified permanent deformation and is a practical approximation of elastic limit Offset yield strength is determined from a stress-strain diagram It is the stress corresponding to the intersection of the stress-strain curve, and a line parallel to its straight line portion offset by a specified strain Offset for metals is usually specified as 0 2%, i e , the intersection of the offset line and the 0-stress axis is at 0 2% strain Offset for plastics is usually 2%
yield strength
the stress at which steel exhibits a significant amount of plastic deformation; generally taken at 0 2%e Generally, it is a measure of the stress at which a steel sample (coupon) will begin to permanently deform under a tensile stress
yield strength
The minimum stress at which a material will start to physically deform without further increase in load or which produces a permanent strain This is known as the elastic limit of the material
yield strength
the stress at which a steel specimen exhibits permanent deformation
yield strength
Measures the resistance of material to plastic deformation When a fastener is stretched, yield strength is the point where the fastener will not return to its original length following testing It is measured in terms of pounds per square inch (psi) or megapascals (MPa) Yield strength is often determined by the offset method illustrated to the left
yield strength
stress at which a material exhibits a specific deviation (usually 0.2%) from the standard proportion between stress and strain (Mechanics)
yield strength
The stress at which a material exhibits a specified permanent set The offset used for aluminum and its alloys is 0 2 percent of gauge length For aluminum alloys the yield strengths in tension and compression are approximately equal
yield strength
the minimum stress required to create permanent deformation in a metal
yield strength
A measurement that describes the force a metal product bears at a pre-defined % of deviation in dimensional proportions The specified deviation for titanium is usually at 2(two) %
yield strength
Stress in psi at which a specimen assumes a specified limited permanent set
yield strength
Maximum stress that can be applied without permanent deformation of material
yield strength
the stress level above which the pipe will yield/bend/stretch
yield strength
The stress at which a material exhibits a specified deviation from proportionality of stress and strain An offset of 0 2% is used for many metals including steels
yield strength
The minimum stress at which a material will start to physically deform
yield strength
It is the stress which induces a specified permanent set This is useful for materials which have no well defined yield point The offset method is generally used to determine yield stress
yield strength
Strength at a point at which the strain begins to increase very rapidly without a corresponding increase in stress
yield strength
The stress at which a material exhibits a specified deviation from a linear proportionality between load and elongation In the tension test, the load associated with an offset of 0 2% from linearity is used for many metals to calculate the yield strength
yield strength
Amount of stress necessary to cause plastic deformation
yield strength
The load per unit area that a material can withstand before permanent deformation (nonelastic) occurs It is conventionally determined by a 2% offset from the modulus slope on a stress/strain diagram Units are in psi and referenced to 2% offset in most literature
yield strength
The stress beyond which stainless steel undergoes important permanent flow commonly specified as that stress producing a 0 2% offset from the linear portion of the stress-strain curve
yield strength
The stress at which a material ceases to deform in a fully elastic manner
yield stress
when a steel exhibits the first measurable permanent plastic deformation Young's Modulus is the slope of the elastic portion of the stress strain curve in the region of linear elastic behaviour (symbolized by E)
yield stress
The stress at which the strain ceases to be directly proportional to the stress The stress by which steel is identified such as A-36 indicated 36,000 psi yield
yield stress
(Yield Point) the minimum load required to permanently deform a plastic material
yield stress
(or Yield Strength): Engineering Stress required to produce a small specified amount of plastic deformation The usual definition of this property is the "offset yield strength" determined by the stress corresponding to the intersection of the stress-strain curve and a line parallel to the elastic part of the curve offset by a specified strain, typically 0 2% API5L presently specifies instead a total strain of 0 5%, corresponding to the point on the stress-strain curve with an elongation of 0 5%
yield stress
For some fluids, the shear rate (flow) remains at zero until a threshold shear stress is reached, termed the yield stress Beyond the yield stress flow begins For additional definitions and explanations, more complete dictionaries are available See
yield the breath
die, pass away
yield to fate
submit to destiny
yield up
Give up possession, especially by the tenant at the end of a lease
yield up
surrender, as a result of pressure or force
normalized yield
(for an m-step process) the mth root of the rolled throughput yield
par yield
The yield for which the price of a bond is equal to its nominal value (par value). Chapter 7 Section 4
sustained yield
The continuing yield of a biological resource by controlled periodic harvesting
sustained yield
The quantity of a resource harvested in this manner
yielded
Simple past tense and past participle of yield
yielder
Someone or something that yields, or gives way
yielder
Someone or something that yields a crop or other product
yielding
a concession
yielding
docile, or inclined to give way to pressure
yielding
Present participle of yield
yielding
compliant
yielder
{n} one who yields, one who gives up
low yield
(adj.) producing little; giving a low return: "low-yield investment"
low yield
(noun) (of a nuclear weapon) having a relatively low explosive force
maximum sustainable yield
(Çevre) The size of a natural population at which it produces a maximum rate of increase, typically at half the carrying capacity
maximum sustainable yield
(Çevre) [MASS NOUN] (especially in forestry and fisheries) the maximum level at which a natural resource can be routinely exploited without long-term depletion
Yielded
yold
Yielded
yolden
actual yield
The amount of substance in % obtained from a chemical reaction
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular API or intermediate
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular drug product [From §210 3(b)(18)]
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular drug product
annual real yield to maturity
index used to estimate whether or not it is worthwhile to invest in a company or firm via the taking into account of the affects of changes in the index
annual yield
yearly return, yearly proceeds, yield obtained in one year
annual yield to maturity
annual interest on the turnover on a bond (method for calculating the profitability of investment in a bond)
basic yield
rate of interest or dividends that an investment yields
bond yield
the internal rate of return to holding a bond, depending therefore on (i) the market price of acquiring the bond, (ii) its nominal value and the delay until its redemption, and (iii) its coupon payment and the number and timing of the coupon payments to be received before redemption
bond yield
Total annual interest divided by total cost
bond yield
Stated simply, the yield on a bond is the interest you actually earn on your investment If you buy a new issue, your yield is the same as the interest rate, but if you buy on the secondary market, your yield may be higher or lower When the yield of a bond goes up, its price has fallen Conversely, if a bond's yield falls, its market value has risen See "When Yield Goes Up, Price Goes Down " BACK TO TOP
dollar yield
proceeds from the dollar
gross yield
total rate of profit yielded by an investment
high yield
Securities rated below investment grade (see definition below) are typically referred to High Yield bonds or "junk bonds" These securities carry a high degree of risk and are considered speculative investments by the major credit rating agencies
high yield
A high-risk, non-investment-grade bond with a low credit rating, usually BB or lower; as a consequence, it usually has a high yield
high yield
In the context of hedge funds, a style of management that focuses on low rated fixed income securities
high yield
high return, good profit
low yield
low profit on an investment
minus yield
financial loss on an investment
negative yield
loss, lack of proceeds, negative return
positive yield
return which is more than zero
real yield
real return, actual yield
refuses to yield
won't give in, won't give up
sustained yield
{i} continuous supply of a natural resource; quantity of a natural resource acquired by scheduled harvesting
wrapped in yield
rate of profit that is included in the cost of an investment
yielded
past of yield
yielder
One who yields
yielding
Parrington lacking stiffness and giving way to pressure; "a deep yielding layer of foam rubber"
yielding
tending to give in or surrender or agree; "too yielding to make a stand against any encroachments"- V I Parrington
yielding
{s} submissive; disciplined; compliant; giving up, forgoing; producing
yielding
a verbal act of admitting defeat
yielding
inclined to yield to argument or influence or control; "a timid yielding person
yielding
A yielding surface or object is quite soft and will move or bend rather than staying stiff if you put pressure on it. the yielding ground. the soft yielding cushions
yielding
Inclined to give way, or comply; flexible; compliant; accommodating; as, a yielding temper
yielding
lacking stiffness and giving way to pressure; "a deep yielding layer of foam rubber"
yielding
the act of conceding or yielding
yielding
tending to give in or surrender or agree; "too yielding to make a stand against any encroachments"- V
yielding
happy to comply
yielding
Parrington lacking stiffness and giving way to pressure; "a deep yielding layer of foam rubber" inclined to yield to argument or influence or control; "a timid yielding person
yielding
inclined to yield to argument or influence or control; "a timid yielding person"
yielding
jan
yields
Either a measure of output or an act of permitting another to get past
yields
third-person singular of yield
yield