yazma

listen to the pronunciation of yazma
Türkçe - İngilizce
writing; manuscript; hand-painted kerchief; handwritten; hand-painted
writing, act of writing
handwritten, written by hand
hand-painted or hand-printed (cloth)
write down

I want each of you to take out a piece of paper and write down what happened. - Her birinizin bir parça kağıt çıkarmasını ve ne olduğunu yazmasını istiyorum.

Lovers who are truly in love do not write down their happiness. - Gerçekten aşık olan sevgililer mutluluklarını yazmazlar.

painting or printing cloth by hand
lettering
enrolment
(Dilbilim) composition

You don't have to write out a clean copy of your composition. - Sen kompozisyonunun temiz bir kopyasını yazmak zorunda değilsin.

I love writing compositions. - Kompozisyon yazmayı severim.

printing

Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations. - Gazetecilik, birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.

manuscript

He showed me the manuscript of his new play. - O, yeni oyununun el yazmasını bana gösterdi.

Tom quickly scanned the manuscript. - Tom çabucak el yazmasına göz attı.

(Bilgisayar) typing

Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied? - Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi?

My older sister is good at typing. - Ablam yazmada iyidir.

enrollment
write

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

You must not write a letter with a pencil. - Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın.

writedown
Yazmak
type

Her job was to type all the letters. - Onun görevi bütün mektupları yazmaktı.

yaz
summer

I went camping last summer. - Geçen yaz kampa gittim.

I go to the country every summer. - Her yaz köye giderim.

yazmak
(İnşaat) write

I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do. - Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var.

He never fails to write to his mother every week. - O her hafta annesine yazmaktan geri kalmaz.

yazma eser
manuscripts
yazma yitimi
Loss of Writing
yazma (okul/üniversite vb'ne)
put someone down for
yazma engelli
write-protected
yazma fıçısı
print barrel
yazma gücünü terketmek
write oneself out
yazma halkası
write ring
yazma hızı
write rate
yazma kafası
writing head
yazma konumu
print position
yazma organı
print member
yazma tekerleği
print wheel
yazma yitimi
agraphia
yazma zamanı
write time
yazma çekici
(Bilgisayar,Teknik) print hammer
yapmacıklı bir dille yazma
euphuism
yazı yazma
write

You shouldn't write in library books. - Kütüphane kitaplarına yazı yazmamalısın.

Don't write in library books. - Kütüphane kitaplarına yazı yazmayın.

yazı yazma
writing

Photography is writing with light. - Fotoğrafçılık ışık ile yazı yazmaktır.

The goal of writing is to make others see. - Yazı yazmanın amacı, başkalarını görmesini sağlamaktır.

yazı yazma işi
handwriting
yazı yazma sanatı
pencraft
yazmak
draw
yaz
{f} clerk

The clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over. - Katip başını salladı bu yüzden kadın bir çek yazdı ve onu teslim etti.

In the late 1950's, my mother wanted to buy a bottle of rum, and the clerk at the Ontario liquor store asked her, whether she had a note from her husband. - 1950'lerin sonlarında annem bir şişe rom almak istemiş, ve Ontario tekel bayiindeki görevli ona kocasının yazılı izninin olup olmadığını sormuş.

yazmak
draw up
yazmak
enter

You have to enter your house number, suburb, post code and street seperately. - Ev numaranı, mahalleni, posta kodunu ve sokağını ayrı ayrı yazmak zorundasın.

yaz
wrote

I wrote this letter in French. - Bu mektubu Fransızca yazdım.

I wrote the wrong address on the envelope. - Zarfın üstüne yanlış adres yazdım.

yazmak
enroll
acele ile yazma
scrawling
blok yazma
(Bilgisayar) block-write
fatura yazma
(Ticaret) billing
mektup yazma
letter writing
metin yazma
(Askeri) script writing
okuma/yazma
(Bilgisayar) read/write
okuma/yazma
(Bilgisayar) write/read
yaz
(Dilbilim) script

In the Middle Ages, anyone who'd oppose to the Holy Scriptures was murdered. - Orta çağlarda, Kutsal Yazılara karşı çıkan herhangi biri öldürüldü.

I can't read handwritten script, so could you please write it in printed script? - Ben el yazılı senaryoyu okuyamam, bu nedenle bunu kitap harfleriyle yazar mısınız?

yazmak
prescribe
yazmak
take something down
yazmak
jot
yazmak
author
yazmak
take

Getting down will take three hours. - Yazmak üç saat sürecek.

How long did it take you to write the letter? - Mektubu yazmak ne kadar zamanını aldı?

yazmak
clerk
yazmak
transcribe
yazmak
(Kanun) word

I would like to write hundreds of words more to Tatoeba but I have to go back to my work. - Tatoeba'ya daha yüzlerce kelime yazmak istiyorum, fakat işime dönmem lazım.

Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway. - Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir.

yazmak
get down
yazmak
enrol
yazmak
get something down
yazmak
put

Tom quit writing and put down his pen. - Tom yazmaktan vazgeçti ve kalemini bıraktı.

Every writer, in order to write clearly, must put himself in his reader's shoes. - Her yazar açıkça yazmak için kendini okuyucunun yerine koymalı.

yazmak
jot down
yazmak
writing

My hobby is writing stories. - Benim hobim hikayeler yazmaktır.

He never stopped writing. - O, yazmaktan asla vazgeçmedi.

yazmak
put something down
yazmak
write something down
yazmak
(Denizbilim) graphic
yazmak
engross
yazmak
print in
yaz
print in
yaz
write down

I will write down your name and address. - Adınızı ve adresinizi yazacağım.

Write down your date of birth here. - Doğum tarihinizi buraya yazın.

yaz
enrol
yaz
{f} printed

Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations. - Gazetecilik, birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.

Dan printed thousands of pages of articles from the Internet. - Dan internetten binlerce sayfa makale yazdırdı.

yaz
{f} written

I had written the letter when he came. - O geldiğinde mektubu yazmıştım.

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

yaz
{f} pen

This is the pencil with which she wrote it. - Bu onun onu yazdığı kurşun kalemdir.

Please write with a pencil. - Lütfen bir kurşun kalemle yaz.

yaz
prescribe

Let's see what fate has prescribed. - Kaderde ne yazıyormuş görelim.

You should go to specialist, for now I will prescribe you medicine. - Bir uzmana gitmen gerekir, şimdilik sana ilaç yazacağım.

yaz
write

Please write with a pen. - Lütfen bir dolmakalem ile yaz.

I can write programs in Visual Basic. - Visual Basic ile programlar yazabiliyorum.

yaz
inscribe
yaz
{f} writing

I prefer reading to writing. - Okumayı yazmaya tercih ederim.

Ann has just finished writing her report. - Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi.

yaz
{f} penned

He penned it down so as to not forget it. - Onu unutmamak için yazdı.

yaz
draw up
yaz
{f} jot

Tom jotted down a message to Mary. - Tom Mary'ye bir mesaj yazdı.

yazmak
commit to writing
yazmak
make out
yazmak
draw sth up
yazmak
mark down
yazmak
take down
yazmak
contribute
yaz
aestival
yazmak
compose
haşiye yazma, çıkma yapma
PostScript writing, go to
matbaa harfleriyle yazma
write with block letters
okuma yazma bilmeme
illiteracy
okuma yazma oranı
Literacy rate

It can be hard to find skilled employers in southeast of Turkey where the literacy rate is low.

yazmak
commit to paper
yazmak
write down

I must write down his address before I forget it. - Ben onu unutmadan önce onun adresini yazmak zorundayım.

Please use a pencil to write down your name. - Lütfen adını yazmak için bir kurşun kalem kullan.

yazmak
conceive
yazmak
clock up
şiir yazma
writing poetry
YAZMAK
burnin
bale eserleri yazma sanatı
choreography
başka alfabeyle yazma
transliteration
belagatlı yazı yazma
word painting
bilgi yazma
data entry
disk yazma/sn
(Bilgisayar) disk writes/sec
düşük yazma
write down
etkili yazma
rhetoric
fazla yazma
write up
genel yazma
(Bilgisayar) generic write
grup yazma
group printing
ikiyönlü yazma
bidirectional printing
ilaç yazma
prescription
ingilizce yazma sınavı
(Dilbilim) test of written english
iç içe yazma
slur
kadının okuma yazma bilmeyişi
(Hukuk) female illiteracy
kargacık burgacık yazma
slur
küçük yazı yazma aleti
micrograph
mersiye vezniyle şiir yazma
elegising
mersiye vezniyle şiir yazma
elegizing
okuma yazma
read write
okuma yazma ve aritmetik
the three R's
okuma-yazma
read-write
okuma-yazma kafası
read-write head
on parmak daktilo yazma
touch type
on parmak daktilo yazma sistemi
touch system
satır yazma
line printing
serbest yazma
(Dilbilim) free composition
serbest yazma
power typing
sözlük yazma
glossography
süreç odaklı yazma
(Dilbilim) process writing
tarih yazma
historiography
tekrar yazma
re-entry
telgraf yazma biçimi
cablese
toplam yazma
(Bilgisayar) total writes
tuşlara bakmadan yazma
touch type
yaz
write#down
yaz
drawup
yaz
{i} summertime

I like cold potato salad in the summertime. - Yaz zamanı soğuk patates yemeyi severim.

How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime. - Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir.

yaz
{f} type

Yuka types better than Alice. - Yuka Alice'den daha iyi yazar.

You see the words that I typed on the screen, but you don't see the tears that I shed over the keyboard. - Benim ekranda yazdığım kelimeleri görebilirsin, ama benim klavye üzerine döktüğüm gözyaşlarını göremezsin.

yaz
writedown
yaz
estiva
yaz
indite
yaz
aestival [Brit.]
yazmak
indite
yazmak
set
yazmak
note

I wanted to write myself a little note. - Kendim küçük bir not yazmak istedim.

Tom has his notebook out and is ready to write. - Tom'un dışarıda bir not defterine sahip ve yazmak için hazır.

yazmak
burn-in , type , write , print , register
yazmak
reduce to writing
yazmak
record
yazmak
grind out
yazmak
note down
yazmak
set down
yazmak
put down

Tom quit writing and put down his pen. - Tom yazmaktan vazgeçti ve kalemini bıraktı.

yazmak
write out

You don't have to write out a clean copy of your composition. - Sen kompozisyonunun temiz bir kopyasını yazmak zorunda değilsin.

yazmak
to write; to write sth down, to put sth down, to get sth down, to take sth down; to enrol, to enroll, to register
yazmak
put on paper
yazmak
{f} register
yazmak
pen

This pen is very easy to write with. - Bu dolma kalemle yazmak çok kolay.

Please use a pencil to write down your name. - Lütfen adını yazmak için bir kurşun kalem kullan.

yazmak
scribe
yazmak
to write: Bana yazmayı unutma! Don't forget to write me! Tevhide teyzene Ahmet'in gelmesi için yazdım. I've written to your Aunt Tevhide saying that Ahmet is to come
yazmak
to enroll, register; to enlist, sign (someone) on
yazmak
to put makeup, spangles, and various small pieces of jewelry on (a bride's) face. yaz boz tahtası school slate. yaz boz tahtasına çevirmek to confuse (a situation) by repeatedly reversing oneself, muddle (a situation) by repeatedly changing one's mind
yazmak
inscribe
yazmak
to write articles for, write for (a newspaper or magazine)
yeni baştan yazma
rewriting
yüksek yazma
write up
üstünde yazma
overwrite
üstüne yazma kipi
replace mode
şatafatlı yazma
overwrite
Türkçe - Türkçe
Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde, elle yazılmış (kitap vb.)
Kabakulak hastalığı
Yazmak işi, tahrir
Bu bezden yapılmış baş örtüsü
ince dokunmuş basmanın, üzeri işlemeli ve desenlilerine verilen isim
Bohça, yemeni, başörtü, yorgan gibi şeyler yapmakta kullanılan, üstüne boya ve fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez
Bu bezden yapılmış baş örtüsü: "Sırtında siyah bir yeldirme, başında yazma bir baş örtüsü, çenesinin yanında ilmikli."- H. E. Adıvar
Beyaz başörtü
Kaba kulak hastalığı
(Osmanlı Dönemi) TERKİM
telif
dülbent
(Osmanlı Dönemi) TASDİR
çit
(Osmanlı Dönemi) KETB
yazma eser
Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde, elle yazılmış eser
yazma yitimi
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
Yazmak
(Osmanlı Dönemi) NEBK
Yazmak
(Osmanlı Dönemi) KAYDETMEK
Yazmak
(Osmanlı Dönemi) LEMK
Yazmak
(Osmanlı Dönemi) RAKM
Yazmak
(Osmanlı Dönemi) NEMK
okuma yazma
Okuma ve yazma bilgisi
yaz
Yılın, haziranın 21 'inde başlayıp eylülün 23 'üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
yaz
Kuzey yarım kürede haziranın 21 'inde başlayıp eylülün 23 'üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi: "Çok sıcak bir yaz gecesiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yazmak
Gelinin yüzünü süslemek
yazmak
Bazı fiillere getirilerek yakınlık fiilleri yapılır
yazmak
Yazı ile bildirmek, haber vermek
yazmak
Doğaüstü güçler insanın geleceğini belirlemek
yazmak
İnsanın geleceğini belirlemek
yazmak
Yaymak, sermek
yazmak
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
yazmak
telif etmek
yazmak
(Osmanlı Dönemi) tahrir
yazmak
Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek
yazmak
Sözü, düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak
yazmak
Bir göreve almak
yazmak
Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak
yazmak
Sayılarla niceliği belirtmek
yazmak
Sözü, düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak: "Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum."- Ö. Seyfettin
yazmak
Yazar olarak görev yapmak
yazmak
Yazı ile bildirmek, haber vermek: "Mağlubiyet Almanya'yı karıştırmış, gazeteler yazıyor."- A. İlhan
yazmak
Gelinin yüzünü süslemek: "Kalem alıp kaşın gözün yazmalı."- Halk türküsü
yazma