record

listen to the pronunciation of record
İngilizce - Türkçe
kaydetmek

Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi. - A group of scientists stood by, ready to record the experiment.

Biyologlar balina aramaları kaydetmek için bir hidrofon kullandı. - The biologists used a hydrophone to record whale calls.

sicil

Tom mükemmel bir sicile sahiptir. - Tom has a perfect record.

Bir iş adamı olarak iyi bir sicile sahip. - He has a good record as a businessman.

{i} plak

Ben tüm plakları sattım. - I sold off all my records.

Ben onun plaklarından bazılarını dinledim. - I listened to some of his records.

kayıt

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

{i} rapor
kayda almak
(Politika, Siyaset) kayıt tutmak
kayıt etmek
yazmak kaydetmek
(Askeri) BİRBİRLERİYLE İLGİLİ VERİLER TOPLULUĞU, KAYIT MASRAFLARI KARŞILAMA, ÖDEME
(Tıp) Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt
kayıt, kaydetmek kayıt
{f} kaydını yapmak
(Bilgisayar) kaydetme

Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi. - A group of scientists stood by, ready to record the experiment.

Onun konuşmasını kaydetmelisin. - You must record his speech.

{i} tutanak
mazbata
(Tıp) rekord
(Ticaret) zabıt
teybe almak
tutanaklandırmak
en çok
kayıt yapmak
defter
dosya

Dosya bakanlığa gönderildi. - The record was sent to the ministry.

{f} kaydet

Aşağıda verilen boşluğa seri numarasını kaydet. - Record the serial number in the space provided below.

Birkaç cümle kaydetti. - She recorded a few sentences.

(görüntü/ses) almak
rekor

Tom dünya rekoru kırdı. - Tom broke the world record.

O bu yıl yüzmede üç dünya rekoru kırdı. - He has set up three world records in swimming this year.

plak/rekor/kayıt
şöhret

Yeni bir rekor kırması, onun şöhretini artırdı. - Setting a new record added to his fame.

göstermek

Kayıtlarımız henüz ödeme yapmadığınızı göstermektedir. - Our records show that you haven't paid yet.

(aygıt) kaydetmek
deftere kaydetmek
rekor düzeyde

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

isim
yazmak
ün

Sami üniversite kayıtlarını tahrif ediyordu. - Sami was falsifying his university records.

Bunu üniversite radyosunda anlatabilirsin. Her şeyden önce onlar aslında kayıtları çalarlar; ikinci olarak onları yanlış hızda çalmaya devam ederler. - You can tell this is college radio. First of all, they actually play records; secondly, they keep playing them at the wrong speed.

kaydet(mek)
recording angel insanın emellerini kaydeden melek
{f} banda almak
def
{f} not etmek
(noun) tutanak
{i} belge

Belge kayıtları savaşın 1700 yılında patlak verdiğini yazıyor. - The document records that the war broke out in 1700.

{f} kayda geçirmek
plağa almak
{f} çekmek
{i} kütük
(verb) tutanak yazmak
{i} vesika
almak
rekor yapan
gizli

Konuşma gizlice kaydedildi ve delil olarak kullanıldı. - The conversation was secretly recorded and used as evidence.

(Kanun,Ticaret) tescil etmek
en yüksek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu 1990'da kayıt tutmaya başladığından beri, yiyecek fiyatları en yüksek seviyesindedir. - Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.

(Kanun) tescil
rekor kıran
kaydı
tutanak yazmak
criminal record
sabıka kaydı
recording
kayıt

Tom kayıt yapmayı durdurdu. - Tom stopped recording.

5. Beethoven'da ki en sevdiğin kayıt nedir? - What's your favorite recording of Beethoven's Fifth?

record a file
dosya tutmak
record a log
(Bilgisayar) günlüğe kaydet
record book
rekorlar kitabı
record book
kayıt defteri
record count
(Bilgisayar,Teknik) kayıt sayma
record data
(Bilgisayar) veri kaydı
record file
(Bilgisayar) dosyaya kaydet
record format
(Bilgisayar) kayıt deseni
record gain
(Televizyon) kayıt kazanma
record gain
(Bilgisayar) kayıt kazancı
record key
(Bilgisayar) kayıt anahtarı
record label
bandrol
record label
(Muzik) plak şirketi
record label
kayıt etiketi
record led
(Bilgisayar) kaydet ışığı
record level
(Bilgisayar) kayıt düzeyi
record lock
(Bilgisayar) kayıt kilitle
record locks
(Bilgisayar) kayıt kilitleri
record meter
(Bilgisayar) kayıt ölçer
record mixer
(Bilgisayar) kayıt karıştırıcı
record mute
(Bilgisayar) kayıt sessiz
record name
(Bilgisayar) kayıt adı
record next
(Bilgisayar) sonrakini kaydet
record order
yüklü sipariş
record player
fonograf
record sound
(Bilgisayar) ses kaydet
record state
(Bilgisayar) kayıt durumu
record types
(Bilgisayar) kayıt türleri
record video
(Bilgisayar) video kaydet
record vol
(Bilgisayar) kayıt sesi
record/field
(Bilgisayar) kayıt/alan
record breaker
rekor kıran
record length
kayıt uzunluğu
record locking
kayıt kilitleme
record on film
filme kaydet
record player
pikap
record player
plakçalar
record-breaking
rekor kıran
record access mechanism
kayıt erişim mekanizması
record blocking
kayıt bloklaması, kayıt öbeklemesi
record books
yazmak kitap
record card
Kayıt kartı
record count
kayıt sayma, kayıt sayımı
record density
Kayıt yoğunluğu
record format
kayıt formatı, kayıt deseni, kayıt biçimi
record gap
kayıt aralığı
record generator
kayıt üreteci
record header
kayıt başlığı
record identification
Kayıt kimlik
record industry
müzik endüstrisi
record library
kayıt kitaplığı
record mark
kayıt işareti
record of family ancestry
aile kayıt soy
record of losses
kayıpların rekor
record of previous conviction
adlı sicil kaydı
record of the hearing
(Kanun) Duruşma tutanağı
record retrieval
kayıt alımı
record section
kayıt bölümü, kayıt parçası
record shop
(Yeni) Müzik CDleri satan işyeri
record shop
(Eski) Plakçı
record storage mark
kayıt depolama işareti
record store
plak dükkânı
record-keeper
Kayıt-keeper
record-label
(Muzik) Plâk şirketi, müzik şirketi
record a macro
makro kaydetmek
record as target
(Askeri) HEDEF OLARAK KAYDET: Hedefin ileride ateş altına alınması lüzumunu belirtmek üzere verilen emir
record book
(Askeri) KAYIT DEFTERİ: Bir bataryaya bir mayın grubuna veya benzeri birliklere ait bütün önemli bilgileri ayrıntılı olarak yazmaya mahsus defter
record breaker
rekortmen
record button
Kayıt düğmesi
record firing
(Askeri) DERS ATIŞI: Kaydı tutulan hedefli atış eğitimi. Hafif silahlar için bu kayıt, askerin nişancılık sınıflandırmasında esas olur. Buna eskiden (record practice) denirdi
record high
en yüksek
record holder
rekor kıran
record holder
rekortmen
record information
(Askeri) KAYIT BİLGİSİ: Geri alınabilecek, çoğaltılabilecek veya saklanabilecek şekilde geçici veya daimi şekilde kayıt edilmiş her türlü bilgi (grafik, veri, bilgisayar hafızası bilgileri v. s.)
record inventory
(Ticaret) kaydi envanter
record inventory
(Ticaret) kayıtlara göre envanter
record layout
tutanak plani
record low
en düşük
record machine
müzik kutusu
record machine
paralı müzik kutusu
record machine
otomatik plâkçalar
record macro
Makro Kaydet
record macro
(Bilgisayar) makroyu kaydet
record material
(Askeri) KAYDA TABİ EVRAK VE MALZEME: Federal kanunlara göre veya kamu işleriyle ilgili olarak, bir askeri müessese tarafından alınan veya hazırlanan şekil ve evsafı ne olursa olsun her türlü kitap, gazete, harita, fotoğraf ve diğer belgeler
record of events
(Askeri) GÜNLÜK VUKUAT KAYDI: Bir teşkilin tarihçesine esas teşkil eden birlikleri ihtiva eden günlük kayıtlar. Esaslı değişiklikler görülmediği takdirde ayın onuncu, yirminci ve son günü teşkilata ait normal görevler kaydedilir
record of previous convictions
adli sicil
record of the proceedings
(Avrupa Birliği) hükümlerin kaydı
record office
adli sicil bürosu
record office
arşiv
record officer
(Askeri) ARŞİV SUBAYI: Bir büro, komutanlık veya tesis dahilinde biriken bütün eski ve lüzumsuz dosyaların yok edilmesinden veya bunların evrak mahzenine kaldırılmasından, son işlem yönetmelikleri çerçevesi içine girmeyen kayıtlar için bu yolda programlar hazırlanmasından, dosyaların tutulmasından ve tutulmalarındaki usullerin kontrolundan sorumlu subay
record player
plâkçalar
record practice
(Askeri) DERS ATIŞI: Bak. "record firing"
record prices
rekor fiyatlar
record section
(Bilgisayar) kayıt bölümü
record section
(Bilgisayar) kayıt parçası
record segmentation
tutanak bolutlemesi
record separator
Kayıt Ayıracı
record service practice
(Askeri) DERS ATIŞININ HAZIRLIK VE İDARESİ: Bak. "service practice"
reference record
referans kaydı
receiving record
(Ticaret) teslim alma kaydı
receiving record
(Ticaret) tesellüm kaydı
relative record
(Bilgisayar) göreceli kaydet
prior criminal record
Sabıka kaydı
recorded
(Askeri) kayda geçilmiştir
recorded
{s} kayıtlı
recorded
{s} kaydedilmiş

Geçen yıl şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak yıl oldu. - Last year was the hottest year ever recorded.

Kaydedilmiş sesini dinlerken bir yabancının sesini dinliyormuş gibi hissedersin. - When you listen to your recorded voice, you get the feeling that you're hearing the voice of a stranger.

access record
(Bilgisayar,Teknik) erişim tutanağı
audio record
(Bilgisayar) ses kaydederken
boot record
(Bilgisayar) önyükleme kaydı
delete record
(Bilgisayar) kayıt sil
enlistment record
(Askeri) hal tercümesi
health record
(Tıp) sağlık karnesi
independent record label
(Muzik) bağımsız plak şirketi
log record of system events
(Bilgisayar) bilgisayar günlüğü
police record
adli sicil
record keeping
(Ticaret) defter tutma
recording
(Bilgisayar) kaydedilen
recording
(Bilgisayar) kaydediyor

Umarım biri bunu kaydediyor. - I hope someone is recording this.

Bu konuşmayı kaydediyor musun? - Are you recording this conversation?

recording
kaydederek
recording
kaydedeci
recording
(Bilgisayar) kayıt için
recording
kaydedici
recording
(Bilgisayar) kaydediliyor
recording
(Bilgisayar) kaydederken
records
(Bilgisayar) kayıt

Belge kayıtları savaşın 1700 yılında patlak verdiğini yazıyor. - The document records that the war broke out in 1700.

O, mali kayıtları nasıl tutacağını öğrenecekti. - He would learn how to keep financial records.

records
(Ticaret) dosyalar
records
(Ticaret) siciller
records
(Askeri) evrak
select record
(Bilgisayar) kayıt seç
strong motion record
(Çevre) kuvvetli yer hareketi kaydı
written record
(Politika, Siyaset) arşiv
recorded
{f} kaydet

Birkaç cümle kaydetti. - She recorded a few sentences.

Tom evde kaydettiği futbol maçını izlemek için can atıyordu ve birinin son skordan bahsetmesine kulak misafiri olduğunda sinirliydi. - Tom was looking forward to watching the football match he had recorded at home, and he was angry when he overheard someone mention the final score.

recording
{f} kaydet

Bizi şimdi kaydetmiyor musun? - Aren't you recording us right now?

Bunu kaydetmiyor musun? - Aren't you recording this?

a record
rekor
record keeping
kayıt tutma
recording
kayde
recording
kayt
recording
kayd
records
kayıtlar

Stokta yüzlerce kayıtlarımız var. - We have hundreds of records in stock.

Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir. - A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.

records
rekorlar
recorded
(Askeri) KAYDA GEÇİLMİŞTİR: Top ve deniz topçu ateşi desteğinde "hedef olarak kaydedildiğini" belirtmek için kullanılan terim
recording
{i} bant
recording
(Tıp) Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme
recording
(Askeri) (INTELLIGENCE) HABERLERİN KAYIT VE SINIFLANDIRILMASI (İSTİHBARAT): Haber ve bilgilerin istihbarat bakımından işlemini kolaylaştırmak maksadıyla sistemli bir şekilde sınıflandırılması ve düzenlenmesi
recording
{s} zabıt
recording
{i} kayda geçme
recording
{i} zapta geçme
recording
{i} (kaset, plak v.b.'ne ait) kayıt
recording
{s} yazıcı
recording
plak
recording
{i} ses kaydı

Dan bir ses kaydı ile Linda'nın suçunu kanıtladı. - Dan proved Linda's guilt with an audio recording.

records
(Askeri) KAYITLAR, EVRAK: Dosya dolaplarında sandıklarda veya raflarda biriken ve muhafaza edilen, büro veya dolaplarda yer işgal eden hertürlü evrak, fotoğraf (film dahil) şekil ve özelliklerine bakılmaksızın her türlü fotokopi ve haritalar. Yayınlar ve ikmal maksadıyla elde tutulan kullanılmamış basılı kağıtlar bunun dışındadır. Bu terim dosyalar (files) ile aynı anlamda fakat daha şümullü bir terimdir ve daha geniş bir anlam taşır
records
arşiv
records
zabıtlar
İngilizce - İngilizce
A vinyl disc on which sound is recorded and may be replayed on a phonograph

I still like records better than CDs.

Information put into a temporary or permanent physical medium

The tourist's photographs and the tape of the police call provide a record of the crime.

To repeat; to practice
The most extreme known value of some achievement, particularly in competitive events

The team set a new record for most points scored in a quarter.

To make a record of information

I wanted to record every detail of what happened, for the benefit of future generations.

To make an audio, video, or multimedia recording
A set of data relating to a single individual or item
Specifically, to make an audio or video recording of

Within a week they had recorded both the song and the video for it.

To give legal status to by making an official public record

When the deed was recorded, we officially owned the house.

Any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference

We have no record of you making this payment to us.

To fix in a medium, usually in a tangible medium
{v} to register solemnly, enrol, celebrate
{n} a register, authentic enrolment, proof
a collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The data for each item in an electronic database makes up a record ** (see also: bibliographic record)
an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport); "he tied the Olympic record"; "coffee production last year broke all previous records"; "Chicago set the homicide record"
If you say that what you are going to say next is for the record, you mean that you are saying it publicly and officially and you want it to be written down and remembered. We're willing to state for the record that it has enormous value
If something that you say is off the record, you do not intend it to be considered as official, or published with your name attached to it. May I speak off the record?
If you are on record as saying something, you have said it publicly and officially and it has been written down. The Chancellor is on record as saying that the increase in unemployment is `a price worth paying' to keep inflation down
{f} inscribe, write down, register; inscribe onto a storage medium (such as a disk, tape, video, etc.)
Testimony; witness; attestation
In database terms, a record is one set of inputs to a set of fields For example: Bob, Analyst, 555-5555 may be one record from the set of records consisting of all inputs to the database fields: first name, title, phone number See file
make a record of; set down in permanent form be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?
If a musician or performer records a piece of music or a television or radio show, they perform it so that it can be put onto CD, tape, or film. It took the musicians two and a half days to record their soundtrack for the film
In databases, such as library catalogs and periodical indexes, a unit of information about one item (such as a book, video, or article) A record comprises fields that contain specific information about an item
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
A group of related data elements or fields that describes one entity Record Format: Refers to how data is structured within a file Record Length: A synonym for record size - the number of characters in a record
If you set the record straight or put the record straight, you show that something which has been regarded as true is in fact not true. Let me set the record straight on the misconceptions contained in your article
To sing or repeat a tune
To reflect; to ponder
A writing by which some act or event, or a number of acts or events, is recorded; a register; as, a record of the acts of the Hebrew kings; a record of the variations of temperature during a certain time; a family record
a document that can serve as legal evidence of a transaction; "they could find no record of the purchase"
An official contemporaneous writing by which the acts of some public body, or public officer, are recorded; as, a record of city ordinances; the records of the receiver of taxes
A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information that help identify, categorize, and locate an item These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record In CLICnet, each reference retrieved for a particular title is also a record See Also: Database, Field
An official contemporaneous memorandum stating the proceedings of a court of justice; a judicial record
An electronic representation of an information item in a database (a journal article in a journal database or a library item in a library catalogue) Each item is represented by one record in the database In full-text databases, each record includes an entire article
A record is a set of information contained in a database For example, a company might keep a database containing client records Each record would contain a variety of information such as name, phone number, and address
anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events; "the film provided a valuable record of stage techniques"
be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?"
A record is a round, flat piece of black plastic on which sound, especially music, is stored, and which can be played on a record player. You can also refer to the music stored on this piece of plastic as a record. This is one of my favourite records
A collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The information for each book in the OPAC or for each article in a database is a record
make a record of; set down in permanent form
That which serves to perpetuate a knowledge of acts or events; a monument; a memorial
You use record to say that something is higher, lower, better, or worse than has ever been achieved before. Profits were at record levels She won the race in record time
An authentic official copy of a document which has been entered in a book, or deposited in the keeping of some officer designated by law
To preserve the memory of, by committing to writing, to printing, to inscription, or the like; to make note of; to write or enter in a book or on parchment, for the purpose of preserving authentic evidence of; to register; to enroll; as, to record the proceedings of a court; to record historical events
1 In an attribute table, a single 'row' of thematic descriptors In SQL terms, a record is analogous to a tuple 2 A logical unit of data in a file For example, there is one record in the ARC file for each arc in a coverage
The set of values that describes a single instance of an entity; in a relational database, a record is equivalent to a row
That which has been publicly achieved in any kind of competitive sport as recorded in some authoritative manner, as the time made by a winning horse in a race
be or provide a memorial to a person or an event; "This sculpture commemorates the victims of the concentration camps"; "We memorialized the Dead"
1) A document representing specific information that is often historical or legal in nature A record can be something that recalls past events or it can an official document that records the acts of a public body or officer 2) In libraries, the term record is often used to describe a catalogue record or a record in a database A record in a database represents one unit or file of information
A collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The data for each article in a CD-ROM or full-text e-journal database makes up a record The complete information for each item in the BMCC Library Catalog is also a record
If you give some information for the record, you give it in case people might find it useful at a later time, although it is not a very important part of what you are talking about. For the record, most Moscow girls leave school at about 18
the number of wins versus losses and ties a team has had; "at 9-0 they have the best record in their league"
ISAD(G) Recorded information in any form or medium, created or received and maintained, by an organisation or person in the transaction of business or the conduct of affairs
a compilation of the known facts regarding something or someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'"; "his name is in all the recordbooks"
In the world of sound, to register something reproducible on a disk, like a phonograph record, or on magnetic tape Traditional recording captures the amplitude (height) and frequency (number) of wave forms MIDI-computing does not really "record " It encodes messages, digitally--by means of numbers Because of established usage, however, the words "record" and "recording" often appear in MIDI- computing, along with "play," "rewind," "fast forward," etc In MIDI-computing, these words are really metaphors A typical sequencer will "record" all of the MIDI events received, along with the time they were received
{s} comprising the best result ever attained
If someone has a criminal record, it is officially known that they have committed crimes in the past. a heroin addict with a criminal record going back 15 years see also recording, track record
sound recording consisting of a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracked in the grooves
Information that is inscribed on a tangible medium (a document) or stored in an electronic or other medium and retrievable in perceivable form The term "record" is a superset of the two terms "document" and "message" (Cf , DOCUMENT; MESSAGE)
A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record In the TPL Catalog, each reference retrieved for a particular title is also a record
If you record a piece of information or an event, you write it down, photograph it, or put it into a computer so that in the future people can refer to it. software packages which record the details of your photographs. a place which has rarely suffered a famine in its recorded history
a list of crimes for which an accused person has been previously convicted; "he ruled that the criminal record of the defendant could not be disclosed to the court"; "the prostitute had a record a mile long"
To repeat; to recite; to sing or play
If a dial or other measuring device records a certain measurement or value, it shows that measurement or value. The test records the electrical activity of the brain
Someone's record is the facts that are known about their achievements or character. His record reveals a tough streak
To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate
The representation of a particular item in a database A record is generally divided into various fields, each of which represents a type of information that describes or identifies that item (See also Field)
In a database, a group of related fields of information that are treated as a unit Records are the logical equivalents of rows in a table In FrontPage, a group of records is referred to as a recordset
register electronically; "They recorded her singing"
record chart
(often plural) A ranking of music (songs, albums etc) according to popularity during a given period of time
record charts
plural form of record chart
record communication
A telecommunications process, that produces a hard copy record of the transmission, such as a teletypewriter printout or a facsimile printout
record communication
A telecommunications process that produces an electronic message that is transmitted, received, stored or archived, and may be retrieved
record label
the label in the centre of a phonograph record
record label
the brand of a company that produces records
record locator
6-digit alphanumeric identifier of a PNR. Also known as reservation number
record player
An analogue electronic device for playing gramophone records
record players
plural form of record player
record-breaking
Of an achievement, exceeding the highest previously recorded level in that activity
record-label
(Muzik) A company that records and sells music

She's signed a three-album deal with a new record label.

record-label
(Muzik) In music industry, a brand and a trademark associated with the marketing of music recordings and music videos
record a speech
tape a speech, record an address on a recording device (video, cassette, etc.)
record book
book containing lists of the best results ever obtained
record changer
an automatic mechanical device on a record player that causes new records to be played without manual intervention
record company
a company that makes and sells musical recordings
record crop
harvest that is bigger than any before
record date
date being referred to, date determined by an index
record format
collection of fields (their number and type) which make up a data record (Computers)
record holder
one who has attained the greatest known performance of something
record holder
The record holder in a particular sport or activity is the person or team that holds the record for doing it fastest or best. the British record holder for the 200m backstroke
record index
index used as a basis (usually the last known index)
record jacket
the jacket for a phonograph record
record layout
collection of fields (their number and type) which make up a data record (Computers)
record length
registered length, recorded length (of houses)
record library
music library, collection of records
record locking
method used by a program to prevent other programs from reading or writing to a data record in order to prevent loss of data
record player
machine in which rotating records cause a stylus to vibrate and the vibrations are amplified acoustically or electronically
record player
phonograph, instrument that plays records
record player
A record player is a machine on which you can play a record in order to listen to the music or other sounds on it. a piece of equipment for playing records
record sleeve
a sleeve for storing a phonograph record
record-breaker
A record-breaker is someone or something that beats the previous best result in a sport or other activity. The movie became a box-office record breaker
record-breaker
someone who breaks a record
record-breaking
A record-breaking success, result, or performance is one that beats the previous best success, result, or performance. Australia's rugby union side enjoyed a record-breaking win over France. a record-breaking number, level, performance, or person is the highest, lowest, biggest, best etc of its type that has ever happened or existed
record-breaking
surpassing any previously established record; "a record-breaking high jump"; "record-breaking crowds
record-holder
someone who breaks a record
record-holder
the person who has achieved the fastest speed, the longest distance etc in a sport
record-keeper
someone responsible for keeping records
re-record
The act of using a save state while recording a tool-assisted speedrun

When making a tool-assisted speedrun, re-recording is inevitable if you want to attain a good time.

re-record
An instance of using a save state while recording a tool-assisted speedrun

Gavin Ward's tool-assisted speedrun of Sonic 3 & Knuckles has no fewer than 160,027 re-records.

re-record
To record again
address of record
The SIP or SIPS URI that points to a domain with a location service that can map the URI to another URI where the user might be available, frequently thought of as the "public address" of the user
addresses of record
plural form of address of record
attorney of record
In a legal proceeding, an attorney who has submitted his name to the court or tribunal as the person responsible for representation of the client, irrespective of which attorneys perform work for that client
attorneys of record
plural form of attorney of record
business record
A recording of business dealings that must be retrievable at a later date so that the business dealings can be accurately reviewed as required
criminal record
A record of past crimes an individual has been convicted of
for the record
For the purpose of being recorded, especially when already known

Now, just for the record, you have served time for drug dealing, haven't you?.

fossil record
The record of preserved evidence for a single species or taxon

Trilobites have an extensive fossil record.

fossil record
The collective record of biological development that is reflected in the fossilized remains of organisms through geological history

Paleontologists study the fossil record.

glue record
a record that provides the IP address of the next nameserver in the Domain Name System
lap record
The fastest time ever set for one lap around a particular racetrack or in a particular race
matter of record
A fact which is recorded in governmental or other official records

When Dick Larkin asked to see his credentials, the inspector not only produced them, but gave the owner's name and the county in which the brand was a matter of record.

matter of record
A fact which is contained within court files or has otherwise been entered into evidence before the court
medical record
Details about a patient's previous medical experiences, such as operations and medications taken
of record
Officially recorded; documented

His title to the property is of record at the county clerk's office.

of record
Authoritative

The New York Times benefits from being consider a newspaper of record.

off the record
in secret
off the record
unofficial
off-the-record
secretly, in secret
off-the-record
unofficial
off-the-record
secret
off-the-record
unofficially
on record
Having one's statement published

He was on record as opposing abortion.

on record
Being published

His speech to the analysts was on record.

on the record
Intended or liable to be published

He had forgotten that his remarks would be on the record.

personal record
A runners best time in any given race or distance

My PR in the marathon is 5 hours, 52 minutes.

phonograph record
A disk usually made of a polymer used to record sound for playback on a phonograph
production record
An album or single featuring original music production. This term typically refers to electronic music pieces where a music producer is the primary contributing artist to the body of work
public record
Information that has been filed with or recorded by a government agency

Political donations are a matter of public record; your vote is private, but anyone can see how you donate.

public record
Being a matter of public record (see above); being in the public record
recordable
That can be recorded; capturable
recorded
Simple past tense and past participle of record
recording
Present participle of record
tape-record
To record on magnetic tape
track record
An organization's, product's, or person's past performance reviewed in its entirety, usually for the purpose of making a judgment

The teacher checked the student's track record for her upcoming meeting.

vinyl record
A form of gramophone record that was stamped from a lump of polyvinyl chloride
world record
Any characteristic or accomplishment that exceeds all other instances of that characteristic or accomplishment
world record
The world's best score or time for a certain event
off the record
Information that may be neither attributed or published Only top commanders should use such statements when it is necessary to take a reporter into confidence or to avoid a breach of security DoD policy is to avoid off-the-record statements
track record
the sum of recognized accomplishments; "the lawyer has a good record"; "the track record shows that he will be a good president"
track record
Past history of performance
recordable
Able to be used to record something
recordable
A recordable CD or DVD is a CD or DVD that you can record onto. Compare rewritable. recordable cds
recordable
{s} can be inscribed with information, can be written to
recorded
that has been recorded
recorded
recorded or listed in a directory; "a recorded number"
recorded
The DRRC must be recorded at the county recorder's office or registrar of titles in the county where the property is located
recorded
Death recorded means that the sentence of death is recorded or written by the recorder against the criminal, but not verbally pronounced by the judge This is done when capital punishment is likely to be remitted It is the verbal sentence of the judge that is the only sufficient warrant of an execution The sovereign is now not consulted about any capital punishment
recorded
(of securities) having the owner's name entered in a register; "recorded holders of a stock"
recorded
made a matter of official record; "a properly recorded deed to the property"
recorded
set down or registered in a permanent form especially on film or tape for reproduction; "recorded music"
recorded
made a matter of official record; "a properly recorded deed to the property
recorded
A document is considered recorded when the Recorders office enters it into the public records
recorded
{s} copied to a tape or record; listed; registered
recorded
past of record
recorded
The recording date of the deed of trust
recording
The act of entering documents concerning title to a property into the public records
recording
Recording is the process of making records, CDs, tapes, or videos. the recording industry
recording
a storage device on which information (sounds or images) have been recorded
recording
Process of placing a deed or other document on the public records to give notice of a transaction or interest in land
recording
signal encoding something (e g , picture or sound) that has been recorded
recording
The noting in a public office of the details of a legal document - such as a deed or mortgage - affecting the title to real estate When such an instrument is properly recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of that information
recording
The act of entering into a book of public records instruments affecting title to the real property A lender requires that a deed of trust or a mortgage be recorded to evidence the debt against the property
recording
A recording of something is a record, CD, tape, or video of it. a video recording of a police interview
recording
Any legal document that affects the ownership of real property is recorded in a book of public records For example, when property is sold, the deed is recorded by the registrar or county clerk This gives notice of home ownership to all other interested parties
recording
picture or sound) that has been recorded a storage device on which information (sounds or images) have been recorded
recording
The noting in the registrar's office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
recording
The act of entering or recording documents affecting or conveying interests in real estate in the office of the register of deeds established in each Wisconsin county Documents are recorded to protect the interests of persons involved and to provide constructive notice of rights and interests in land Documents accepted for recording are time stamped, receive a unique document number, are indexed, the image captured and the original document is sent back to the returnee
recording
The entering in a book of public record the details of a properly executed legal instrument that affects title to real property, thereby making it a part of the public record
recording
Keeping a record or a register; as, a recording secretary; applied to numerous instruments with an automatic appliance which makes a record of their action; as, a recording gauge or telegraph
recording
The noting in the registrar?s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
recording
the act of making a record (especially an audio record); "she watched the recording from a sound-proof booth" signal encoding something (e
recording
>> The act of recording a document such as a deed or mortgage in a public registry thereby giving notice to future purchasers, creditors or other interested parties Recording is controlled by statute and usually requires the witnessing and notarizing of an instrument to be recorded
recording
The noting in the registrar’s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
recording
The act of placing a document on the public records (usually the county records) Recording is usually done to give public notice of a conveyance or the placement of a lien
recording
The act of filing documents in the office of the County Recorder
recording
The act of entering documents concerning title to a property into the public records Recording Fee - Money paid to an agent for entering the sale of a property into the public records Reduced Doc Loan - This program eliminates the need to verify income Income stated on the 1003 is used for qualification Borrowers who receive W2 income are not qualified for this type of loan Two years of continuous self-employment income or an established or consistent 2 years' source of income is required Refinancing - The process of paying off one loan with the proceeds from a new loan secured by the same property Rent With Option To Buy - See Lease-Purchase Mortgage Loan
recording
A reproduction of sound and/or video, stored in a permanent medium
recording
- The noting in a public office of the details of a legal document - such as a deed or mortgage - affecting the title to real estate When such an instrument is properly recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of the information
recording
The noting in the registrar's office of the details of a property executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
recording
the act of making a record (especially an audio record); "she watched the recording from a sound-proof booth"
recording
the noting in the registrar’s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage thereby making it a part of the public record
recording
the noting in the designated public office of the details of a properly executed legal document, such as a deed or mortgage, thereby making it a part of the public record, and thus by law imparting constructive notice of that document
recording
The act of entering title instruments in the public records, thus giving notice to any interested parties of the existence of the instrument
recording
The noting in public office of the details of a legal document (e g , mortgage, deed of trust) When such an instrument is property recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of that information
recording
The noting in the county recorder's office of the details of a legal document regarding a property, such as a deed, home loan, or release of a home loan, thereby making the document part of the public record
recording
The act of entering into the book of public records the written instruments affecting the title to real property, such as deeds, mortgages, contracts for sale, options and assignments There is also a body of public records apart from the real estate recording system that has a bearing on the quality of title A title searcher would also check, for example, public records regarding probate, marriage, taxes and judgements
recording
{i} act of writing down; act of setting down onto a storage medium (such as tape, disk, video, etc.); something which has been recorded
recording
signal encoding something e
recording
Formal filing of documents affecting the title of a property with the county recorder's office Recorded documents become a matter of public record, giving notice to all parties of the state of title for the property
recording
Any legal document that affects the ownership of real property is recorded in a book of public records For example, when property is sold to you, the deed (see Deed) is recorded by the registrar or county clerk This gives notice of your ownership to all other interested parties
recording
{s} keeping a record, inscribing, writing down
records
Information created, received and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business
records
(Title 44, Chapter 33, Section 3301 United States Code & DoD Directive 5015 2) Records include all books, papers, maps, photographs, machine-readable materials, and other documentary materials, regardless of physical form or characteristics, made or received by an Agency of the United States Government under Federal law or in connection with the transaction of public business and preserved or appropriate for preservation by that Agency or its legitimate successor as evidence of the organization, function, policies, decisions, procedures, operations, or other activities of the Government or because of the informational value of the data in them
records
These consist of the Entry Forms, Judges' Sheets, and Record sheet for each Trial It is from this information that the database is compiled and individual hound records are maintained
records
Includes all books, papers, maps, photographs, machine-readable materials, or other documentary materials, regardless of physical form or characteristics, made or received by an agency of the United States Government under Federal law or in connection with the transaction of public business and preserved or appropriate for preservation by that agency or its legitimate successor as evidence of the organization, functions, policies, decisions, procedures, operations, or other activities of the Government or because of the informational value of data in them Library and museum material made or acquired and preserved solely for reference or exhibition purposes, extra copies of documents preserved only for convenience of reference, and stocks of publications and of processed documents are not included (Source: 36 CFR 1220 14) See also ADMINISTRATIVE RECORDS, PROGRAM RECORDS
records
A group of fields that contain information on one subject, for example, the general journal, purchase journal, cash disbursements journal, sales journal, or cash receipts journal (p 625)
records
third-person singular of record
records
A group of fields that store data about a subject The data for each article in a database makes up a record
records
Molds of your teeth, x-rays and pictures are taken
records
Registers; makes a record of
records
All books, papers, maps, photographs, machine-readable materials, or other documentary materials, regardless of physical form or characteristics, made or received by an agency of the U S Government under Federal law or in connection with the transaction of public business and preserved or appropriate for preservation by that agency or its legitimate successor as evidence of the organization, functions, policies, decisions, procedures, operations, or other activities of the Federal Government or because of the informational value of data in them Library and museum material made or acquired and preserved solely for reference or exhibition purposes, extra copies of documents preserved only for convenience of reference, and stocks of publications and of processed documents are not included
records
plural of record
records
An electronic document to which metadata has been attached and which were checked into the electronic repository
records
are all documents, regardless of form, produced or received by any agency, officer, or employee of an institution or organization in the conduct of its business Documents include all forms of recorded information, such as: correspondence, computer data, files, financial statements, manuscripts, moving images, publications, photographs, sound recordings, drawings, or other material bearing upon the activities and functions of the institution or organization, its officers, and employees A document becomes a record when it is placed in an organized filing system for use as evidence or information It becomes archival when transferred to a repository for preservation and research use
records
In Federal archives, all books, papers, maps, photographs, motion pictures, sound or video recordings, machine-readable materials, or other documentary materials, regardless of physical form or characteristics, made or received by agencies of the U S Government under Federal law or in connection with the transaction of public business and preserved or deemed appropriate for preservation by that agency or its legitimate successor as evidence of the organization, functions, policies, decisions, procedures, operations, or other activities of the Government or because of the informational value of the data in them
Türkçe - İngilizce
kaydet
record