allied

listen to the pronunciation of allied
İngilizce - Türkçe
bağlaşık
müttefik

Savaş Müttefik Devletler için zaferle sona erdi. - The war ended in victory for the Allied Powers.

Almanya bir zamanlar İtalya ile müttefikti. - Germany was once allied with Italy.

(Askeri) MÜTTEFİK: Birbiriyle ittifak halinde iki veya daha çok devlet
{s} benzer
aynı türden
birleşik
birbirine bağlı
birleş
akraba olan
{s} birlik olan
{s} with/to -e bağlı
hısım olan
{s} with/to ile beraber
aralarında anlaşma olan
{s} akraba
birleşmiş
ally
müttefik ülke
allied commander
(Askeri) müttefik komutanı
allied company
(Ticaret) bağlı şirket
allied forces
(Askeri) müttefik kuvvetler
allied headquarters
(Askeri) müttefik karargah
allied powers
(Tarih) müttefik devletler
allied powers
(Tarih) itilaf devletleri
allied to
ile beraber
allied to
-e bağlı
allied war plan
(Askeri) müttefik harp planı
allied with
ile beraber
allied with
-e bağlı
Allied Powers
Müttefik Kuvvetler
Allied Command Operations
(Askeri) Müttefik Harekat Komutanlığı
Allied Command Transformation
(Askeri) Müşterek Transformasyon Komutanlığı
Allied Command Transformation
(Askeri) Müttefik Transformasyon Komutanlığı
Allied Land Forces Southeastern Europe
güneydoğu avrupa müttefik kara kuvvetleri
allied powers
Müttefik güçler
Allied Air Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Air Forces North West Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Batı Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Air Forces Southern Europe (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Command Atlantic
(Askeri) Atlantik Müttefik Komutanlığı
Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (NATO)
(Askeri) Avrupa Ani Müdahele Kolordusu Müttefik Komutanlığı (NATO)
Allied Command Europe desired ground zero number
(Askeri) Avrupa Müttefik Komutanlığı arzu edilen yer sıfır noktası sayısı
Allied Communications and Computer Security Agency
(Askeri) Müttefik Muhabere ve Bilgisayar Güvenlik Dairesi
Allied Data Systems Interoperability Agency
(Askeri) Müttefik Bilgi Sistemleri Karşılıklı İşlerlik Ajanlığı
Allied Deployment and Movement System
(Askeri) Müttefik Harekat ve İntikal Sistemi
Allied Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces North West Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Batı Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces Northern Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces, South (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Joint Pub
(Askeri) Müttefik Müşterek Yayınları
Allied Land Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (NATO)
Allied Land Forces Southern Europe (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (NATO)
Allied Logistic Publication
(Askeri) Müttefik Lojistik Yayınları
Allied Naval Communications Agency
(Askeri) Müttefik Deniz Muhabere Teşkilatı
Allied Tactical Air Force (NATO)
(Askeri) Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Tactical Communications Agency
(Askeri) Müttefik Taktik Muhabere Teşkilatı
Allied administrative publication; assign alternate parent
(Askeri) Müttefik idari yayınlar; yedek ana birlik tahsisi
Allied tactical publication
(Askeri) Müttefik taktik yayınları
allied administrative publications
(Askeri) MÜTTEFİK İDARİ YAYINLARI
allied air force
(Askeri) müttefik hava kuvvetleri
allied campaign
müttefik seferberliği
allied campaign
müttefik harekatı
allied command europe
(Askeri) (ACE) Avrupa Müttefik Komutanlığı
allied command europe mobile forces
(Askeri) Avrupa Müttefik Komutanlığı Seyyar
allied commander
(Askeri) MÜTTEFİK KOMUTAN: bkz: "NATO commander"
allied communication publications
(Askeri) MÜTTEFİK MUHABERE YAYINLARI: Diğer milletlerle müşterek olarak hazırlanmış resmi muhabere yayınları: Gerek müttefik gerek kuvvetler arası sahalarda kullanılacak muhabere elektronik talimat ve usullerini tanıtmak maksadıyla yayınlanır. Amerika Silahlı Kuvvetlerinden herhangi biri, Müttefik Muhabere Yayınlarının, kendi birlikleri arasında kullanılmasına yetki verebilir
allied defence publication
(Askeri) müttefik savunma yayını
allied defense publications
(Askeri) MÜTTEFİK SAVUNMA YAYINLARI
allied disposition list
(Askeri) birlik dağıtım listesi
allied electrical publication
(Askeri) müttefik elektrik yayını
allied electrical publications
(Askeri) MÜTTEFİK ELEKTRİK YAYINLARI
allied electronics publications
(Askeri) MÜTTEFİK ELEKTRONİK YAYINLARI
allied engineering publications
(Askeri) MÜTTEFİK İSTİHKAMCILIK YAYINLARI
allied exercise publication
(Askeri) müttefik tatbikat yayını
allied exercise publications
(Askeri) MÜTTEFİK TATBİKAT YAYINLARI
allied forces
(Askeri) MÜTTEFİK KUVVETLER: Bak. "allied"
allied ground surveillance
(Askeri) ittifak satıh gözetleme
allied headquarters
(Askeri) MÜTTEFİK KARARGAH: bkz: "allied staff"
allied health personnel
(Tıp) yardımcı sağlık personeli
allied hydrographic publications
(Askeri) MÜTTEFİK HİDROGRAFİ YAYINLARI
allied intelligence publications
(Askeri) MÜTTEFİK İSTİHBARAT YAYINLARI
allied logistic publication
(Askeri) müttefik lojistik yayını
allied logistics publications
(Askeri) MÜTTEFİK LOJİSTİK YAYINLARI
allied military security publications
(Askeri) MÜTTEFİK ASKERİ GÜVENLİK YAYINLARI
allied mining publications
(Askeri) MÜTTEFİK MAYINCILIK YAYINLARI
allied movement coordination center; alternate military command center
(Askeri) müttefik intikal koordinasyon merkezi; yedek askeri komuta merkezi
allied navigation publication
(Askeri) müttefik seyrüsefer yayını
allied navigation publications
(Askeri) MÜTTEFİK SEYRÜSEFER YAYINLARI
allied ordnance publications
(Askeri) MÜTTEFİK ORDU DONATIM YAYINLARI
allied press information center
(Askeri) müttefik yayım bilgi merkezi
allied publication
(Askeri) müttefik yayın
allied staff
(Askeri) MÜTTEFİK KARARGAH HEYETİ, PERSONELİ VEYA KARARGAHI: Birlikte çalışan iki veya daha çok millete mensup karargah heyeti, personeli veya karargahı
allied staff of headquarters
(Askeri) MÜTTEFİK KARARGAH HEYETİ VEYA KARARGAHI: Birlikte çalışan iki veya daha çok millete mensup karargah heyeti veya personeli
allied staff of headquarters
(Askeri) müttefik karargah personeli
allied tactical publication
(Askeri) müttefik taktik yayını
allied tactical publications
(Askeri) MÜTTEFİK TAKTİK YAYINLARI
allied training publication
(Askeri) müttefik eğitim yayını
allied training publications
(Askeri) MÜTTEFİK EĞİTİM YAYINLARI
allied war plan
(Askeri) MÜTTEFİK HARP PLANI: Bak. "war plan"
allied weather publication
(Askeri) müttefik meteoroloji yayını
allied weather publications
(Askeri) MÜTTEFİK METEOROLOJİ YAYINLARI
ally
dost/müttefik
ally
dost

Tom şirkette benim dostumdur. - Tom is my ally at the company.

Ben senin düşmanın değil, dostun olmak istiyorum. - I want to be your ally, not your enemy.

ally
(Politika, Siyaset) ittifak kurmak
ally
(Politika, Siyaset) müttefikler
ally
birleşmek
ally
birleş
ally
arkadaş
ally
birleştirmek
ally
{f} katmak
ally
müttefiki
ally
Müttefik

Tom ya sizin en iyi müttefikiniz ya da en kötü düşmanı olabilir. - Tom can either be your best ally or your worst enemy.

Almanya bir zamanlar İtalya'nın müttefikiydi. - Germany was once an ally of Italy.

Supreme Allied Command, Atlantic
(Askeri) Atlantik Müttefik Yüksek Komutanlığı
Supreme Allied Command, Europe
(Askeri) Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı
Supreme Headquarters Allied Powers, Europe
(Askeri) Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Karargahı
ally
{i} genetik olarak birbirine bağlı canlı
ally
yapısı veya bileşimi itibariyle başka bir şeye benzeyen şey
ally
i., pol. müttefik
ally
birleş,v.birleş: n.dost
ally
ally oneself with veya to ile birleşmek
ally
akraba olmak
ally
{f} katılmak
finishing and allied machinery
(Tekstil) boyama ve terbiye makineleri
friendly and allied nation
(Askeri) dost ve müttefik ülke
supreme allied commander
(Askeri) YÜKSEK MÜTTEFİK KOMUTANI
supreme allied commander, europe
(Askeri) AVRUPA MÜTTEFİK YÜKSEK KOMUTANI
supreme headquarters allied powers, europe
(Askeri) AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ YÜKSEK KARARGAHI
theater allied contracting office
(Askeri) muharebe sahası müttefik sözleşme ofisi
İngilizce - İngilizce
The Treaty of Vienna..had bound the Allied Powers to make war together upon Napoleon
Joined as allies
Simple past tense and past participle of ally
{a} united, related, confederated
related by common characteristics or ancestry; "allied species"; "allied studies"
joined by treaty or agreement
Something that is allied to another thing occurs with the other thing. He possessed a raw energy allied to a feeling of something special. a disastrous rise in interest rates allied with a stock market slump. = coupled
Allied countries, troops, or political parties are united by a political or military agreement. forces from three allied nations
If one thing or group is allied to another, it is related to it because the two things have particular qualities or characteristics in common. lectures on subjects allied to health, beauty and fitness = associated
{s} connected by an agreement; joined
joined by treaty or agreement related by common characteristics or ancestry; "allied species"; "allied studies" united in a confederacy or league
joined by treaty or agreement related by common characteristics or ancestry; "allied species"; "allied studies"
united in a confederacy or league
Allied forces or troops are armies from different countries who are fighting on the same side in a war. the approaching Allied forces
United; joined; leagued; akin; related
aligned
allied health
The range of health care services outside the scope of the medicine, dentistry and nursing professions, e.g. music therapy, physiotherapy, optometry, etc
Allied Powers
or Allies Nations allied in opposition to the Central Powers in World War I or to the Axis Powers in World War II. The original Allies in World War I the British Empire, France, and the Russian Empire were later joined by many other countries, including Portugal, Japan, and Italy. Other nations joining the Allies, including the U.S. after 1917, were called Associated Powers, a term emphasized by Pres. Woodrow Wilson to preserve the U.S.'s free hand in the war. In World War II the major Allied Powers were Britain, France, the Soviet Union, the U.S., and China. More generally, the Allies included all the wartime members of the United Nations, the 1942 signatories to the Declaration of the UN
Allied forces
{i} Allies, countries that joined in battle against the Central Powers in World War I; countries that fought the Axis forces during World War II
Allied victory over Nazism
defeat of Nazi Germany and it's allies by the Allied nations (Britain, France, the Soviet Union and the United States)
allied command atlantic
a major strategic headquarters of NATO located in the United States; is under the authority of the North Atlantic Council
allied command europe
a major strategic headquarters of NATO; safeguards an are extending from Norway to Turkey
Ally
A diminutive of the female given names Alison, Alice and Alexandra
Ally
A diminutive of the male given name Alfred or of other names beginning with Al-
ally
One united to another by treaty or league; — usually applied to sovereigns or states; a confederate
ally
Anything associated with another as a helper; an auxiliary
ally
Anything akin to another by structure, etc
ally
To unite, or form a connection between, as between families by marriage, or between princes and states by treaty, league, or confederacy
ally
a person or thing connected with another, usually in some relation of helpfulness
Ally
Ally relationships will exist as mutually benificial relationships with no monetary exchange but rather a mutual agreement of cooperation and advocacy
ally
{n} a friend, confederate, relation
ally
{v} to unite by compact, marriage, or ether tie
Ally
A contribution between $500 & $1,000
Ally
A diminutive of the female given name Alison
Ally
(n) - An individual that supports the struggles of a group; not part of the group him/herself
Ally
a friendly nation
Ally
n a nation or person joined with another for a special purpose
Ally
become an ally or associate, as by a treaty or marriage; "He allied himself with the Communists"
Ally
Warlord
Ally
Aluminium
Ally
someone who protects a person who is in a weak state and becomes a very strong influence over the person The weaker person, such as a child, even partakes the characteristics of the ally so that one may find that a person who has, for instance, a bad leg, has it because a protector or ally in his youth had a bad leg The word is from French and Latin and means to bind together
Ally
an associate who provides assistance; "he's a good ally in fight"; "they were friends of the workers"
Ally
nation that works with another nation for a common purpose
Ally
n country, person, or group joined with another or others for a common purpose
Ally
to unite, to join in alliance with
Supreme Commander Allied Powers
title of Douglas MacArthur during Japan's occupation following World War II, scap
ally
{f} make a pact with -, join with -
ally
become an ally or associate, as by a treaty or marriage; "He allied himself with the Communists
ally
A relative; a kinsman
ally
a friendly nation an associate who provides assistance; "he's a good ally in fight"; "they were friends of the workers"
ally
a friendly nation an associate who provides assistance; "he's a good ally in fight"; "they were friends of the workers" become an ally or associate, as by a treaty or marriage; "He allied himself with the Communists
ally
One united to another by treaty or league; usually applied to sovereigns or states; a confederate
ally
The Allies were the armed forces that fought against Germany and Japan in the Second World War
ally
To connect or form a relation between by similitude, resemblance, friendship, or love
ally
A country's ally is another country that has an agreement to support it, especially in war. Washington would not take such a step without its allies' approval The United States is a close ally of South Korea. adversary
ally
One united to another by treaty or league; - usually applied to sovereigns or states; a confederate
ally
{i} member of a pact, member of a treaty, member of a formal agreement
ally
If you describe someone as your ally, you mean that they help and support you, especially when other people are opposing you. He is a close ally of the Prime Minister = supporter, friend enemy
ally
See Alley, a marble or taw
ally
To unite, or form a connection between, as between families by marriage, or between princes and states by treaty, league, or confederacy; - often followed by to or with
ally
If you ally yourself with someone or something, you give your support to them. He will have no choice but to ally himself with the new movement. see also allied. allied allying allies to help and support other people or countries, especially in a war or disagreement ally yourself to/with sb
ally
To unite, or form a connection between, as between families by marriage, or between princes and states by treaty, league, or confederacy; often followed by to or with
inter-Allied
between allied nations (especially referring to the Allies of World War I)
supreme allied commander atlantic
commanding officer of ACLANT; a general of the United States Army nominated by the President of the United States and approved by the North Atlantic Council
supreme allied commander europe
commanding officer of ACE; NATO's senior military commander in Europe
supreme headquarters allied powers europe
the supremem headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe
Türkçe - İngilizce

allied teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

müttefik Devletler the Allied Powers, the Allies
(of the Second World War)
allied