mix

listen to the pronunciation of mix
İngilizce - Türkçe
karıştırmak

İşi eğlenceyle karıştırmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to mix business with pleasure.

Cümle karıştırmak eğlencelidir. - Sentence mixing is funny.

{i} karışım

Hava gazların karışımıdır. - Air is a mixture of gases.

Her fikir doğru ve hataların bir karışımıdır. - Every opinion is a mixture of truth and mistakes.

(Bilgisayar) kar

Mary bir pasta yapmak için malzemeleri karıştırdı. - Mary mixed the ingredients to make a cake.

Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır. - Air is a mixture of various gases.

(Sinema) bileştirme
(Gıda) katmak karıştırmak
katıştırmak
karışmak
kaynaşmak
birleşim
uyum sağlamak
{f} karıştır

Mary bir pasta yapmak için malzemeleri karıştırdı. - Mary mixed the ingredients to make a cake.

Unu iki yumurta ile karıştırın. - Mix the flour with two eggs.

{i} karışma

İş ve dostluk karışmaz. - Business and friendship don't mix.

İlaç ve alkol çoğu zaman karışmaz. - Medication and alcohol often don't mix.

{f} karıştırmak, birbirine karıştırmak; karışmak: Oil and water won't mix. Yağ, su ile karışmaz
{i} bileşim
kanşıklık veya şaşkınlık hali
be mixed up zihni karışmak
{f} into -e katmak
{f} katmak
{i} karışıklık

Bir karışıklık olmuş olabilir. - There might've been a mix-up.

{f} uyuşmak
birbirine karıştırmak
{f} karmak
{i} karıştırma

Karıştırma kabında tüm malzemeyi birleştirin. - Combine all the ingredients in the mixing bowl.

İşi eğlenceyle karıştırmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to mix business with pleasure.

atılmak
{f} melezlemek
melez elde etmek için çiftleştirmek
{f} melez elde
mixed
karışık

Film karışık eleştiriler aldı. - The movie received mixed reviews.

Film karışık eleştiriler aldı. - The film received mixed reviews.

mixed
karma

Karman çorman alıyorum. - I'm getting all mixed up.

Tom'un karmaşık duyguları vardı. - Tom had mixed feelings.

mix up
kafasını karıştırmak
mix portfolio
(Bilim, İlim) A company's products considered together and in relation to one another
mix up
karıştırmak
mix design
karışım hesabı
mix design
(İnşaat) karışım dizaynı
mix design
karışım tasarımı
mix into
çalmak
mix with
katışmak
mix up
düzenini bozmak
mix up
karıştır

Kuyrukluyıldız ve asteroitleri karıştırmayın. - Don't mix up comets and asteroids.

mix-up
karışıklık

Bir karışıklık olmuş olabilir. - There might've been a mix-up.

mix-up
karışık durum
mix-up
kargaşa
mix-up
telaş
mix effects model
karma etkiler modeli
mix of
karması
mix order
karışık sıra
mix state
Karışık durum, karışık hâl
mix drink with a drug
içkisine ilaç katmak
mix in
karışmak
mix input
(Bilgisayar) karıştırıcı girişi
mix input level
(Bilgisayar) karıştırıcı girişi
mix input meter
(Bilgisayar) mik giriş ölçer
mix meter
(Bilgisayar) kar ölçer
mix mono
(Bilgisayar) kar mono
mix proportion
(Askeri) karışım yüzdesi
mix selector
karışım seçici
mix stereo
(Bilgisayar) kar stereo
mix type
(Otomotiv) karma tip
mix up
karmakarışık etmek
mix up
(deyim) mix someone/sth. up zihni karistirmak,yuzune gozune bulastirmak. a mix-up karisiklik. mix someone up in sth. karistirmak,sokmak (birini bir ise karistirmak.)
mix up
karman çorman etmek
mix variance
(Ticaret) karışık sapma
mix with
(Fiili Deyim ) kaynaşmak
mix with file
(Bilgisayar) dosyayla karıştır
Trail mix
Yolculuk için hazırlanmış karışık atıştırmalık
mixing
karışım

Kahve ve kakao karışımını severim. - I like mixing coffee and cocoa.

lemonade mix
limonata
concrete mix
(İnşaat) beton karışımı
design mix
karışım düzenlemesi
design mix
tasarım karışımı
dry mix
(Askeri,Teknik) kuru karışım
force mix
(Askeri) kuvvet birleşimi
hot mix
sıcak karışım
mixed
katkılı
mixed
fonograf
mixed
film

Film karışık eleştiriler aldı. - The film received mixed reviews.

mixed
(Muzik) karma koro
mixing
(Sinema) bileştirme
mixing
karıştırıcı
mixing
karıştırarak
mixing
harmanlama
product mix
(Ticaret) ürün karması
trial mix
(İnşaat) deneme karışımı
mixed
{f} karıştır

Tereyağı ve şekeri birlikte karıştırdı. - She mixed the butter and sugar together.

Öğretmen bizim adlarımızı karıştırdı. - The teacher mixed up our names.

mixed
çeşitli
mixing
karma

Beton karma tesisi sadece şantiyeden bir mil uzakta. - The concrete mixing plant is just a mile from the worksite.

mixing
{f} karıştır

Karıştırma kabında tüm malzemeyi birleştirin. - Combine all the ingredients in the mixing bowl.

Seni ağabeyinle karıştırıyordum. - I was mixing you up with your older brother.

ready-mix concrete
karılmış hazır beton
Oil and water don't mix
(Atasözü) Ateşle barut yanyana durmaz
case mix
vakaya göre yaklaşım
marketing mix
Pazarlama karması. Ürün, fiyat, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerini içeren pazarlama karması. 4P olarak da bilinir (Product, Promotion, Price, Place)
marketing mix
(Pazarlama) Modern pazarlamada 7P olarak kabul edilen Product (Ürün), Price (Fiyat), Promotion (Tanıtım), Place (Yer), Process (Süreç), People (insan/çalışanlar) ve Packaging (Dağıtım/Sunum) faaliyetlerini içeren pazarlama karması
mix of
karışlık
mixed
karış
mixing
Miksaj, ses mühendisliğinde, alınmış ham kayıtların, birbiriyle karıştırılması
mixing
karışması
mixt
mikst
ready-mix concrete
hazır beton
refrigerating mix, freezing mix
Dondurma mix mix soğutma
service mix
hizmete göre yaklaşım
the degree to which two things mix
derecesi iki şey karıştırmak için
to mix up
karışmış
trail mix
iz mix
wet mix
ıslak karışım
adjustment of mix
karışımın ayarlanması
aggregate mix
agrega karışımı
aircraft mix
(Havacılık) farklı uçak tipleri
beep mix
(Bilgisayar) bip ses karıştırma
biscuit mix
(Gıda) bisküvi karışımı
biscuit mix
(Gıda) karışık biskuvi
bitumen mix
bitümlü karışım
cake mix
kek hamuru
closed mix
sıkı karışım
closed mix
boşluksuz karışım
control mix
kontrol karışımı
dry mix
(Askeri) KURU KARIŞIM: Hacim itibarıyla, 2 kısım kireç kaymağı ve 3 kısım toprak, kum, kül veya benzeri bir maddeyi ihtiva eden, bulaşıcı maddelerden temizleme karışımı
ethnic mix
etnik karışım
face mix
yüzey karışımı
grout mix
(İnşaat) içitim harcı karışımı
hand mix
el karışımı
hand mix
elle karıştırma
hard mix
sert karışım
harsh concrete mix
(İnşaat) katı beton karışımı
lean mix
(İnşaat,Teknik) zayıf karışım
lean mix
güçsüz karışım
lean mix
yetersiz karışım
linen mix
(Tekstil) keten karışımı
main mix
(Bilgisayar) ana karıştırma
mix up
karışıklık
mix up
anlaşmazlık
mixed
{f} karıştır: adj.karışık
mixed
karma karışık
mixed
{s} melez

Tamamen Asyalı gibi görünmesine rağmen Takahaşi'nin melez olduğunu duydum. - Although Takahashi looks completely Asian, I've heard he's of mixed blood.

mixed
karıştırılmış
mixed
{s} katışık
mixed
mixed marriage değişik din ve milletten
mixed
{f} karıştır: adj.karma
mixed
kanşık
mixed
mixed doubles tenis her iki tarafta birer kadınla birer erkek olarak oynanılan oyun
mixed
(Askeri) KARIŞIK: Topçuda; eşit miktarda hem havada hem satıhta paralanan bir grup atımın, yalnız paralanma yüksekliği için uygulanan atım kıymetlendirmesi
mixed
çiftler mixed fractiontam sayılı bayağı kesir mixed group karma grup
mixed
{s} karışmış
mixing
karıştıran
mixing
(Nükleer Bilimler) Karıştırma

Sarımsakları büyük bir karıştırma kabına koyun. - Put the yolks in a large mixing bowl.

Karıştırma kabında tüm malzemeyi birleştirin. - Combine all the ingredients in the mixing bowl.

mixing
karışma
mono mix
(Bilgisayar) mono karıştırıcı
mono mix mute
(Bilgisayar) mono kar sessiz
mono mix volume
(Bilgisayar) mono kar sesi
nominal mix proportion
anılan karışım oranı
paste mix
(Bilgisayar) karıştırarak yapıştır
plant mix
tesiste karıştırma
policy mix
(Ticaret) politika karışımı
ready mix
(Gıda) hazır karışım
ready mix supplier
hazır karışım sağlayıcı
reverb mix
(Bilgisayar) yankı karışımı
richness of mix
karışım bolluğu
richness of mix
karışım zenginliği
sales mix
(Ticaret) satış bileşimi
stereo mix mute
(Bilgisayar) stereo kar sessiz
travel mix
(Askeri) iniş karışımı
tremie mix
(İnşaat) tremi karışımı
trial concrete mix
(İnşaat) deneme betonu karışımı
voice in mix
(Bilgisayar) gelen ses mik
İngilizce - İngilizce
The result of mixing several tracks

The rhythm mix sounds muddy.

Use a mixer (machine) on

Mix the egg whites until they are stiff.

To produce a finished version of a recording

I'm almost done mixing this song.

The result of mixing two or more substances; a mixture

Now add the raisins to the mix.

The result of combining items normally kept separate

My recipe file was now a mix of meat and dairy.

To combine items from two or more sources normally kept separate

Don't mix the meat recipes with the dairy recipes.

To stir two or more substances together

Mix the eggs and milk with the flour until the consistency is smooth.

To combine several tracks

I'll mix the rhythm tracks down to a single track.

The finished version of a recording

I've almost finished the mix for this song.

{v} to mingle, make, form, join, unite
mix together different elements; "The colors blend well"
the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and water"; "the mixing of sound channels in the recording studio"
To combine two or more ingredients, using and method that brings about desired results
to bring or combine together or with something else; "resourcefully he mingled music and dance"
As a noun, a signal that contains one or more other signals -- typically a mix is a pair of stereo signals that contains numerous mono and stereo signals, along with effects, combined together As a verb, the act of creating such a combined signal, or of using a mixer in general
to bring or combine together or with something else; "resourcefully he mingled music and dance
To cause a promiscuous interpenetration of the parts of, as of two or more substances with each other, or of one substance with others; to unite or blend into one mass or compound, as by stirring together; to mingle; to blend; as, to mix flour and salt; to mix wines
When a record producer mixes a piece of music, he or she puts together the various sounds that have been recorded in order to make the finished record. They've been mixing tracks for a new album due out later this year. + mixing mix·ing Final mixing should be completed by the end of this week
the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and water"; "the mixing of sound channels in the recording studio" an event that combines things in a mixture; "a gradual mixture of cultures" a commercially prepared mixture of dry ingredients add as an additional element or part; "mix water into the drink" as of electronic signals; "mixing sounds" to bring or combine together or with something else; "resourcefully he mingled music and dance
add as an additional element or part; "mix water into the drink"
To combine the various sound tracks-dialogue, music, sound effects into a single track
If two substances mix or if you mix one substance with another, you stir or shake them together, or combine them in some other way, so that they become a single substance. Oil and water don't mix It mixes easily with cold or hot water to make a tasty, filling drink A quick stir will mix them thoroughly Mix the cinnamon with the rest of the sugar Mix the ingredients together slowly. + mixing mix·ing This final part of the mixing is done slowly and delicately
Combine ingredients evenly using any method
mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the cards"
If you mix something, you prepare it by mixing other things together. He had spent several hours mixing cement Are you sure I can't mix you a drink?
The combination of many sound elements -- dialogue, music, and sound effects into one cohesive and balanced soundtrack Also called a "dub "
open (a place) to members of all races and ethnic groups; "This school is completely desegregated"
to have two or more different kinds -- " problems that mix the four operations " (44)
Each game with four participants that isn't a *ladies' doubles or a *men's doubles Is usually preceded by the invitation: 'Wanna mix?'
To become united into a compound; to be blended promiscuously together
1) To blend audio signals together into a composite signal 2) The signal made by blending individual signals together 3) A control or function on a delay effects/reverberation device which controls the amount of direct signal that will be mixed into the processed signal
To combine ingredients together
When you mix together you are usually combining dry ingredients (sugar and flour), creamy ingredients (butter with sugar) or liquid ingredients (milk and extract) together The goal is too stir everything together so that the ingredients are evenly distributed and there are no clumps or lumps Use a wooden spoon for this
From any Line of 4 or other applicable formations Centers Cross Run; (new) Centers Trade A Line of 4 ends in a Line of 4
{i} mixture, blend; act of mixing; aggregate; mergence; pre-blended ingredients to which usually only a liquid must be added to acquire the desired result (bread, cake, etc.)
To thoroughly combine ingredients until evenly distributed
To perform Mixing and also the name for the end product i e "This mix I like, but the mix we did late last night was really kicking!" Back
as of electronic signals; "mixing sounds"
To form by mingling; to produce by the stirring together of ingredients; to compound of different parts
The combining of different sounds onto the final sound track
Often used to describe the amount of volume between one source and another Often used to describe mixing two oscillator volumes Also used to describe mixing two samples
The combined choice of media to be used in a campaign
to mix your metaphors: see metaphor see also mixed, cake mix
A mix of different things or people is two or more of them together. The story is a magical mix of fantasy and reality We get a very representative mix of people
a commercially prepared mixture of dry ingredients add as an additional element or part; "mix water into the drink"
If you mix with other people, you meet them and talk to them. You can also say that people mix. I ventured the idea that the secret of staying young was to mix with older people People are supposed to mix, do you understand? When you came away you made a definite effort to mix. = socialize
a commercially prepared mixture of dry ingredients
A mix is a powder containing all the substances that you need in order to make something such as a cake or a sauce. When you want to use it, you add liquid. For speed we used packets of pizza dough mix
Mixture of several materials resulting from hydrodynamic instabilities such as Kelvin-Helmholtz, Rayleigh-Taylor, or Richtmyer-Meshkov instabilities
combining of separately recorded sounds into a single sound track
To unite with in company; to join; to associate
To blend ingredients
If two things or activities do not mix or if one thing does not mix with another, it is not a good idea to have them or do them together, because the result would be unpleasant or dangerous. Politics and sport don't mix. some of these pills that don't mix with drink Ted managed to mix business with pleasure The military has accused the clergy of mixing religion and politics
Butane propane mixture
an event that combines things in a mixture; "a gradual mixture of cultures"
a combination of two or more gases in % different than air, either Nitrox, Heliox, Trimix or other mixture
To associate; to mingle
In SFX Machine, mix modulation (or mixing) is simply a way of routing the output amplitude of one module into the input of another A module's source signal is mixed (averaged) together with any incoming mix signals, then modulated by any incoming amplitude or ring modulations, before entering the specified process
A cryptographic protocol for messaging, in which analysis of who is talking to whom (traffic analysis) by Eve is prevented by the Russian-doll encryption of the message by the sender with the public keys of each mix operator in the chain, and the mixing of messages by each operator, so that panoptic wiretapper Eve loses track of the messages Only 1 out of N of the operators needs to be trusted with the traffic information, although Eve can sometimes gather statistics over large numbers of messages to eventually guess who is talking to whom The communicating parties can also be mutually anonymous, and with normal encryption need trust no other parties with the content of messages Confidential messsaging is necessary for the some of the privity features of Chaumian credentials and bearer securities to be strongly implemented on an actual network Another confidential messaging system is the "Dining Cryptographers" net, also invented by Chaum
{f} blend substances together; combine elements or activities that are not usually combinable; intermingle; dilute; merge; be blended; associate, socialize; producing music by combining separate tracks of recorded music (Music)
mix and match
To vary elements to make compatible combinations

She became very good at mixing and matching skirts, blouses, and accessories to extend her fashion budget.

mix apples and oranges
To mix two totally different things
mix it up
To compete vigorously, to quarrel, or to fight physically

He would have felt like an irate ticket-holder at a prize-fight where the principals refused to mix it up.

mix tapes
plural form of mix tape
mix up
To confuse or reverse

I always mix up Vermont and New Hampshire on a map.

mix up
A confusion or reversal

I refuse to send them any more money until they fix this mix-up.

mix up
A mix, blend, or variety

Next time, let's ask a group with a different mix-up.

mix up
To mix or blend

If you want to mix up some batter, we can make pancakes.

mix ups
plural form of mix up
mix-up
A confusion, mistake, muddle or misunderstanding
mix business with pleasure
combine business activities with enjoyable activities
mix in
add as an additional element or part; "mix water into the drink"
mix in
cause (something) to be mixed with (something else); "At this stage of making the cake, blend in the nuts"
mix up
If you mix up two things or people, you confuse them, so that you think that one of them is the other one. People often mix me up with other actors Depressed people may mix up their words Any time you told one of them something, they'd swear you'd mixed them up and told the other
mix up
If you mix up a number of things, you put things of different kinds together or place things so that they are not in order. I like to mix up designer clothes Part of the plan was that the town should not fall into office, industrial and residential zones, but mix the three up together This is music from a different era. I've taken those sounds from childhood and mixed them up with other things. see also mixed up, mix-up
mix up
cause to be perplexed or confounded; "This problem stumped her"
mix up
assemble without order or sense; "She jumbles the words when she is supposed to write a sentence"
mix up
confusion, mess; confuse, mess up; combine, mix together
mix well
be sociable, integrate well with others
mix-up
a mistake that results from taking one thing to be another; "he changed his name in order to avoid confusion with the notorious outlaw"
mix-up
A mix-up is a mistake or a failure in the way that something has been planned. a mix-up over travel arrangements. a mistake that causes confusion about details or arrangements mix-up in
Bombay mix
A traditional Indian snack of mixed dried ingredients with spices and salt, often including fried lentils, peanuts, chickpea flour noodles, corn, vegetable oil, chickpeas, flaked rice, and fried onion
bank mix
bulk stamps collected by banks and other large businesses, then sold to the collecting trade to raise funds for charities
cake mix
A powdered mixture of the dry ingredients used to produce a cake or the finished mixture before baking
communication mix
The range of approaches and expressions of a marketing idea developed with the hope that it be effective in conveying the ideas to the diverse population of people who receive it

You must know how to use the elements of the communication mix to communicate the product’s existence, value and benefits to the target customers.

energy mix
The range of energy sources of a region, either renewable or non-renewable
mission mix
bulk stamps which include duplication accumulated by missions and charities, then sold to the collecting trade
mixed
Including both male(s) and female(s)

My son attends a mixed school, my daughter an all-girl grammar school.

mixed
Not completely pure, tainted or adulterated

My joy was somewhat mixed when my partner said she was pregnant: it's a lot of responsibility.

mixed
Stemming from two or more races or breeds

Mixed blood can surprisingly produce inherited properties which neither parent showed.

mixed
Simple past tense and past participle of mix
mixing
The act, or the result of making a mixture

No two mixings of these paints are ever the same.

mixing
Present participle of mix

He is mixing the paint.

pick 'n' mix
a selection of different articles (such as sweets), arranged in trays, that can be chosen in any combination and paid for by weight or number
policy mix
the combination of fiscal and monetary policies, especially their perceived relative importance
trail mix
A blend of foods for snacking on the go, as during hikes, usually consisting of some combination of dried fruit, nuts, seeds granola and sometimes small candies, cereal, etc
Trail mix
A combination of dried fruit, grains, nuts, and sometimes chocolate, developed as a snack food to be taken along on hikes
Oil and water don't mix
(Atasözü) If you add oil to water, the oil tries to stay separate. This proverb is a way of saying that certain people or characteristics do not go together
case mix
Case mix describes the level of service needed for the purpose of setting a daily medical care rate. Casemix is a system that measures hospital performance--aiming to reward initiatives that increase efficiency in hospitals. It also serves as an information tool that allows policy makers understand the nature and complexity of healthcare delivery
marketing mix
(Pazarlama) A company's marketing mix is the combination of marketing activities it uses in order to promote a particular product or service

The key focus of the marketing mix will be on price and distribution.

multi-cultural mix
Many cultures existing together smoothly in a country

I grew up in the very diverse multi-cultural mix of Hawaii.

trail mix
A mixture of high-energy foods, such as dried fruit, nuts, chocolate, and seeds, eaten as a snack especially by hikers
-mix
To combine two or more ingredients, using and method that brings about desired results
-mix
Combine ingredients evenly using any method
-mix
as of electronic signals; "mixing sounds"
-mix
shuffle: mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the cards"
-mix
To combine ingredients together
-mix
To combine the various sound tracks-dialogue, music, sound effects into a single track
-mix
The combining of different sounds onto the final sound track
-mix
desegregate: open (a place) to members of all races and ethnic groups; "This school is completely desegregated"
-mix
Butane propane mixture
-mix
combining of separately recorded sounds into a single sound track
-mix
A cryptographic protocol for messaging, in which analysis of who is talking to whom (traffic analysis) by Eve is prevented by the Russian-doll encryption of the message by the sender with the public keys of each mix operator in the chain, and the mixing of messages by each operator, so that panoptic wiretapper Eve loses track of the messages Only 1 out of N of the operators needs to be trusted with the traffic information, although Eve can sometimes gather statistics over large numbers of messages to eventually guess who is talking to whom The communicating parties can also be mutually anonymous, and with normal encryption need trust no other parties with the content of messages Confidential messsaging is necessary for the some of the privity features of Chaumian credentials and bearer securities to be strongly implemented on an actual network Another confidential messaging system is the "Dining Cryptographers" net, also invented by Chaum
-mix
blend: mix together different elements; "The colors blend well"
-mix
To thoroughly combine ingredients until evenly distributed
-mix
1) To blend audio signals together into a composite signal 2) The signal made by blending individual signals together 3) A control or function on a delay effects/reverberation device which controls the amount of direct signal that will be mixed into the processed signal
-mix
The combination of many sound elements -- dialogue, music, and sound effects into one cohesive and balanced soundtrack Also called a "dub "
-mix
To blend ingredients
-mix
to bring or combine together or with something else; "resourcefully he mingled music and dance"
-mix
Often used to describe the amount of volume between one source and another Often used to describe mixing two oscillator volumes Also used to describe mixing two samples
-mix
to have two or more different kinds -- " problems that mix the four operations " (44)
-mix
Each game with four participants that isn't a *ladies' doubles or a *men's doubles Is usually preceded by the invitation: 'Wanna mix?'
-mix
The combined choice of media to be used in a campaign
-mix
From any Line of 4 or other applicable formations Centers Cross Run; (new) Centers Trade A Line of 4 ends in a Line of 4
-mix
As a noun, a signal that contains one or more other signals -- typically a mix is a pair of stereo signals that contains numerous mono and stereo signals, along with effects, combined together As a verb, the act of creating such a combined signal, or of using a mixer in general
-mix
a combination of two or more gases in % different than air, either Nitrox, Heliox, Trimix or other mixture
-mix
Mixture of several materials resulting from hydrodynamic instabilities such as Kelvin-Helmholtz, Rayleigh-Taylor, or Richtmyer-Meshkov instabilities
-mix
In SFX Machine, mix modulation (or mixing) is simply a way of routing the output amplitude of one module into the input of another A module's source signal is mixed (averaged) together with any incoming mix signals, then modulated by any incoming amplitude or ring modulations, before entering the specified process
-mix
a commercially prepared mixture of dry ingredients
-mix
the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and water"; "the mixing of sound channels in the recording studio"
-mix
an event that combines things in a mixture; "a gradual mixture of cultures"
-mix
When you mix together you are usually combining dry ingredients (sugar and flour), creamy ingredients (butter with sugar) or liquid ingredients (milk and extract) together The goal is too stir everything together so that the ingredients are evenly distributed and there are no clumps or lumps Use a wooden spoon for this
-mix
add as an additional element or part; "mix water into the drink"
-mix
To perform Mixing and also the name for the end product i e "This mix I like, but the mix we did late last night was really kicking!" Back
Mixed
piebald
Sir Mix A Lot
Anthony Ray (born 1963), U.S. rap musician
Tom Mix
orig. Thomas Hezikiah Mix born Jan. 6, 1880, Mix Run, Pa., U.S. died Oct. 12, 1940, near Florence, Ariz. U.S. film actor. He worked as a cowhand and a deputy sheriff and served in the army and in the Texas Rangers before joining a Wild West show in 1906. He made his screen debut as a roughriding hero in 1910 and soon became a star of silent westerns. Over the years his horse, Tony, became almost as famous as Mix himself. Mix appeared in more than 200 one-and two-reelers and feature films, many of which he also produced or directed. His career declined with the coming of sound
brownie mix
a commercial mix for making brownies
cake mix
Cake mix is a powder that you mix with eggs and water or milk to make a cake. You bake the mixture in the oven
cake mix
a commercial mix for making a cake
lemonade mix
a mix commercial mix for making lemonade
marketing mix
the major controllable variables - product, price, promotion and place (distribution) - that the firm blends to produce the desired market response; also called the Four Ps
marketing mix
The set of product, place, promotion, price and pack­aging variables, which a marketing manager controls and orchestrates to bring a product or service into the marketplace
marketing mix
the controllable variables that company puts together to satisfy a target group
marketing mix
Four basic marketing strategies, collectively known as the four Ps-product, place, price, and promotion
marketing mix
Blending of a variety of marketing elements (price, packaging, distribution, promotion, public relations, etc ) into a marketing program
marketing mix
A company's marketing mix is the combination of marketing activities it uses in order to promote a particular product or service. The key focus of the marketing mix will be on price and distribution
marketing mix
the chosen combinations of a marketing program: product, price, promotion, distribution
marketing mix
The marketing mix consists of all of the activities that can be brought to bear on the marketing of the product and service This includes sales, promotion, communications, public affairs (press releases), and product development
marketing mix
The set of controllable tactical marketing tools–product, price, place, and promotion–that the firm blends to produce the response it wants in the target market
marketing mix
the four sets of tools the entrepreneur may combine to shape market demand and facilitate transactions: Product, Price, Promotion, Distribution
marketing mix
The levels and interplay of the elements of a product's or service's marketing efforts, including product features, pricing, packaging, advertising, merchandising, distribution, and marketing budget; especially as these elements affect sales results
marketing mix
The blending of the four elements of marketing to satisfy chosen consumer segments
marketing mix
the blend of product, place, promotion, and pricing strategies designed to produce satisfying exchanges with a target market
marketing mix
The unique blend of product, pricing, promotion, and distribution designed to reach a specific group of consumers
marketing mix
The four main elements used by a marketing manager to market goods and services These elements are product, price, distribution or place, and promotion
marketing mix
The activities controllable by the organization and include the product, service, or idea offered, the manner in which the offering will be communicated to customers, the method for distributing or delivering the offering, and the price to be charged for
marketing mix
(p 398) The ingredients that go into a marketing program: product, price, place, and promotion
marketing mix
The elements of product, promotion, distribution and pricing over which marketing managers can implement analysis, planning, and control
marketing mix
The strategy of the organisation consisting of products, price, place and promotion strategy (also known as the 4p's)
marketing mix
The blending of the four marketing elements of Price, Place, Product and Promotion to create a marketing strategy that satisfies a defined market segment
marketing mix
The tactical "toolkit" of product, place/distribution, promotion, price and people that an organisation can control in order to facilitate satisfying exchange p 16
marketing mix
The four major marketing elements-product, price, promotion, and distribution (place)-that foster the exchange process
mixed
{s} blended, combined; intermingled; varied
mixed
a mixed blessing: see blessing
mixed
Type of tidal current characterized by a conspicuous diunal inequality in the greater and lesser flood strengths and/or greater and lesser ebb strengths See flood current and ebb current
mixed
Mixed is used to describe something that involves people from two or more different races. a woman of mixed race She had attended a racially mixed school
mixed
involving or composed of different races; "interracial schools"; "a mixed neighborhood"
mixed
A mixture of various grades of recyclable waste paper not limited by fiber content and includes most types of clean and dry paper including glossy, white ledger and computer papers, newspapers, magazines, catalogs, phone books, cards, laser-printed white ledger, windowed envelopes, sticky notes, and often contains corrugated and brown paper
mixed
consisting of a haphazard assortment of different kinds (even to the point of incongruity); "an arrangement of assorted spring flowers"; "assorted sizes"; "miscellaneous accessories"; "a mixed program of baroque and contemporary music"; "a motley crew"; "sundry sciences commonly known as social"- I A Richards
mixed
a combination of any of the other forms of muscle involvement
mixed
past of mix
mixed
A mixed group of people consists of people of many different types. I found a very mixed group of individuals some of whom I could relate to and others with whom I had very little in common
mixed
See Mix, v
mixed
Formed by mixing; united; mingled; blended
mixed
Not completely pure
mixed
Having two or more separate aspects
mixed
Mixed education or accommodation is intended for both males and females. Girls who have always been at a mixed school know how to stand up for themselves
mixed
If you have mixed feelings about something or someone, you feel uncertain about them because you can see both good and bad points about them. I came home from the meeting with mixed feelings There has been a very mixed reaction to the decision
mixed
Mixed is used to describe something which includes or consists of different things of the same general kind. a small mixed salad a teaspoon of mixed herbs
mixed
Includes experimental, artistic or music-based productions Other productions that span multiple categories will be considered in this category
mixed
Two or more fertilizer materials blended or granulated together into individual mixes The term includes dry mix powders, granulated, clear liquid, suspension, and slurry mixtures
mixed
Including both men and women
mixed
caused to combine or unite
mixed
VARCHAR2(3) YES indicates part of the transaction committed and part rolled back
mixed
(1) (of a partnership) composed of one player of each sex
mixed
alloyed
mixes
plural of mix
mixes
third-person singular of mix
mixing
The act of mixing together all of the different sources of audio
mixing
The combining of several sound sources into one
mixing
{i} blending or stirring of substances together; combining of elements or activities that are not usually combinable; intermingling; association, fraternization; act of producing music by combining separately recorded music tracks (Music)
mixing
Combining two or more sound tracks by rerecording them onto a single track
mixing
In the musical production sense this term means to balance and EQ a composition or mix to the benefit of the sound Of course "benefit" is a subjective term hence the often heated arguments that always surround mixing, music production, producers and musicians Is it art? Back
mixing
A term that describes a function of many transmitters that allows one control movement to affect more than one control surface at a time Revolution Mixing is an example of this, but mixing can also be used to add power when you input large cyclic movements
mixing
Combining more than one audio sources into a single audio signal output
mixing
Sound Production and Manipulation
mixing
Reduction and adjustment/enhancement of larger amount of independent audio signals into a smaller amount
mixing
  See heterodye
mixing
Blending of soil layers into the soil mass
mixing
A radio system feature, or add-on accessory, that mixes servo output in relation to stick input of two or more controls For example, an aircraft equipped with elevons (combination elevator/ailerons) takes traditional elevator and aileron stick input and mixes them to produce the correct movement of the two elevon servos
mixing
The act of combining different lots of shellfish (4)
mixing
Two radio control channels can be coupled together so that they move together when only one control channel is activated Many 1/4 scale models require a combination of aileron and rudder to turn Mixing does this electronically at the transmitter V-tailed models, where the two halves of the V-tail must move not only together but independently, are another use of control mixing
mixing
of different components has to be done according to the proportions advised by manufacturers
mixing
The two sequencer modes in Motif and RS7000, Song and Pattern, feature a special Mixing mode Mix mode is where voices are selected, volume levels are set, pan positioning is determined, effect send levels are set, etc One of the cool things about a Motif Mix is that you can also change and store synth parameter offsets to things like the filter cutoff, resonance, and AEG and FEG envelopes All songs and patterns have an associated mix If you are using an external sequencer, you still want to be in Mix Mode to operate Motif as a multi -timbral module and should create and store a Mix for your song You can then use the Bulk Dump Mix feature to send all the Mix information to the beginning of your sequence Think of mix mode as the recording studio: When you are operating in Mix mode, you are the producer/engineer
mixing
mixture of wines of different origins and vine-plants Not to be confused with the blending
mixing
the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and water"; "the mixing of sound channels in the recording studio"
mixing
Combining two or more sound tracks by recording them onto a single one
mixing
In a dynamical system, mixing occurs if you can take any size interval, however small you want it, and find a seed in there whose orbit eventually visits every other interval (again, the intervals can be arbitrarily small) Mixing is also known as "transitivity," so you may see it referred to by that term
mixt
A past tense and a past participle of mix
mixt
archaic, alternative spelling of mixed
pick 'n' mix
Pick 'n' mix is used to describe a way of getting a collection of things together by choosing a number of different ones. It is, as some senior officials conceded, a pick 'n' mix approach to policy. a pick-and-mix selection of fabrics and wallpapers
pick-and-mix
if something is pick-and-mix, you are free to choose the things or parts that you want and not choose the rest
product mix
(Ticaret) The number of individual products produced or sold by an organization. The mix is defined by the industry and manufacturing environment, and management strategies that position the company as a specialty, niche or broad-based supplier of goods and services. Instances where the product mix varies widely from period to period often requires more investment in facilities and inventory, and may result in lower levels of customer service
product mix
All of the products in a seller's total product line
product mix
The ratio of each type of product to the total amount of products that are kept in stock
product mix
The variety and relative quantities of goods and services that a company offers for sale (See Refer to page 539)
product mix
The assortment of product lines and individual offerings available from a company
product mix
the variety of distinct product lines and items manufactured or distributed by an organisation See Product Item; Product Line
product mix
All of the different products that a company makes or sells
mix