know

listen to the pronunciation of know
İngilizce - Türkçe
bilmek

Şu an nerede olduğunu bilmek istiyorum. - I want to know where you are now.

Ben tam saati bilmek istiyorum. - I'd like to know the exact time.

tanımak

Bu dağı tanımak istiyorum. - I want to know about this mountain.

Tom Mary'yi daha iyi tanımak istiyor. - Tom wants to get to know Mary better.

{f} tatmak
ezberlemek

Formülleri ezberlemek yeterli değil. Onların nasıl kullanılacağını bilmen gerek. - It's not enough to memorize the formulas. You need to know how to use them.

Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir. - The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart.

iyi bilmek
{f} (knew, --n)
{f} ayırt etmek
{f} ilişkisi olmak
O işi yapmaya
malumat edinmek
eski cinsi münasebette bulunmak
{f} farketmek
malumatı olmak
haberdar olmak
bil

Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor. - Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it.

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

He should have known better than to do it
seçmek
{f} başından geçmek
agah olmak
(Argo) cinsel ilişkiye girmek
aşina olmak
(Argo) mala vurmak
tecrübeyle bilmek
görmek

Kimi görmek istediğini bilmiyorum. - I don't know who you want to see.

Beni görmek istemeyeceğini bilmeliydim. - I should've known you wouldn't want to see me.

çekmek
yaşamak

Tom yaşamak için uzun zamanı olmadığını biliyor. - Tom knows he doesn't have long to live.

Leyla uzun süre yaşamak zorunda olmadığını biliyor. - Layla knows she hasn't got long to live.

geçirmek

Tom, Mary'nin yaz tatilini nerede geçirmek istediğini bilmiyordu. - Tom didn't know where Mary wanted to spend her summer vacation.

Tom, Mary'nin yaz tatilini nerede geçirmek istediği bilmiyor. - Tom doesn't know where Mary wants to spend her summer vacation.

biliyor

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Mahjong oynamayı biliyor musun? - Do you know how to play mahjong?

yaşa

Tom Bostonda yaşayan bir adam tanıyor. - Tom knows a man who lives in Boston.

Onlar, Tom'un gençliğinde hangi zorlukları yaşadığını bilmiyorlar. - They don't know what difficulties Tom went through in his youth.

(Argo) seks yapmak
anlamak

Biliyorum, anlamak zor. - I know it's hard to understand.

Bilmek, anlamakla aynı değildir. - Knowing is not the same as understanding.

(Argo) götürmek

Seni güvende olacağın bir yere götürmek istiyorum. - I want to get you someplace where I know you'll be safe.

biline
bildiği
knowingly
bile bile
known
bilinen

Bilinen bir hata bilinmeyen bir gerçekten daha iyidir. - A known mistake is better than an unknown truth.

Sibirya Demiryolu, dünyadaki bir defada en uzun ve en iyi bilinen demiryoludur. - The Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world.

knowledge
{i} bilgi

Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi. - Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work.

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

knowing
{s} haberdar
knowing
{s} bilen
knowing
{s} haberi olan
knowing
{s} bilgili
know how
uzmanlık
know one's business
Yaptığı işi bilmek
know it all
ukalâ
know how
nasıl yapılacağını bilme

Onun nasıl yapılacağını bilmediğimi zaten söyledim. - I've already said I don't know how to do it.

know how to
usulünü bilmek
know of
-den haberi olmak
know of
duymuş olmak
know a thing or two
işi bilmek
know all the answers
bilgiçlik taslamak
know how
usulünü bilmek
know how
yolunu bilmek
know how many beans make five
cin gibi olmak
know like the back of one's hand
avucunun içi gibi bilmek
know of
bilmek
know one's own mind
ne istediğini bilmek
know sb by name
-i ismen tanımak
know sth backwards
bir şeyi çok iyi bilmek
know the ropes
işi bilmek
know the ropes
kuralları bilmek
know the score
işten anlamak
know the score
işi bilmek
know what's what
uyanık olmak
know what's what
neyin ne olduğunu bilmek
know-all
çok bilmiş kimse
know-all
ukala
know all along
boyunca tüm bilmek
know all the answers
çok bilmişlik yapmak, bilgiçlik taşlamak
know apart
apart bilmek
know by name
isim olarak tanımak
know edge
kenar bilmek
know for
bilmek için
know hawk from a handsaw
bir el testeresi dan şahin biliyorum
know in advance
önceden bilmek
know no fear
hiçbir korku biliyorum
know of
-den haberi olmak, duymuş olmak, bilmek
know one in high places
yüksek yerlerde biliyor
know one´s own mind
kendi fikrini bilmek, ne istediğini bilmek
know one´s stuff
k. dili ilgilendiği konuyu iyi bilmek
know one´s way around a place
k. dili bir yerin girdisini çıktısını bilmek
know s.o. by sight only
birini sadece yüzünden tanımak
know sb, sth like the back of one's hand
birisini, bir şeyi avucunun içi gibi bilmek
know so. by sight
biliyorum. sima olarak
know someone in high places
(deyim) Yüksek yerlerde tanıdığı olmak
know something cold
(deyim) Bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek

You know cheating people cold.

know something inside out
(deyim) Bir konuyu A'dan Z'ye bilmek
know sth backwards
bir şeyi çok iyi anlamak, avucunun içi gibi bilmek
know the drill
(deyim) Ne yapılacağını bilmek, yapılması gerekeni bilmek
know the ropes
usulünü bilmek, çaresini bilmek
know the ropes
yol yordam bilmek
know the score
skor bilmek
know thy enemy
senin düşmanı tanımak
know thyself
kendini tanıma
know to
bilmek
know where you stand
(deyim) Sahip olduğu görüşü bilmek/savunmak; durumunu ve konumunu bilmek
know where you stand
Birisinin senin hakkında ne hissettiğini bilmek; belli bir durumda ne yapman gerektiğini bilmek

At least we know where we stand with Steven now. I'd like to know where I stand.

know which side one's bread is buttered
çıkarının nerede olduğunu bilmek, kan alacak damarı bilmek
know which side one's bread is buttered on
kan alacak damarı bilmek; gerçek çıkarının nerede olduğunu bilmek ; işini bilmek; neyin çıkarına olduğunu bilmek; nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek
know which side one´s bread is buttered on
k. dili gerçek çıkarının nerede olduğunu bilmek
know which way the wind blows
hangi yol rüzgar biliyor
know-all
Çok bilmiş
know-it-all
Herşeyi bilen
know-it-all
ukalâ

Tom sadece bir ukala. - Tom is just a know-it-all.

know (someone) for a long time
uzun süredir tanımak
know a little
az bilmek
know about
(Fiili Deyim ) bilmek , vakıf olmak , anlamak
know about
haberi olmak
know all
bilgiç
know all the wrinkles
{k} işin bütün yönlerini bilmek
know better
(deyim) know better (than to do sth.) bir şeyi yapmayacak kadar aklı olmak,bir şeyin yapılmayacağını akıl etmek
know better than to
olmayacağını iyi bilmek
know better than to
yapmayacak kadar akıllı olmak
know by heart
ezbere bilmek
know by sight
simaen bilmek
know by sight
simaen tanımak
know every inch of
karış karış bilmek
know every inch of a place
karış karış bilmek
know for certain
kesin olarak bilmek
know for certain
emin olmak
know how
{i} bilgi

Kişisel bir bilgisayarı nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? - Do you know how to use a personal computer?

Bu bilgisayarı nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. - I don't know how to operate this computer.

know how
(Fiili Deyim ) usulünü bilmek , yapabilmek
know how
{i} teknik bilgi
know how
{i} beceri
know how to
-i bilmek, -in usulünü bilmek: Do you know how to swim? Yüzmeyi biliyor musun?
know how to behave
oturup kalkmasını bilmek
know how to behave
görgülü olmak
know how to behave
nasıl davranması gerektiğini bilmek
know how to behave properly
yol erkan bilmek
know how to read and write
okuma yazma bilmek
know how to swim
yüzme bilmek
know inside
(deyim) know sth. inside out/backwards çok iyi bilmek
know little
az bilmek
know one's limitation
haddini bilmek
know one's mind
(deyim) know one's (own) mind kendi fikrini bilmek ,ne istedigini bilmek
know one's own mind
(isim) yapacağını bilmek, ne istediğini bilmek
know one's own mind
emin olmak, kararlı olmak
know one's own mind
ne yapacağını bilmek
know one's place
yerini bilmek
know one's place
haddini bilmek
know one's stuff
işi bilmek
know one's stuff
{k} ilgilendiği konuyu iyi bilmek. know one's way around a k.dili. bir yerin girdisini çıktısını bilmek. know s.o. by sight only birini sadece yüzünden tanımak
know one's way about
işi bilmek
know one's way about
işini bilmek
know onions
(deyim) know one's onions (kd) konusunu veya bir şeyi yapmayı çok iyi bilmek
know plenty
(Fiili Deyim ) yeterince bilmek
know s.t. cold
bir şeyi eksiksiz bir şekilde bilmek
know smth. before
önceden bilmek
know stuff
(deyim) know one's stuff (kd) konusunu veya bir şeyi yapmayı çok iyi bilmek
know the angles
(Fiili Deyim ) bir işin girdisini çıktısını bilmek
know the job
işi bilmek
know the ropes
{k} ne yapılması gerektiğini iyi bilmek
know the ropes
{k} (deyim) bir işin usulünü,yolunu yordamını,girdisini çıktısını çok iyi bilmek
know the score
{k} dünyada olup bitenleri bilmek
know the score
{k} (deyim) işi çakmak
know the time of day
herşeyden haberi olmak
know the value of
kadrini bilmek
know what's going on
(deyim) uyanık olmak
know what's going on
(deyim) işini iyi bilmek
know what's going on
(deyim) neyin ne olduğunu bilmek
know what's what
iyi bilmek
know what's what
ne nedir bilmek
know what's what
(isim) nedir bilmek, iyi bilmek
know where
(deyim) know where one is/one stands (with someone) durumu ,ne yapacağını bilmek,nerede olduğunu bilmek
know which side one's
{k} gerçek çıkarının nerede olduğunu bilmek
known
bilinmek

Onun adı bu kasabada herkesçe bilinmektedir. - His name is known to everyone in this town.

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

known
{s} tanınan

Sony tüm dünyada tanınan bir markadır. - Sony is a brand known around the world.

Bir sosyete moda toplumda iyi tanınan ve sosyal faaliyetlere ve eğlenceye düşkün bir kişidir. - A socialite is a person who is well known in fashionable society and is fond of social activities and entertainment.

known
belli
knowledge
kanaat
knowledge
to my knowledge bildiğim kadar
know about
anlamak
know about
bilmek

İşim hakkında ne bilmek istiyorsun? - What do you want to know about my job?

Benim hakkımda ne bilmek istiyorsun? - What do you want to know about me?

knowing
agah
knowing
haberli
knowing
(Osmanlıca) muttali
knowing
bilgiç
knowing
çok okumuş
knowing
uyanık
knowing
kültürlü
knowing
bilmek

Tom'un nerede olduğunu bilmekle ilgilenen tek kişi ben değilim. - I'm not the only one interested in knowing where Tom was.

Bilmek bir şey değildir, hayal gücü her şeydir. - Knowing is nothing, imagination is everything.

knowing
bilerek

Her şeyi bilerek doğmuyoruz. - We aren't born knowing everything.

Kimse bilerek doğmaz. - Nobody is born knowing.

knowing
bilinçli
knowledge
enformasyon
known
sayılı
known
muayyen
known
tanınmak

O sadece Hindistan'da değil aynı zamanda Çin'de de iyi tanınmaktadır. - She is not only well known in India, but is also well known in China.

O hem Hindistan'da hem de Çin'de iyi tanınmaktadır. - She is well known in both India and China.

known
beklenen
knew
bil

Onun iyi İngilizce konuşabildiğini herkes biliyordu. - Everybody knew she could speak English well.

Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu. - Everybody knew that she was being pushy.

knowable
fark edilir
knowing
{f} bil

Bilmek bir şey değildir, hayal gücü her şeydir. - Knowing is nothing, imagination is everything.

Tom Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı. - Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

knowing
kurnaz
knowingly
kurnazlıkla
knowingly
bilgiçlikle
knowingly
bilerek

Tom bilerek başını salladı. - Tom nodded knowingly.

knowingly
kasten

Tom ve Mary kasten birbirine kafa salladı. - Tom and Mary nod at each other knowingly.

known
ünlü

San Fransisko, sisi ve diğer şeylerin arasında tepeleri ile ünlüdür. - San Francisco is known for its fog and its hills among other things.

known
{f} bil

Bay Hashimoto herkes tarafından bilinir. - Mr Hashimoto is known to everyone.

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

know of
hanın
knowable
bilinebilir
knowing
bilme

Tom Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı. - Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

Mary'nin ne zaman varacağını Tom'un bilmesi imkansızdı. - Tom had no way of knowing when Mary would arrive.

known
malum
known
bilinmesi
known
maluk
knows
bilir

O, alanı elininin arkası gibi bilir. - He knows the area like the back of his hand.

Ağabeyim araba sürmeyi bilir. - My older brother knows how to drive.

knows
bilirm
knew
f., bak. know
knowable
{s} tanınır
knowing
{i} bilinme

Yarın ne olacağı bilinmez. - There is no knowing what will happen tomorrow.

Ne olabileceği bilinmez. - There is no knowing what may happen.

knowing
şeytan
knowing
knowingly bilerek
knowing
kasten

Tom ve Mary kasten birbirine kafa salladı. - Tom and Mary nod at each other knowingly.

knowing
bile bile

Ne yaptığını bile bile geceleri nasıl uyuyorsun? - How do you sleep at night knowing what you've done?

knowing
{s} anlayan
knowing
{s} akıllı
knowing
{s} bilgisi olan
knowing
malumatı olan
knowing
{i} alim
knowing
çok bilmiş
knowing
{s} açıkgöz
knowing
{s} bir şeyleri bildiğini ima eden (bakış)
knowing
{s} becerikli
Türkçe - Türkçe

know teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

know-how
bakınız: yöntem bilgisi
İngilizce - İngilizce
knowledge
To be acquainted or familiar with; to have encountered

I know your mother, but I’ve never met your father.

To be aware of (a person's) intentions

I won’t lend you any money. You would never pay me back; I know you.

To have sexual relations with

And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.

To understand (a subject)

She knows chemistry better than anybody else.

To be informed about

Do you know that Michelle and Jack are getting divorced? ― Yes, I know.

To experience

Their relationship knew ups and downs.

To have knowledge of; to have memorised information, data, or facts about

You people don't know from funny.

To be certain or sure about

He knew something terrible was going to happen.

If you know someone, you are familiar with them because you have met them and talked to them before. Gifford was a friend. I'd known him for nine years Do you two know each other?
If you say that you know of something, you mean that you have heard about it but you do not necessarily have a lot of information about it. We know of the incident but have no further details I know of no one who would want to murder Albert
{i} state of knowing, knowledge
If you know a fact, a piece of information, or an answer, you have it correctly in your mind. I don't know the name of the place `People like doing things for nothing.' --- `I know they do.' I don't know what happened to her husband `How did he meet your mother?' --- `I don't know.' We all know about his early experiments in flying They looked younger than I knew them to be It is not known whether the bomb was originally intended for the capital itself It's always been known that key figures in the government do very well for themselves
{f} have knowledge of; be acquainted with; understand; distinguish; be aware of
{v} to understand, distinguish, perceive, find out
You can use I don't know to indicate that you do not completely agree with something or do not really think that it is true. `He should quite simply resign.' --- `I don't know about that.'
To perceive or apprehend clearly and certainly; to understand; to have full information of; as, to know one's duty
emphasis You use you know to emphasize or to draw attention to what you are saying. The conditions in there are awful, you know You know, it does worry me
vagueness You say `Not that I know of' when someone has asked you whether or not something is true and you think the answer is `no' but you cannot be sure because you do not know all the facts. `Is he married?' --- `Not that I know of.'
You say `I know' to show that you agree with what has just been said. `This country is so awful.' --- `I know, I know.'
be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information; possess knowledge or information about; "I know that the President lied to the people"; "I want to know who is winning the game!"; "I know it's time"
of; to possess experience of; as, to know an author; to know the rules of an organization
You can say `I don't know about you' to indicate that you are going to give your own opinion about something and you want to find out if someone else feels the same. I don't know about the rest of you, but I'm hungry
To recognize; to distinguish; to discern the character of; as, to know a person's face or figure
have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I lived through two divorces"
You can use expressions such as you know what I mean and if you know what I mean to suggest that the person listening to you understands what you are trying to say, and so you do not have to explain any more. None of us stayed long. I mean, the atmosphere wasn't -- well, you know what I mean
to acknowledge
To have sexual commerce with
If you get to know someone, you find out what they are like by spending time with them. The new neighbours were getting to know each other
be able to distinguish, recognize as being different; "The child knows right from wrong"
perceive as familiar; "I know this voice!"
accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true heir to the throne"; "We do not recognize your gods"
To be assured; to feel confident
If you know something or someone, you recognize them when you see them or hear them. Would she know you if she saw you on the street?
vi [to be informed about something] tahu 2 vi [to have met someone] mengenal (kenal)
disapproval You can use expressions such as What does she know? and What do they know? when you think that someone has no right to comment on a situation because they do not understand it. Don't listen to him, what does he know?
To have knowledge; to have a clear and certain perception; to possess wisdom, instruction, or information; often with of
If someone or something is known as a particular name, they are called by that name. The disease is more commonly known as Mad Cow Disease He was born as John Birks Gillespie, but everyone knew him as Dizzy He was the only boy in the school who was known by his Christian name and not his surname. British Nuclear Fuels, otherwise known as BNFL
be familiar or acquainted with a person or an object; "She doesn't know this composer"; "Do you know my sister?"; "We know this movie"; "I know him under a different name"; "This flower is known as a Peruvian Lily"
emphasis People sometimes use expressions such as I'm blessed if I know or damned if I know to emphasize the fact that they do not know something. `What was that all about?' --- `Darned if I know.'
If you know about a subject, you have studied it or taken an interest in it, and understand part or all of it. Hire someone with experience, someone who knows about real estate She didn't know anything about music but she liked to sing
To recall or locate specific bits of information
You say `I know' to show that you accept that something is true, but think that it is not very important or relevant. `There are trains straight from Cambridge.' --- `I know, but it's no quicker.'
vagueness You say `You never know' or `One never knows' to indicate that it is not definite or certain what will happen in the future, and to suggest that there is some hope that things will turn out well. You never know, I might get lucky
know how to do or perform something; "She knows how to knit"; "Does your husband know how to cook?"
know the nature or character of; "we all knew her as a big show-off
To be convinced of the truth of; to be fully assured of; as, to know things from information
If you are in the know about something, especially something that is not known about or understood by many people, you have information about it. It was gratifying to be in the know about important people
G1097 ginosko, ghin-oce'-ko; a prol form of a prim verb; to "know" (absol ), in a great variety of applications and with many impl (as follow, with others not thus clearly expressed): --allow, be aware (of), feel, (have) known (-ledge), perceive, be resolved, can speak, be sure, understand
If you talk about a thing or system as we know it, you are referring to the form in which it exists now and which is familiar to most people. He planned to end the welfare system as we know it
conocer; saber; I know , Lo se ; I don't know , No (lo) se
know the nature or character of; "we all knew her as a big show-off"
If you know a language, you have learned it and can understand it. It helps to know French and Creole if you want to understand some of the lyrics
You can say that someone knows that something is happening when they become aware of it. Then I saw a gun under the hall table so I knew that something was wrong The first I knew about it was when I woke up in the ambulance
to know best: see best to know better: see better to know no bounds: see bound to know something for a fact: see fact as far as I know: see far not to know the first thing about something: see first to know full well: see full to let someone know: see let not to know the meaning of the word: see meaning to know your own mind: see mind to know the ropes: see rope. in the know having more information about something than most people
Knee
You use you know when you are trying to explain more clearly what you mean, by referring to something that the person you are talking to knows about. Wear the white dress, you know, the one with all the black embroidery
to have control of the facts, details and terms; the elements of understanding; the lower levels of Bloom's taxonomy (knowledge, comprehension)
recognize, be familiar with, understand, as in: A good designer for a business Web site must know marketing as well as Hypertext Markup Language
People use expressions such as goodness knows, Heaven knows, and God knows when they do not know something and want to suggest that nobody could possibly know it. `Who's he?' --- `God knows.'
have fixed in the mind; "I know Latin"; "This student knows her irregular verbs"; "Do you know the poem well enough to recite it?"
To know

You are old enough to know better. - You're old enough to know better.

That's what I want to know. - That is what I want to know.

be aware of the truth of something; have a belief or faith in something; regard as true beyond any doubt; "I know that I left the key on the table"; "Galileo knew that the earth moves around the sun"
If you know something such as a place, a work of art, or an idea, you have visited it, seen it, read it, or heard about it, and so you are familiar with it. No matter how well you know Paris, it is easy to get lost
If you know someone or something as a person or thing that has particular qualities, you consider that they have those qualities. Lots of people know her as a very kind woman see also knowing, known
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
konnen
You use `I know' to express sympathy and understanding towards someone. I know what you're going through
If you know how to do something, you have the necessary skills and knowledge to do it. The health authorities now know how to deal with the disease We know what to do to make it work
To be aware of (a persons) intentions
know beans about
To know something, even if only a little, about

If wealth managers actually knew beans about anything, they would be in asset management.

know beans about
To know nothing, or almost nothing, about

His primary opponent, Raphael Herman, is a real estate salesman who frankly admits he knows beans about insurance.

know every trick in the book
to know all that is known about a certain discipline
know like the back of one's hand
To be intimately knowledgeable about something, especially a place

He knows the software like the back of his hand, and can often solve problems over the phone, without looking.

know one's stuff
To be knowledgeable in a particular field

Joe really knows his stuff when it comes to baseball.

know shit from Shinola
To have the most basic level of intelligence or common sense

See what I mean Shiela? You've got the logical form, the semantics, and all that, but you don't know shit from Shinola, and with your stupid heuristic learner you can't learn it unless somebody with authority tells you..

know someone from Adam
To know or recognise someone at all

Well, he said, do you know me from Adam?.

know something inside and out
To know something very thoroughly

He's still new to their system, but he knows databases inside and out and will understand the rest soon.

know the score
To be aware of a situation, especially of the consequences of misconduct

Our love wasn't perfect I know, I think you know the score. When you say you love me, oh boy, I can't ask for more. - Kylie Mingoue - Better the Devil You Know.

know which side one's bread is buttered
To be aware of one's ability to take advantage of a situation

On the other hand, the decision to beef up the standard fare without raising prices is a signal that Intel knows which side of the bread is buttered.

know-how
the knowledge and skill to be able to (do something correctly)

Marlo has the know-how to fix your computer.

know-it-all
One who makes it appear as if they're an expert on a subject while there are also signals (subtly or blatantly noticeable) that they don't know very much on the subject or at least as much as they're acting like they do on the subject; pretending to knowledge on a subject matter -- normally intended as a pejorative

We had it all figured out, but this know-it-all marched in with the correct way of solving it, leaving our experiment in shambles.

know one in high places
(deyim) To be connected with people in power

Ted's grandfather was the mayor of Chicago so he knows people in high places.

know someone in high places
(deyim) To be connected with people in power

Ted's grandfather was the mayor of Chicago so he knows people in high places.

know the drill
(deyim) Know what needs to be done or what usually happens in a situation You know the drill - cut the grass, bag the clippings, and leave them at the curb

You know the drill - cut the grass, bag the clippings, and leave them at the curb.

know where you stand
(deyim) Know what your opinion or situation is

1. I know where I stand on this issue - I'm against the war. 2. When we've paid all our debts we'll know where we stand.

know which side one's bread is buttered on
(deyim) Be aware of where one's best interests lie. "Jerry always helps out his boss; he knows which side of his bread is buttered."
know which side one's bread is buttered on
(deyim) to be aware of those things that are to one's own advantage
Know-Nothing Party
or American Party U.S. political party of the 1850s. The party's precursor organization, the secret Order of the Star-Spangled Banner, was formed in New York City in 1849 from the anti-immigrant and anti-Roman Catholic movement, and lodges were soon established in other major cities. Members were instructed to reply to queries about their group with "I know nothing." As its membership and importance grew in the 1850s, the group slowly shed its clandestine character and took the official name American Party. The party called for restrictions on immigration and on naturalized citizenship. Many local and state candidates won offices in the 1852 election, and by 1855 there were 43 Know-Nothing members of Congress. At its 1856 convention the party split over the slavery issue; proslavery advocates left to join the Democrats and antislavery adherents joined the Republicans. By 1859 the party's influence was limited to the border states
know a friend from a foe
distinguish between an ally and an enemy
know a thing or two
know something about, be quite familiar with
know better days
experience better times, have more prosperous periods
know better than that
be able to do better
know black from white
know the difference between things, have an ability to make distinctions
know by name
know the name of; know in a superficial way
know by sight
know well enough to identify on sight
know for certain
know for sure, be confident in one's knowledge
know how
{i} professional knowledge, expertise, skill
know life like a book
understand life, be experienced in life, be wise about the world
know no bounds
not know limits, not know when to stop
know one's own mind
be sure of one's opinions, know what one desires
know pat
know very well, be extremely skilled
know right from wrong
understand the difference between what is right and what is wrong
know right well
be very knowledgeable, be an expert (in a particular subject)
know something backwards and forwards
understand or know something very well and thoroughly, know something perfectly
know something inside out
understand or know something very well and thoroughly, know something perfectly
know the ropes
know something thoroughly, be an expert on a certain subject
know the score
be well-informed
know thy enemy
be familiar with the methods of one's enemy
know what's what
know the true state of affairs, know what's really happening
know which side your bread is buttered on
know what is and is not worth it
know which way the wind blows
know how to manage and adapt to different situations, know how to "get by
know-
to acknowledge
know-
have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I lived through two divorces"
know-
be aware of the truth of something; have a belief or faith in something; regard as true beyond any doubt; "I know that I left the key on the table"; "Galileo knew that the earth moves around the sun"
know-
recognize, be familiar with, understand, as in: A good designer for a business Web site must know marketing as well as Hypertext Markup Language
know-
G1097 ginosko, ghin-oce'-ko; a prol form of a prim verb; to "know" (absol ), in a great variety of applications and with many impl (as follow, with others not thus clearly expressed): --allow, be aware (of), feel, (have) known (-ledge), perceive, be resolved, can speak, be sure, understand
know-
be able to distinguish, recognize as being different; "The child knows right from wrong"
know-
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
know-
have fixed in the mind; "I know Latin"; "This student knows her irregular verbs"; "Do you know the poem well enough to recite it?"
know-
be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information; possess knowledge or information about; "I know that the President lied to the people"; "I want to know who is winning the game!"; "I know it's time"
know-
vi [to be informed about something] tahu 2 vi [to have met someone] mengenal (kenal)
know-
conocer; saber; I know , Lo se ; I don't know , No (lo) se
know-
know how to do or perform something; "She knows how to knit"; "Does your husband know how to cook?"
know-
perceive as familiar; "I know this voice!"
know-
To recall or locate specific bits of information
know-
know the nature or character of; "we all knew her as a big show-off"
know-
to have control of the facts, details and terms; the elements of understanding; the lower levels of Bloom's taxonomy (knowledge, comprehension)
know-
konnen
know-
be familiar or acquainted with a person or an object; "She doesn't know this composer"; "Do you know my sister?"; "We know this movie"; "I know him under a different name"; "This flower is known as a Peruvian Lily"
know-
accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true heir to the throne"; "We do not recognize your gods"
know-all
disapproval If you say that someone is a know-all, you are critical of them because they think that they know a lot more than other people. someone who behaves as if they know everything - used to show disapproval American Equivalent: know-it-all
know-how
know-how in AM, use knowhow Know-how is knowledge of the methods or techniques of doing something, especially something technical or practical. He hasn't got the know-how to run a farm. = expertise. knowledge, practical ability, or skill to do something
know-how
Practical/Technical/Management/Human Relations
know-how
Know-how can be a procedure, process, knowledge of doing things, or a formula to prepare something that cannot be patented but where some pieces are still confidential The advantage here is the time to develop the know-how The competitor would be able to develop it, but it would take time Know-how often falls into the category of enabling technologies; i e it facilitates a process but may not be involved in the direct production of something Our experiences show that companies are often interested not only in patented technologies, but in know-how as well
know-how
the (technical) knowledge and skill required to do something
know-how
The ability to cause a desired result This may be the most valuable Knowledge element of all It is forward looking and predictive and reflects the person or organizations ability to act and achieve its goals This is built on another key Knowledge element "understanding" -what is, what was and why - that deals with knowing historic cause and effect and determining the current state of things
know-how
knowledge about how something works
know-how
knowledge of how to do something
know-it-all
disapproval If you say that someone is a know-it-all, you are critical of them because they think that they know a lot more than other people. someone who behaves as if they know everything - used to show disapproval British Equivalent: know-all
know-it-all
person who thinks he knows everything, person who thinks he is right all the time
know-it-all
someone who thinks he knows everything and refuses to accept advice or information from others
know-nothing
stupid person, one who is very dumb
know-nothingism
principles or practices of the secret American political group the "Know-nothings
I know you are but what am I
Assertion that an insult made by the party to whom the phrase is directed is actually true of that party, and not of the person using the phrase. Usually considered to be a playground taunt

I know you are but what am I? Jeannie would say out loud, whenever I mouthed a name at her.

I'd like to know
Polite request

I'd like to know more about the graduate admissions process.

get to know
To become acquainted with (someone)

I'm not into that one-night thing. I think a person should get to know someone and even be in love with them before you use them and degrade them - Steve Martin -.

in the know
Informed, aware

He appears in the know about such matters.

it's not what you know but who you know
For success, and especially to obtain employment, one's knowledge and skills are less useful and less important than one's network of personal contacts

It's not what you know but who you know, Shelby said, as she rummaged through a bag to find the business card he'd handed her.

knowable
capable of being known, understood or comprehended
knowed
Simple past tense and past participle of know

And it ain't no use in a-turning on yer light babe: the light I never knowed.

knowed
Alternative form of knew
knower
Agent noun of know: one who knows
knowing
deliberate
knowing
Shrewd or showing clever awareness
knowingly
With knowledge of all relevant facts
knowingly
Done in the manner of one who knows

She smiled knowingly, but kept the secret.

known
Past participle of know
known
In algebra, a variable or constant whose value is already determined
known
That whom other people know, renowned, famous
known
Any fact or situation which is well-researched or familiar
let know
To inform (someone) (of something)

If anyone has seen him, let us know of his whereabouts.

what do you know
What a surprise; guess what?

Well, what do you know, it's raining again.

y'know
Shortened form of you know

But I guess that's life, y'know?.

you never know what you've got till it's gone
Good friends and acquaintances shouldn't be taken for granted
knowable
{a} that may be known or discovered
knower
{n} one who knows or has knowledge
knowing
{n} knowledge
knowing
{a} skilful, conscious
knowingly
{a} with real knowledge, wilfully
Knew
wist
Knowingly
weetingly
knew
of Know
knew
simple past of know
knew
past tense of know, as in: I knew I should have backed up my hard drive
knew
v pret knew [OE cnäwan, cnëow 1/3 sg pret ]
knew
(know, knew, known)
knew
Knew is the past tense of know. the past tense of know
knowable
That may be known; capable of being discovered, understood, or ascertained
knowable
capable of being known
knowable
{s} can be known
knowed
A past tense and past participle of know
knowed
nonstandard, past of know
knower
{i} one who knows, expert, connoisseur
knower
a person who knows or apprehends
knower
One who knows
knowing
{i} being aware of, having knowledge of
knowing
Possessing knowledge or understanding; intelligent
knowing
highly educated; having extensive information or understanding; "an enlightened public"; "knowing instructors"; "a knowledgeable critic"; "a knowledgeable audience"
knowing
Knowledge; hence, experience
knowing
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time"
knowing
present participle of know
knowing
Skilful; well informed; intelligent; as, a knowing man; a knowing dog
knowing
Suggestive of private knowledge
knowing
clear and certain mental apprehension evidencing the possession of inside information
knowing
{s} having or reflecting knowledge or information; shrewd, sharp, astute; conscious, intentional, deliberate
knowing
A knowing gesture or remark is one that shows that you understand something, for example the way that someone is feeling or what they really mean, even though it has not been mentioned directly. Ron gave her a knowing smile Dan exchanged a knowing look with Harry. + knowingly know·ing·ly He smiled knowingly. showing that you know all about something, even if it has not been discussed directly
knowing
alert and fully informed; "politically aware"; "a knowing collector of rare books"; "the most technically aware of the novelists under thirty"- W S Graham; "surprisingly knowledgeable about what was going on"
knowing
evidencing the possession of inside information
knowing
clear and certain mental apprehension
knowing
Artful; cunning; as, a knowing rascal
knowingly
consciously, deliberately, intentionally
knowingly
With knowledge; in a knowing manner; intelligently; consciously; deliberately; as, he would not knowingly offend
knowingly
If you knowingly do something wrong, you do it even though you know it is wrong. He repeated that he had never knowingly taken illegal drugs
knowingly
By experience
knowingly
- When he or she is aware that a prohibited result or harm is very likely to occur, but nevertheless does not consciously intend the specific consequences that result from the act
knowingly
With knowledge, willfully or intentionally with respect to a material element of an offense
knowingly
with full knowledge and deliberation; "he wittingly deleted the references"
knowingly
­­ Under certain statutes, someone who knows about the law and what it says, and knows the consequences, but violates the law anyway
known
of Know
known
You use known to describe someone or something that is clearly recognized by or familiar to all people or to a particular group of people. He was a known drug dealer He became one of the best known actors of his day
known
Known is the past participle of know
known
This is a known result but I reproduce the proof for the convenience of the reader: My paper isn't long enough
known
If you let it be known that something is the case, or you let something be known, you make sure that people know it or can find out about it. The Prime Minister has let it be known that he is against it. Something that is known: In this instance, the only known is our actual profit margin. the past participle of know
known
the Force of science, reason, and the rational world Governed by Mercury, Patron of Discovery
known
If someone or something is known for a particular achievement or feature, they are familiar to many people because of that achievement or feature. He is better known for his film and TV work
known
[BSG] A segment is "known" in a process if that process has a segment number for it, as defined by an entry in its KST In today's language, a "known segment" is a file system file mapped into the address space of a process (but as a segment, not a sub-expanse of linear memory), the only way of accessing files (i e , segments) in Multics Making a segment known is also called initiating, and making it unknown is called terminating Only segments known in an address space can have SDWs in that process, but not all known segments have SDWs at any given time See also active
known
{s} familiar; famous
known
apprehended with certainty; "a known quantity"; "the limits of the known world"; "a musician known throughout the world"; "a known criminal"
known
rekoni
Türkçe - İngilizce

know teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

know-how
(Pisikoloji, Ruhbilim) know-how
malumunuz As you know ....; Of course you know that ....; ... is something you a
(...)
know