temizlemek

listen to the pronunciation of temizlemek
Türkisch - Englisch
clean

Tom got out of cleaning the bathroom. - Tom banyoyu temizlemekten çıktı.

Tom doesn't want to clean his room. - Tom odasını temizlemek istemiyor.

clean up

I'm the one who has to clean up this mess. - Bu pisliği temizlemek zorunda olan kişi benim.

I have to clean up my apartment. - Dairemi temizlemek zorundayım.

mop up
scavenge
kill
give something a sweep
wipe off
remove the contamination
(Argo) liquidate
wash

I hate doing the washing up, even more than cleaning the toilet. - Bulaşık yıkamaktan nefret ederim, hatta tuvalet temizlemekten daha çok.

scour out
refine
defecate
disinfect
swob down
pick
wash out
scrub
deterger
wipe away
wipe out
brush
(Denizbilim) scrape

You can use a tongue scraper to clean your tongue. - Dilinizi temizlemek için bir dil kazıyıcı kullanabilirsiniz.

deterge
clear away
absterge
remove dirt
scour
swab
pay something off
sanitise
tidy out
tidy

Isn't it easier to find your stuff when your room's tidy? I don't care. I don't want to clean my room. - Odan düzenli olduğunda eşyanı bulmak daha kolay değil mi? Umurumda değil. Odamı temizlemek istemiyorum.

batten
buffer
(deyim) make good
make clean
wash away
(deyim) keep clear of
clear

She tried hard to clear her mind of doubts. - Aklını şüphelerden temizlemek için çok çabaladı.

Their job is to clear gardens. - Onların işi bahçeyi temizlemek.

gut
to purify (water, air, etc.)
clear up
cleanse

The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons. - Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu.

rub out
swab down
clean out

It shouldn't take us long to clean out the garage. - Garajı temizlemek çok zaman almamalı.

bump off
do out
slang to kill, bump (someone) off, put (someone) away
rid
to clean, gut, or dress (fish, game, etc.)
(Konuşma Dili) to eat up, polish off, put away (food)
depurate
houseclean
get rid of
purify
excise
expurgate
do
decontaminate
sweep
slang to clean (someone) out, take all of (someone's) money (during a poker game, etc.)
clarify
(Konuşma Dili) to finish
slang to rob, clean out
clear , flush (buffer etc.) , purge
purge
erase
to clean, to clean sth up; to cleanse; to pick; to tidy, to do out; to purify; to clear away; to rid; (borç) to pay sth off; to kill, to bump off, to rub out, to do away with, to rub sb out
temizleme
wipe

After you dispose of the diaper, you will need to properly wipe the baby's bottom with a wipe or damp cloth. - Bebeğin bezini attıktan sonra, bebeğin altını bir mendille veya nemli bir bezle uygun şekilde temizlemen gerekecektir.

Mary needs a whole roll of toilet paper to wipe her ass clean. - Mary'nin kıçını temizlemek için bir rulo tuvalet kağıdına ihtiyacı var.

kazıyarak temizlemek
scrape
yıkayıp temizlemek
wash
tepeden tırnağa temizlemek
clean down
silip temizlemek
wipe out
temizle
{f} clean

It took me three days to clean the room. - Odayı temizlemek üç günümü aldı.

She helped her mother clean the house. - Annesinin evi temizlemesine yardımcı oldu.

temizleme
{i} purge
(keten) temizlemek
batten
temizle
(Bilgisayar) wash out
temizle
(Bilgisayar) clear log
temizle
(Bilgisayar) erase
temizle
(Bilgisayar) cleanup

Cleanup will cost millions of dollars. - Temizleme, milyonlarca dolara mal olacak.

temizleme
refinement
temizleme
(Biyokimya,Teknik) decontamination
temizleme
expurgating
temizleme
nettoyage
temizleme
swabbing
temizleme
clearing

Tom got up and began clearing the table. - Tom kalktı ve masayı temizlemeye başladı.

Tom resumed clearing the table. - Tom masayı temizlemeye devam etti.

temizleme
purging
temizleme
sweeping
temizleme
cleanup

Cleanup will cost millions of dollars. - Temizleme, milyonlarca dolara mal olacak.

temizleme
scrubbing
temizleme
clean-up
temizleme
cleansing
temizleme
disinfestation
temizleme
effacing
temizleme
(Denizbilim) decantamination
temizleme
(Gıda) clarifying
temizleme
scrub
temizleme
depuration
temizleme
sanitization
temizleme
degreasing
yara temizlemek
clean a wound
temizle
{f} expurgating
temizle
remove dirt
temizle
remove the contamination
temizle
make clean
temizle
{f} swabbing
temizle
{f} purging
temizle
cleanse

The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons. - Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu.

He cleansed the wound before putting on a bandage. - O bir bandaj koymadan önce yarayı temizledi.

temizle
{f} clearing

Thanks for clearing that up. - Onu temizlediğin için teşekkürler.

Tom resumed clearing the table. - Tom masayı temizlemeye devam etti.

temizle
expurgate
temizle
{f} swab

I clean my ears using cotton swabs. - Pamuklu çubuklar kullanarak kulaklarımı temizlerim.

temizle
scour out
temizleme
ablution
temizleme
purgation
temizleme
clearance
temizleme
expurgation
temizleme
purification
temizle
cleaning

Several students have gone home without cleaning the classroom. - Birçok öğrenci sınıfı temizlemeden eve gitti.

Now that you are here, you can help do the cleaning. - Şimdi buradaysan, temizlemeye yardım edebilirsin.

Temizle
clean up

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

We must clean up the kitchen. - Mutfağı temizlemeliyiz.

temizle
hoover
temizle
flush

Some toilets waste a lot of water every time they are flushed. - Bazı tuvaletler her zaman temizlendiği için çok su israf ediyorlar.

Remember to flush the toilet. - Tuvaleti temizlemeyi unutma.

temizle
{f} clear

She will clear the table of the dishes. - O, bulaşık masasını temizleyecek.

In the morning, we clear the futon. - Sabahleyin katlanır yatağı temizleriz.

ahırın gübresini temizlemek
muck out a stable
asitle temizlemek
pickle
bitten temizlemek
delouse
bokunu temizlemek
to clean up the mess (another) has caused
borcu temizlemek
wipe off the debt
borcu temizlemek
wipe out the debt
borcu temizlemek
clear the debt
boğazını temizlemek
hawk
boğazını temizlemek
clear one's throat
boğazını temizlemek
hawk up
buldozer ile temizlemek
bulldoze
cabin cruiser; halatları fora ederek açmak ve temizlemek
(Askeri) cabin cruiser; cast off and clear
diş taşlarını temizlemek
scale
döverek temizlemek
scutch
düşmanı temizlemek
to mop up
elektrik süpürgesi ile temizlemek
hoover
elektrik süpürgesiyle temizlemek
to vacuum
elektrikli süpürgeyle temizlemek
to hoover
ev temizlemek
houseclean
gırtlağını temizlemek
clear one's pipe
havayı temizlemek
to air-condition
hesabını temizlemek
to pay one's account
hesapı temizlemek
to pay one's account
ilaçlı pamuk ile temizlemek
swab down
istenmeyen kişilerden temizlemek
purge
iyice temizlemek
clean down
içini temizlemek
disembowel
içini temizlemek
eviscerate
kazantaşını temizlemek
to descale
kazıyarak temizlemek
scale
kiliseyi yeniden temizlemek
reconcile
kuru temizlemek
dry-clean
kurutma kâğıdıyla temizlemek
to blot
köklerden temizlemek
stub
makyaj temizlemek
remove the make-up
makyaj temizlemek
take off the make-up
makyajını temizlemek
a) to remove the make-up from, to take the make-up off b) to take one's make-up off, to remove one's make-up
nehir dibini köklerden temizlemek
snag
odayı temizlemek
do a room
ot ve kökleri temizlemek
grub
otları temizlemek
weed

It's his job to pull the weeds in the garden. - Onun görevi bahçeden kötü otları temizlemektir.

ovarak temizlemek
scour
ovarak temizlemek
scour off
ovarak temizlemek
scour away
ovarak temizlemek
rub off
pisliği temizlemek
cleanse the Augean stables
pürüz ayıklamak/temizlemek
to smooth away the obstacles (to something); to get rid of the snags (in something)
ruhen temizlemek
circumcise
silip temizlemek
whisk
silip temizlemek
give smth. a wipe
suda çalkalayarak temizlemek
swill out
suyla temizlemek
swab down
suyla temizlemek
swob down
suyla temizlemek
wash
süngerle temizlemek
sponge out
süpürüp temizlemek
sweep up
tampon ile temizlemek
tampon
tarakla temizlemek
dredge
tartarlarını temizlemek
scale
temizle
delouse
temizle
scour#out
temizle
disinfest
temizle
cleansing
temizle
scourout
temizle
cleaned

She cleaned her room in a hurry. - O aceleyle odasını temizledi.

I have just cleaned my room. - Ben az önce odamı temizledim.

temizle
fillet
temizle
cleansed

He cleansed the wound before putting on a bandage. - O bir bandaj koymadan önce yarayı temizledi.

temizle
decontaminate
temizle
{f} purge
temizleme
cleaning

Now that you are here, you can help do the cleaning. - Şimdi buradaysan, temizlemeye yardım edebilirsin.

Tom got out of cleaning the bathroom. - Tom banyoyu temizlemekten çıktı.

temizleme
cleaning; purification
temizleme
clarification
temizleme
purifying
temizleme
clearout
temizleme
clean

Several students have gone home without cleaning the classroom. - Birçok öğrenci sınıfı temizlemeden eve gitti.

Now that you are here, you can help do the cleaning. - Şimdi buradaysan, temizlemeye yardım edebilirsin.

temizleme
sweep

The children were assigned to sweep the room. - Çocuklara odayı temizleme görevi verildi.

tüylerini yakarak temizlemek
singe off
vajinayı temizlemek için uygulanan sıvı
vaginal douche
yabani otları temizlemek
weed
yarayı temizlemek
drain
yıkayıp temizlemek
wash off
yıkayıp temizlemek
wash away
yıkayıp temizlemek
wash out
çöp temizlemek
scavenge
ıslak süngerle temizlemek
sponge down
Türkisch - Türkisch
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
Arıtmak: "Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler."- H. Taner
Vücudunu ortadan kaldırmak, öldürmek, yok etmek
Temiz duruma getirmek, paklamak, arıtmak
Bir yara veya dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek
Bitirmek, tüketmek
Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak
Vücudunu ortadan kaldırmak, öldürmek, yok etmek: "İntihar etmeden önce de yargıcı temizleyecekti."- Ç. Altan
paklamak
arıtmak
almak
temizlik yapmak
Temizleme
(Osmanlı Dönemi) MUTAHERE
Temizleme
(Hukuk) TATHİR
temizleme
Temizlemek işi
temizleme
Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı
temizlemek
Favoriten