drain

listen to the pronunciation of drain
Englisch - Türkisch
akıtmak
{f} suyunu çekmek
pis su borusu

Pis su borusu iyi çalışıyor. - The drain is running freely.

tahliye etmek
suyu süzülmek
(Biyoloji) v.drene et: n.dren
(Tıp) İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil
(Nükleer Bilimler) direnaj
(Ticaret) güçsüzleşmek
güçten düşürmek
pissu borusu
akaçlama/masraf/k
atık
(Ticaret) akak
atık su borusu
(Bilgisayar) boşalt

Tesisatçı boruyu boşaltmak için suyu dışarı pompaladı. - The plumber pumped out the water in order to drain the pipe.

Nehir beş ili boşaltır. - The river drains five provinces.

boşaltma borusu
(Gıda) süzgeçten geçirmek
suyunu çekme
drene etmek
akıt
(Gıda) suyunu akıtmak
akıtaç
iltihaplı yaradan cerahati çekmek
(Gıda) sızmak
(Ticaret) tükenmek
drenaj yapmak
kurutmak
kurutmak akaçlamak
güçsüzleştirmek
(sürekli zaman/para/vb.) harcatan şey
akaç
{f} tüketmek
masraf
arna
akmak
lağım
kurumak
Iağım veya hendek ile suyu akıtmak
(Elektrik, Elektronik) Alan etkili transistörü (FET) oluşturan üç bölgeden biri.Alan ektili transistörlerin genellikle çıkış olarak kullanılan terminali
{f} boşaltmak

Tesisatçı boruyu boşaltmak için suyu dışarı pompaladı. - The plumber pumped out the water in order to drain the pipe.

Makarnayı boşaltmak için bir süzgeç kullanın. - Use a strainer to drain the pasta.

{f} yarayı temizlemek
{f} süzmek
akı
{i} kanal

Kanalizasyon tekrar tıkanmış. - The drain is clogged again.

bir yerin suyunu tamamıyle çekmek
(İnşaat) boşaltma

Makarnayı boşaltmak için bir süzgeç kullanın. - Use a strainer to drain the pasta.

Tesisatçı boruyu boşaltmak için suyu dışarı pompaladı. - The plumber pumped out the water in order to drain the pipe.

{i} dışa akma
{i} 1. suyunu
{i} boru

Pis su borusu iyi çalışıyor. - The drain is running freely.

Tesisatçı boruyu boşaltmak için suyu dışarı pompaladı. - The plumber pumped out the water in order to drain the pipe.

{i} dışa boşalma
{f} pansuman yapmak
{i} kanalizasyon

Kanalizasyon tekrar tıkanmış. - The drain is clogged again.

{f} suyu çekilmek
{i} mali yük
kanal,v.drene et: n.dren
{f} süzülmek
içip bitirmek
su yolu
bitirmek
oluk
(Gıda) gider
yük
dikmek
(Askeri) suyu atmak
tahliye etme
dren

Havuzlar drene ediliyor. - The pools have been drained.

akaçlamak
drain cleaner
Lavabo açıcı
drain fly
kanal sineği
drain down
boşaltmak
drain pipe
drenaj borusu
drain plug
(Otomotiv) yağ boşaltma tapası
drain trap
lağım sifonu
drain valve
boşaltma vanası
drain water
atık su
drain cock
boşaltma musluğu
drain down
boşalt
drain pipe
boşaltma borusu
drain plug
boşaltma tapası
drain plug
boşaltma tıkacı
drain tile
lağım tuğlası
drain trap
boşaltma sifonu
drain trap
süzme sifonu
drain valve
boşaltma musluğu
drain cleaner
drain temiz
drain of
dren
drain pan
pan drenaj
drain pipe
pis su borusu
drain plug
boşaltma tapasi
drain snake
Tıkalı lavabo, tuvalet borusu gibi yerleri açmak için kullanılan kıvrılabilen kalınca tel
drain tray
Drenaj tavası
drain away
tükenmek
drain away
boşalmak
drain away
akmak
drain away
boşaltmak
drain away
suyunu çekmek
drain away
akıtmak
drain back
geri akış
drain depth
drenaj derinliği
drain elbow
tahliye dirseği
drain floor
dren tabanı
drain hole
atık su borusu ağzı
drain nozzle
(Nükleer Bilimler) direnaj lülesi
drain off
akmak
drain off
akıtmak
drain off
boşalmak
drain off
boşaltmak
drain on the purse
keseye yük
drain on the purse
masraf
drain opener
lavabo açıcı
drain out
kulağı akmak
drain out
suyunu boşaltmak (kayık)
drain pan
boşaltma tavası
drain pan
dreanaj tavası
drain pan
drenaj tavası
drain pipe
lağım borusu
drain pipe trousers
daracık pantalon
drain rod
pissu kanalı açma çubuğu
drain sump
drenaj çukuru
drain tank
boşaltma tankı
drain tap
(Otomotiv) boşaltma rakoru
drain to the dregs
son damlasına kadar içmek
drain trunk
dren anaborusu
drain weight
(Gıda) süzme ağırlığı
drain well
basınç azaltma kuyusu
brain drain
beyin göçü

Bu ülke beyin göçünden muzdarip oluyor. - This country suffers from brain drain.

drained
süzülmüş
drained
suyu alınmış
drainer
{i} bulaşık suyunun süzüldüğü oluklar
cock drain
boşaltma musluğu
drains
kanalizasyon şebekesi
floor drain
(İnşaat,Teknik) döşeme süzgeci
go down the drain
ziyan olmak
pipe drain
künk
relief drain
(Tarım) boşaltıcı dren
storm drain
rögar
blind drain
kuru dren
carburettor drain cock
karbüratör boşaltma musluğu
closed drain
kapalı dren
collecting drain
toplayıcı kanal
covered drain
kapalı dren
crankcase drain plug
karter boşaltma tapası
curtain drain
kuşaklama dreni
drainer
süzgü
draining
{f} akıt
draining
{i} akıtma
go down the drain
boşa gitmek
go down the drain
atılmak
gully drain
kanalizasyon
gully drain
oluk
gully drain
su yolu
intercepting drain
kuşaklama dreni
interception drain
kuşaklama dreni
laugh like a drain
makaraları koyvermek
pipe drain
süzdürme künkü
pour money down the drain
dibine darı ekmek
French drain
kör dren, Fransız dreni
a drain on the resources
bütçeye yük olan şey
brain drain tax
beyin göçü vergisi
brain-drain
bkz. brain drain
buried drain
yeraltı dreni
drained
tükenmiş
draining
akıtarak
money down the drain
para boşa
oil drain
yağ boşaltma
oil drain plug
yağ boşaltma tapasi
oilpan drain
yağ boşaltma, karter boşaltma
oilpan drain cock
karter yağ boşaltma musluğu
open drain
açık dren
pour down the drain
dibine darı ekmek
pour money down the drain
parayı sokağa/denize atmak
radiator drain cock
radyatör boşaltma musluğu
street drain
Mazgal
surface drain
yüzey dreni
trench drain
hendek dreni
veins that drain the thoracic walls
damarları o torasik duvar drenaj
vertical drain
düşey dren
water drain
su boşaltma
area drain
alan drenajı
bathtub drain
küvet gideri
blind drain
(Tarım,Teknik) taş dolgu dren
brain drain
beyin göçü,beyin gücü
building drain
(İnşaat) bina mecrası
buried drain
kapalı dren
casting drain
(İnşaat) boşaltmalı döküm
chimney drain
baca dreni
closed drain
(Tarım) toprakaltı dreni
collecting drain
toplayıcı dren
collector drain
kolektör dren
collector drain cock
depo boşaltma musluğu
conducting drain
ana dren
controlled area floor drain system
(Nükleer Bilimler) kontrollu bölge zemin drenaj sistemi
controlled leakage drain system
(Nükleer Bilimler) kontrollu kaçak drenaj sistemi
down the drain
boşa
down the drain
boşa giden
down the drain
heba olan
drained
{s} bitkin
drainer
{i} bulaşıklık
drainer
{i} süzgeç
drainer
süzg
draining
süzdürme
efforts to go down the drain
emekleri boşa gitmek
equipment drain tank
(Nükleer Bilimler) donanım drenaj tankı
filter drain
(Otomotiv) filtre boşaltma
floor drain
(Nükleer Bilimler) zemin direnaji
foreign drain
yurt dışına akış
french drain
(Tarım) kör dren
french drain
(Tarım,Teknik) fransız dreni
go down the drain
{k} (para) boşuna harcanmak, boşa gitmek
gold drain
(Ticaret) altın rezervinin erimesi
gravel drain
çakıl diren
gully drain
çukur
gully drain
suyolu
gully drain hole
kanal ağzı
gully drain hole
lâğım ağzı
herringbone drain
balıkkılçığı dren
indirect drain pipe
dolaylı dren boru
lateral drain
toplayıcı dren
lateral drain
yan dren
Englisch - Englisch
To convert a perennially wet place into a dry one

They had to drain the swampy land before the parking lot could be built.

Something consuming resources and providing nothing in return

That rental property is a drain on our finances.

An act of urination
To explore a drain or other tunnel system
To lose liquid

The clogged sink drained slowly.

To deplete of energy or resources

The stress of this job is really draining me.

To cause liquid to flow out of

Please drain the sink. It's full of dirty water.

A conduit allowing liquid to flow out of an otherwise contained volume

The drain in the kitchen sink is clogged.

{f} draw out (liquid); flow out (liquid); empty slowly; be emptied slowly; slowly take away, exhaust; be exhausted
If something drains you, it leaves you feeling physically and emotionally exhausted. My emotional turmoil had drained me. + drained drained United left the pitch looking stunned and drained. + draining drain·ing This work is physically exhausting and emotionally draining
{v} to empty, exhaust, make dry
{n} a channel to carry off water, a sink
Withdrawal of current from a cell or battery
A hole, pipe of hose used to gravity discharge liquid from an enclosed area such as a void, void compartment or manhole dam
Volume of wood removed from the forest in a given time; total drain is the sum of wood felled and natural mortality
emptying accomplished by draining a gradual depletion of energy or resources; "a drain on resources"; "a drain of young talent by emmigration" a pipe through which liquid is carried away tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted material empty of liquid; drain the liquid from; "We drained the oil tank" deplete of resources; "The exercise class drains me of energy" flow off gradually; "The rain water drains into this big vat
To remove liquid from food through a strainer
The act of draining, or of drawing off; gradual and continuous outflow or withdrawal; as, the drain of specie from a country
Withdrawal of current from a cell
To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make gradually dry or empty; to remove surface water, as from streets, by gutters, etc
to deprive of moisture; hence, to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like; as, to drain a country of its specie
This term usually refers to a plumbing fitting installed on the suction side of the pump in pools, spas and hot tubs Sometimes called the main drain, it is located in the deepest part of the pool, spa or hot tub It is not a drain, such as a drain on a kitchen sink Main drains do not allow the to drain to waste but rather connect to the pump for circulation and filtration
To become emptied of liquor by flowing or dropping; as, let the vessel stand and drain
a pipe through which liquid is carried away tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted material empty of liquid; drain the liquid from; "We drained the oil tank"
flow off gradually; "The rain water drains into this big vat"
If you drain a place or object, you dry it by causing water to flow out of it. If a place or object drains, water flows out of it until it is dry. Vast numbers of people have been mobilised to drain flooded land The soil drains freely and slugs aren't a problem
A means, whether natural or otherwise, by which water is allowed to flow off a property
To strain away unwanted liquid using a collider
To flow gradually; as, the water of low ground drains off
emptying accomplished by draining a gradual depletion of energy or resources; "a drain on resources"; "a drain of young talent by emmigration"
That means of which anything is drained; a channel; a trench; a water course; a sewer; a sink
emptying accomplished by draining
A device which is intended to evacuate the rainfall and melting snow from the bottom of the slopes of a roof surface My ex-wife's major new goal in her life to affect on my resources
To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or off; hence, to cause the exhaustion of
The terminal of an n-type transistor where electrons exit the transistor when it is "on " back to top
make weak; "Life in the camp drained him"
If the colour or the blood drains or is drained from someone's face, they become very pale. You can also say that someone's face drains or is drained of colour. Harry felt the colour drain from his face Thacker's face drained of colour Jock's face had been suddenly drained of all colour
The output terminal of a JFET or MOSFET
To pour off fat or liquid from food, often using a colander
A ditch or other means by which water flows off land A landowner may not obstruct or divert the natural drain of water to the detriment of another landowner
Any pipe that carries wastewater or water-borne waste Back to alphabetical list
Main drain in lowest area of spa/pool connected to the suction part of the pump to circulate for filtration
1 A buried pipe or other conduit (closed drain) 2 A ditch (open drain) for carrying off surplus surface water or ground water
{i} channel, duct; emptying of liquid; hole in sink or bathtub used for emptying water; (British) sewer pipe
tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted material
The grain from the mashing tub; as, brewers' drains
a device used to carry water off of a roof
deplete of resources; "The exercise class drains me of energy"
empty of liquid; drain the liquid from; "We drained the oil tank"
A drain is a pipe that carries water or sewage away from a place, or an opening in a surface that leads to the pipe. Tony built his own house and laid his own drains
a gradual depletion of energy or resources; "a drain on resources"; "a drain of young talent by emmigration"
A device that allows for the flow of water from a roof area
The current withdrawn from a battery during discharge
a trench or trough-like excavation made to collect water A drain collects and conveys water (a ditch may only serve to collect water) A gutter is a paved drain commonly built in conjunction with the curbs of the roadway or closely adjacent to the paved portion of the roadway
To filter
If you say that a country's or a company's resources or finances are drained, you mean that they are used or spent completely. The state's finances have been drained by war The company has steadily drained its cash reserves
One of the three regions that form a field-effect transistor Majority carriers that originate at the source and traverse the channel are collected at the drain to complete the current path
(also "drano, draino, drain-o") 1 to sink a putt 2 a player who seems to make a lot of putts Example: 1 Ted drains every putt he looks at 2 That guy is [a] draino
If you drain food or if food drains, you remove the liquid that it has been in, especially after it has been cooked or soaked in water. Drain the pasta well, arrange on four plates and pour over the sauce Wash the leeks thoroughly and allow them to drain
If you say that something is going down the drain, you mean that it is being destroyed or wasted. They were aware that their public image was rapidly going down the drain
If you say that a business is going down the drain, you mean that it is failing financially. Small local stores are going down the drain
flow off gradually; "The rain water drains into this big vat
A waterway used to carry or convey ground water seepage or surface run-off to a down stream location Drains maybe either open channels or pipe conduits
a pipe through which liquid is carried away
If you say that something is a drain on an organization's finances or resources, you mean that it costs the organization a large amount of money, and you do not consider that it is worth it. an ultra-modern printing plant, which has been a big drain on resources see also brain drain
A pipe, channel, or trench through which waste water or other liquids are carried off
If you drain a liquid from a place or object, you remove the liquid by causing it to flow somewhere else. If a liquid drains somewhere, it flows there. Miners built the tunnel to drain water out of the mines Now the focus is on draining the water Springs and rivers that drain into lakes carry dissolved nitrates and phosphates
drain the lizard
To urinate

Be right back. Gotta go drain the lizard.

drain the main vein
To urinate
drain the swamp when up to one's neck in alligators
When performing a long and complex task, and when you've gotten utterly immersed in secondary and tertiary unexpected tangential subtasks, it's easy to lose sight of the initial objective. This sort of distraction can be particularly problematic if the all-consuming subtask or sub-subtask is not, after all, particularly vital to the original, primary goal, but ends up sucking up time and resources (out of all proportion to its actual importance) only because it seems so urgent
drain a canal for dredging
empty the water from a canal in order to deepen it with a dredging machine
drain basket
a filter in a sink drain; traps debris but passes water
drain board
{i} metal or plastic boad next to the kitchen sink formed as to allow water to drain into the sink
drain board
an American word for draining board
drain dry
empty of its contents, drink it all up
drain off
draw out liquid from
drain one's strength
use up one's strength
drain port
opening into which water or waste flows
drain the cup
drink to the last drop; "drink up--there's more wine coming
drain water
waste water, sewage
French drain
A shallow trench, perhaps lined with tile or containing a perforated pipe, backfilled with gravel and then covered over, used to collect and channel runoff water
brain drain
The migration of educated or talented people from less economically advanced areas to more economically advanced areas, especially to large cities or richer countries
circle the drain
To be in rapid decline or a state of downfall, especially as leading to inevitable utter failure or destruction

Needless to say, the guy on the phone would be watching his life circle the drain, imagining the horrific press and the life-destroying damage this false accusation would cause.

circling the drain
Present participle of circle the drain
down the drain
Wasted, squandered; irretrievable

Behind every beautiful thing there's been some kind of pain.

drained
Of a battery, empty of charge; discharged
drained
Simple past tense and past participle of drain
draining
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
draining
That drains
drains
plural form of drain
drains
Third person singular simple present of to drain
laugh like a drain
To laugh with a loud, coarse sound
circle the drain
(deyim) Be near failure or death
brain drain
The emigration of highly educated workers from developing countries to developed countries
brain drain
the loss of skilled intellectual and technical labor through the movement of such labor towards more favorable geographic, economic, or professional environments
brain drain
When people talk about a brain drain, they are referring to the movement of a large number of scientists or academics away from their own country to other countries where the conditions and salaries are better. the brain drain a movement of highly skilled or professional people from their own country to a country where they can earn more money
brain drain
Brain Drain refers to the flight of professionals out of Canada due to our high taxes and lower salaries But, is it a true statement? Sure, there is always some mobility in a work force - but is there a net outflow?
brain drain
depletion or loss of intellectual and technical personnel
brain drain
Emigration of very educated and skilled manpower or intellectuals outside of their native country
brain drain
immigration away from a country by scientists because there is not enough work in their fields
current drain
The current withdrawn from a battery during discharge
current drain
The amount of current (expressed in amperes) that flows through the coil of a solenoid valve when it is energized
current drain
The amount of current used by a device
down the drain
become worthless, be ruined, be forgotten
drained
Lacking motivation and energy; very tired; knackered
drained
{s} emptied of liquid; exhausted; discharged
drained
water or other liquid; "a drained marsh"; "a drained tank"; "a drained and apathetic old man
drained
very tired
drained
very tired and without any energy
drained
not caring any longer about anything
drained
emptied or exhausted of as by drawing off e
drained
emptied or exhausted of (as by drawing off e g water or other liquid); "a drained marsh"; "a drained tank"; "a drained and apathetic old man not caring any longer about anything"
drained
drained of electric charge; discharged; "a dead battery"; "left the lights on and came back to find the battery drained"
drainer
A person who explores drains, tunnels, and/or sewers
drainer
{i} person or thing which drains; drain; hole and pipe which receive run-off water
drainer
One who, or that which, drains
drainer
A frame or rack for allowing washed crockery etc to dry naturally
draining
having a debilitating effect; "an exhausting job in the hot sun"
draining
The art of carrying off surplus water, as from land
draining
having a debilitating effect; "an exhausting job in the hot sun
draining
present participle of drain
draining
{s} having an exhausting effect
draining
{i} act of carrying off surplus water; filtering
drains
plural of drain
go down the drain
{f} disappear, become extinct, cease to exist; become insignificant, become worthless; become unprofitable
money down the drain
waste of money
oil drain plug
(Otomotiv) The plug that secures the drain hole in the oil pan. In many (but not all) vehicles, an oil plug gasket lies between the plug and the hole and should be replaced if leakage occurs. In some vehicles, there is no gasket because the metal-to-metal connection between the drain plug and the oil pan is tapered and leak-free
put down the drain
waste, squander
storm drain
an opening at the side of a street that carries away rain water during a storm
trap-and-drain auger
a plumber's snake for clearing a trap and drain
water drain
A drain or channel for draining off water
went down the drain
went to hell, gone and not coming back, was lost, disappeared
drain
Favoriten