scale

listen to the pronunciation of scale
Englisch - Türkisch
ölçek

Santigrat ölçek Japonya'da kullanılır. - The Centigrade scale is used in Japan.

O büyük ölçekte bir parti verdi. - He gave a party on a large scale.

(n) ölçek
{i} dereceli cetvel
(v) ölçeklemek
{i} ölçü

Kırsal alan büyük ölçüde gelişecek gibi görünüyor. - It seems the rural area will be developed on a large scale.

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

kavlak
(Bilgisayar) artırıp düşürme
ölçeklendirmek
kazantaşı
teraziye vurmak
baskül
kadran
(Bilgisayar) genişlet
(Tıp) skal
bir ölçeğe göre ayarlamak
tırmanmak
kefeki
çap

Turizmi büyük çapta geliştirme umutlarımız vardı. - We had hopes of developing tourism on a big scale.

terazi

Kendimi tartamıyorum. Terazim yok. - I cannot weigh myself. I don't have scales.

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

tartmak
bölüntü
ıskala
cetvel

Bu cetvelin milimetrelik bir ölçeği vardır. - This ruler has the scale in millimeters.

taş
terazi gözü
{i} balık pulu
taksimat
(belli bir orana göre) artırıp düşürmek
balık/yılan/vb.pulu
çıkmak
{f} ölçekle

Satıcı bakır ölçeklerde peynir tartıyor. - The seller weighs the cheese on the copper scales.

Mary çok güzel bir kadın. Ona bir ölçekle, o bir on bir. - Mary is a very beautiful woman. On a scale of one to ten, she's an eleven.

kefe
gam
tortu
ç.tartı
dengelemek
derece

Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir. - These are graded on a hundred-point scale.

kademe
skala
(Mühendislik) Tortu,kireç tortusu; zamanla su borularında işi etkisiyle veya çökelme sonucu oluşan birikinti
pullarını ayıklamak
(balık, sürüngen v.b.'nde) pul
{i} kabuk
{i} basamak
(Tıp) Pul pul olmak, pul gibi kabuk bağlamak
major gamı
{f} kefeki taşı ile düşürmek
(Tıp) () Terazi
diatonic scale müz
{i} tarife
ölçek,v.tırman: n.ölçek
{i} tartar
diatonik ıskala
{i} çoğ. terazi
{i} müz. gam
{f} orantılı olmak
{f} diş taşlarını temizlemek
"down" ile küçültmek
{f} kabuklanmak
{f} (bir ölçeğe göre) ayarlamak
major scale müz
(Askeri) (PHOTOGRAPHIC) ÖLÇEK (FOTOĞRAFÇILIKTA): Bak. "photographic scale"
{f} kazıyarak temizlemek
{f} ağırlığını ölçmek
(Askeri) 1 ÖLÇEK: Bir harita, plan veya fotoğraf üzerindeki mesafe ile zemin üzerinde bulunan karşılığı mesafe arasındaki orantı. Bak. "conversion scale", "graphic scale", "photographic scale", "principal scale"
{i} barem
decimal scale ondalık hesap cetveli
{f} tırmanmak: scale a wall duvara tırmanmak
{f} tırmanarak çıkmak
{f} derecelendirmek
scales
terazi

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

Kendimi tartamıyorum. Terazim yok. - I cannot weigh myself. I don't have scales.

scale-out
(Antika) Verinin farklı makinalarda tutulması
scale line
(Bilgisayar) ölçek satırı
scale line
(Bilgisayar) ölçek çizgisi
scale mark
ölçek işareti
scale mark
(Bilgisayar) ölçek imi
scale off
pul pul dökülmek
scale to
(Bilgisayar) ölçekle
scale up
büyütmek
scale buying
toptan satın alma
scale down
küçült
scale factor
ölçek
scale insect
kabuklu bit
scale up
büyüt
scale-of-ten
ondalık skala
scale-of-two
ikili skala
scale armor
Deri veya kumaş giysinin üzerine eklenen metal pullardan oluşan bir tür zırh
scale armor
zırhlı elbise
scale back
ölçekli geri
scale count
ölçek sayısı
scale economies
ölçek ekonomileri
scale fish
ölçek balık
scale insects and mealybugs
ölçek böcekler ve mealybugs
scale mail
Deri veya kumaş giysinin üzerine eklenen metal pullardan oluşan bir tür zırh
scale of forces
kuvvetler ölçeği
scale order
ölçek emri
scale parameter
(İstatistik) Ölçek parametresi, skala parametresi
scale removing
kabuk giderme, kabuksuzlastirma
scale size
ölçek büyüklüğü
scale up
artmak
scale weight
Terazi Ağırlığı

Eski tip terazilerde kefenin bir gözüne bunlardan diğer gözüne de tartmak istediğimiz cisimlerden konur.

scale, range, gamut, spectrum
ölçek, aralık, gam, spektrum
scale-free
ölçeksiz
scale beam
(isim) terazi kolu
scale beam
{i} terazi kolu
scale buying
topluca alma
scale buying
toptan alış
scale down
azalmak
scale down
düşürmek
scale down
küçültmek; indirmek
scale down
azaltmak
scale down
düşmek
scale effect
ölçek etkisi
scale factor
(Askeri) ÖLÇEK EMSALİ, ÖLÇEK KATSAYISI: !: Harita üzerinde gösterilen yer mesafesinin tayininde, harita deformasyonunu karşılamak üzere, hakiki yer mesafesinin çarpıldığı bir değer
scale hive
(Arılık) yaprak kovan
scale in
gelmek (ağırlık)
scale in
çekmek (ağırlık)
scale interval
olcek boley de¤eri
scale length
olcek boyu, olcek uzunlu¤u
scale line
ölçek satırı Ölçek çizgisi
scale mark
olcek isareti
scale marking
olcek imleme
scale numbering
olcek numaralandirma
scale of a map
harita ölçeği (gerçek mesafeleri harita üzerinde temsil eden, sayısal veya çizgisel olarak ifade edilebilen küçültme oranıdır)
scale of an exercise
(Askeri) BİR TATBİKATIN ÇAPI (VÜSATİ): Bir tatbikatın gereken veya tahsis olunan kaynaklar açısından büyüklüğü. Bu büyük çaplı, orta çaplı ve küçük olarak NATO'da bir bütünde olduğu gibi sınıflandırılabilir
scale off
pullarını ayıklamak
scale off
(Fiili Deyim ) kabukları kabarmak , pul pul dökülmek
scale off
pul pul olmak
scale off
pullanmak
scale out
çekmek (ağırlık)
scale out
gelmek (ağırlık)
scale picture
(Bilgisayar) resmi ölçeklendir
scale pit
kantar çukuru
scale range
olcek erimi
scale space
olcek uzayi
scale space filtering
olcek uzayinda suzgecleme
scale to fit page
(Bilgisayar) sayfaya sığdır
scale trap
kısır kapanı
scale up
çoğaltmak
scale up
yükseltmek
scale up
yükselmek
scale up
artırmak
scale up
(Fiili Deyim ) aynı oranda yükseltmek veya indirmek
scale width
(Bilgisayar) ölçek genişliği
scaling
{i} ölçeklendirme
bathroom scale
tartı
large scale
geniş çapta
scaler
(Tıp) Diş taşını ve kefekisini temizleyen alet
scales
pulcuk
large scale
büyük

O büyük ölçekte bir parti verdi. - He gave a party on a large scale.

Bu yeni politikanın büyük ölçekli işler yaratacağı umuluyor. - It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.

Beafurt scale
Beaufort rüzgâr kızı ölçeği
Beafurt wind force scale
Beaufort rüzgâr kızı ölçeği
auto scale
(Bilgisayar) otomatik ölçeklendir
complete number scale
(Matematik) sayı ölçeği
descending scale
(Muzik) inici dizi
economy of scale
(Ticaret) ölçek ekonomisi
evolution scale
(Biyoloji) gelişim düzeyi
expanded scale
(Bilgisayar,Teknik) genişletilmiş ölçek
fish scale
pul
gray scale
(Bilgisayar) gri tonlamalı
grey scale
(Bilgisayar) gri ton
hedonic scale
(Gıda) beğeni cetveli
hedonic scale
(Gıda) hedonik ölçek
independent scale
(Bilgisayar) bağımsız ölçek
intermediate scale map
(Askeri) orta ölçekli harita
large scale
büyük ölçek

O büyük ölçekte bir parti verdi. - He gave a party on a large scale.

Bu yeni politikanın büyük ölçekli işler yaratacağı umuluyor. - It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.

large scale
(Politika, Siyaset) geniş kapsamlı
large scale
büyük boyutlu
linear scale
(Askeri) çizgi ölçek
linear scale
(Bilgisayar,İstatistik,Teknik) doğrusal ölçek
moving scale instrument
(Bilgisayar,Teknik) devinen ölçekli alet
not to scale
ölçeksiz
rating scale
(Bilgisayar,Teknik) değerleme ölçeği
reduction scale
küçültme ölçeği
salary scale
(Ticaret) barem
scale down
indirmek
scaler
(Biyokimya) gösterge
scales
(Bilgisayar) ölçekler

Satıcı bakır ölçeklerde peynir tartıyor. - The seller weighs the cheese on the copper scales.

scales
tartaç
scales
kantar
scales
(Bilgisayar) birimler
scales
bakkal terazisi
scales
tartı

Tom banyo tartısı üzerine çıktı. - Tom stepped onto the bathroom scales.

Banyo tartısında kendimi tarttım. - I weighed myself on the bathroom scales.

scaling
(Matbaacılık, Basımcılık) boyut ayarı
setting scale
(Bilgisayar) ölçek ayarlanıyor
sliding scale
(Ticaret) barem
suppressed zero scale
sıfırsız ölçek
temperature scale
sıcaklık skalası
vertical scale
düşey ölçek
visual analog scale
(Tıp) vizüel analog skala
weighing scale
tartı
weighing scale
yaylı baskül
Fahrenheit scale
Fahrenhayt ölçeği
bagging scale
çuvala doldurma baskülü
barometer scale
barometre taksimatı
beaufort wind scale
beaufort rüzgar ölçeği
blue scale
mavi skala
boiler scale
kazantaşı
bolometric scale
bolometre ölçeği
chromatic scale
kromatik gam
colour scale
renk ölçeği
colour scale
renk skalası
deflection scale
taksimat skalası
diatonic scale
diyatonik derecesi
fahrenheit scale
fahrenhayt cetveli
fish scale
balık pulu
full-scale
tüm gücünü kullanan
grey scale
gri ölçek
image scale
görüntü ölçeği
kelvin scale of temperature
kelvin sıcaklık ölçeği
salary scale
aylık skalası
scaled
orantılı
scaled
{f} tırman

Ben Fuji dağına üç kez tırmandım. - I scaled Mt. Fuji three times.

scaled
pullu
scaler
kazıyıcı
scaler
kantarcı
scaling
pullarını çıkarma
scaling
{f} ölçeklendir
sliding scale
değişken ölçek
small scale
küçük çapta
Englisch - Englisch
A series of notes spanning an octave, tritave, or pseudo-octave, used to make melodies
A flake of skin of an animal afflicted with dermatitis
To tolerate significant increases in throughput or other potentially limiting factors

That architecture won't scale to real-world environments.

To climb to the top of

At last I came to the great barrier-cliffs; and after three days of mad effort--of maniacal effort--I scaled them. I built crude ladders; I wedged sticks in narrow fissures; I chopped toe-holds and finger-holds with my long knife; but at last I scaled them. Near the summit I came upon a huge cavern.

A small piece of pigmented chitin, many of which coat the wings of a butterfly or moth to give them their color
A means of assigning a magnitude

The magnitude of an earthquake is measured on the open-ended Richter scale.

Part of an overlapping arrangement of many small, flat and hard pieces of keratin covering the skin of an animal, particularly a fish or reptile
To remove the scales of

Please scale that fish for dinner.

Either of the pans, trays, or dishes of a balance or scales
An ordered numerical sequence used for measurement

Please rate your experience on a scale from 1 to 10.

Limescale
Scale mail (as opposed to chain mail)
The flaky material sloughed off heated metal
A line or bar associated with a drawing, used to indicate measurement when the image has been magnified or reduced

Even though precision can be carried to an extreme, the scales which now are drawn in (and usually connected to an appropriate figure by an arrow) will allow derivation of meaningful measurements.

To become scaly; to produce or develop scales

The dry weather is making my skin scale.

To change the size of something whilst maintaining proportion; especially to change a process in order to produce much larger amounts of the final product

We should scale that up by a factor of 10.

A device to measure mass or weight

After the long, lazy winter I was afraid to get on the scale.

The ratio of depicted distance to actual distance

This map uses a scale of 1:10.

Size; scope

There are some who question the scale of our ambitions.

A pine nut of a pinecone
{v} to scrape off scales, pare, peel, mount
{n} a part of the covering of a fish, crust, balance, regular gradation, gamut, line of distances, degree of a circle, ladder, scalade
measure with or as if with scales; "scale the gold"
(1) In music, a succession of notes arranged in ascending or descending order (2) More generally, the relative or proportional size of an object or image
To weigh or measure according to a scale; to measure; also, to grade or vary according to a scale or system
The ratio between the size of the models and the size of the prototype This can be expressed either as a ratio or as so many millimetres per foot (or fractions of an inch per foot for American models) Usually only applicable to the rolling stock and buildings as the rest of the scenery is usually condensed to fit the available space
In music, a scale is a fixed sequence of musical notes, each one higher than the next, which begins at a particular note. the scale of C major
as in drawing, plotting, and the like
{f} climb; ascend; weigh; do according to a particular ratio; remove flakes or scales; become covered in limescale; change the size of something; adjust the size of a picture, resize a picture (Computers)
Hence, anything graduated, especially when employed as a measure or rule, or marked by lines at regular intervals
A small appendage like a rudimentary leaf, resembling the scales of a fish in form, and often in arrangement; as, the scale of a bud, of a pine cone, and the like
To strip or clear of scale or scales; as, to scale a fish; to scale the inside of a boiler
It consists essentially of the magnetic oxide, Fe3O4
a flattened rigid plate forming part of the body covering of many animals
If you refer to the scale of something, you are referring to its size or extent, especially when it is very big. However, he underestimates the scale of the problem The break-down of law and order could result in killing on a massive scale see also full-scale, large-scale, small-scale
A pay scale or scale of fees is a list that shows how much someone should be paid, depending, for example, on their age or what work they do. those on the high end of the pay scale
See Cycloid, Ctenoid, and Ganoid
The scales of a fish or reptile are the small, flat pieces of hard skin that cover its body
measure by or as if by a scale; "This bike scales only 25 pounds
Relative dimensions, without difference in proportion of parts; size or degree of the parts or components in any complex thing, compared with other like things; especially, the relative proportion of the linear dimensions of the parts of a drawing, map, model, etc
To take off in thin layers or scales, as tartar from the teeth; to pare off, as a surface
A mathematical instrument, consisting of a slip of wood, ivory, or metal, with one or more sets of spaces graduated and numbered on its surface, for measuring or laying off distances, etc
A scale model or scale replica of a building or object is a model of it which is smaller than the real thing but has all the same parts and features. Franklin made his mother an intricately detailed scale model of the house
remove the scales from; "scale fish"
Gradation; succession of ascending and descending steps and degrees; progressive series; scheme of comparative rank or order; as, a scale of being
A basis for a numeral system; as, the decimal scale; the binary scale, etc
The sign or constellation Libra
A ladder; a series of steps; a means of ascending
It may be repeated through any number of octaves
The relationship between a distance portrayed on a map and the same distance on the Earth (Dana, 1999) A map scale can be defined by a representative fraction (e g , 1 unit on map / 12,000 units on ground) or by a graphic scale bar
a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)
pattern, make, regulate, set, measure, or estimate according to some rate or standard
A bank that offers to pay different rates of interest on CDs of varying rates is said to ``post a scale '' Commercial paper dealers also post scales
a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the skin
an ordered reference standard; "judging on a scale of 1 to 10"
measure by or as if by a scale; "This bike scales only 25 pounds"
The ratio of the size of am object as drawn, to the actual size of the object In an orthographic projection, all true length lines are drawn to this constant ratio, i e "to scale "
To scatter; to spread
The precipitate that forms on surfaces in contact with water when the calcium hardness, pH or total alkalinity levels are too high Results from chemically unbalanced pool and spa water Scale may appear as grey, white or dark streaks on the plaster, fiberglass or vinyl It may also appear as a hard crust around the tile
pattern, make, regulate, set, measure, or estimate according to some rate or standard climb up by means of a ladder reach the highest point of; "We scaled the Mont Blanc"
The scale of a guitar refers to the length of the string from the point at which it leaves the saddle and touches the nut The bridge is sometimes moved to compensate form shortcomings of the guitar to improve intonation so the most accurate way to read the scale length of a guitar is to double the distance from the center of the 12th fret to the front of the nut
For R/C hobbyists, this refers to the general size of the car Many companies offer radio control cars in several different sizes: 1/18, 1/12, 1/10, 1/8, 1/5 and 1/4 scale The smaller the number after the "1", the larger the actual scale car is For example, a 1/18 scale car is about 9 inches (23cm) long, while a 1/5 scale car can be up to 36 inches (91cm) long! Most cars are of the 1/10 scale size (because the cost of manufacture and ownership is balanced to the controllability of the car), but there are many types of kits that fall under this size label: Buggy, Truck, Monster Truck, Touring Car and more
A series of spaces marked by lines, and representing proportionately larger distances; as, a scale of miles, yards, feet, etc
Also used figuratively
Payment of different rates of interest on CDs of varying maturities A bank is said to "post a scale " Commercial paper dealers also post scales
The ratio of the distance on an image to the equivalent distance on the ground
take by attacking with scaling ladders; "The troops scaled the walls of the fort"
If the different parts of a map, drawing, or model are to scale, they are the right size in relation to each other. a miniature garden, with little pagodas and bridges all to scale. In music, primary pitches of a key or mode arranged within an octave. Scales are distinguished by the pattern of the intervals between adjacent notes. A scale can be seen as an abstraction from melody that is, the pitches of a melody arranged in stepwise order. cottony cushion scale Richter scale San Jose scale scale insect
To separate; to scatter
If you scale something such as a mountain or a wall, you climb up it or over it. Rebecca Stephens, the first British woman to scale Everest = climb
scale down
To reduce the size of something whilst maintaining proportion
scale down
To reduce the cost of a process, or the amount spent on something
scale invariance
a feature of objects or laws that do not change if length scales (or energy scales) are multiplied by a common factor
scale mail
A kind of mail (armour for the torso) made of overlapping metal plates, resembling the scales of a fish
scale mails
plural form of scale mail
scale model
A three-dimensional copy or representation of something in which all parts have dimensions in the same proportion to that of the original
scale ruler
A ruler marked with a range of calibrated scales (ratios) for drawing and measuring from reduced scale drawings, such as blueprints and floor plans
scale up
To change a process in order to allow for greater quantities
scale up
To increase the size of something whilst maintaining proportion
scale back
To scale back means the same as to scale down. Despite current price advantage, UK manufacturers are still having to scale back production. = reduce
Scale-out storage
(Antika) A new category of storage system that addresses the storage challenges created by legacy systems
scale mail
A type of armor consists of many small scales attached to a backing material of either leather or cloth. Also called: Scale armor, Lorica squamata, Jazerant, Jazeraint or Leaf Mail
scale model
A scale model is a representation or copy of an object that is larger or smaller than the actual size of the object being represented. Very often the scale model is smaller than the original and used as a guide to making the object in full size. Scale models are built or collected for many reasons
scale parameter
(İstatistik) In probability theory and statistics, a scale parameter is a special kind of numerical parameter of a parametric family of probability distributions
scale armor
shell made from hard scales
scale beam
{i} lever of a balance to which the equilibrium for weighing is applied; device for weighing having a sliding weight (looks like a steelyard)
scale count
(Ticaret) A physical item count using a weigh scale, usually for small parts. The count accuracy depends on the validity of the sample provided, the specification of container tare weight, and the scale tolerance specification
scale down
If you scale down something, you make it smaller in size, amount, or extent than it used to be. One Peking factory has had to scale down its workforce from six hundred to only six The Romanian government yesterday unveiled a new, scaled-down security force. = reduce
scale down
reduce proportionally; "The model is scaled down"
scale down
To purchase or sell a scale down means to buy or sell at regular price intervals in a declining market To buy or sell on scale up means to buy or sell at regular price intervals as the market advances
scale down
vb
scale down
reduce proportionally; "The model is scaled down
scale down
make smaller; "reduce an image"
scale factor
a number used as a multiplier in scaling
scale fern
small European fern with chaffy leathery fronds
scale fish
remove scales from fish
scale insect
Any of various small homopterous insects of the superfamily Coccoidea that suck the juices of plants, the females of which secrete and remain under waxy scales on plant tissue. Any member of several families of sap-sucking insects (order Homoptera) whose bodies are covered by a waxy shell (the scale). The eggs are protected by the female's body or scale or a waxy filamentous mass. Scale insects may attack any part of a plant, but each species is host-specific. Many species are serious plant pests; others have commercial value. The lac insect is used in a red dye and in shellac. Cochineal, a red dyestuff, consists of the dried, pulverized bodies of females of the species Dactylopius coccus. See also cottony-cushion scale, San Jose scale
scale insect
type of insect that attaches itself to a plant and feeds on the leaves
scale insect
small homopterous insect that usually lives and feeds on plants and secretes a protective waxy covering
scale mark
notch on a device used to take measurements
scale moss
Any of various leafy liverworts of the order Jungermanniales
scale of a map
key used to demonstrate the relative distances on a map
scale of notation
{i} framework where a group of numbers are represented by numerals in a consistent mode
scale of wages
ranking of salaries
scale range
area within with the scale applies or can function
scale up
(Real Application Clusters Concepts; search in this book)
scale up
increase proportionally; "scale up the model"
scale up
increase proportionally; "scale up the model
scale up
If you scale up something, you make it greater in size, amount, or extent than it used to be. Since then, Wellcome has been scaling up production to prepare for clinical trials. = increase
scale up
(Real Application Clusters Concepts)
scale up
The application of model predictions to a larger problem (Implicitly, we are always studying a smaller or simpler problem ) It has been used in the context of both scientific and social models
scale value
a value on some scale of measurement
scale wax
partly refined paraffin wax
Scoville scale
A measure for the piquancy of various peppers, indicating the level of capsaicin
Antoniadi scale
a scale of seeing conditions used by amateur astronomers. Its categories are:
Arabic scale
17 equal temperament, a tuning dividing the octave into 17 equal steps
Arabic scale
quarter tone scale, or 24 tone equal temperament
Arabic scale
major locrian scale, a scale similar to locrian
Arabic scale
double harmonic scale, a scale with two augmented seconds
Baumé scale
The original scale used on the Baumé type of densimeter to quantify the density of liquids
Beaufort scale
An empirical measure for the intensity of the wind based mainly on the state of the sea or wave conditions
Fujita scale
A scale used to rate the intensity of a tornado
Kelvin scale
A scale for measuring temperature, with zero defined as absolute zero, with kelvins as the units (equivalent to degrees Celsius)

The Kelvin scale is the standard scale for many scientific fields, but the related Celsius scale is handier for everyday life on Earth.

Planck scale
The scale at which quantum-mechanical effects become significant to depicting spacetime & other gravitational phenomena, typically defined as being on the order of one Planck length (~10-35 m)
Richter scale
A logarithmic scale used to express the energy released by an earthquake, each increase of 1 representing a 32-fold increase in energy
Richter scale
A value on the Richter scale

The students also faced and experienced earthquakes at various Richter scales.

Shepard scale
A series of Shepard tones constructed to give the illusion of a continuously rising (or falling) series of notes
Torino scale
A scale used to rate the power and likelihood of an asteroid strike onto the planet Earth
blues scale
A scale used in the blues, generally consisting of tonic, major second, minor third, fourth, fifth, major sixth and minor seventh, in which notes, particularly the third, fourth and fifth may be bent
check scale
A scale used in a filling operation to indicate the proper filling level has been reached
chromatic scale
A scale including all twelve semitones in an octave
communicable scale
A model of designation about comparing an activity through oral descriptions
communicable scale
A tool used to describe a situation and or event in numerical or graphical data

Example: “Joseph has traveled 50% of his 26 hour journey between Florida and Maine.” “Joseph is in the middle of his trip”.

cosmological scale
The order of magnitude of time and space in the universe
diatonic scale
A seven note musical scale of five tones and two semitones
dynamic scale
A device, often part of a conveyor belt system, that weighs a product while it is in motion
economies of scale
: The characteristics of a production process in which an increase in the scale of the firm causes a decrease in the long run average cost of each unit
full-scale
Thorough; complete; not lacking in any detail

The business consultants performed a full-scale analysis of current market conditions.

full-scale
Of the same size, scale, or proportions as an original object

The museum has a full-scale replica of a Viking ship.

large-scale
Drawn large so as to show detail
large-scale
Large in amount, scope or extent
leaf-scale
A scale on the stem of a plant that turns into a leaf
long scale
A system of numeric names in which every new term greater than million is 1,000,000 times the previous term. (i.e., a billion is a million million.)
major scale
One of the diatonic scales; a group of notes or musical pitches in a particular pattern, used to make melodies. The pattern for a major scale is:

tone - tone - semitone - tone - tone - tone - semitone.

minor scale
A diatonic scale based upon a relative major scale by changing its tonic note by three semitones
modal scale
A tonal scale used in most forms of Western music
musical scale
A set of musical notes, typically ordered in pitch
ordinal scale
A scale whose values can be compared; formally, a scale whose set of values is totally ordered
pentatonic scale
a scale having five notes per octave
scaleless
Not having scales
scaleless
Not having a reference for size, lacking anything to give a sense of scale
scaler
An electronic or computer system that adjusts the size of a signal or graphic to fit on a screen etc
scaler
One who scales
scaler
A tool or device for scaling fish
scales
Third-person singular simple present indicative form of scale
scales
plural form of scale
scaling
The formation of a layer of scale on a surface
scaling
The removing of the scales of fish
scaling
The expression of the terms of an equation using powers of nondimensional quantities
scaling
The removal of a layer of scale from a surface
short scale
A system of numeric names in which every new term greater than million is 1,000 times the previous term. (i.e., a billion is a thousand million.)
small-scale
Having a modest scope or extent
small-scale
Drawn or constructed too small for much detail
time scale
a series of events used as a rough measure of duration
time-scale
Alternative spelling of time scale
tip the scale
To change the fortunes, either positively or negatively
tip the scale
To weigh (have a certain weight)
tone scale
A subjective appraisal of a person's spiritual aliveness, usually given by an auditor, ranging from 'total failure' to 'serenity of beingness'
go off the scale
(Ev ile ilgili) Exceed the normal standards, good or bad, for something
Beafurt scale
The Beaufort scale is an empirical measure that relates wind speed to observed conditions at sea or on land. Its full name is the Beaufort wind force scale, although it is a measure of wind speed and not of "force" in the scientific sense of the word
Beafurt wind force scale
The Beaufort scale is an empirical measure that relates wind speed to observed conditions at sea or on land. Its full name is the Beaufort wind force scale, although it is a measure of wind speed and not of "force" in the scientific sense of the word
scaled
{a} having scales like fish, mounted
A scale
squame
The scale
gamut
scaled
{s} having scales, having a body covering composed of thin plates (in fish, reptiles, etc.)
scaled
Covered with scales, or scalelike structures; said of a fish, a reptile, a moth, etc
scaled
used of armor; having overlapping metal splates attached to a leather backing
scaled
Without scales, or with the scales removed; as, scaled herring
scaled
having the body covered or partially covered with thin horny plates, as some fish and reptiles
scaled
past of scale
scaled
Having feathers which in form, color, or arrangement somewhat resemble scales; as, the scaled dove
scaleless
Destitute of scales
scaleless
{s} lacking scales, not having a body covering composed of thin plates (in fish, reptiles, etc.)
scaleless
free from deposits of scale
scaler
quantities described by size- distance and speed
scaler
An electronic instrument for counting radiation induced pulses from radiation detectors such as a Geiger-Müller tube
scaler
an electronic circuit that aggregates many signals into one
scaler
An electronic instrument for counting radiation induced pulses from radiation detectors such as a Geiger-Muller tube
scaler
A hand cleaning chisel
scaler
{i} one who scales; one who climbs; person or thing that scales; scaling circuit, circuit which emits one pulse after receiving a particular number of incoming pulses (Electronics)
scaler
A person who measures and estimates how much lumber is in logs
scaler
an electronic pulse counter used to count pulses that occur too rapidly to be recorded individually
scaler
One who, or that which, scales; specifically, a dentist's instrument for removing tartar from the teeth
scales
{i} balance, device used for weighing; thin skin flakes or plates comprising the body covering of some animals (such as fish and reptiles)
scales
A device for weighing goods for sale
scales
third-person singular of scale
scales
– methods of comparison or organizing principles for datum
scales
A means of measuring by graduated marks Myron L Instruments use both linear and non-linear scales depending on the model instrument Measurement can be read in ppm or mhos e g DS Meter may have a scale with 50 divisions for each ppm 0-500 ppm scale has divisions for each 10 ppm 0-5000 ppm scale has a division for each 100 ppm
scales
A series of graded values used to measure responses Following are common types
scales
Thin, dry, flake-like surface material
scales
A collection of pitches arranged in order of lowest to highest or highest to lowest
scales
dead skin cells that look like flakes or dry skin
scales
Thin, flat, hard plates that cover a fish
scales
Flakes of dry skin that peel off Scales can be seen in eczema, hand eczema, seborrhea, and psoriasis
scales
The Koran says, at the judgment day everyone will be weighed in the scales of the archangel Gabriel His good deeds will be put in the scale called “Light,” and his evil ones in the scale called “Darkness;” after which they will have to cross the bridge A1 Serát, not wider than the edge of a scimitar The faithful will pass over in safety, but the rest will fall into the dreary realms of Jehennam
scales
Syn: Balance In air drying or kiln drying, an instrument for weighing boards or specimens representing the stock or for weighing kiln samples
scales
tiny shingle-like structures on a butterfly's wing A butterfly's scales are modified hairs
scales
Used to measure the weight of the kart With several scales, or one scale and more effort, the proper weight distribution of the kart can be measured Also, the kart (with driver) will be placed on the scales during tech inspection
scales
plural of scale
scales
Ancient image of law and justice, represent balance and justice from a spiritual point of view so enhancing universal truths rather than earthly ones that can be quite different This also represents the high ideals that Libra stands for
scales
Also known as cuticle The outer layer of cells of mammal hair fiber which are hard, flattened, do not fit together evenly and whose surfaces overlap and enclose the cortex The size and shape vary from species to species and are important characteristics used in fiber identification The exposed edges of scales point towards the tips of animal fibers and give rise to the friction effect and felting
scaling
Salt deposits on the interior surfaces of a desalination plant
scaling
1 Finish condition in which pieces of the dried finishing material come off exposing the surface below 2 Prying or chipping loose pieces of rock off a building face or roof to avoid danger of their falling unexpectedly 3 The breaking away of a hardened concrete surface, usually to a depth of 1/16 to 3/16 4 Measuring a drawing with a scale
scaling
Scaling is a way of adjusting an image to bring out more details Scaling works by altering an image's histogram, usually to compress the range between bright and faint portions of the image so that both can be displayed by the limited range of a computer monitor
scaling
This is the proportion of the width of a pipe to its length Tone quality of the pipe will change as the proportion changes
scaling
Determining the proper size of an image to be reduced or enlarged to fit an area
scaling
The process of determining the amount an image should be reduced or enlarged to fit a specified area
scaling
Scaling is the process of sizing an image
scaling
The measurement of dimensions using a scale
scaling
An operation that changes the dimensions of a drawing by an operator entered multiplication factor This operation can be performed in one or more directions A mechanism for re-sizing part or all of an image
scale
Favoriten