striking

listen to the pronunciation of striking
Englisch - Türkisch
{s} çarpıcı

Bu çarpıcı biçimde yakışıklı genç adam kim? - Who is this strikingly handsome young man?

Onlar arasında çarpıcı bir benzerlik vardı. - There was a striking resemblance between them.

{s} dikkat çekici

İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı. - Striking differences existed between the two boys.

{s} grevdeki
frapan
vurma
vurarak
(Askeri) müsademe
göze çarpıcı
(Askeri) vuruş
usturuplu
{f} vur

Nisanda aydınlık soğuk bir gündü ve saat on üçü vuruyordu. - It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.

gözalıcı
(Askeri) VURUŞ, MÜSADEME: Hava ve Deniz Kuvvetleriyle herhangi bir hedefe yapılan ani ve yoğunlaşmış bir taarruz ve bir piyade kıtasının asıl müsademe kuvveti, düşmanla bilfiil savaşan muharebe kuvveti. Buna (striking force) da denir
göze çarpan
{s} şaşırtıcı

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

{s} göze çarpan, dikkati çeken; frapan
strikinglydikkat çekecek surette
{s} çarpan
{s} grev yapan

Grev yapan işçiler ücretlerinin kesilmesini protesto etti. - The striking workers protested their pay cut.

strike gözük/bul/git/vur
{s} göz alıcı
{s} vuran
strike
darbe

Bir kelime ile gelen bir darbe, bir kılıçla gelenbir darbeden daha derin vurur. - A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword.

strike
grev

Grev ülkenin ekonomisini etkiledi. - The strike affected the nation's economy.

Sendika belirsiz bir süre için greve gitti. - The union went out on a strike for an indefinite period.

strike
çarpmak
striking echelon
(Askeri) müsademe kademesi
striking velocity
(Askeri) vuruş hızı
striking force
vurucu güç
striking price
icra fiyatı
striking distance
çarpıcı mesafe
striking off
off çarpıcı
striking resemblance
çarpıcı benzerlik
striking clock
çalar saat
striking echelon
(Askeri) VURUŞ KADEMESİ, MÜSADEME KADEMESİ: Bir muharebe birliğinin asıl müsademe kuvveti, düşmanla bilfiil savaşan muharebe kuvveti. Buna (striking force) da denir
striking feature
göze çarpan özellik
striking fleet atlantic
(Askeri) atlantik darbe filosu
striking force
(Askeri) VURUCU KUVVET: Oynak savunmada; ileri savunma tümenlerini teçhiz için mutlaka lüzumlu olmayan kuvvetler hariç, kuvvetin büyük bölümü (ihtiyat). Zırhlı birlik bakımından üstün olan bu kuvvet, savunan tarafın seçeceği bir zamanda ve yerde, düşmanla kati neticeli muharebeye girişir. Ayrıca bakınız: "mobile defense" ve "striking force area"
striking force area
(Askeri) VURUCU KUVVET BÖLGESİ: Oynak savunmada, bir savunma kesiminin, ileri savunma bölgesi gerisinde bulunan kısmı. Ayrıca bakınız: "striking force"
striking formwork
(Kimya) kalıbın çıkarılması
striking plate
karşılık plakası
striking power
(Askeri) VURUCU GÜÇ, MÜSADEME GÜCÜ: Taarruz eden bir birliğin yakın mesafede düşmana karşı sahip olduğu ve kullanabileceği savaş kudreti
striking price
(Ticaret) uygulama fiyatı
striking tension
(Elektrik, Elektronik) amorsaj gerilimi
striking velocity
(Askeri) VURUŞ HIZI, VURUCU HIZ: Bir merminin vuruş noktasındaki hızı. Bunu, merminin, bilfiil vuruş anındaki hızını ifade eden vurma hızı (impact velocity) ile karıştırmamalıdır
striking voltage
(Elektrik, Elektronik) amorsaj gerilimi
strike
etki bırakmak
strike
vuruş
strikingly
göz alıcı bir şekilde
strike
{i} hava saldırısı
strike
{i} ask. saldırı, vuruş: air strike havadan vuruş
strike
{i} çalma
strike
{f} izlenim bırakmak
strike
akdetmek
strike
isabet etmek
strike
nükleer saldırı
mobile striking force
(Askeri) çevik vurucu kuvvet
strike
(Askeri) saldırı

SSCB sadece son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USSR will only use air strikes in the country as a last resort.

ABD yalnızca son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USA will only use air strikes in the country as a last resort.

strike
sıyırma
strike
sökmek
strike
para basmak
strike
kibrit yakmak
strike
bırakım
strike
doğrultu
strike
aşk etmek
strike
rastgelmek
strike
tabetmek
strike
bozmak
strike
uzanış
strike
keşif
strike
karşılaşmak
strike
pişirme
strike
üstünlük
strike
keşfetme
strike
(Kanun) grev yapma
strike
ayırmak
strike
ilerlemek
strike
birdenbire anlamak
strike
yakmak
strike
rastlamak
strike
yer etmek
strike
tatil-i eşgal
strike
dövmek
strikingly
vurarak
strike
bulmak
strike
çarp

Ben bunun doğru olduğuna yemin ederim ya da yıldırım beni çarpsın. - I swear that it is true, or may lightning strike me down.

Öyleyse aşk nedir? İnsanları herhangi bir yaşta çarpabilen bir hastalıktır. - Then what is love? A disease which can strike people at any age.

strike
vurma
strike
etkilemek
strike
aklına gelivermek
strike
çarpma

Meteorun çarpması sadece bir zaman meselesi. - It's only a matter of time before the meteor strikes.

Meteor çarpmalarını önlemek için bir şeyler yapmak zorundayız. - We have to do something to prevent meteor strikes from happening.

strike
(kazarak/vb.) bulmak
strike
çalmak
strike
bir izlenim bırakmak
strike
(petrol/vb.) bulma
strike
düşündürmek
strike
iş bırakımı
strike
yanmak
strike
basmak
strike
gelmek
air striking force
(Askeri) HAVA VURUCU KUVVETİ; HAVA DARBE KUVVETİ: Büyük hava birliklerinde; bir komuta altında bulundurulan ve aynı veya çeşitli bombardıman sınıflarından bir veya birkaç bombardıman tayyaresini ihtiva eden grup. Ayrıca bakınız: "Striking force"
amphibious striking force
(Askeri) Amfibi vurucu kuvvet
amphibious striking forces
(Askeri) AMFİBİ VURUCU KUVVETLER: Komşu kara bölgelerinde düşman mukavemetinin olduğu yerlerde harekatı başlatmak ve/veya yürütmek için denizden askeri zorlamaya muktedir kuvvetler
attack carrier striking forces
(Askeri) UÇAK GEMİSİ VURUCU KUVVETLERİ: Başlıca taarruz silahı uçak gemilerinde üslenmiş hava araçları olan deniz kuvvetleri. Uçak gemisi dışındaki gemiler, birinci derecede, denizaltılara ve hava taarruzlarına, ikinci derecede, su üstü taarruzlarına karşı destek ve perdeleme vazifesi görürler
carrier striking force
(Askeri) UÇAK GEMİSİ VURUCU KUVVETİ: Uçak gemileri ve bunları destekleyen muharebe gemilerinden oluşan ve bir taarruz harekatının sevk ve idare edecek kabiliyette bir görev kuvveti
formwork striking
(İnşaat) kalıbın sökülmesi
formwork striking
(İnşaat) kalıp sökme
ground striking force
(Askeri) KARA VURUŞ KUVVETİ, KARA VURUCU KUVVETİ: Bak. "striking force"
mobile striking force
(Askeri) ÇEVİK VURUCU KUVVET: Yurtiçi Kuvvetleri (General Reserve) 'nin, D-günü veya bunu hemen takip eden günlerde, herhangi bir bölgede, derhal kullanılmak üzere hazır bulunan kısmı. Bütün asli teşkillerden elde bulunan muharebe ve destek unsurları da buna dahildir
strike
{f} vurmak
strike
{f} çıkarmak
strike
{f} (struck, struck/strick.en)
strike
{f} indirmek
strike
{i} vurgun
strike
{f} basmak çalgı
strike
{f} para
strike
çalmak gelmek
strike
{i} beklenmedik başarı
strike
{f} gelip çatmak
strike
(Askeri) Force
strike
çarp,v.çarp: n.vuruş
strike
{f} grev yapmak
strike
{f} (kibriti)
strike
{f} sokmak (yılan)
strike
(fiil) basmak (çalgı, para), hesap bakiyesini tespit etmek, vurmak, çarpmak, isabet etmek, indirmek, çakmak, işlemek, gözüne ilişmek, yeretmek, etki bırakmak, izlenim bırakmak, gibi gelmek, bulmak, çalmak (saat), gelip çatmak, kök salmak, yolunu tutmak, grev yapmak, çıkarmak, takınmak, sokmak (yılan)
strike
{f} hesap bakiyesini tespit etmek
strike
kararlaştı
strike
{f} işlemek
strike
{f} gözüne ilişmek
strike
dolu zahire ölçüsünü bir tahta parçasıyla silip düzeltmek
strike
{f} (yıldırım) düşmek
strike
{f} çakmak

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

strike
{f} kök salmak
strike
(Askeri) VURUŞ: Makinalı tüfeklerde mermilerin hedefe veya herhangi bir yere vuruşu. Ayrıca bakınız: "impact"
strike
{f} yeretmek
strike
çarpm

Meteor çarpmalarını önlemek için bir şeyler yapmak zorundayız. - We have to do something to prevent meteor strikes from happening.

Meteorun çarpması sadece bir zaman meselesi. - It's only a matter of time before the meteor strikes.

strike
{i} petrol bulma
strike
{f} yolunu tutmak
strike
{f} çarpmak: The ship struck the iceberg. Gemi aysberge çarptı
strike
{i} maden bulma
strike
{f} çalmak (saat)
strike
{f} gibi gelmek
strike
{f} takınmak
strike
ulaşmak
submarine striking forces
(Askeri) DENİZALTI DARBE KUVVETLERİ: Taarruzi nükleer darbe yapmak üzere oluşturulmuş güdümlü veya balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip denizaltılar
submarine striking forces
(Askeri) denizaltı darbe kuvvetleri
surface striking forces
(Askeri) (NAVAL) SU ÜSTÜ VURUCU KUVVETLERİ: Esasen düşman kuvvetleri ile muharebe etmek veya kıyı bombardımanı yapmak üzere teşkil edilmiş kuvvetler. Bu kuvveti meydana getiren birlikler özel görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren bir durum muhtemel bulunduğu veya bu maksatla kullanılmaları arzulandığı taktirde yine su üstü vurucu kuvveti halinde tertiplenmeleri şartıyla genel olarak bir başka kuvvete dahil edilir ve bu kuvvetin bir kısmı olarak harekatta bulunurlar
Englisch - Englisch
of that which makes a strong impression

He looked quite striking in his new suit and tie.

Present participle of strike
{a} beating, affecting, surprising, fine
a person or a thing that is striking, attracts a lot of attention by being very unusual or easily noticed
{i} act of hitting; refusal to work as a form of protest
The process of reheating glass after it has cooled, in order to develop a color or an opacifying agent
Someone who is striking is very attractive, in a noticeable way. She was a striking woman with long blonde hair. see also strike
having a quality that thrusts itself into attention; "an outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros in the center"; "a striking resemblance between parent and child"
Affecting with strong emotions; surprising; forcible; impressive; very noticeable; as, a striking representation or image; a striking resemblance
The act of hitting an opponent with the arm, hand, elbow, head, foot, leg, or knee
{s} arresting, noticeable, tending to draw attention
from Strike, v
sensational in appearance or thrilling in effect; "a dramatic sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular display of northern lights"; "it was a spectacular play"; "his striking good looks always created a sensation"
Something that is striking is very noticeable or unusual. The most striking feature of those statistics is the high proportion of suicides He bears a striking resemblance to Lenin. + strikingly strik·ing·ly In one respect, however, the men really were strikingly similar. a strikingly handsome man
the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull"
the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit"
striking distance
A distance at which a soldier, military force, vessel, etc. is sufficiently near to be able to attack an opponent

The two brigades at either end of the Boer lines had lost no chance of pushing in, and now they had come within striking distance.

striking distance
A distance at which one is sufficiently near to an objective to have a opportunity to achieve it

The probe breakthrough confirmed that French and British tunnelers were within striking distance of completing the first tunnel under the English Channel.

striking gold
Present participle of strike gold
striking out
Present participle of strike out
striking through
Present participle of strike through
striking distance
{i} distance within which a target can be hit, distance from which something can be easily reached without difficulty
striking likeness
amazing similarity, almost identical
striking price
The price at which a put or call option may be exercised
striking root
taking roots, being established, taking hold
striking up a relationship
becoming acquainted through conversation, making friends
strike
a status resulting from a batter swinging and missing a pitch, or not swinging at a pitch in the strike zone, or hitting a foul ball that is not caught
strike
To stop working to achieve better working conditions

The workers struck for a week before the new contract went through.

strike
To impress, seem or appear (to)

Golf has always struck me as a waste of time.

strike
Of a clock, to announce (an hour of the day), usually by one or more sounds

The clock struck one.

strike
a work stoppage
strike
a blow or application of physical force against something
strike
To delete or cross out; to scratch or eliminate

Please strike the last sentence.

strike
To capitulate: to signal a surrender by hauling down the colours
strike
An old English measure of corn equal to the bushel
strike
the act of knocking down all ten pins in on the first roll of a frame
strike
To score a goal
strike
To haul down, or lower a mast, a flag or cargo, etc
strike
the status of being the batsman that the bowler is bowling at
strike
the primary face of a hammer, opposite the peen
strike
In an option contract, the price at which the holder buys or sells if they choose to exercise the option
strike
To dismantle and take away the set; (strike the set)
strikingly
In a striking way

He entered strikingly, taking over the stage.

strikingly
To a remarkable degree or extent

Patterns of evolution in the two families, however, are strikingly different.

strikingly
Remarkably, surprisingly

Strikingly, he had bowed deeply to the Emperor.

strike
If you are struck by something, you think it is very impressive, noticeable, or interesting. She was struck by his simple, spellbinding eloquence What struck me about the firm is how genuinely friendly and informal it is
strike
1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game5 to 2" produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note" pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy wind struck through our coats" deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon; "The teacher struck the child"; "the opponent refused to strike"; "The boxer struck the attacker dead" remove by erasing or crossing out; "Please strike this remark from the record" produce by ignition or a blow; "strike fire from the flintstone"; "strike a match" stop work in order to press demands; "The auto workers are striking for higher wages"; "The employees walked out when their demand for better benefits was not met
strike
{v} to hit with a blow, dash, stamp, sound, affect, run ashore, lower, let sail or surrender, to lade liquor into cooler
strike
{n} four pecks, a bushel, a strickle
strike
If something that is falling or moving strikes something, it hits it. His head struck the bottom when he dived into the 6ft end of the pool One 16-inch shell struck the control tower = hit
Strike
uchi
strike
form by stamping, punching, or printing; "strike coins"; "strike a medal"
strike
To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to strike into the fields
strike
A puddler's stirrer
strike
The form struck is the past tense and past participle. The form stricken can also be used as the past participle for meanings
strike
A strike is called if a batter swings at a pitch and misses, or if the pitch simply passes through the strike zone The first 2 foul balls that are not caught count as first and second strike A foul ball that is not caught can never be counted as a third strike
strike
If you strike someone or something, you deliberately hit them. She took two quick steps forward and struck him across the mouth It is impossible to say who struck the fatal blow
strike
Sometimes called double spare
strike
find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck the main path to the lake"
strike
To hit
strike
An old measure of four bushels
strike
To lower; to let or take down; to remove; as, to strike sail; to strike a flag or an ensign, as in token of surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to strike a tent; to strike the centering of an arch
strike
To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in the earth; as, a tree strikes its roots deep
strike
If you strike one thing against another, or if one thing strikes against another, the first thing hits the second thing. Wilde fell and struck his head on the stone floor My right toe struck against a submerged rock. = bang
strike
a gentle blow
strike
affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight"
strike
One of the directional properties of a geologic structure such as a fold or a fault Strike is the horizontal directional taken by an imaginary line drawn on the plane of the formation See dip
strike
Act of leveling all the pins with the first bowl; also, the score thus made
strike
To cause to ignite; as, to strike a match
strike
To affect in some particular manner by a sudden impression or impulse; as, the plan proposed strikes me favorably; to strike one dead or blind
strike
A bushel; four pecks
strike
the direction, or course or bearing, of a vein or rock formation measured on a level surface
strike
cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The thought struck terror in our minds"; "They were struck with fear"
strike
drive something violently into a location; "he hit his fist on the table"; "she struck her head on the low ceiling"
strike
smooth with a strickle; "strickle the grain in the measure"
strike
The act of quitting work; specifically, such an act by a body of workmen, done as a means of enforcing compliance with demands made on their employer
strike
the action of producing a coin, or, the quality of a coin's detail sharpness
strike
the direction or bearing of a mineralized vein or rock formation
strike
To lower a flag, or colors, in token of respect, or to signify a surrender of a ship to an enemy
strike
An instrument with a straight edge for leveling a measure of grain, salt, and the like, scraping off what is above the level of the top; a strickle
strike
If you strike a deal or a bargain with someone, you come to an agreement with them. They struck a deal with their paper supplier, getting two years of newsprint on credit The two struck a deal in which Rendell took half of what a manager would He insists he has struck no bargains for their release
strike
If you strike a balance, you do something that is halfway between two extremes. At times like that you have to strike a balance between sleep and homework
strike
To manufacture, as by stamping
strike
cause to form between electrodes of an arc lamp; "strike an arc"
strike
make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept
strike
When a coin or medal is struck, it is made. Another medal was specially struck for him. see also stricken, striking, hunger strike
strike
Strikethrough These are Physical Style elements that indicate a sequence of characters that has a horizontal line striking through the middle The HTML 2 specification had STRIKE as a proposed element which did not reach the final specification, but HTML 3 revised the syntax to S The HTML 3 2 recommendation reverted to the earlier syntax, and HTML 4 0 now includes BOTH usages Many browsers support one or the other, or even both
strike
pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy wind struck through our coats"
strike
If you are struck dumb or blind, you suddenly become unable to speak or to see. I was struck dumb by this and had to think it over for a moment
strike
To pass with a quick or strong effect; to dart; to penetrate
strike
hit against; come into sudden contact with; "The car hit a tree"; "He struck the table with his elbow"
strike
a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang"
strike
If something strikes at the heart or root of something, it attacks or conflicts with the basic elements or principles of that thing. a rejection of her core beliefs and values, which strikes at the very heart of her being
strike
To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike coin from metal: to strike dollars at the mint
strike
To impress, seem or appear
strike
a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit; "this pitcher throws more strikes than balls"
strike
To haul down, or lower a mast, a flag or cargo etc
strike
A *bitmap font of a particular *ppem Strikes can be embedded in TrueType (and *OpenType) fonts to avoid *hinting tricky *glyphs at certain ppem sizes They use the *'EBDT' and *'EBLC' tables (in Windows) or the *'bdat' and 'bloc' tables (in Apple GX) N B Since such bitmap embedding was not part of TrueType's original specification, the bitmaps will not work on older Macintosh systems or Windows 3 1 - the *outline and *hints will be used instead
strike
The course or bearing of the outcrop of an inclined bed or structure on a level surface It is perpendicular to the direction of the dip
strike
To deliver a quick blow or thrust; to give blows
strike
The direction, or trend, of the line marking the intersection of a fault plane (or another planar geologic feature) with the horizontal Strike is always at a right angle to dip
strike
The process of impressing a design into a planchet by force of the dies to create a coin
strike
a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball; "he finished with three strikes in the tenth frame"
strike
All ten pins down on the first ball See also double, turkey, four- and five-bagger, and sixpack Seven, eight, nine, ten and eleven strikes in a row are called seven-in-a-row, eight-in-a-row, etc
strike
To steal money
strike
A strike is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that Media Center personnel must pick up the resources when the patron is done using them See Also: Set, Show, Will Return
strike
To break forth; to commence suddenly; with into; as, to strike into reputation; to strike into a run
strike
If you strike words from a document or an official record, you remove them. Strike that from the minutes Strike out means the same as strike. The censor struck out the next two lines
strike
occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra"; "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
strike
When you strike a match, you make it produce a flame by moving it quickly against something rough. Robina struck a match and held it to the crumpled newspaper in the grate
strike
1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game5 to 2"
strike
the direction, or course or bearing, of a vein of rock formation measured on a level surface
strike
If something such as an illness or disaster strikes, it suddenly happens. Bank of England officials continued to insist that the pound would soon return to stability but disaster struck A powerful earthquake struck the Italian island of Sicily early this morning
strike
A military strike is a military attack, especially an air attack. a punitive air strike. a nuclear strike
strike
To quit work in order to compel an increase, or prevent a reduction, of wages
strike
To make an attack; to aim a blow
strike
To cause or produce by a stroke, or suddenly, as by a stroke; as, to strike a light
strike
a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit; "this pitcher throws more strikes than balls" a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball; "he finished with three strikes in the tenth frame" an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective; "the strike was scheduled to begin at dawn" a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions; "the strike lasted more than a month before it was settled" cause to form between electrodes of an arc lamp; "strike an arc" arrive at after reckoning, deliberating, and weighing; "strike a balance"; "strike a bargain" indicate (a certain time) by striking; "The clock struck midnight"; "Just when I entered, the clock struck" make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept
strike
produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note"
strike
If something strikes you as being a particular thing, it gives you the impression of being that thing. He struck me as a very serious but friendly person You've always struck me as being an angry man
strike
To tap or press the keys of a keyboard with a finger or thumb (Kybdy, Gr 1)
strike
When workers strike, they go on strike. their recognition of the workers' right to strike They shouldn't be striking for more money The government agreed not to sack any of the striking workers. + striker strikers strik·er The strikers want higher wages, which state governments say they can't afford
strike
the trend of a linear feature on a map or on a generally flat ground surface The linear feature usually is the eroded end of a layered rock unit or the inter-section of a fault plane with the land surface
strike
To touch or hit with some force, either with the hand or with an instrument; to smite; to give a blow to, either with the hand or with any instrument or missile
strike
To strike means to attack someone or something quickly and violently. The attacker struck as she was walking near a housing estate at Monacurra
strike
To take forcibly or fraudulently; as, to strike money
strike
To sound by percussion, with blows, or as with blows; to be struck; as, the clock strikes
strike
An effort to increase egg production by strangling the chicken
strike
Fullness of measure; hence, excellence of quality
strike
The process of impressing the design from a die into a planchet to make a coin, token or medal; The completeness of detail (as in weak strike, full strike, etc ) created during this process
strike
The time immediately following the last performance while all cast and crew members are required to stay and dismantle, or watch the two people who own Makita screw drivers dismantle, the set Gloria Dennison, Stage Coach Players, Dekalb, Illinois
strike
produce by ignition or a blow; "strike fire from the flintstone"; "strike a match"
strike
indicate (a certain time) by striking; "The clock struck midnight"; "Just when I entered, the clock struck"
strike
To cause to sound by one or more beats; to indicate or notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve; the drums strike up a march
strike
have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd"
strike
deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon; "The teacher struck the child"; "the opponent refused to strike"; "The boxer struck the attacker dead"
strike
It is at right angles to the dip
strike
If you strike a pose or attitude, you put yourself in a particular position, for example when someone is taking your photograph. She struck a pose, one hand on her hip and the other waving an imaginary cigarette. = adopt
strike
To hit; to collide; to dush; to clash; as, a hammer strikes against the bell of a clock
strike
stop work in order to press demands; "The auto workers are striking for higher wages"; "The employees walked out when their demand for better benefits was not met
strike
attain; "The horse finally struck a pace"
strike
To come in collision with; to strike against; as, a bullet struck him; the wave struck the boat amidships; the ship struck a reef
strike
If an idea or thought strikes you, it suddenly comes into your mind. A thought struck her. Was she jealous of her mother, then? At this point, it suddenly struck me that I was wasting my time
strike
The horizontal direction of the outcropping edges of tilted rocks; or, the direction of a horizontal line supposed to be drawn on the surface of a tilted stratum
strike
a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions; "the strike lasted more than a month before it was settled"
strike
arrive at after reckoning, deliberating, and weighing; "strike a balance"; "strike a bargain"
strike
To become attached to something; said of the spat of oysters
strike
Trend or bearing, relative to north, of the line defined by the intersection of a planar geologic surface (for example, a fault or a bed) and a horizontal surface such as the ground
strike
A sudden finding of rich ore in mining; hence, any sudden success or good fortune, esp
strike
remove by erasing or crossing out; "Please strike this remark from the record"
strike
an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective; "the strike was scheduled to begin at dawn"
strike
To give, as a blow; to impel, as with a blow; to give a force to; to dash; to cast
strike
– any temporary stoppage of work by the concerted action of the employees as a result of an industrial or labor dispute Includes actual strike (with or without notice) filed at appropriate NCMB regional branches (Bureau of Labor and Employment Statistics)
strike
If something strikes fear into people, it makes them very frightened or anxious. If there is a single subject guaranteed to strike fear in the hearts of parents, it is drugs
strike
make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept 1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
strike
An iron pale or standard in a gate or fence
strike
To touch; to act by appulse
strike
Same as Ten- strike
strike
Striking is the process of reheating glass after it has cooled, in order to develop a color or an opacifying agent In glass that will strike, the color may not be immediately apparent, but as it is cooled and reheated in a glory-hole, the color will become more apparent
strike
The feat of knocking down all ten pins with the first ball The score for the frame is 10 plus the total number of pins knocked down by the next two balls
strike
If you strike it rich, you make a lot of money, especially in a short time. He hoped to strike it rich by investing in ginseng
strike
financial
strike
to strike a chord: see chord to strike home: see home to strike it lucky: see lucky to strike a happy medium: see medium. Collective refusal by employees to work under the conditions set by employers. Strikes may arise from disputes over wages and working conditions. They may also be conducted in sympathy with other striking workers, or for purely political goals. Many strikes are organized by labour unions; strikes not authorized by the union (wildcat strikes) may be directed against union leadership as well as the employer. The right to strike is granted in principle to workers in nearly all industrialized countries, and its use has paralleled the rise of labour unions since the 19th century. Most strikes are intended to inflict a cost to employers for failure to meet specific demands. Among Japanese unions, strikes are not intended to halt production for long periods of time and are more akin to demonstrations. In western Europe and elsewhere, workers have carried out general strikes aimed at winning changes in the political system rather than concessions from employers. The decision to call a strike does not come easily, because union workers risk a loss of income for long periods of time. They also risk the permanent loss of their jobs, especially when replacement workers hired to continue operations during the strike stay on as permanent employees. See also boycott; lockout. In geology, the direction of the line formed by the intersection of a fault, bed, or other planar feature and a horizontal plane. Strike indicates the orientation of planar structural features such as faults, beds, joints, and folds. Boston Police Strike general strike Homestead Strike Pullman Strike
strike
{i} hit, blow; temporary work stoppage; military assault; good luck; discovery of natural resources; knocking down of all pins at one time (Bowling); failure to hit a ball (Baseball)
strike
The act of striking
strike
Any concerted stoppage of work by employees (including a stoppage by reason of the expiration of a collective bargaining agreement [MOU]) or any concerted slowdown or other concerted interruption of operations by employees
strike
When there is a strike, workers stop doing their work for a period of time, usually in order to try to get better pay or conditions for themselves. French air traffic controllers have begun a three-day strike in a dispute over pay Staff at the hospital went on strike in protest at the incidents. a call for strike action
strike
The extortion of money, or the attempt to extort money, by threat of injury; blackmailing
strike
Any actual or constructive striking at the pitched ball, three of which, if the ball is not hit fairly, cause the batter to be put out; hence, any of various acts or events which are ruled as equivalent to such a striking, as failing to strike at a ball so pitched that the batter should have struck at it
strike
Knocking down all ten pins with the first ball or delivery
strike
If someone strikes oil or gold, they discover it in the ground as a result of mining or drilling. Hamilton Oil announced that it had struck oil in the Liverpool Bay area of the Irish Sea
strike
The direction or trend of a bedding plane or fault, as it intersects the horizontal
strike
If you strike gold, you find, do, or produce something that brings you a lot of money or success. The company has struck gold with its new holiday development, Center Parcs
strike
To run upon a rock or bank; to be stranded; as, the ship struck in the night
strike
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
strike
and 17
strike
To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind, with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or horror
strike
To surrender (strike ones colors)
strike
{f} hit; collide with; attack, assault; afflict with a disease; injure by biting; impress; produce a spark; stamp; eliminate; arrive at; reach; instill; temporarily cease working as a protest; make
strike
When a clock strikes, its bells make a sound to indicate what the time is. The clock struck nine Finally, the clock strikes
strike
To punish; to afflict; to smite
strike
To make and ratify; as, to strike a bargain
strikingly
In a striking manner}
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent"
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent
strikingly
in a remarkable manner, conspicuously
Türkisch - Englisch

Definition von striking im Türkisch Englisch wörterbuch

vurucu güç/kuvvet striking power
(of an army)
striking
Favoriten