series

listen to the pronunciation of series
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) seriyi
{i} seri

Harry Potter serisinin İncil'den daha uzun olduğunu düşünüyorum. - I think that the Harry Potter series is longer than the Bible.

Bu modern felsefe serisinin ilk cildi. - This is the first volume of a series on modern philosophy.

(Bilgisayar) serileri

O serileri kaybettiler. - They lost that series.

{i} sıra
türküm
dizi

O bir dizi tıbbi keşifler yaptı - She made a series of medical discoveries.

En sevdiğin TV dizisi hangisidir? - What's your favorite TV series?

silsile
dizi yazı
dizi sargısı
{i} sıra: a series of shops bir sıra dükkân
arka arkaya
in series sıra halinde
(Tıp) n Sıra, silsile seri
series winding seri sargısı
{i} (çoğ. se.ries)
{i} seri, dizi: a series of events bir dizi olay
{i} grup
tek ve sıra
(Askeri) PAFTA SERİSİ: Aynı ölçeğe ve kartografik özelliklere sahip bulunan ve meydana getiren makam tarafından toplu olarak adlandırılan bir pafta dizisi
dizi film
zincir
seri bağlama
dizisi
seriler

O serileri kaybettiler. - They lost that series.

series production
seri üretim
series connection
dizisel bağlantı
series in
(Bilgisayar) serilerin yeri
series titles
(Bilgisayar) seri başlıkları
series circuit
seri devre
series connection
seri bağlama
series motor
seri motor
series arm
seri kol
series capacitor
seri kondansatör
series feed
seri besleme
series modulation
seri modülasyon
series of test
testi serisi
series regulator
seri regülatör
series resistance
seri direnç
series resonance
seri rezonans
series area
(Bilgisayar) seri alanı
series axes
(Bilgisayar) seriler eksen
series axis
(Bilgisayar) seri ekseni
series bond
(Ticaret) serili tahvil
series capacitors
seri bağlı kondansatörler
series circuits
dizi devreler
series compensation
dizisel (seri) denklestirme
series expansion of a function
(Matematik) fonksiyonun seriye açılımı
series groups
(Bilgisayar) seri grupları
series in columns
(Bilgisayar) sütundaki seriler
series in reverse order
(Bilgisayar) ters sırada seriler
series in rows
(Bilgisayar) satırlardaki seriler
series in rows
(Bilgisayar) satırdaki seriler
series lines
(Bilgisayar) seri çizgileri
series modulator
seri modülatörü
series motor
seri motoru
series number
Sei Numarası
series of angles and slopes
açı ve eğiklik dizileri
series of events
(Politika, Siyaset) etkinlikler dizisi
series of fire
(Askeri) ateş serileri
series of fire
(Askeri) ATEŞ SERİLERİ: Bir harekat safhasını desteklemek üzere planlanan atış grupları veya ateş toplamaları
series of targets
(Askeri) HEDEF SERİLERİ: Topçu ve deniz topçu desteğinde, manevra safhasını desteklemesi planlanmış hedef ve/veya hedef grupları. Hedef serileri takma adlarla belirtilebilir
series of targets
(Askeri) hedef serileri
series operation
seri çalıştırma
series operation
arkası arkasına bağlama
series or data point
Seri veya Veri Noktası
series order
(Bilgisayar) seriler sıra
series order
(Bilgisayar) serilerin sırası
series order
(Bilgisayar) seri sırası
series resistors
seri dirençler
series resonant circuit
dizisel (seri) cinlamali devre
series x
(Bilgisayar) seriler x
series y
(Bilgisayar) seriler y
series y
(Bilgisayar) seri y
series y axis
(Bilgisayar) seri y ekseni
series y axis
(Bilgisayar) y seri ekseni
select series
(Bilgisayar) serileri seç
select series
(Bilgisayar) seri seç
selected data series
(Bilgisayar) seçili veri serileri
selected series
(Bilgisayar) seçili seriler
selected series lines
(Bilgisayar) seçili seriler çizgileri
discrete fourier series
(Bilgisayar,Teknik) ayrık fourier dizisi
discrete series
(Bilgisayar,Teknik) ayrık seri
divergent series
(Kimya) ıraksak seriler
divergent series
(Matematik) ıraksak seri
domestic tv series
yerli dizi
edit series
(Bilgisayar) serileri düzenle
edit series
(Bilgisayar) düzenle seri
entire series
(Matematik) tam seri
fill series
(Bilgisayar) serileri doldur
fill series
(Bilgisayar) seriyi doldur
fill series
(Bilgisayar) serileri doldurmayı
plot series on
(Bilgisayar) serilerin çizim yeri
plot series on
(Bilgisayar) seri çizim yeri
soil series
(Tarım) toprak serisi
time series
(İstatistik,Teknik) zaman dizisi
time series analysis
(Askeri) zaman serileri analizi
actinide series
aktinit serisi
actinium series
aktinyum dizisi
balmer series
balmer dizisi
connect in series
seri bağlamak
connection in series
seri bağlama
divergent series
ıraksak dizi
effective series resistance
etkin seri direnç
fourier series
fourıer serisi
fundamental series
temel seri
geometric series
geometrik seri
in series
seri halinde
in series
seri olarak
in series
seri halde
power series
kuvvet serisi
principal series
ana seri
radioactive series
radyoaktif seriler
radioactive series
ışınetkin diziler
time series
frekans dağılımı
world series
beyzbol oyunları serisi
a series
bir dizi
arranged in two series
İki seri halinde düzenlenmiş
binomial series
ikiterimli serisi, ikiterimli derneyi
commentary, series of remarks
Düşünceler yorum, dizi
cult series
kült serisi
diffuse series
yayınık diziler, dağılma serisi
domestic tv series
yerli diziler
drama series
dram dizi
electrochemical series
elektrokimyasal dizi
equivalent series resistance
eşdeğer seri direnç
expansion in series
seri açılımı, derney açılımı
exponential series
üstel seri, üstel derney
fourier series
fourier serisi
harmonic series
harmonik serisi
lanthanide series
lantanit serisi
last in the series
serisinin son
lecture series
konferans serisi
monographic series
monografik serisi
occasional series
zaman zaman serisi
paraffin series
parafin dizisi
power series
kuvvet serisi, güç derneyi
production series
üretim serisi
radioactive series
radyoaktif seriler, isimetkin diziler
spectral series
spektral seriler, izgesel diziler
telescoping series
serisi teleskopik
terminated series
sonlandırıldı serisi
three before the last in a series
bir dizi son üç önce
time-series
zaman serisi
Message Dissemination Subsystem; mission design series
(Askeri) Mesaj Yayınlama Tali Sistemi; görev tasarım serisi
World Series
şampiyonluk karşılaşmaları [beysb.]
actinium series
aktiniyum serisi
actinium series
(Nükleer Bilimler) aktinyum serisi
air force objective series papers
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ HEDEF DÖKÜMANLARI SERİSİ: Yayınlanma tarihinden itibaren 5: 15 yıllık bir devreyi kapsayan uzun vadeli program hedeflerinin, prensip hedeflerinin, plan direktiflerinin, kuvvetlerin, kuvvet programlarının, vazifelerin, görevlerin ve çeşitli hedeflerin resmi şekilde belirtilmesini, münasip şekilde koordine edilmesini ve yetkili bir belge ve direktif mahiyetinde, her an faydalanılabilecek bir kaynak halinde elde bulundurulmasını temin için hazırlanmış dokümanlar. AIR FORCE OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAVA İHTİYAT KUVVETLERİ: Bu terimi; ABD Muvazzaf Hava Kuvvetlerini ifade eden "United States Air Force" ile karıştırmamalıdır. AIR FORCE PERSONNEL (ON DUTY) WITH THE ARMY: KARA ORDUSUNDA GÖREVLİ HAVA PERSONELİ: Hava Kuvvetleri komutanının emirleriyle belirli özel görevler için Kara Kuvvetleri Komutanlığı teşkilleri emrine verilmiş, Hava Kuvvetlerine mensup askeri personel. Bunlar hava kuvvetleri kuvvesine dahildirler
alkali-calcic series
alkali-kalsik seri
alkalic series
alkali seri
alternating series
almasik seri
army information program support series
(Askeri) KARA ORDUSU BASIN VE HALKLA MÜNASEBETLER PROGRAMI DESTEK YAYINLARI: Kara ordusu personelini özel surette ilgilen diren ve kendileri için önemli olan belirli kara ordusu basın ve halkla münasebetler hedefleri ve konularını desteklemek maksadıyla yayınlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı broşürler serisi
blank series
(Bilgisayar) boş seri
bonus series
(Ticaret) iştirak serisi
bowen's reaction series
bowen reaksiyon serisi
calcic series
kalsik seri
chart series
(Askeri) HARİTA/ŞEMA SERİLERİ: Bak. "map series"
combination series
(Fizik) kombinezon serileri
combination series
(Fizik) birleştirim dizileri
comic book series
çizgi roman serisi
composition series
(Matematik) bileşke dizisi
connection in series
(Fizik) ardışık bağlama
connection in series
(Fizik,Teknik) seri bağlantı
continuous reaction series
devamlı reaksiyon serisi
contour series seat
ergonomik koltuk
coupled in series
seri bağlanmış
current series
(Askeri) YÜRÜRLÜKTEKİ SERİ; KULLANILMAKTA OLAN SERİ
decay series
bozuşma serisi
diffuse series
(Fizik,Teknik) dağılma serisi
diffuse series
(Fizik,Teknik) yayınık diziler
discontinuous reaction series
(Jeoloji) süreksiz reaksiyon serisi
discontinuous reaction series
(Jeoloji) kesikli reaksiyon serisi
discontinuous reaction series
kesikli (süreksiz) reaksiyon serisi
discrete Fourier series
ayrik Fourier dizisi
discrete series
ayrik seri
disintegrate series
toryum serileri
disintegrate series
aktinyum serileri
electromotive series
elektrokimyasal dizi
expansion in a series
(Matematik) dizili açılımı
expansion in a series
(Matematik) seri açılımı
exponential series
üstel seriler
exponential series
(Matematik) üstel seri
exponential series
(Matematik) üstel deney
frequency series
(Tarım) tekerrür serileri
functional series
(Matematik) fonksiyon serisi
geometric series
(Matematik) eşçarpanlı seri
historical series
(Tarım) tarihi seri
homologous series
(Kimya) homolog seri
in series
sıra halinde
in series
arka arkaya
infinite series
sonsuz seri
iso 14000 series standards
ıso 14000 seri standartları
iso 9000 series standards
iso 9000 seri standartları
iso 9000 series standards
iso 9000 standartları
iso 9000 series standards
ıso 9000 seri standartları
isomorphous series
izomorf seri
isomorphous series
eş yapılı seri
longitudinal scale series
(Denizbilim) boylamasına pul sayısı
map series
(Askeri) HARİTA SERİLERİ: Genellikle küçük ölçekli ve kartografik özellikleri olan ve yapan teşkilat tarafından her sayfasının uygun olarak, aynı seriye bağlı olduğuna dair tanımlandığı bir grup harita ve şemalar
medium series
orta seriler
neptunium series
(Nükleer Bilimler) neptinyum serisi
pacific series
pasifik serisi
paste series
(Bilgisayar) seriyi yapıştır
positive series
(Matematik) pozitif seri
radioactive series
(Nükleer Bilimler) seri, radyoaktif
recurring series
(Matematik) yinelgen seri
thorium series
(Fizik) toryum serileri
thorium series
(Nükleer Bilimler) toryum serisi
time series data
(Askeri) zaman serisi verisi
type, model, and/or series (also as TMS)
(Askeri) tip, model ve/veya dizi (ayrıca TMS olarak da kullanılır)
uranium series
(Nükleer Bilimler) uranyum serisi
v series
(Askeri) (CHEMICAL AGENTS) V SERİSİ KİMYASAL MADDELER: Genellikle kokusuz ve renksiz, zehirli kimya harbi maddeleri. Likit veya aerosol şeklindeki bu maddeler vücut üzerinde g serisinden maddeler türünden, sinir sistemi üzerinde etkili diğer maddelere benzer şekilde etki gösterir. VX; V serisinden bir kimya harbi maddeleridir
weathering series
ayrışma serisi
youth series
gençlik dizisi
Türkisch - Türkisch

Definition von series im Türkisch Türkisch wörterbuch

Seri
(Osmanlı Dönemi) HEMLA'
seri
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
seri
Aruz vezninde bir birim
seri
Hızlı: "Nazik ve oynak tavırlar, seri kelimelerle sözüne devam etti."- R. N. Güntekin
seri
Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi
seri
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi: "Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir."- S. F. Abasıyanık
seri
Hızlı, çabuk, telaşlı
seri
Hızlı
Englisch - Englisch
A television or radio program which consists of several episodes that are broadcast in regular intervals

Friends was one of the most successful television series in recent years.

A group of matches between two sides; the aim being to win more matches than the opposition
A number of things that follow on one after the other or are connected one after the other
The sum of the terms of a sequence
Connected one after the other in a circuit

You have to connect the lights in series for them to work properly.

A group of episodes of a television or radio program broadcast in regular intervals with a long break between each group, usually with one year between the beginning of each

The third series of Friends aired from 1996 to 1997.

{n} a sequence, course, order, continuance
A grouping of file units or documents arranged in accordance with a unified filing system or maintained by the records creator as a unit because of some relationship arising out of their creation, receipt, or use For example, correspondence or meeting minutes are typical series designations within an archival/manuscript COLLECTION or RECORD GROUP
A number of things or events standing or succeeding in order, and connected by a like relation; sequence; order; course; a succession of things; as, a continuous series of calamitous events
a group of postage stamps having a common theme or a group of coins or currency selected as a group for study or collection; "the Post Office issued a series commemorating famous American entertainers"; "his coin collection included the complete series of Indian-head pennies"
A group of records arranged in accordance with a filing system or maintained as a unit because they relate to a particular subject or function, result from the same activity, have a particular form, or because of some other relationshop arising out of their creation, receipt, or use (Alternative term: record series)
similar things placed in order or happening one after another; "they were investigating a series of bank robberies"
File units or documents arranged in a filing system or maintained as a unit because they relate to a particular subject or function; they result from the same activity; they have a particular form; or their relationship arises from their creation, receipt, or use
(sports) several contests played successively by the same teams; "the visiting team swept the series"
A radio or television series is a set of programmes of a particular kind which have the same title. the TV series `The Trials of Life' presented by David Attenborough. forsterite fayalite series Fourier series Grand Canyon series infinite series radioactive series World Series
a serialized set of programs; "a comedy series"; "the Masterworks concert series"
A mode of arranging the separate parts of a circuit by connecting them successively end to end to form a single path for the current; opposed to parallel
part of an archival fonds Archive documents maintained as a unit because they result from the same activity or filing process or have a particular form; or because of some other relationship arising from their creation, accumulation or use
Coins of the same major design and denomination, including every combination of date and mintmark minted, e g Morgan dollars
All option contracts of the same class that also have the same unit of trade, expiration date and strike price
A number of volumes, usually related to one another in subject or otherwise, issued successively by a publisher As a rule, these volumes are uniform in style, with a collective title that generally appears at the head of the title page, on the page preceding the title page, or on the cover
Options of the same type (i e , either puts or calls, but not both), covering the same underlying futures contract or physical commodity, having the same strike price and expiration date
Options: All option contracts of the same class that also have the same unit of trade, expiration date, and exercise price Stocks: shares that have common characteristics, such as rights to ownership and voting, dividends, or par value In the case of many foreign shares, one series may be owned only by citizens of the country in which the stock is registered
The parts so arranged are said to be in series
Group of separately published works, usually related to each other in subject, each of which bears, in addition to its own title, a collective or series title which applies to the group as a whole The individual items are issued successively by the same publisher and may or may not be numbered
Any comprehensive group of animals or plants including several subordinate related groups
(electronics) connection of components in such a manner that current flows first through one and then through the other; "the voltage divider consisted of a series of fixed resistors
A note's "Series" is not an indication of the year of printing, but the year in which the face design was authorized Often, a change in series on a note is due to minor changes, such as a change in the signatures of the Treasurer of the United States, or the Secretary of the Treasury Such a change in series would involve either increasing the suffix letter (changing from "Series 1963A" to "Series 1963B"), or changing the series year (from "Series 1988A" to "Series 1993")
Groups of postcards that belong together in a collection The individual cards may or may not have been printed at the same time More than just a common topic, a series has a common artist and publisher
{i} sequence, succession; television program broadcast in installments; (Mathematics) sequence of numbers which are added together in succession (often an infinite sequence)
1 A group of separate items related to one another by the fact that each item bears, in addition to its own title proper, a collective title applying to the group as a whole The individual items may or may not be numbered 2 Each of two or more volumes of essays, lectures, articles, or other writings, similar in character and issued in sequence (e g , Lowell's Among my books, second series) 3 A separately numbered sequence of volumes within a series or serial (e g , Notes and queries, 1st series, 2nd series, etc )
(mathematics) the sum of a finite or infinite sequence of expressions
All options of the same class which share a common strike price
It corresponds to the cohort of some writers, and to the order of many modern systematists
A common title assigned by a publisher to a group of monographs having the same subject or theme You can search series title by a title search
(mathematics) the sum of a finite or infinite sequence of expressions a periodical that appears at scheduled times (sports) several contests played successively by the same teams; "the visiting team swept the series"
Documents arranged in accordance with a filing system or maintained as a unit because they result from the same accumulation or filing process, or the same activity; have a particular form; or because of some other relationship arising out of their creation, receipt, or use A series is also known as a records series [ISAD(G)]
In Engler's system of plant classification, a group of families showing certain structural or morphological relationships
Separate publications on a specific subject having a collective title, in addition to the individual titles eg The series Computational mathematics and applications has 7 individually titled items
1 Archives: A subdivision of a fonds maintained as an entity because the documents relate to a particular function or subject, result from the same activity, have a particular form, or because of some other relationship arising out of the circumstances of their creation or use 2 Printed materials: (a) a group of separate items related to one another by the fact each item bears, in addition to its own title proper, a collective title applying to the group as a whole The individual items may or may not be numbered; (b) each of two or more volumes of essays, lectures, articles, or other writings, similar in character and issued in sequence; (c) a separately numbered sequence of volumes within a series or serial
In DC electrical circuits such as a battery bank or solar panel array, this is a connection where all the negative terminals are connected to the neighboring positive terminals Voltage increases, but amperage stays the same In AC circuits such as a wind generator alternator, each coil is connected to the one next to it, and so on, again increasing voltage but leaving amperage the same Opposite of Parallel See also Delta
A series of things or events is a number of them that come one after the other. a series of meetings with students and political leaders. a series of explosions. = succession
A parcel of rough diamonds of assorted qualities
a number of separate works, usually related to one another in subject or otherwise, issued in succession, normally by the same publisher and in uniform style, with a collective title such as the Rivers of America series or Best American Plays, fifth series
An uncontrolled study (prospective or retrospective) of a series (succession) of consecutive patients who receive a particular intervention and are followed to observe their outcomes (Also known as clinical series or series of consecutive cases )
a continuous run of coins of the same type, such as the Buffalo Nickel series of 1913-38
a periodical that appears at scheduled times
All option contracts of the same class, that also have the same unit of trade, expiration date, and exercise price
An indefinite number of terms succeeding one another, each of which is derived from one or more of the preceding by a fixed law, called the law of the series; as, an arithmetical series; a geometrical series
ser
serie
series circuit
Any electric circuit having all elements joined in a sequence such that the same current flows through them all
series finale
The promotional or advertisement term used to describe the final episode of a television program, usually a situation comedy or a drama
series original
The first published narrative in a series of works; a narrative from which later narratives are written after. It serves as the chronological core of the series
series circuit
n. An electric circuit connected so that current passes through each circuit element in turn without branching
series circuit
a circuit having its parts connected serially
series connection
linear connection, columnar link
series dynamo
A series-wound dynamo
series dynamo
A dynamo running in series with another or others
series motor
A motor capable of being used in a series circuit
series motor
A series-wound motor
series of allegations
collection of accusations
series of mutual allegations
series of accusations, placing of blame on one another
series of operations
sequence of actions; series of surgeries
series of radiation treatments
sequence of cancer treatments, using radiation to heal cancer
series of suggestions
many different kinds of advice
series of victories
many wins in a row, many victories in a row
series turns
The turns in a series circuit
series winding
A winding in which the armature coil and the field-magnet coil are in series with the external circuits; opposed to shunt winding
Balmer series
The set of spectral lines of the hydrogen atom that correspond to transitions involving a principal quantum number n=2
Diagnostic Drawing Series
a standardized art therapy assessment
Diagnostic Drawing Series
an international collaborative project on how people tend to draw
Fourier series
A series of cosine and sine functions or complex exponentials resulting from the decomposition of a periodic function
League Championship Series
The best-of-seven series of games to determine the winner of each of the National League and the American League
Seri
A member of an indigenous group of Sonora, Mexico
Seri
Of the Seris or their language

It is believed that the Céres Indians have discovered a method of poisoning their arrows.

World Series
The best of seven game series played annually to determine the championship of professional baseball in the United States and Canada, played between the National League and the American League
arithmetic series
The sum of the terms in an arithmetic progression
chemical series
any group of elements whose chemical and physical properties have similarities, and that vary progressively through the series; evident within the periodic table
convergent series
An infinite series whose partial sums converge
divergent series
An infinite series whose partial sums are divergent
electrochemical series
a list of the metals in order of their electronegativity, and hence of their reactivity
electrostatic series
The triboelectric series
galvanic series
A list of metals and alloys arranged according to their relative electrolytic potentials in a given environment
geometric series
Infinite series whose terms are in a geometric progression
homologous series
any series of aliphatic organic compounds whose members differ only in the addition of a CH2 group; for example, the carboxylic acids, CH3(CH2)nCOOH where n is any non-negative number
hydrogen spectral series
several series of spectral lines of hydrogen that correspond to quantum transitions between the various allowed energy levels of the hydrogen atom
hypergeometric series
Any power series such that the ratio of the (k+1)-th and the k-th terms is a rational function of the natural integer k
in series
One after another. Sequentially

The experiments were done in series.

in series
Electrical components connected in a chain, instead of in parallel

The total resistance of two resistors connected in series is easily calculated as the simple sum.

infinite series
A sum with a countably infinite number of ordered summands; the sum itself is formally defined as the limit of the partial sums, if it exists

\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}.

subway series
nickname for a cross-town playoff battle between the New York Mets and New York Yankees
subway series
nickname for a crosstown baseball series playoff between two New York City baseball clubs; the Brooklyn Dodgers, New York Mets, New York Yankees
time series
A set of data points, each of which represents the value of the same variable at different times, normally at uniform intervals
triboelectric series
A list of materials, showing which are more or less prone to acquire a positive or negative electric charge when rubbed
trigonometric series
Any series of the form \frac{1}{2}A_{o}+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(A_{n} \cos{nx} + B_{n} \sin{nx})
last in the series
A season finale (British English "last in the series"; Australian English "season final") is the final episode of a season of a television program. This is often the final episode to be produced for a few months or longer, and, as such, will try to attract viewers to continue watching when the series begins again
A series
serye
Fourier series
An infinite series whose terms are constants multiplied by sine and cosine functions and that can, if uniformly convergent, approximate a wide variety of functions. In mathematics, an infinite series used to solve special types of differential equations. It consists of an infinite sum of sines and cosines, and because it is periodic (i.e., its values repeat over fixed intervals), it is a useful tool in analyzing periodic functions. Though investigated by Leonhard Euler, among others, the idea was named for Joseph Fourier, who fully explored its consequences, including important applications in engineering, particularly in heat conduction
Grand Canyon series
Major division of rocks in northern Arizona dating from Precambrian time. The rocks of the series consist of about 10,600 ft (3,400 m) of quartz sandstones, shales, and thick sequences of carbonate rocks. Spectacular exposures of these rocks occur in the Grand Canyon
Seri
The language of this group
TV series
TV program which is produced in sequels
World Series
A series of baseball games played each fall between the winning teams of the American League and the National League to decide the championship of the major leagues. a set of up to seven baseball games played between two teams, the winner of the American League, and the winner of the National League. Annual championship of U.S. major league baseball, played between the top team of the American League (AL) and that of the National League (NL). First held in 1903, it was canceled the following year after the New York Giants (NL) refused to play Boston (AL). The series resumed in 1905 and continued annually until a players' strike in 1994 forced its cancellation that year. A seven-game series has been standard since 1922
World Series
playoff championship series of baseball games played between the winners of the American League and the National League
acetylene series
A series of unsaturated aliphatic hydrocarbons, each containing at least one triple carbon bond, having chemical properties resembling acetylene and having the general formula C, with acetylene being the simplest member
actinide series
(chemistry) a series from actinium to lawrencium of 15 radioactive elements with increasing atomic numbers
actinide series
a series of 15 radioactive elements with increasing atomic numbers from actinium to lawrencium
actinide series
(chemistry) a series from actinium to lawrencium of 15 radioactive elements with increasing atomic numbers a series of 15 radioactive elements with increasing atomic numbers from actinium to lawrencium
alkane series
A group of saturated open-chain hydrocarbons having the general formula C, the most abundant of which is methane. Also called methane series, paraffin series
cartoon series
series of animated drawings, animated program which is shown in sequels
detective series
television series that focuses on crime-solving
electromotive series
a serial arrangement of metallic elements or ions according to their electrode potentials determined under specified conditions; the order shows the tendency of one metal to reduce the ions of any other metal below it in the series
exponential series
a series derived from the expansion of an exponential expression
forsterite-fayalite series
Most important minerals in the olivine family and possibly the most important constituents of the Earth's mantle. These minerals occur as green to yellow, glassy crystals in many basic and ultrabasic rocks (see acid and basic rocks) and are also abundant in chondritic meteorites. They also occur in dolomitic limestones, marbles, and metamorphosed iron-rich sediments. They are sometimes used in the manufacture of brick
fourier series
An infinite series of the form Such series represent singly periodic meromorphic functions f(z), where f(z+1) = f(z) for all z There is an extensive theory developed around the properties of such series, having many uses in both theoretical and applied mathematics
fourier series
the sum of a series of trigonometric expressions; used in the analysis of periodic functions
fourier series
The representation of a function f(x) in an interval (-L, L) by a series consisting of sines and cosines with a common period 2L, in the form, where the Fourier coefficients are defined as and
fourier series
A method that defines a periodic or discontinuous function as a series of sine and cosine waves, and can be used to predict a value or the level of system response
fourier series
A series proposed by the French mathematician Fourier about the year 1807 The series involves the sines and cosines of whole multiples of a varying angle and is usually written in the following form: y = Ho + A1 sin x + A2 sin 2x + A3 sin 3x + B1 cos x + B2 cos 2x + B3 cos 3x + By taking a sufficient number of terms the series may be made to represent any periodic function of x
fourier series
The mathematical basis of harmonic analysis of tides and of tidal predictions, a series of sinusoids of different frequencies representing different tidal harmonic constituents First presented in 1807 by Fourier as a tool for representing any periodic function
geometric series
a geometric progression written as a sum
geometric series
An infinite series of the form a + ax + ax +
gi series
diagnostic tests of the alimentary canal; usually involves inserting a contrast medium (such as barium sulfate) and taking an X-ray
in series
of or relating to the sequential performance of multiple operations; "serial processing"
in series
in an ordered succession, coming one after another
infinite series
In mathematics, the sum of infinitely many numbers, whose relationship can typically be expressed as a formula or a function. An infinite series that results in a finite sum is said to converge (see convergence). One that does not, diverges. Mathematical analysis is largely taken up with studying the conditions under which a given function will result in a convergent infinite series. Such series (e.g., the Fourier series) are particularly useful in solving differential equations
infinite series
(Mathematics) sequence of numbers containing an infinite number of terms
lanthanide series
The set of chemically related elements with properties similar to those of lanthanum, with atomic numbers from 57 to 71; the rare-earth elements
lanthanide series
the rare-earth elements with atomic numbers 57 through 71; having properties similar to lanthanum
methane series
a non-aromatic saturated hydrocarbon with the general formula CnH(2n+2)
mini-series
short television series
mini-series
A mini-series is a drama shown on television in two or three parts, usually in one week
power series
A sum of successively higher integral powers of a variable or combination of variables, each multiplied by a constant coefficient
power series
the sum of terms containing successively higher integral powers of a variable
radioactive series
A group of isotopes representing various stages of radioactive decay in which the heavier members of the group are transformed into successively lighter ones, the lightest being stable. Any of four sets of unstable heavy atomic nuclei that undergo a series of alpha decay and beta decay until a stable nucleus is achieved. The natural series are the thorium series, the uranium series, and the actinium series. These are headed by naturally occurring species of unstable nuclei that have half-lives comparable to the age of the earth. The fourth set, the neptunium series, is headed by neptunium-237, which has a half-life of 2 million years. Its members do not occur naturally but are artificially produced by nuclear reactions and have short half-lives
television series
plot-based program which is filmed especially for television
time series
A collection of observations made sequentially in time and indexed by time
time series
a series of measurements or observations taken over time
time series
A sample of data values collected at equally spaced points in time Possible autocorrelation between adjacent values makes it necessary to use special statistical methods to analyze this type of data
time series
Observations of a variable made over time Many economic studies, such as IMF's International Financial Statistics, are time series data files Time series, of a sort, can also be constructed from a cross-sectional study if the same questions are asked more than once over time See also longitudinal study
time series
Any series of observations of a physical variable that is sampled at changing time intervals A regular sampling interval is usually presumed although not required
time series
a time-ordered sequence of observations, made at regular intervals
time series
(Ticaret) A data distribution that represents the consecutive changes in values over a period of time
time series
Discrete-time sequence of observations of a random process The type of time series of interest in the GARCH Toolbox is typically a series of returns, or relative changes of some underlying price series
time series
A time series graph shows the growth of a sequence as a function of time The word "series" in this definition has no connection to the term "inifinite series " Yet another example of confusing mathematical vocabulary, I'm afraid
time series
a series of values of a variable at successive times
time series
The values of a variable generated successively in time A continuous barograph trace is an example of a continuous time series , whereas a sequence of hourly pressures is an example of a discrete time series Graphically, a time series is usually plotted with time as the abscissa and the values of the function as the ordinate
time series
A set of figures showing the magnitude of a given variable at regular points in time
time series
A series of measurements taken at consecutive points in time Data mining products which handle time series incorporate time-related operators such as moving average (Also see windowing )
time series
A set of data consisting of a time-stamp and a value In general, the time-stamps are equally spaced (e g , daily, monthly, yearly data)
time series
historical records of the fluctuations in economic variables
time series
Observations of a variable made over time Many economic studies such as International Financial Statistics, and Citibase are time series data files Time series, of a sort, can also be constructed from a cross sectional study if the same questions are asked more than once over time See also longitudinal study
time series
a sequence of data assigned specific moments in time It is the history of the object of interest
time series
study collects data at distinct, regular and equal intervals (i e every 6 seconds, minutes, months or years ) This is a good tool to keep track of trends and even predict future trends once enough data is collected and a pattern might be discovered For instance, I might want to know how many students enroll in kindergarten each year With this information, I could calculate my spending on personnel and supplies, as well as predict future growth in order to know when I will have to build a new school Here, time is the independent variable, and the number of children entering kindergarten is the dependent variable  
time series
Problems (usually regression) where the objective is to predict later values of a variable or variables from earlier values
time-series analysis
analysis of a collection of items that are examined at set intervals of time
world series
series that constitutes the playoff for the baseball championship; "we watched the World Series on TV
Türkisch - Englisch

Definition von series im Türkisch Englisch wörterbuch

seri
{i} serial

The serial killer was a slave to his desires. - Seri katil arzularının bir kölesiydi.

Record the serial number in the space provided below. - Aşağıda verilen boşluğa seri numarasını kaydet.

seri
quick
seri
chain
seri
pungent
seri
mass

Mass production reduced the price of many goods. - Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü.

seri
prompt
seri
(Matematik) infinite series
seri
detritus
seri
(Bilgisayar) range
seri
(Tıp) batch
seri
(Otomotiv) aspect ratio
seri
(Bilgisayar) serialized
seri
high-speed
seri
course
seri
{i} series

This is the first volume of a series on modern philosophy. - Bu modern felsefe serisinin ilk cildi.

It's the first in a long series! - Bu uzun bir serideki ilktir.

seri
bus mouse
seri
crash
seri
spanking
seri
round
seri
ready
seri
sequence
seri
set

Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer. - Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı.

Lower GI Series
(Tıp) Rektum,Kolon ve İnce Barsağın alt kısmının Röntgeni.Hastaya önce bir Baryum çözeltisi(enema) verilir. Baryum organları kaplar.Böylece iç organlar Röntgen(x-ray) filminde görülür.Barium enema x-ray de denir
Upper GI Series
(Tıp) Yemek borusu(esophagus),Mide( stomach) ve duodenumun(Oniki parmak barsağı) röntgeni. Hastaya önce baryum yutturulur. Baryum organları röntgende görünür hale getirir.Keza barium meal de denir
seri
{s} seriate
seri
{s} sharp
seri
{s} fleet
seri
high speed
seri
crashing
seri
{i} battery
seri
{s} rapid

A computer can calculate very rapidly. - Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir.

seri
line
seri
{s} speedy
seri
{i} cycle
seri
summary
seri
fast
seri
series; serial
seri
comp. serial
series
Favoriten