parallel

listen to the pronunciation of parallel
Englisch - Türkisch
paralel

Yol nehre paraleldir. - The road is parallel to the river.

Kediler sahiplerininkine paralel duygusal alışkanlıklar gösterir. - Cats show emotional habits parallel to those of their owners.

{s} aynı doğrultuda olan
benzemek
örnek
benzerlik
koşut
okşar
enlem
yakın
kıyaslanabilir
paralel çizgi
eşit olmak
benzer
paralel / seri yazıcı
{s} aynı, benzer
nazire
cephe hendeği
{f} -e benzetmek, ile
aynı amaç veya sonuca yönelenbirbirine paralel doğru veya düzeyler
parallel with
paralel bağlantı
(Askeri) KOŞUT; PARALEL: Aynı istikamette düz olarak uzanan ve boydan boya her noktası eşit aralıkta olan
paralel,v.paralel yap: adj.paralel
parallel to paralel olarak
coğr
{f} paralel yapmak
{f} paralel olarak koymak
elek
{f} kıyaslamak
{f} paralel olmak
{f} karşılaştırmak
benzetmek
koşut olarak
muvazi
parallel access
paralel erişim
parallel adder
paralel toplayıcı
parallel bars
jimnastik aleti
parallel circuit
paralel devre
parallel connection
paralel bağlantı
parallel conversion
paralel dönüşüm
parallel input/output
koşut girdi / çıktı
parallel interface
koşut arabirim
parallel line
paralel çizgi
parallel operation
paralel çalışma
parallel processing
paralel işleme
parallel resonance
paralel rezonans
parallel resonance
koşut çınlanım
parallel run
paralel çalıştırım
parallel to
e paralel
parallel transmission
paralel iletim
parallel-nerved
paralel damarlı
parallel-plate capacitor
paralel levhalı kondansatör
parallel arithmetic
paralel aritmetik, koşut aritmetik
parallel bars
paralel barlar
parallel by character
karakter paralelliği, karakter kosutlugu
parallel edition
paralel baskı
parallel feed
paralel besleme
parallel feedback
paralel geribesleme
parallel file
(Mühendislik) düz ege
parallel hardware
paralel donanım
parallel increase
paralel artışlar
parallel input
paralel girdi
parallel key
paralel kama
parallel line
paralel çizgi, koşut çizgi
parallel memory
paralel bellek
parallel numeric control
paralel sayısal kontrol
parallel operation
paralel operasyon
parallel output
paralel çıkış
parallel patents
paralel patentlerin
parallel processing
paralel işlem
parallel rate
paralel kur
parallel resonance
paralel rezonans, koşut çinlanim
parallel run
paralel çalistirim
parallel running
paralel çalıştırma, koşut işletim, koşut çalışma
parallel search storage
paralel ara depolama
parallel session
paralel oturum
parallel storage
paralel bellek, koşut bellek
parallel track
paralel iz
parallel universe
Paralel evren
parallel-park
paralel park
Parallel yarn spinning machine
(Tekstil) Paralel iplik eğirme makinesi
parallel architecture
paralel mimari
parallel bars
spor paralel bar, paralel
parallel capacitor
paralel sigac
parallel classification
(Askeri) PARALEL SINIFLANDIRMA: Demiryolu terminolojisinde, askeri nakliye araçları ve teçhizatının ve bunların yüklenebileceklerini bir kategoriye dahil sıradan vagonların ana özellikleri hususundaki mukayeseli bir çalışmaya dayanarak alelade askeri nakliye araçları ve teçhizatının sınıflandırılması
parallel columns
Paralel Sütunlar
parallel communication
paralel iletşim
parallel computer
koşut bilgisayar
parallel device
koşut aygıt
parallel of latitude
(Askeri) ENLEM: Bak. "parallel"
parallel operation
koşut işletim
parallel pattern; priority
(Askeri) paralel düzen; öncelik
parallel plate lens
paralel levhali mercek
parallel port
koşut bağlantı noktası
parallel port
bilg. paralel kapı, paralel port
parallel port
Paralel Kapı
parallel port interface
Paralel Kapı Arayüzü
parallel port mode
Paralel Kapı Kipi
parallel processing
koşut işlem
parallel processing
paralel işlem,paralel işleme
parallel resonant circuit
paralel cinlamali devre
parallel run
koşut geçiş
parallel sheaf
(Askeri) PARALEL DEMET: Topçu ve deniz top ateş desteğinde, bütün topların atış yüzeylerinin paralel olduğu demet. Ayrıca bakınız: "converged sheaf", "open sheaf", "special sheaf"
parallel staff
(Askeri) PARALEL KARARGAH: Her görev yerine her millet veya sınıfa mensup ve paralel olarak çalışan bir subayın tayin edildiği bir karargah heyeti. Bak. " staff", "integrated staff", "combined staff", "joint staff"
parallel to
-e paralel
parallel to serial
kosuttan dizisele (paralelden seriye)
parallel track multiunit return; patient movement request; patient movement requ
(Askeri) paralel izleme çoklu birlik dönüşü; hasta sevk talebi; hasta sevk ihtiyacı
parallel track multiunit; passage material; patient movement; preventive medicin
(Askeri) paralel izleme çoklu birliği; yolculuk malzemesi; hasta sevki; koruyucu hekimlik; program yöneticisi (müdürü); askeri inzibat komutanı (ABD)
parallel training
(Askeri) ÇIRAK EĞİTİMİ: Bir şahsa uzman durumundaki başka bir şahıs tarafından, temel veya tekamül teknik eğitimi yaptırılmak suretiyle, yürütülen bir çeşit öğretim usulü. Buna (apprentice training) de denir
parallel transfer
paralel aktarim
parallel transmission
koşut iletim
parallel trench
(Askeri) PARALEL İRTİBAT BÜROSU HENDEĞİ: Cepheye paralel olan ve özellikle yan irtibatı, icabında, irtibat için kullanılan siper
in parallel
paralel olarak

Erkek sünnetinin uygulaması farklı kültürler arasında paralel olarak gelişmiştir. - The practice of male circumcision is ancient and developed in parallel amongst different cultures.

in parallel with
buna bağlı olarak
connection in parallel
paralel bağlama
draw a parallel between
benzetmek
in parallel with
e paralel olarak
draw a parallel between
paralel arasındaki berabere
draw a parallel between
-i benzetmek, -i karşılaştırmak
equal, match, parallel
eşit, paralel maç
high performance parallel interface
yüksek performanslı paralel arabirim
in parallel
Aynı zaman aralığında ve birbirleriyle bağlantılı olarak
oracle parallel server
oracle paralel sunucu
paralleling
paralel
to run parallel to
paralel çalıştırmak için
unprecedented, having no parallel
benzeri görülmemiş, hayır paralel olan
be parallel with/to
-e paralel olmak
be parallel with/to
-e benzemek
connect in parallel
(Elektrik, Elektronik) paralel bağlantı
connection in parallel
(Fizik,Teknik) paralel bağlantı
connection in parallel
(Fizik) koşut bağlama
connection in parallel
(Fizik) yanaşık bağlanım
draw a parallel between
i benzetmek, -i karşılaştırmak
euclid's parallel axiom
(Geometri) öklit koşutluk beliti
euclid's parallel postulate
(Matematik) öklit paralellik beliti
go parallel with
paralel gitmek
in parallel with
-e paralel olarak
in parallel with this purpose
bu amaç doğrultusunda
inverse parallel
ters paralel
massively parallel
cok buyuk olcekte paralel
parallelism
{i} paralellik
parallelism
{i} benzerlik
parallelism
paralel oluş
parallelism
{i} koşutçuluk
parallelism
koşutluk
preferred parallel mode
(Bilgisayar) tercih edilen paralel kip
principal parallel
(Askeri) esas paralel
principal parallel
(Askeri) ESAS PARALEL: Mail bir fotoğrafta esas noktadan geçen ve hakiki ufka paralel olan bir hat
run parallel to coastline
(Coğrafya) kıyıya paralel uzanmak
serial to parallel conversion
diziselden paralele çevirme
serial to parallel conversion
diziselden (seriden) paralele cevirme
serial to parallel conversion
seriden paralele çevirme
standard parallel
(Askeri) STANDART PARALEL: Bir harita veya şema üzerinde ölçeği boyunca ifade edilen uzunlukta paralel
Englisch - Englisch
Having the same overall direction; the comparison is indicated with "to"

The two railway lines are parallel.

One of a set of parallel lines
Of a path etc: To be parallel to something else
Of a process etc: To be analogous to something else
An arrangement of electrical components such that a current flows along two or more paths; see in parallel
A line of latitude

The 31st parallel passes through the center of my town.

Describing the processing of multiple tasks at the same time
With a parallel relationship

The road runs parallel with the canal.

Equally distant from one another at all points

The horizontal lines on my notebook paper are parallel.

To construct something parallel to something else
To compare or liken something to something else
to cause to correspond or lie in the same direction and equidistant in all parts
1) A circuit interconnection in that the source feeds several branch circuit components and interruption of current flow in one component does not stop current flow in another 2) A method of sending data where each digit of a digital word is sent at the same time over separate wires/connections
Parallel data communications send several bits over the connection (usually multiple physical wires) at once, as opposed to serial links which send one bit at a time Parallel connections are generally used for printers and for some high speed data connections
A comparison made; elaborate tracing of similarity; as, Johnson's parallel between Dryden and Pope
Fig
If one thing parallels another, they happen at the same time or are similar, and often seem to be connected. Often there are emotional reasons paralleling the financial ones His remarks paralleled those of the president. = echo
A type of recording in which a byte or group of bytes are recorded simultaneously in a vertical line crossing all the tracks on the tape peripheral equipment Auxiliary memory, displays, printers, disc drives, tape drives and other equipment usually attached to the computer system CPU by controllers and cables (they are often packaged together in a desktop computer) printed circuit board (PCB) The circuit board with integrated circuits (chips) attached printed wire assembly (PWA) A completed circuit board with components installed (Same as PCB) printed wire board (PWB) A circuit board without components installed, also known as a bare board PRML Partial-response, maximum likelihood - advanced technology read channel that contributes to a faster data throughput rate protocol A set of rules governing the format of messages exchanged within a communications system
A character consisting of two parallel vertical lines (thus, ||) used in the text to direct attention to a similarly marked note in the margin or at the foot of a page
To produce or adduce as a parallel
An aspect formed when two planets are in the same declination, that is, when they are the same distance north or south of the celestial equator Generally considered to operate much like the conjunction
Lines that are in the same plane that do not intersect (cfRectangles Discussion)
Two or more lines are said to be parallel if they are in the same plane, but never intersect Two or more planes are parallel if the planes never intersect See figure
One of the imaginary circles on the surface of the earth, parallel to the equator, marking the latitude; also, the corresponding line on a globe or map
duplicate or match; "The polished surface twinned his face and chest in reverse"
Lying or extending alongside of one another and always at the same distance apart; continuously equidistant: said of two or more lines, surfaces, or concrete things
of or relating to the simultaneous performance of multiple operations; "parallel processing
A parallel is an imaginary line round the earth that is parallel to the equator. Parallels are shown on maps. the area south of the 38th parallel
(Ticaret) The simultaneous performance of related activities or tasks, normally using different resources, that enables completing those activities faster than if they were done in a serial manner
A form of data transmission in which the data is sent one byte at a time over several wires that each carry one byte In parallel transmission, all the bytes arrive simultaneously, as opposed to serial transmission in which bits arrive one by one
make or place parallel to something; "They paralleled the ditch to the highway"
To equal; to match; to correspond to
Also called a shunt Connected to the same pair of terminals, so that the current can branch out over two or more paths
Extended in the same direction, and in all parts equally distant; as, parallel lines; parallel planes
Extending in the same direction, everywhere equidistant (same distance apart), and not meeting (You'll hear this one in math class )
are joined to one conductor, and all negative poles, etc
something having the property of being analogous to something else
A line parallel to the equator and connecting all places of the same latitude
{f} be equal, be equivalent; correspond, be similar, be analogous
parallel to: Of one thing, relative to another: Equally distant from at all points
One of a series of long trenches constructed before a besieged fortress, by the besieging force, as a cover for troops supporting the attacking batteries
A line which, throughout its whole extent, is equidistant from another line; a parallel line, a parallel plane, etc
Continuing a resemblance through many particulars; applicable in all essential parts; like; similar; as, a parallel case; a parallel passage
Both words share the same arguments so both relations are simultaneously true of each argument list (Tone `-', or ``-fe'' if an infinitive compound would supervene )
The concept of "parallel" represents a connection in a computer system in which the bits of a byte are transmitted over separate channels at the same time
being everywhere equidistant and not intersecting; "parallel lines never converge"; "concentric circles are parallel"; "dancers in two parallel rows"
{s} equidistant, aligned, even, equal; analogous, similar
be parallel to; "Their roles are paralleled by ours"
At the back of your pc is a 25-pin parallel port which is used to transmit data between the PC and devices like printers and scanners, using a parallel cable The name parallel describes the way that data travels down more than one wire within the cable simultaneously, to increase the speed it can be transmitted at
To make to conform to something else in character, motive, aim, or the like
Opposed to series
Of two or more (straight) lines, (flat) surfaces etc: Equally distant from one another at all points
A circle on the surface of the earth, parallel to the plane of the equator and connecting all points of equal latitude, or a circle parallel to the primary great circle of a sphere or spheroid; also a closed curve approximating such a circle Also called parallel of latitude, circle of longitude See coordinate, table
In DC electrical circuits such as a battery bank or solar panel array, this is a connection where all negative terminals are connected to each other, and all positive terminals are connected to each other Voltage stays the same, but amperage is increased In AC circuits such as a wind generator alternator, each parallel coil is connected to common supply wires, again increasing amperage but leaving voltage the same Opposite of Series See also Star
A type of circuit connection in which loads are connected side by side across a common voltage source Phase The instantaneous angular position which a sine wave occupies in its cycle The position is usually measured in degrees as referenced to zero and referred to as phase angle Polarity The positive and negative orientation of a source of power or signal
Aligned in the same direction
One of a group of abstract lines on the surface of the earth formed by the latitude and longitude coordinate system: parallels represent lines of equal latitude Only the parallel at the equator is a great circle; other parallels are small circles (See related: meridian )
par·al·lel parallels parallelling parallelled in AM, use paralleling, paralleled1. If something has a parallel, it is similar to something else, but exists or happens in a different place or at a different time. If it has no parallel or is without parallel, it is not similar to anything else. Readers familiar with English history will find a vague parallel to the suppression of the monasteries It's an ecological disaster with no parallel anywhere else in the world
Having the same direction or tendency; running side by side; being in accordance (with); tending to the same result; used with to and with
Something that occurs in parallel with something else occurs at the same time as it. Davies has managed to pursue his diverse interests in parallel with his fast-moving career. parallel bars parallel evolution parallel postulate uneven parallel bars
To place or set so as to be parallel; to place so as to be parallel to, or to conform in direction with, something else
{i} equidistant at all points; corresponding, similar
Anything equal to, or resembling, another in all essential particulars; a counterpart
an imaginary line around the Earth parallel to the equator
Simultaneous computer data processing of the individual parts of a whole Parallel ports on microcomputers often connect with printing devices
Loosely speaking, parallel implies a situation where multiple things can be done simultaneously, like having multiple check-out lines each serving people all at once Parallel connections are by their nature more expensive than serial ones, but usually faster Also, in a related use of the word, often multitasking computers are said to be capable of running multiple programs in parallel
Parallel events or situations happen at the same time as one another, or are similar to one another. parallel talks between the two countries' Foreign Ministers Their instincts do not always run parallel with ours
of or relating to the simultaneous performance of multiple operations; "parallel processing"
Given distinct lines in the plane that are infinite in both directions, the lines are parallel if they never meet Two distinct lines in the coordinate plane are parallel if and only if they have the same slope
That arrangement of an electrical system in which all positive poles, electrodes, terminals, etc
parallel bars
A set of apparatus consisting of two horizontal bars at a small distance apart, used by male gymnasts, upon which acts of swinging and holding and jumping are performed
parallel bars
A gymnastics event using the parallel bars
parallel circuit
An electrical circuit that has two or more components that are connected in parallel
parallel gill trama
A gill trama that is not divided and the cells are parallel in a cross section
parallel immersion
A style of education in which students are taught simultaneously in two languages: a "primary" language which is dominant in the given country (in which the immersion is taking place), plus a "secondary" language which is the student's native language
parallel import
A legitimate product imported from another country without the permission of the intellectual property owner
parallel imports
plural form of parallel import
parallel port
A physical interface capable of transmitting multiple bits of data simultaneously, unlike a serial port
parallel ports
plural form of parallel port
parallel universe
A universe that exists separately alongside another universe
parallel universes
plural form of parallel universe
parallel imports
(plural noun) goods imported by unlicensed distributors for sale at less than the manufacturer's official retail price
parallel market
(Ekonomi) A grey market or gray market also known as parallel market is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. The term gray economy, however, refers to workers being paid under the table, without paying income taxes or contributing to such public services as Social Security and Medicare. It is sometimes referred to as the underground economy or "hidden economy."
parallel bars
gymnastics instrument which is composed of two parallel wooden beams
parallel bars
Parallel bars consist of a pair of horizontal bars on posts, which are used for doing physical exercises. An apparatus for gymnastic exercises consisting of two horizontal bars set parallel to each other in adjustable upright supports and used mainly for swinging maneuvers. two wooden bars that are held parallel to each other on four posts, used in gymnastics. Event in men's gymnastics in which a pair of wooden bars supported horizontally above the floor at the same height is used to perform acrobatic feats. Competitors combine swings and vaults with stationary positions requiring strength and balance, though swings and vaults must predominate. It has been included as an Olympic gymnastics event since the modern games began in 1896. See also uneven parallel bars
parallel bars
gymnastic apparatus consisting of two parallel wooden bars supported on uprights
parallel circuit
a closed circuit in which the current divides into two or more paths before recombining to complete the circuit
parallel computer
computer that can simultaneously perform logical and mathematical operations
parallel computing
parallel working, working in multi-tasking mode
parallel conversion
(Ticaret) A project implementation technique in which an existing system is run in parallel with the new system, with the comparison of operations and results to verify that the new system will properly replace the functions of the old. Parallel conversions are often difficult due to the time, expense and viability of operating two systems and problems in comparison and verification when functions have changed significantly. A parallel is often not necessary when the conference room pilot and issue identification and resolution phases are done well, and adequate resources are made available at cutover time
parallel cousin
A cousin who is the child of one's mother's sister or one's father's brother
parallel evolution
Evolution of geographically separated groups in such a way that they show physical resemblances. A notable example is the similarity between the marsupial mammals of Australia and placental mammals elsewhere, which have arrived at remarkably similar forms through the separate courses of their evolution
parallel evolution
simultaneous development of similar evolutionary traits among unrelated organisms
parallel interface
connection between communications devices which transfers one complete word of information at a time
parallel interface
an interface between a computer and a printer where the computer sends multiple bits of information to the printer simultaneously
parallel keys
Major and Minor keys having the same tonic note
parallel keys
Keys sharing the same tonic, but different modes, such as the keys of A major and A minor See Section 4 78
parallel list
list of stocks of small companies whose trade rate is low
parallel lives
a collection of biographies of famous Greeks and Romans written by Plutarch; used by Shakespeare in writing some of his plays
parallel motion
movement that is in exactly the same direction; corresponding motion
parallel operation
the simultaneous execution of two or more operations
parallel port
point of connection within a computer to that enables it to read and transfer large sections of information
parallel postulate
One of the five postulates, or axioms, of Euclid underpinning Euclidean geometry. It states that through any given point not on a line there passes exactly one line parallel to that line in the same plane. Unlike Euclid's other four postulates, it never seemed entirely self-evident, as attested by efforts to prove it through the centuries. The uniqueness of Euclidean geometry, and the absolute identification of mathematics with reality, was broken in the 19th century when Nikolay Lobachevsky and János Bolyai (1802-60) independently discovered that altering the parallel postulate resulted in perfectly consistent non-Euclidean geometries
parallel printer
printer with a regular parallel connection
parallel processing
In computing, parallel processing is a system in which several instructions are carried out at the same time instead of one after the other. The simultaneous processing of different tasks by two or more microprocessors, as by a single computer with more than one central processing unit or by multiple computers connected together in a network. when several computers work on a single problem at one time, or the process by which a single computer can perform several operations at the same time
parallel processing
simultaneous processing of several computer commands
parallel standards
Two or more metals coined without any attempt by the government to regulate their values
parallel sulcus
A sulcus parallel to, but some distance below, the horizontal limb of the fissure of Sylvius
parallel tax
tax paid from an individual's salary by the national insurance to Israel's sick fund to cover hospitalization and recovery
parallel transformer
A transformer connected in parallel
parallel vise
A vise with jaws so guided as to remain parallel
parallel-park
park directly behind another vehicle
forty-ninth parallel
A nickname for the approximately 1200-mile (1900-kilometer) portion of the border between Canada and the USA, extending along the forty-ninth parallel of latitude from Lake of the Woods to the Pacific Ocean
forty-ninth parallel
A nickname for the entire border between Canada and the USA
in parallel
Electrical components connected side by side, instead of in series

The total resistance of two resistors connected in parallel is easily calculated using a simple formula.

in parallel
At the same time. Together, or cotemporally

Translations to all five languages were done in parallel.

massively parallel
having many individual or distributed processing units and thus able to carry out many simultaneous calculations
parallelism
Similarity of features between two species resulting from their having taken similar evolutionary paths following their initial divergence from a common ancestor
parallelism
In antitrust law, the practice of competitors of raising prices by roughly the same amount at roughly the same time, without engaging in a formal agreement to do so
parallelism
A parallel position; the relation of parallels
parallelism
essential likeness
in parallel
(of electrical components or circuits) connected to common points at each end, so that the current is divided between them
in parallel
taking place at the same time and having some connection
bidirectional parallel port
parallel port which can transfer information in both directions
draw a parallel between
make a comparison between, make an analogy between
literary parallel
one literary piece which resembles another
paralleled
present participle of parallel
paralleling
present participle of parallel
parallelism
Resemblance; correspondence; similarity
parallelism
(Data Warehousing Guide)
parallelism
Similarity of construction or meaning of clauses placed side by side, especially clauses expressing the same sentiment with slight modifications, as is common in Hebrew poetry; e
parallelism
The juxtaposition of two or more identical or equivalent syntactic constructions, especially those expressing the same sentiment with slight modifications, introduced for rhetorical effect
parallelism
The view that mental and physical phenomena occur in parallel but that these simultaneities never involve causal interactions See dualism, preestablished harmony, occasionalism <Discussion> <References> Chris Eliasmith
parallelism
Parallelism is the extent to which two or more different substances produce parallel dilution (titration) curves in an immunoassay Parallelism measurements are used to detect matrix effects in different substance solutions Parallelism is also used to measure the crossreactivity of a binder to substances similar in structure to the ligand
parallelism
An evolutionary event where two identical changes occur independently For instance when two homologous sequences possess an isoleucine at a particular position, and both isoleucines are substituted for leucines The ancestral state is the same in both instances and the new character state is the same The difference between this type of event and a convergence lies in the identity of the ancestral state
parallelism
The quality or state of being parallel
parallelism
When there is parallelism between two things, there are similarities between them. The last thing we should do is make any parallelism between the murderers and their victims. the state of being parallel with something
parallelism
A literary device, common in the psalms, of either repeating or imaging one line of poetry with another that uses different words but expresses the same thought
parallelism
A dualistic theory which asserts that both mind and brain are real, but that neither interact with each other
parallelism
Ideas of equal importance deliberately given similar grammatical construction
parallelism
the phrasing of language to balance ideas of equal importance
parallelism
The doctrine that matter and mind do not causally interact but that physiological events in the brain or body nonetheless occur simultaneously with matching events in the mind
parallelism
A means of improving performance, and potentially fault tolerance, by allowing multiple processing tasks to proceed simultaneously Threads and server pools are two mechanisms for achieving parallelism
parallelism
{i} state of being equidistant at all points; correspondence, similarity
parallelism
The view that the mental and physical realms co-occur but are not causally connected i e occasionalism and preestablished harmony
parallelism
Judg
parallelism
Literary device in which grammatical or semantic elements repeat Parallelism is commonly classified as synonymous, antithetical, or synthetic, following the system of Robert Lowth in the 18th century These categories are not always adequate, but they do offer a starting point For example, Psalm 18: 8 is an example of synonymous parallelism: "Smoke went up from his nostrils / and devouring fire from his mouth / glowing coals flamed forth from him" (NRSV) Note that the repeated meanings are not identical, but rather seem to build on one another Some other types of parallelism include chiastic and staircase
parallelism
balance; parallel structure, or balanced structure, is important in order to make your writing read smoothly Ex
parallelism
two or more expressions that share traits, whether metrical, lexical, figurative, or grammatical, and can take the form of a list
parallelism
Several agents acting at the same time independently, simultaneous computation similar to that which happens within living systems
parallelism
A Backup feature that enables the Backup server to back up save sets from several clients, or many save sets from one client, at the same time Parallelism is also available during recovers
parallelism
(Data Warehousing Guide; search in this book)
parallelism
Having the same direction or nature
parallelism
similarity by virtue of correspondence
parallelism
When the writer establishes similar patterns of grammatical structure and length For instance, "King Alfred tried to make the law clear, precise, and equitable " The previous sentence has parallel structure in use of adjectives However, the following sentence does not use parallelism: "King Alfred tried to make clear laws that had precision and were equitable "
parallelism
(n) An orientation control for geometric dimensioning and tolerancing Parallelism is a condition in which a surface or an axis is equidistant at all points from a datum plane or datum axis, respectively The distance between the feature and the datum is the tolerance value given in the control frame
parallelism
Parallelism means using the same grammatical structures for coordinated words, phrases, and clauses For example, the following sentence contains parallelism: Before the school year begins, I need to shop for new clothes, get a haircut, and buy school supplies
parallelism
Belongs to the work of hermeneutics, which is the science of interpretation It is the relationship between two or more sentences or clauses that correspond in similarity There are essentially three types of Parallelism: 1 Synonymous, Antithetic, and Synthetic Synonymous Parallelism deals with pairs such as earth, dust; enemy, foe; Jacob, Israel; voice, speech; people, nations; and similar combinations See Psalm 2: 2-4
parallelism
The condition of a surface, line, or axis equidistant at all points from a datum plane or axis
parallelism
Elements of similar rhetorical importance in similar grammatical patterns (The use of equivalent grammatical forms or matching sentence structures to express equivalent ideas )
parallelism
The state or condition of being parallel; agreement in direction, tendency, or character
parallelism
the independent origin of apparently similar apomorphies from the same plesiomorphy
parallelism
Agreement or similarity; resemblance; correspondence; analogy; likeness
parallelism
At her feet he bowed, he fell: Where he bowed, there he fell down dead
parallelism
When two notes are a certain distance apart and move the same interval at the same time in the same direction A parallel third, for instance, would be when two notes are a third apart (C and E, for example), and they move, say, a step upward Parallel thirds and sixths are supposed to sound good, while parallel fifths and octaves are supposed to sound bad
parallelled
UK, past of parallel
parallelling
UK, present participle of parallel
parallels
plural of parallel
uneven parallel bars
Event in women's gymnastics in which a pair of wooden bars supported horizontally above the floor at different heights is used to perform acrobatic feats. The apparatus allows a great variety of movements, but hanging and swinging exercises predominate. It became an Olympic event in 1936. See also parallel bars
verb parallel 3
paralleled paralleling parallelled parallelling if one thing parallels another, they happen at the same time or are similar, and seem to be related
Türkisch - Englisch

Definition von parallel im Türkisch Englisch wörterbuch

tek yönlü parallel sıralı çoklu birlik
(Askeri) parallel track multiunit non-return
parallel
Favoriten