cycle

listen to the pronunciation of cycle
Englisch - Türkisch
Çevrim
{i} devir
bisiklet sürmek
{f} bisiklete binmek
{i} bisiklet

Yarın göle doğru bisiklet süreceğiz. - We are going to cycle to the lake tomorrow.

Bazen işten eve yürürüm ve bazen bisiklet sürerim, çünkü çalıştığım yer oturduğum yere yakın. - Sometimes I walk home from work and sometimes I cycle, because I live close to where I work.

(Tıp) Devir, period, siklus, cyclus
{i} motosiklet
{i} devre
{i} zaman
döngü,v.bisiklete bin: n.dönüşüm
bisiklet sür

Bazen işten eve yürürüm ve bazen bisiklet sürerim, çünkü çalıştığım yer oturduğum yere yakın. - Sometimes I walk home from work and sometimes I cycle, because I live close to where I work.

Gelecek yıl Shikoku çevresinde bisiklet sürmeyi planlıyorum. - I plan to cycle around Shikoku next year.

{i} dolaşım

Kan dolaşımı düzenli değil. - The cycle of blood is not regular.

dönüşüm
(Fizik) tekrarlanım
(Kimya) dönü
çember
yapıştırmak
bisikletle gitmek
(Politika, Siyaset) çağ
sıvamak
(Dilbilim) dolanım
siklus
tur
dönüş
döngü

Uyku döngümü asla değiştirmem. - I never change my sleep cycle.

Şu anda ekonomi iş döngüsünün zirvesinde. - The economy is at peak of a business cycle at present.

{i} elek. devre
{f} pedal çevirmek
{i} dizi
Salınım
{f} devir yaptırmak
{i} aşama

Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin. - The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult.

bir devreden geçmek
{i} dönme
{f} devreden geçirmek
{i} seri
devir devir vaki olmak
bisiklet/çevrim
yara bandı
bant
periyod
devir yapmak
(Ticaret) dalga
periyot
daire
(Dilbilim) dizilim
sikl
cycle count
(Bilgisayar) döngü sayısı
cycle diagram
(Bilgisayar) döngü diyagramı
cycle length
(Ticaret) dönem uzunluğu
cycle route
bisiklet yolu
cycle stand
bisiklet park yeri
cycle tables
(Bilgisayar) çevrim tabloları
cycle time
döngü süresi
cycle time
(Kimya) dönü süresi
cycle counter
devir sayacı
cycle criterion
çevrim ölçütü
cycle index counter
çevrim dizin sayacı
cycle reset
çevrim sıfırlama
cycle stealing
dönüş çalma
cycle track
bisiklet yolu
cycle area
dönüş alanı
cycle count
devre hesabı
cycle gas türbin
çevrim gaz türbini
cycle lane
Bisiklet yolu
cycle mailing
hesapları gruplara ayırma
cycle of rebirths
rebirths döngüsünün
cycle path
Bisiklet yolu
cycle per second
saniyede çevrim, hertz
cycle posting
hesapları gruplara ayırma
cycle proficiency
bisiklet kullanma yeterliliği
cycle race
döngüsü yarış
cycle rack
Bisiklet parkı
cycle slip
(Mühendislik) Sinyal kaybı
cycle stock
döngüsü hazır
cycle time
dönüş süresi
cycle unit
döngü birimi
cycle checkout
(Askeri) PERİYODİK KONTROL: Bekleme durumunda (alert status) tutulan füzeler üzerinde periyodik tam bir fiziki kontrol yapılması işlemi
cycle completed
(Tekstil) çevrim (ritim) bitimi
cycle counter
(Bilgisayar,Teknik) çevrim sayacı
cycle counter
(Bilgisayar) salınım sayacı
cycle counter
(Tekstil) ritm sayacı
cycle inventory
(Askeri) periyodik stok kontrolü
cycle inventory
(Askeri) kısmi stok kontrolü
cycle inventory
(Askeri) kısmi sayım
cycle inventory
(Askeri) periyodik sayım
cycle inventory
(Askeri) KISMİ STOK KONTROLU; PERİYODİK STOK KONTROLU; KISMİ SAYIM; PERİYODİK SAYIM
cycle of erosion
erozyon döngüsü
cycle stealing
çevrim çalma
cycle time
(Nükleer Bilimler) devir zamanı
cycle time
Çevrim Süresi
cycling
bisikletçilik

Tom'un hobileri bahçevanlık, yelken sporu, marangozluk ve bisikletçiliktir. - Tom's hobbies are gardening, sailing, carpentry and cycling.

Bisikletçilik dünyasına hoş geldiniz. - Welcome to the world of cycling.

Life-Cycle Assessment
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
duty cycle
(Ticaret) iş zamanı
duty cycle
iş çevrimi
duty cycle
(Bilgisayar) hizmet çevrimi
duty cycle
Görev Döngüsü
duty cycle
görev çevrimi
life cycle
yaşam süreci
reverse cycle
ters çevrim
cycling
[n] bisiklete binme
cycling
{f} bisiklete bin: prep.bisiklete bi
cycling
(Nükleer Bilimler) çevrim
business cycle
(Ticaret) konjonktür
cell cycle
(Biyoloji,Tıp) hücre siklusu
cell cycle
(Denizbilim) göze döngüsü
cell cycle
(Biyokimya) hücre döngüsü
closed cycle
kapalı devre
complete cycle
(Bilgisayar,Teknik) tam çevrim
cycle time
(Ticaret) devir süresi
display cycle
(Bilgisayar) gösterim çevrimi
dust cycle
iş frekansi
execution cycle
(Bilgisayar) yürütüm çevrimi
family life cycle
(Ticaret) aile yaşam döngüsü
hydrologic cycle
(Meteoroloji) hidrolojik döngü
inventory cycle
(Ticaret) stok döngüsü
learning cycle
(Politika, Siyaset) öğrenme döngüsü
life cycle
(Meteoroloji) yaşam evresi
life cycle
ömür süresi
life cycle
yaşam süresi
life cycle
kullanım süresi
life cycle cost
ömür maliyeti
life cycle cost
(Bilgisayar) toplam maliyet
life cycle cost
(Bilgisayar,Ticaret) yaşam çevrim maliyeti
life-cycle analysis
Yaşam döngüsü analizi
nitrogen cycle
(Kimya,Meteoroloji) azot döngüsü
operation cycle
(Bilgisayar,Teknik) manevra çevrimi
operational cycle
(Bilgisayar,Teknik) işlem çevrimi
product life cycle
(Ticaret) ürün yaşam evreleri
reference cycle
referans çevrimi
software life cycle
yazılım yaşam çevrimi
sulfur cycle
(Çevre) kükürt döngüsü
sunspot cycle
(Astronomi) güneş leke çevrimi
trade cycle
(Ticaret) konjonktür
training cycle
(Askeri) eğitim devresi
turnaround cycle
(Askeri) tam sefer süresi
vicious cycle
fasit daire
wrong cycle time
yanlış devir hızı
asexual cycle
eşeysiz çevrim
business cycle
iş devri
calcium cycle
kalsiyum döngüsü
carbon cycle
karbon çevrimi
carnot cycle
carnot devresi
carnot's cycle
karnot döngüsü
closed cycle
kapalı çevrim
closed cycle
kapalı döngü
data cycle
veri deviri
diesel cycle
dizel devresi
dot cycle
nokta periyodu
economic cycle
ekonomik dönem
execute cycle
yürütüm çevrimi
four-cycle
dört devirli
four-cycle engine
dört zamanlı motor
half-cycle
yarı çevrim
hydrologic cycle
su devri
hydrologic cycle
su çevrimi
hysteresis cycle
histerezis çevrimi
index cycle
dizin çevrimi
instruction cycle
komut çevrimi
life cycle
yaşam çevrimi
machine cycle
makine çevrimi
memory cycle
bellek çevrimi
nitrogen cycle
azot çevrimi
null cycle
değersiz çevrim
nutrition cycle
beslenme dolaşımı
one conventional tune cycle
bir klasik ayar çevrimi
oxygen cycle
oksijen çevrimi
thermal cycle
ısıl çevrim
trade cycle
alışveriş dönemi
trade cycle
konjonktür dalgası
transmit listen cycle
gönder dinle süresi
tune cycle
kanal çevrimi
two-cycle
iki zamanlı
bean cycle
bezelye dönüşümü

I am sick of this bean cycle! Can we eat something apart from bean!!!.

boom-bust cycle
bom-büst döngüsü
business cycle
iş çevrimi
business cycle
ekonomide yaşanan durgunluk kriz ve yeniden toparlanma döngüsü, iş döngüsü
combined cycle
kombine çevrim
combined cycle power plant
Kombine çevrimli güç santrali
cori cycle
cori döngüsü
current asset cycle
paraya devri kolay olan kıymetlerin devri
cycles
çevrimleri
cycling
bisiklete binme

Şu genç adam bisiklete binmeye çok düşkün. - That young man is very keen on cycling.

Yürümeyi bisiklete binmeye tercih ederim. - I prefer walking to cycling.

cycling
bisiklet sürme

Yağmur yağsa bile, bisiklet sürmeye giderim. - I will go cycling even if it rains.

Tom yağmurda bisiklet sürmeye aldırmaz. - Tom doesn't mind cycling in the rain.

deep cycle
(Elektrik, Elektronik) (adjective) tamamen boşalıp, sonra şarj edilebilen (akü)
deep cycle
derin döngüsü
estrous cycle
östrus döngüsü
fixed cycle
değişmez salınım, değişmez çevrim
fixed cycle operation
değişmez çevrimli işlem
girls cycle
kız döngüsü
kondratieff cycle
kondratıeff dalgalanması
menstrual cycle
adet görmek
menstrual cycle
siklus
menstrual cycle
aybaşı olmak
menstrual cycle
regl olmak
menstrual cycle
regli
motor cycle
motosiklet
motor cycle combination
motosiklet kombinasyon
operating cycle
(Finans) Bir işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mali hammadde halinden itibaren tedarik edip üretmesi, stokta bulundurması, satması ve mal bedelini alıcıdan tahsil etmesini içeren ortalama süre
power cycle
cihazı kapatıp tekrar açmak
rankine cycle
Rankine çevrimi
real estate cycle
emlak döngüsü
relation cycle
ilişki döngüsü
reset cycle
kurma çevrimi
software development life cycle
(Bilgisayar) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü
storage cycle time
depolama çevrim zamanı
store cycle time
depolama çevrim zamanı
stretch-shortening cycle activities
kısa derilimli döngü aktiviteleri
thermal cycle
ışıl çevrim
turnaround cycle
TAM SEFER SÜRESİ: Araç, gemi ve uçaklarla ilgili olarak kullanılır ve geminin bağlı olduğu limandaki yükleme süresini, sevkiyat limanına gidiş ve dönüş süresini, sevkiyat limanında boşaltma ve yükleme süresini, mümkün olan yerde planlanmış bakım süresini ve tesislerde bekleme süresini içine alır. Ayrıca bakınız: "turnaround"
variable cycle operation
değişken çevrimli çalışma
vicious cycle
Kısır döngü

Moda bir kısır döngüdür. - Fashion is a vicious cycle.

water cycle
Su döngüsü
cycle time
çevrim zamanı
cycle time
salınım zamanı
cycling
periyodik işletme
Englisch - Englisch
To maintain a team's possession of the puck in the offensive zone by handling and passing the puck in a loop from the boards near the goal up the side boards and passing to back to the boards near the goal

They have their cycling game going tonight.

A complete rotation of anything
An interval of space or time in which one set of events or phenomena is completed
A programme on a washing machine, dishwasher, or other such device

Put the washing in on a warm cycle.

To ride a bicycle or other cycle
A closed walk or path, with or without repeated vertices allowed
A series of poems, songs or other works of art
A single, a double, a triple, and a home run hit by the same player in the same game

Jones hit for the cycle in the game.

To turn power off and back on

Avoid cycling the device unnecessarily.

A pedal-powered vehicle, such as a unicycle, bicycle, or tricycle; or, motorized vehicle that has either two or three wheels, such as a motorbike, motorcycle, motorized tricycle, or motortrike
To go through a cycle or to put through a cycle
A process that returns to its beginning and then repeats itself in the same sequence
ride a motorcycle
{n} a circle, round of time, revolution
One entire round in a circle or a spire; as, a cycle or set of leaves
This refers to the planned chemotherapy schedule that is often repeated every so often Some cycles of chemotherapy repeat every 3 weeks, while others repeat every 4 or even 8 weeks Each cycle consists of a group of drugs given on certain days, according to some treatment plan
One complete repetition or oscillation of a waveform Frequencies are commonly measured in cycles per second
The circle of subjects connected with the exploits of the hero or heroes of some particular period which have served as a popular theme for poetry, as the legend of Arthur and the knights of the Round Table, and that of Charlemagne and his paladins
A cycle is a path that begins and ends at the same vertex and does not use any edge or vertex more than once Note that a cycle is necessarily a curcuit but a curcuit is not necessarily a cycle [DMTA, p 196]
An orbit that repeats itself every n iterations For example, 0 lies on a cycle of period 2 for x2 - 1 since its orbit is
An imaginary circle or orbit in the heavens; one of the celestial spheres
{f} ride a bicycle
complete, repeating sequence of operations for injection molding a part
To maintain a teams possession of the puck in the offensive zone by handling and passing the puck in a loop from the boards near the goal up the side boards and passing to back to the boards near the goal
To ride a cycle
a single complete operation consisting of progressive phases starting and ending at the neutral position
A complete course of ion exchange operation For instance, a complete cycle of cation exchange would involve: regeneration of the resin, rinse to remove excess regenerant, exhaustion, backwash, and finally regeneration again
or Hertz; The measurement of the time period of one alternating electric current In the United States this is commonly 60 cycles per second, or 60 Hertz
To ride a bicycle, tricycle, or other form of cycle
The expiration dates applicable to various classes of options There are three cycles: January/April/July/October, February/May/August/November, and March/June/September/ December
a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals
{i} series (of poems, stories, etc.); recurring period of time; long period of time
Chemotherapy is usually administered at regular intervals A cycle is a course of chemotherapy followed by a period in which the body recovers
cause to go through a recurring sequence; "cycle thge laundry in this washing program"
In a sound wave, the repeating movement from the greatest amount of air pressure to the least; the pitch of sound waves is measures in cycles; each cycle equals one "Hertz "
A cycle is a motorcycle
In logging, to close an existing log file and start a new one
an interval during which a recurring sequence of events occurs; "the neverending cycle of the seasons"
A cycle is a single complete series of movements in an electrical, electronic, or mechanical process. 10 cycles per second. business cycle carbon cycle Carnot cycle Fenian cycle Ossianic cycle Fionn cycle geochemical cycle hydrologic cycle nitrogen cycle Rankine cycle solar cycle tricarboxylic acid cycle citric acid cycle Krebs cycle Ulster cycle Ulaid cycle
In a mechanical device, the complete program of operations required to return the device to the same condition that existed at the beginning of the cycle
the unit of frequency; one Hertz has a periodic interval of one second
The number of cycles (per second) is a measure of the frequency of an alternating current
An age; a long period of time
When a batter hits a single, a double, a triple, and a homer in the same game
An orderly list for a given time; a calendar
a single complete execution of a periodically repeated phenomenon; "a year constitutes a cycle of the seasons" a periodically repeated sequence of events; "a cycle of reprisal and retaliation" a series of poems or songs on the same theme; "schubert's song cycles" an interval during which a recurring sequence of events occurs; "the neverending cycle of the seasons" recur in repeating sequences pass through a cycle; "This machine automatically cycles" cause to go through a recurring sequence; "cycle thge laundry in this washing program
An interval of time in which a certain succession of events or phenomena is completed, and then returns again and again, uniformly and continually in the same order; a periodical space of time marked by the recurrence of something peculiar; as, the cycle of the seasons, or of the year
A bicycle or tricycle, or other light velocipede
a series of poems or songs on the same theme; "schubert's song cycles"
1) An alternation of a waveform which begins at a point, passes through the zero line, and ends at a point with the same value and moving in the same direction as the starting point 2) On a Solid State Logic Console, a command to have the console computer control the tape machine to play and replay a certain section of the tape
A series of operations in which heat is imparted to (or taken away from) a working substance which by its expansion gives up a part of its internal energy in the form of mechanical work (or being compressed increases its internal energy) and is again brought back to its original state
A cycle is a series of events or processes that is repeated again and again, always in the same order. the life cycle of the plant
A generic term for a pedal-powered vehicle (unicycles, bicycles and tricycles), or motorized vehicle that has either two or three wheels (motorbike, motorcycle, motorized tricycle, motortrike)
In logging, to close an existing log file and start a new one D
recur in repeating sequences
One complete sequence of variations in an alternating current The number of cycles occurring in one second is called the frequency
The sequence of operations in a process to complete one set of parts The cycle is taken at a point in the operation and ends when this point again starts
a periodically repeated sequence of events; "a cycle of reprisal and retaliation"
A series of events or steps which ultimately lead back to the starting point, such as the exhaustion-regeneration cycle of an ion exchange system; sometimes incorrectly used in reference to a single step of a complete cycle
pass through a cycle; "This machine automatically cycles"
A complete positive and negative wave of an alternating current; one period
To pass through a cycle of changes; to recur in cycles
In voltammetry: a complementary pair of forward and reverse potential sweeps For rechargeable batteries: a complementary discharging and charging processes
The aggregate of accumulated literature, plays or musical works treating the same theme In poetry, the term is typically applied to epic or narrative poems about a mythical or heroic event or character, such as the Siege of Troy or the Nibelungs of medieval times Sidelight: After the death of Homer, a certain group of epic poets, between 800 and 550 B C , wrote continuations and additions on the subject of the Trojan War; chief among them were Agias, Arctinos, Eugamon, Lesches and Strasinos Since their writing was confined to that single subject, they were referred to as cyclic poets (See also Anthology, Canon, Companion Poem, Lyric Sequence, Sonnet Sequence )
A regularly recurring succession of events such as the cycle of the seasons Use of cycle to describe a group of wet years followed or preceded by a group of dry years is to be avoided
A programme/program on a washing machine, dishwasher, etc
A cycle is a bicycle. an eight-mile cycle ride
recur in repeating sequences pass through a cycle; "This machine automatically cycles"
cause to go through a recurring sequence; "cycle thge laundry in this washing program
A pattern that repeats in the same way every time One cycle of the pendulum is when the bob returns to the position it started at
cycle chord
An chord of a graph cycle, one of whose endpoints is not a vertex
cycle lane
A part of a roadway designated for use by cyclists
cycle lanes
plural form of cycle lane
cycle of fifths
A sequence of bass notes at intervals of a perfect fifth lower than the previous note. In equal temperment the sequence repeats every twelve tones, forming a cycle

The composition modulates upwards through the cycle of fifths, eventually returning to the original key.

cycle path
A path, segregated from other traffic, for the use of riders of bicycles
cycle per second
a hertz
cycle time
The total elapsed time to complete an operation or set of operations

Design cycle time for an all-new state-of-the-art compressor is still years from go-ahead to readiness for manufacture.

cycle times
plural form of cycle time
cycle rack
A row of holders where bicycles can be left
cycle slip
A discontinuity in the measured carrier beat phase resulting from a temporary loss-of-lock in the carrier tracking loop of a GPS receiver
cycle count
An inventory verification method that uses periodic, scheduled counts of inventory and associated locations to determine accuracy Count schemes may be designed based on usage volume, all parts in specific warehouse rows, or other methods and normally involve the use of trained count personnel In addition to verifying on-hand quantities, cycle count programs are designed to help uncover the reason for inventory inaccuracies, which is usually not possible with the traditional yearly physical inventory
cycle count
Counting inventory by checking a particular location or set of locations and comparing the physical counts with the system-maintained inventory levels* *Glossary of Logistics Terminology
cycle count
-any process that verifies the correctness of inventory quantity data by counting portions of the inventory on an ongoing basis In other words, any process that uses regularly scheduled counts but does not count the entire facility's inventory in a single event
cycle count
A physical inventory verification procedure performed at regular intervals throughout specific aisles or sections in a store The duration of the "cycle" may vary, but the activity in all individual sections is generally completed before the next begins
cycle count
(Ticaret) An inventory verification method that uses periodic, scheduled counts of inventory and associated locations to determine accuracy. Count schemes may be designed based on usage volume, all parts in specific warehouse rows, or other methods and normally involve the use of trained count personnel. In addition to verifying on-hand quantities, cycle count programs are designed to help uncover the reason for inventory inaccuracies, which is usually not possible with the traditional yearly physical inventory
cycle lane
a part of a wide road that only bicycles are allowed to use
cycle of rebirth
(Hinduism) repeated rebirth in new forms
cycle on
come to the starting point of a cycle
cycle path
A cycle path is a special path on which people can travel by bicycle separately from motor vehicles. a path for bicycles, for example beside a road or in a park
cycle redundancy check
(Ticaret) A software feature that verifies that a given assembly item number is not produced from the same item number, which creates an error condition in many systems
cycle stock
(Ticaret) The portion of inventory incrementally consumed by demand and periodically replenished when a resupply is triggered by reaching a predetermined level. The portion of total inventory over and above safety stock
cycle stock
{i} inventory on hand in a specific period for normal demand
cycle time
The time it takes the central processing unit (CPU) to execute the simplest instruction
cycle time
The length of time for any operation, from start to completion In the new product development sense, it is the length of time to develop a new product from an early initial idea for a new product to initial market sales Precise definitions of the start and end point vary from one company to another, and may vary from one project to another within the company
cycle time
The interval required to complete a task, or function, starting from the beginning of the first step until the completion of the last
cycle time
The amount of time needed to finish one cycle of an operation Please note: cycle time is not the same as takt time Takt time is the time allowed to produce one of a product at the rate the customer demands When cycle time equals takt time, products are made in Single-Piece Flow
cycle time
The total time required to produce a product, from entering the factory to leaving the factory Cycle time includes time actually spent processing, as well as transport time and time spent waiting in queue Cycle times by operation are also sometimes reported, and include the time from arrival at the operation until completion of processing
cycle time
The elapsed time between the start and completion of a task or an entire process; for example, in order processing it can be the time between receipt and delivery of an order
cycle time
the normal time to complete an operation on a product This in NOT the same as takt time (see below), which is the rate at which customers are demanding a product
cycle time
-the time that transpires from the time a task (or series of tasks) is initiated to the time a task is completed For example, from the time a shipping order is printed to the time it is loaded on the truck and the system is updated
cycle time
The amount of time required to complete a molding cycle including mold preparation, insert loading (when applicable), release agent application (when required), mixing and dispensing of components, reaction (preliminary cure) and demolding
cycle time
(Ticaret) The total time required to complete a transformation from one status to another. Total cycle time is composed of many elements, often broken into active (running or operating) time and idle (queue or wait) time
cycle time
A sequence of operation that is repeated regularly, the time it takes for one such operation It is the time required to complete one moulding cycle
cycle time
is the time required to complete one cycle of an operation within an overall production process Understanding cycle times is an important part of line balancing : if cycle time for every operation in the complete process can be reduced to equal takt time, products can be made in one-piece flow
cycle time
(n ) the length of of a single cycle of a computer function such as a memory cycle or processor cycle See also clock cycle
cycle time
elapsed time between a certain point in one cycle and the same point in the next cycle
cycle time
The time usually expressed in seconds for a controller to complete one on/off cycle
cycle time
The time that elapses from the beginning to the end of a process or sub process and inputs are converted into outputs
cycle time
Velocity Length of time consumed by a freight car from one loading to the next
cycle time
The time beginning at the instant a toilet flush lever is activated, until the instant the water supply shuts off, completing the flush cycle
cycle time
The time period of a complete cycle in a readout sequence of one or more detectors In the example of the EPIC PN detector in Full-Frame mode, it is the time interval between two consecutive reads of pixel 1 of CCD 0 (all 12 CCDs have been read out in the meantime)
cycle time
The time that elapses from the beginning to the end of a process or subprocess [GAO]
cycle time
In the Baldrige Criteria -- Cycle time refers to time performance - the time required to fulfill commitments or to complete tasks Time measurements play a major role in the Criteria because of the great importance of time performance to improving competitiveness Cycle time is used in the Criteria booklet to refer to all aspects of time performance Other time-related terms in common use are: set-up time, lead time, change-over time, delivery time, and time to market
cycle time
Amount of time for a compressor to complete one cycle (556)
cycle time
The amount of time it takes to complete a business process For example, the amount of time from when a service is ordered until it is received by the customer
cycle time
period of time which passes between repeated actions, period of time which passes between the execution of one command to the execution of another (Computers)
cycle time
The total time required to complete a transformation from one status to another Total cycle time is composed of many elements, often broken into active (running or operating) time and idle (queue or wait) time
cycle time
The amount of time it takes to complete a business process
cycle time
the time that elapses from the beginning to the end of a process
CNO cycle
carbon-nitrogen-oxygen cycle
Calvin cycle
A series of biochemical reactions that take place in the stroma of chloroplasts in photosynthetic organisms
End of Cycle
suicide
End of Cycle
the completion of a sequence of actions

This is done to increase your ability to acknowledge others, and acknowledge in a manner that means not just Thank you,' but End of Cycle. Completion of Communication. Over and Out. Or STOP.

Fenian Cycle
Irish mythology. A body of prose and verse focusing on the exploits of the mythological hero Fionn mac Cumhail and his warriors the Fianna Éireann
Hamiltonian cycle
A Hamiltonian path with an additional connection between the first and last vertices visited, forming a cycle
Krebs cycle
A series of enzymatic reactions that occurs in all aerobic organisms; it involves the oxidative metabolism of acetyl units, and serves as the main source of cellular energy
Otto cycle
the basic thermodynamic cycle of the normal four-stroke internal combustion engine - isentropic compression, constant-volume heat addition, isentropic expansion, and constant-volume heat rejection
Rankine cycle
a thermodynamic cycle used as an ideal standard for the comparative performance of heat engines
Ulster Cycle
A large body of prose and verse centering around the traditional heroes of Ulaid and the reign of Conchobar mac Nessa. One of the four major cycles of Irish Mythology
business cycle
A long-term fluctuation in economic activity between growth and recession
carbon cycle
the physical cycle of carbon through the Earth’s biosphere, geosphere, hydrosphere and atmosphere that includes such processes as photosynthesis, decomposition, and respiration
carbon-nitrogen-oxygen cycle
A group of nuclear reactions, that involve the interaction of protons with carbon, nitrogen and oxygen nuclei, thought to be the main source of energy in main-sequence stars of greater than 1.4 solar mass
citric acid cycle
An alternative name for the Krebs cycle
combined cycle
using multiple propulsion techniques in an interlinked synergistic way to give improved performance
combined cycle
using multiple thermodynamic cycles so that the overall effect is greater than the sum of the parts
cycler
a person with bipolar disorder, often used when comparing the speed of mood swings

My son's a fast cycler which is much harder for people to understand.

cycler
cyclist

There is nothing more annoying than a rogue cycler ignoring the other road users.

cycler
A device for performing dialysis; for mechanically purifying blood

The only issue I have had with my cycler was when the cat started chewing on the connecting line.

cycler
a task in a cycle of tasks where the status of being active task is passed around the loop

When the last cycler has run for 200ms we pass control back to the first one and begin again.

cycler
An orbit that approaches two astronomical bodies on a regular basis

The Earth-Mars cyclers could potentially be used for transporting people between the two planets.

cycler
a thermal cycler; a machine for creating multiple copies of DNA sequences

We took samples from the tubes in the cycler at regular intervals.

cycler
Anything with a cyclic (repetitious) behaviour. Something that cycles between different states

The battery cycler allows us to switch between batteries as each one runs out.

cycler
A, usually man-made, object that follows such an orbit

If we had more than one cycler then the length of time between the outbound and inbound journeys could be reduced to a few months.

cycling
The sport of riding and racing bicycles

In all my years as a cycling fan, I've never seen a breakaway like this.

cycling
Present participle of cycle
glyoxylate cycle
A series of metabolic reactions by which many different organisms utilise fats for the synthesis of carbohydrates
hydrogen cycle
the electrolysis or solar photolysis of water to give hydrogen and oxygen which are then recombined in a fuel cell to produce electricity
hydrogen cycle
the transmission of hydrogen from water to carbohydrates etc and back to water by living organisms
hydrolic cycle
the cycle of water from the oceans to the atmosphere to land and back into the oceans or atmosphere
interval cycle
In music, that which unfolds a single recurrent interval in a series that closes with a return to the initial pitch class
life cycle
the useful life of a product or system; the developmental history of an individual or group in society
life cycle
the course of stages through which an organism passes from fertilized zygote until maturity, reproduction, and death
limit cycle
A closed trajectory in phase space of a dynamical system having the property that at least one other trajectory spirals into it either as time approaches infinity or as time approaches minus-infinity
lytic cycle
The normal process of viral reproduction involving penetration of the cell membrane, nucleic acid synthesis and lysis of the host cell
menstrual cycle
The recurring cycle of physiological changes in the females of some animal species that is associated with reproductive fertility; especially the cycle in a human woman
metonic cycle
A particular approximate common multiple of the tropical year and the synodic month; in other words, the 19-year period over which the lunar phases occur on the same dates

According to the Metonic Cycle, a lunar calendar begins on the same solar date every 19 years.

nasal cycle
The periodic alternation in the use of the left or the right nostril more actively for breathing, occurring in humans, caused by periodic swelling of one side of the nose and its reversal
nitrogen cycle
The natural circulation of nitrogen, in which atmospheric nitrogen is converted to nitrogen oxides by lightning and deposited in the soil by rain where it is assimilated by plants and either eaten by animals (and returned as faeces) or decomposed back to elemental nitrogen by bacteria
operating cycle
The business cycle from startup of operations to the profit; from obtaining the raw material, through designing and production, to the distribution and profits
operating cycle
The average time between purchasing or acquiring inventory and receiving cash proceeds from its sale
sixty cycle hum
The sound generated by the alternation of current in electronic devices
sulfur cycle
the natural cycle which includes the mineralization of organic sulfur to sulfide, oxidation of this to sulfate, and reduction of this to sulfide followed by microbial incorporation of this into organic compounds
sulphur cycle
Alternative spelling of sulfur cycle
tricarboxylic acid cycle
An alternative name for the Krebs cycle
vicious cycle
Alternative form of vicious circle
water cycle
The natural cycle of evaporation of water from the oceans etc, and subsequent condensation and precipitation as rain and snow
cycling
the activity of riding a bicycle. Use of the bicycle in competitive sport or in recreation. The classic professional races are held mainly in Europe; the first was held in Paris in 1868. There are basically two types of race: road races and track races. The first U.S. cycling competition, a six-day race, was held in 1891. Six-day racing was reintroduced to Europe as a two-man team event in the 20th century, but it has largely died out in the U.S. The first Tour de France, the premier race, was held in 1903. Cycling has been part of the Olympics since the first modern games in 1896. Events include a variety of open-road and circuit races for both men and women
cycling
{i} sport of riding a bicycle or motorcycle; act of riding a bicycle
solar cycle
daily rise and setting of the sun
Life-Cycle Assessment
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
life-cycle analysis
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
metonic cycle
{n} the cycle of the moon or 19 years
combined cycle
A combined cycle is characteristic of a power producing engine or plant that employs more than one thermodynamic cycle. Heat engines are only able to use a portion of the energy their fuel generates (usually less than 50%). The remaining heat from combustion is generally wasted. Combining two or more "cycles" such as the Brayton cycle and Rankine cycle results in improved overall efficiency
deep cycle
(Elektrik, Elektronik) (adjective) denoting a type of electric battery that can be totally discharged and recharged several times
duty cycle
Duty cycle is the proportion of time during which a component, device, or system is operated. Suppose a disk drive operates for 1 second, then is shut off for 99 seconds, then is run for 1 second again, and so on. The drive runs for one out of 100 seconds, or 1/100 of the time, and its duty cycle is therefore 1/100, or 1 percent
life cycle cost analysis
Life cycle cost analysis became popular in the 1960s when the concept was taken up by U.S. government agencies as an instrument to improve the cost effectiveness of equipment procurement. From that point, the concept has spread to the business sector, and is used there in new product development studies, project evaluations and management accounting. As there is high interest in life cycle cost analysis in maintenance, the International Electrotechnical Commission published a standard (IEC 60300) in 1996, which lies in the field of dependability management and gives recommendations how to carry out life cycle costing. This standard was renewed in July 2004
operating cycle
(Finans) The average time intervening between the acquisition of materials or services and the final cash realization from those acquisitions
spin cycle
1. extraction of water in washing machine: a phase in which newly washed laundry is spun rapidly in a washing machine in order to extract most of the water2. U.S. instance of opinion manipulation: an instance of, or the degree to which, public opinion is manipulated by efforts to control interpretation of something such as a leader's words
cycled
past of cycle
cycler
{i} one who rides a bicycle
cycles
A full orbital period
cycles
Contain N nodes and N edges Edges may be written: e1 {v1, v2} e2 {v2, v3} e(N-1) {v(N-1), vN} eN {vN, v1} Symbol: C_N (C sub N)
cycles
In electricity, the alternation of the direction of current flow, generally expressed as cycles per second In the U S , most household current alternates at 60 cycles per second Also known as "hertz "
cycles
The frequency rate of a sound wave It is interchangeable with the term "Hertz "
cycles
Pertaining to turbine engines Cycle begins with starting, continues through full-power, and ends with shutdown
cycles
plural of cycle
cycles
arithmetic measurement of frequency, or a sound's pitch (The higher the number, the higher the pitch of the sound )
cycles
The number of times an Alternating Current changes direction in one second is referred to as a cycle (also called Hertz-Hz)
cycling
Cycling is an offensive strategy used to keep control of the puck by keeping it close the boards Offensive players make short passes to each other along the boards until they see an opening to pass to a teammate who is moving into the slot for a shot
cycling
a bicycle or tricycle
cycling
the sport of traveling on a bicycle or motorcycle
cycling
The act, art, or practice, of riding a cycle, esp
cycling
Define this term by emailing me at [email protected] com
cycle
Favoriten