mass

listen to the pronunciation of mass
Englisch - Türkisch
kütle

Einstein kütlenin enerjiye dönüştürülebileceğini ve tersini de gösterdi. - Einstein showed that mass can be converted into energy and vice-versa.

Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir. - Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies, or any two particles.

kitle

O her zaman kitlelerden uzak duruyor. - He always stands aloof from the masses.

O bir hatalar kitlesi. - He is a mass of faults.

{i} fiz. kütle
kümelenmek
{i} aşai rabbani ayini
çoğunluk
yoğun
külçe
kudas
(Tıp) massa

Massachusetts'te bir adamın, karısının büyükannesi ile evlenmesine izin verilmez. - In Massachusetts, a man is not allowed to marry his wife's grandmother.

Tom Boston, Massachusetts'de marangoz olarak çalıştı. - Tom worked as a carpenter in Boston, Massachusetts.

avam
çok kişiyi ilgilendiren
küme
kalabalık
çokluk
kalabalık oluşturmak
toptan
yığın

Aptal yığınlar Mandela'nın iyi bir adam olduğuna inanıyorlar. - The dumb masses believe that Mandela was a decent man.

bir araya gelmek
seri

Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü. - Mass production reduced the price of many goods.

{f} toplan

On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı. - Tens of thousands of people gathered in Saint Peter's Square on Sunday morning, despite the cold and the rain, to take part in Solemn Mass with Pope Francis in celebration of Easter.

(Askeri) (CONCENTRATION) TOPLU DÜZEN: Birliklerin normalden daha az aralık ve mesafelerle tertiplendikleri düzen. Buna (mass formation) da denir
(Askeri) TOPLU DÜZEN: Birliklerin normalden daha az aralık ve mesafelerle tertiplendikleri düzen
{i} aşai rabbani ayini müziği
Low Mass bu ayinin basit şekli
{f} yığmak
{f} toplamak
{i} bu ayine özgü müzik
(Tıp) Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı
(Askeri) Yığınak
Black Mass ölüler için yapılan ayin
{f} kümelemek
High Mass bu ayinin müzikli ve eksiksiz merasimi
kitle,v.toplan: n.kütle
{i} kütle, kitle, parça, yığın, küme
Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi ayini bu ayine mahsus müzik
toplanmak
birikmek
kitlesel

Biz 6. kitlesel yok oluşun ortasındayız. - We are in the midst of the 6th mass extinction.

2020 yılında, tüm kamu kurumlarında Almanca kullanımı nüfusun bir kısmında kitlesel protestolara rağmen, İngilizce lehine kaldırılmıştır. - In 2020, the use of German in all public institutions was abolished in favor of English, despite massive protests on the part of the population.

kilise ayini
toplu

Toplumun faydalı bir şey yapmadığına inanıyorsan, o zaman ayrıca kitle imhaya inanabilirsin. - If you believe society hasn't made anything worthwhile, then you might believe also in mass destruction.

Bu bir toplu ayaklanmadır. - This is a mass uprising.

ekmek ve şarap ayini
kütlesel

Kütlesel sel, yerel ulaşım ağını felç etti. - The massive flood paralyzed the local transportation network.

kitlesi
mass media
kitle iletişim araçları

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

Mass recruitment
(Tıp) Toplu işe alım
mass proliferation
Kitlesel çoğaltım
mass-produced
Seri olarak üretilmiş
mass produce
toplu üret
mass attack
(Avcılık) grup halinde saldırı
mass balance
kütle dengesi
mass center
(Fizik) kütle merkezi
mass data
(Bilgisayar) yığınsal veri
mass flux
kütle akısı
mass flux
(Biyokimya) kütle akı
mass fraction
kütle kesiri
mass index
(Ticaret) kütle endeksi
mass loss
kütle kaybı
mass media
(Dilbilim) toplu bildirişme araçları
mass media
(Ticaret) iletişim araçları

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

mass memory
(Bilgisayar) yığınsal bellek
mass produced
topluca üretilmiş
mass production
(Ticaret) makineleşme
mass spectrum
(Fizik) kütle izgesi
mass storage
(Bilgisayar) yığın depolama
mass storage
(Bilgisayar) yığınsal bellek
mass wasting
(Coğrafya) toprak kayması
mass absorption coefficient
kütle soğurum katsayısı
mass action law
kütleler etki yasası
mass balance
kütle balansı
mass communication
kitle iletişim
mass communication
kitle haberleşme
mass concrete
kütle betonu
mass data
yığın veri
mass defect
kütle eksiği
mass demonstration
toplu gösteri
mass education
kitle eğitimi
mass energy equivalence
kütle enerji eşitliği
mass housing
toplu konut
mass media
kitle iletişim

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

Kitle iletişim araçlarına asla güvenme. - Never trust the mass media.

mass media
medya

Kitlesel medyaya asla inanma. - Never believe the mass media.

mass meeting
toplu gösteri
mass meeting
büyük miting
mass movements
yığın hareketi
mass noun
sayılamayan isim
mass number
kütle numarası
mass number
kütle sayısı
mass of cold air
soğuk hava kütlesi
mass produced
{f} topluca üret
mass production
seri üretim
mass production
seri imalat
mass radiator
kütle radyatör
mass spectrograph
kütle spektrografı
mass spectrometer
kütle spektrometresi
mass spectrometry
kütle spektrometrisi
mass spectrum
kütle spektrumu
mass storage
yığın bellek
mass transportation
toplu taşıma
mass unit
kütle birimi
mass attraction
(Astronomi) Kütleçekim, kütleçekimi
mass audience
Medyayı izleyen seyirci kitlesi
mass circulation
Yüksek tiraj
mass circulation
Yüksek tirajlı
mass communication
Kitle iletişimi
mass communication medium
Kitle iletişim araçları
mass consumption
Kitlesel tüketim
mass consumption
toplu tüketim
mass density
kütle yoğunluğu
mass destruction
Kitle imha
mass energy
kütle enerji
mass function
kütle fonksiyonu
mass grave
Toplu mezar
mass graves
toplu mezarlar
mass immunization
kitlesel aşılama
mass kidnapping of children
çocukların toplu kaçırma
mass killing
Katliam
mass layoff
Toplu işten çıkarma
mass market
appealing or sold to a general audience
mass market
sold through such retail outlets as supermarkets and drugstores as well as through bookstores: "a mass-market paperback" also : of, relating to, or publishing mass-market materials
mass merchandiser
(Pazarlama) Perakende de satan büyük toptancı mağazası
mass movement
kitle hareketi
mass murder
Kitle katliamı, toplu katliam
mass murderer
katil
mass noun
sayilamayan isim
mass nouns
kitle isimler
mass orgy
kitle orgy
mass planting
toplu dikim
mass politics
Kitle politika
mass produce
Toplu üretim
mass production
Toptan üretim; seri üretim
mass rally
geniş katılımlı gösteri, yürüyüş,eylem veya kitlesel gösteri
mass society
Tek tıp insan öngörüsüyle kitle haline getirilmiş toplum
mass sport
Kitle sporu
mass starvation
Açlıktan toplu ölüm
mass transfer
(Mühendislik) Kütle aktarımı
mass-produced
Seri üretim, seri olarak büyük iktarda üretilmiş

Osiris is hoping that Prochymal will become the first stem cell product approved by the Food and Drug Administration and sold as a mass-produced pharmaceutical product.

mass-selling
kitle-satış
mass-selling
çok satan
mass culture
kitle kültürü
mass market
kitle pazar
mass media
kitle haberleşme araçları
mass media
kitlesel medya
mass production
(Ticaret) kitle üretimi
masses
büyük halk yığınları
masses
yığın

Aptal yığınlar Mandela'nın iyi bir adam olduğuna inanıyorlar. - The dumb masses believe that Mandela was a decent man.

masses
büyük halk kitleleri
masses
işçi sınıfı
masses
emekçiler
masses
(the ile) çalışan sınıf
mass customization
kitle özelleştirme
massed
yığınak
mass media
kitle iletişimi
mass media
görsel basın
mass production
(Tekstil) seri imalet, seri üretim
mass production
toplu üretim
mass production
toptan/seri üretim
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Emmek. Bir şeyi eme eme içmek
Englisch - Englisch
A similar ceremony offered by a number of Christian sects
The principal liturgical service of the Church, including a scripture service and a eucharistic service, which includes the consecration and oblation (offering) of the host and wine. One of the seven sacraments
A musical composition set to portions of the Mass
To celebrate mass
Involving a large quantity, or a large number
A quantity of matter cohering together so as to make one body, or an aggregation of particles or things which collectively make one body or quantity, usually of considerable size; as, a mass of ore, metal, sand, or water

A deep mass of continual sea is slower stirred to rage.

A medicinal substance made into a cohesive, homogeneous lump, of consistency suitable for making pills; as, blue mass
To form or collect into a mass; to form into a collective body; to bring together into masses; to assemble

Can we this quote? Coleridge — But mass them together and they are terrible indeed.

Celebration of the Eucharist
The Eucharist, now especially in Roman Catholicism
The sacrament of the Eucharist
A musical setting of parts of the mass
The quantity of matter which a body contains, irrespective of its bulk or volume. It is one of four fundamental properties of matter. It is measured in kilograms in the SI system of measurement
A palpable or visible abnormal globular structure; a tumor
A large quantity; a sum

He had spent a huge mass of treasure.

The principal part; the main body

Night closed upon the pursuit, and aided the mass of the fugitives in their escape.

Excess body weight, especially in the form of muscle hypertrophy

After all, muscle maniacs go ga ga over mass no matter how it's presented.

Bulk; magnitude; body; size
{i} Catholic prayer services
The dimension of mass is often considered similar to the weight of an object However, weight is actually the force due to the acceleration of gravity To define mass more specifically, it is necessary to use Newton's second law of motion: F = Ma This can be transposed to M = F/a, which states that the mass is defined by how much force is necessary for a given amount of acceleration
occurring widely (as to many people); "mass destruction
{v} to celebrate or frequent mass
{n} a lump, the service of the Romish church
an ill-structured collection of similar things (objects or people) a body of matter without definite shape; "a huge ice mass"
From the Latin for "sending," a word for the central liturgical worship service in the church Based upon the Last Supper, and linked inseparably to the sacrifice offered by Christ on the cross The solemn prayer and familiar rituals were doubtless beneficial to the spiritual lives of even the most uneducated medieval churchgoers The paintings, statues, stained glass windows and music would have offered much in the way of material for reflection even for those who could not understand the Latin Liturgical drama, with its costumes and props (swaddling clothes, an empty tomb, etc ) informed the senses as well as the mind The repetitive parts of the service would have been in Latin, and the faithful could usually expect a sermon in the vernacular, since even many priests found Latin a difficult language to use informally
The quantity of matter which a body contains, irrespective of its bulk or volume
A mass of something is a large amount of it. She had a mass of auburn hair
A measure of an object's resistance to acceleration; different from but proportional to the object's weight mass number - The total number of neutrons and protons in the nucleus of an atom mass spectrometry - The experimental determination of the mass of an atom or molecule by observing its behavior as it is accelerated in a magnetic field mass spectrum - A graph obtained from a mass spectrophotometer that shows the atomic or molecular mass of the sample vs the number of atoms or molecules having that mass mean - A number that typifies a set of numbers of which it is a function The value obtained by dividing the sum of a set of quantities by the number of quantities in the set
A measure of the amount of matter in an object Mass is usually measured in grams or kilograms
If you say that something is a mass of things, you mean that it is covered with them or full of them. In the spring, the meadow is a mass of daffodils
(Roman Catholic Church and Protestant Churches) the celebration of the Eucharist the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field a sequence of prayers constituting the Christian eucharistic rite; "the priest said Mass"
The property of a body that is a measure of its inertia (lacking the power to move) and that is commonly taken as a measure of the amount of material it contains and causes it to have weight within Earth's gravity (Mass is different from "weight " What you weigh has to do with gravity; your mass is measured without gravity )
the property of something that is great in magnitude; "it is cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of correspondence"; "the volume of exports"
an ill-structured collection of similar things (objects or people)
{s} relating to or designed for the mass of people, large-scale, widespread, popular
Mass is used to describe something which involves or affects a very large number of people. ideas on combating mass unemployment weapons of mass destruction
the quantity of matter in a body as measured by inertia
{f} amass, collect; condense; assemble into one group; concentrate or be concentrated; throng, crowd
Amount of matter an object contains On earth, this is measured as weight which is the amount of the force of gravity acting on the mass
When people or things mass, or when you mass them, they gather together into a large crowd or group. Shortly after the workers went on strike, police began to mass at the shipyard The General was massing his troops for a counterattack. = gather
A measure of the total amount of material in a body This is determined by either its inertial properties or by its gravitational interaction with another body
A basic property of matter It is a measure of an object's resistance to acceleration On Earth's surface, an object's mass is different from, but proportional to, its weight M31 (Andromeda): The nearest large spiral galaxy to our own Milky Way Galaxy Magellanic Clouds: Two nearby, small, irregular galaxies that are gravitationally bound to the Milky Way Galaxy and visible to the naked eye from the southern hemisphere Main Sequence: The stable phase of a star's lifetime, when outward pressure from internal fusion process using hydrogen for fuel is balanced by the inward force of self-gravitation This phase is usually the longest phase of a star's lifetime Our Sun is a main sequence star
the quantity of matter in a body as measured by its resistance to a change in acceleration; different but proportional to weight
A quantitative measure of a body's resistance to being accelerated; equal to the inverse ratio of the body's actual acceleration to the acceleration of a standard mass under otherwise identical conditions
a body of matter without definite shape; "a huge ice mass"
the common people generally; "separate the warriors from the mass"; "power to the people"
Mass is a Christian church ceremony, especially in a Roman Catholic or Orthodox church, during which people eat bread and drink wine in order to remember the last meal of Jesus Christ. She attended a convent school and went to Mass each day. see also massed, critical mass, land mass. Massachusetts. W3 involving or intended for a very large number of people. Quantitative measure of inertia, or the resistance of a body to a change in motion. The greater the mass, the smaller is the change produced by an applied force. Unlike weight, the mass of an object remains constant regardless of its location. Thus, as a satellite moves away from the gravitational pull of the Earth, its weight decreases but its mass remains the same. In ordinary, classical chemical reactions, mass can be neither created nor destroyed. The sum of the masses of the reactants is always equal to the sum of the masses of the products. For example, the mass of wood and oxygen that disappears in combustion is equal to the mass of water vapour, carbon dioxide, smoke, and ash that appears. However, Albert Einstein's special theory of relativity shows that mass and energy are equivalent, so mass can be converted into energy and vice versa. Mass is converted into energy in nuclear fusion and nuclear fission. In these instances, conservation of mass is seen as a special case of a more general conservation of mass-energy. See also critical mass. Celebration of the Eucharist in the Roman Catholic church. It is considered a sacramental reenactment of the death and resurrection of Jesus as well as a true sacrifice in which the body and blood of Jesus (the bread and wine) are offered to God. It is also seen as a sacred meal that unifies and nourishes the community of believers. The mass includes readings from Scripture, a sermon, an offertory, a eucharistic prayer, and communion. The rite was greatly changed after the Second Vatican Council, notably in the adoption of vernacular languages in place of Latin. See also sacrament, transubstantiation. air mass critical mass Einstein's mass energy relation mass action law of mass flow mass movement mass wasting mass production mass spectrometry mass spectroscopy mass transit requiem mass
join together into a mass or collect or form a mass; "Crowds were massing outside the palace"
a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by Beethoven"
The sacrifice in the sacrament of the Eucharist, or the consecration and oblation of the host
(Roman Catholic Church and Protestant Churches) the celebration of the Eucharist
The quantity of matter in an object
Main service of the Roman Catholic Church, commemorating Christ's death and resurrection High Mass is sung, Low Mass is spoken
{i} large amount of unspecified size; greatness of size, bulk, magnitude; lump; crowd, common people; abundance, overflow
The amount of matter in an object It can be expressed in math as the total weight of the atoms or molecules in the object
a measure of the amount of matter
Masses of something means a great deal of it. There's masses of work for her to do It has masses of flowers each year
The mass is a measure of how much 'stuff' something contains This shouldn't be confused with weight, which is a measure of the force of gravity on an object An apple weighs more on Jupiter than it does on Earth because Jupiter's gravity is stronger However, the apple always has the same mass, no matter where it is We can't measure the weight of a planet simply because in space, the concept of weight is meaningless! Weight is measured in terms of the attraction of one body to another In other words, in order to "weigh" Jupiter, you'd have to have it sitting on a scale on the Earth!
The musical setting of the Roman Catholic Church service, usually just the ordinary, but sometimes also the proper
a sequence of prayers constituting the Christian eucharistic rite; "the priest said Mass"
If you talk about the masses, you mean the ordinary people in society, in contrast to the leaders or the highly educated people. His music is commercial. It is aimed at the masses
the Roman Catholic name for the Christian sacramental meal but sometimes used by conservative Episcopalians to refer to communion or eucharist
A mass of things is a large number of them grouped together. On his desk is a mass of books and papers
an intrinsic property of an object that measures its resistance to an acceleration Mass is measured in units of kilograms
The portions of the Mass usually set to music, considered as a musical composition; namely, the Kyrie, the Gloria, the Credo, the Sanctus, and the Agnus Dei, besides sometimes an Offertory and the Benedictus
A measure of the quantity of matter; a fundamental physical quantity
In physics, the mass of an object is the amount of physical matter that it has. Astronomers know that Pluto and Triton have nearly the same size, mass, and density
From the Latin word, missa, meaning "sent," or "dismissed " Mass is the Roman Catholic name for the Christian sacramental meal but sometimes used by Episcopalians to refer to communion or Eucharist The word probably originated from the ending of the old Roman Catholic liturgy, where the celebrant proclaimed, "Ite missa est "
A measure of the total amount of material in a body, defined either by the inertial properties of the body or by its gravitational influence on other bodies
the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field
Mass card
A religious card that states that a Catholic Mass has been said in honour of a dead person, or as a request for special favours such as improved health or success in a worldly endeavour
mass burial
Burial of multiple bodies in a mass grave
mass culture
popular culture
mass defect
the difference between the mass of an atom and the sum of the masses of its individual components in the free state; equivalent to the binding energy
mass destruction
Killing of large numbers of people
mass energy
The energy present in an object because of its mass

Even a minuscule quantity of matter contains an incredible amount of mass energy.

mass extinction
A sharp decrease in the total number of species in a relatively short period of time
mass extinctions
plural form of mass extinction
mass flow
the net movement of material matter from one location to another
mass funeral
The formalities that accompany a mass burial
mass grave
a grave containing many human corpses, either as the result of natural disaster or war
mass graves
plural form of mass grave
mass hysteria
The sociopsychological phenomenon in which a large group of people exhibit the same or similar hysterical symptoms simultaneously
mass media
Collectively, the communications media, especially television, radio, and newspapers, that reach the mass of the people
mass medium
Any means of public communication that reaches a large audience

The movie is to dramatic representation what the book was to the manuscript. It makes available to many and at many times and places what otherwise would be restricted to a few at few times and places. The movie, like the book, is a ditto device. TV shows to 50,000,000 simultaneously. Some feel that the value of experiencing a book is diminished by being extended to many minds. This notion is always implicit in the phrases mass media, mass entertainment—useless phrases obscuring the fact that English itself is a mass medium. —Marshall McLuhan|Marshall McLuhan]] in Classroom without Walls, Explorations in Communication.

mass murder
The killing of a large number of people over a short period of time
mass murderer
Someone who commits a mass murder
mass murderers
plural form of mass murderer
mass murders
plural form of mass murder
mass noun
A noun that normally cannot be counted
mass nouns
plural form of mass noun
mass number
The total number of protons and neutrons in an atomic nucleus
mass of maneuver
A body of troops held in military reserve by a general for striking a blow on an exposed flank or wherever the enemy reveals a weak spot
mass shift
The portion of an isotope shift produced by the changing mass of a nucleus upon the addition of a neutron
mass shifts
plural form of mass shift
mass spectrograph
A mass spectrometer
mass spectrographs
plural form of mass spectrograph
mass spectrometer
A device used in mass spectrometry to discover the mass spectrum of a given substance
mass spectrometry
An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined
mass spectrum
The output of a mass spectrometer
mass starvation
The starvation of a large proportion of a region's population due to drought, warfare, famine or similar events
mass surveillance
The pervasive surveillance of an entire population, or a substantial fraction thereof
mass transit
A large-scale transportation system in which the passengers do not travel in their own vehicles
mass transits
plural form of mass transit
mass transportation
Method of transport, usually public, that carries people in greater quantities than a typical private method such as car

The wider use of mass transportation systems is believed by many to be a good way of economising on fuel.

mass wasting
the movement downslope of soil and rock in response to gravity
mass-energy
The energy associated with any given mass according to special relativity, E = mc2
mass-energy
Mass and energy as a unified concept

For equations normalized with Planck units, the quantities of mass and energy become numerically identical, revealing their true nature as mass-energy.

mass-energy
mass-to-energy

Mass-energy conversion occurs during nuclear fusion and fission.

mass-market
Of or relating to a product that is produced in large numbers, and is designed to appeal to many different people
mass-noun
Attributive form of mass noun, noun
mass-produce
To manufacture (something) on a large scale, especially by using assembly lines
mass-produced
produced by mass production
mass-produced
Simple past tense and past participle of mass-produce
mass flow
or convection In physiology, the mechanism responsible for movement of air from the atmosphere into the lungs and for movement of blood between the lungs and the tissues. It is one of two principal mechanisms of exchange by which oxygen and carbon dioxide move between the environment and the tissues, the other being diffusion. Local flows (e.g., through skeletal muscles during exercise) can be increased selectively, increasing the exchange of gases between tissue cells and the capillaries
mass produce
{f} produce large quantities of goods
mass-produce
If someone mass-produces something, they make it in large quantities, usually by machine. This means that the product can be sold cheaply. the invention of machinery to mass-produce footwear. + mass-produced mass-produced the first mass-produced mountain bike
mass-produce
produce on a large scale
mass movement
(Or mass wasting) Bulk movements of soil and rock debris down slopes, or the sinking of confined areas of the Earth's ground surface. The term mass wasting refers only to gravity-driven processes that move large masses of earthen material from one place to another. The term mass movement includes the sinking of confined areas
mass politics
(Politika Siyaset) Mass politics is a political order resting on the emergence of mass political parties
mass wasting
(Or mass movement) Bulk movements of soil and rock debris down slopes, or the sinking of confined areas of the Earth's ground surface. The term mass wasting refers only to gravity-driven processes that move large masses of earthen material from one place to another. The term mass movement includes the sinking of confined areas
mass-produce
Manufacture in large quantities often by or as if by assembly-line techniques
masses
plural form of mass
masses
Third-person singular simple present indicative form of mass
masses
People, especially a large number of people

Supreme executive power derives from a mandate from the masses... (Monty Python and the Holy Grail).

massé
A stroke made with the cue held vertically that puts tremendous spin on the cue ball
mass culture
the culture that is widely disseminated via the mass media
mass customization
Organizing to make production of products more flexible to meet specifically stated customer requirements
mass customization
Producing in volume, but at the same time giving each individual customer something different according to his or her unique needs With mass production everybody receives the same thing regardless of individual needs
mass customization
providing personalized, custom-designed products to meet individual preferences at prices comparable to mass-produced items [7]
mass customization
(p 281) Tailoring products to meet the needs of individual customers
mass customization
Shorthand for high variability in marketing Uses the power of the database to vary the marketing message - or the actual product - to fit the characteristics of an individual customer or prospect
mass customization
A competitive strategy of customizing products for each of a large number of customers (See 209)
mass customization
A highly streamlined and flexible approach to production that enables quick and efficient production of customized products and/or services at low cost and high volume
mass customization
The economic trend to provide the product or service customized to each consumer The result is a change in perspective from mass production, where the same product or service is produced for every consumer, to mass customization, where the product or service delivered is customized for the individual consumer
mass customization
–A highly streamlined and flexible approach to production that enables quick and efficient production of customized products and/or services at low cost and high volume
mass customization
a corporate strategy based on flexibility and designed to provide a product that is customized to every individual in the market
mass customization
the flexibility to meet the demands of a customer base whose needs are diverse and/or changing
mass customization
Ways of achieving customization of product or service down to a run of one (Concept)
mass customization
The ability to personalize information distributed to large groups Source: e-Texas
mass customization
The cost-efficient mass production of goods and services in lot sizes of one or just a few at a time Mass customization is not the same as customization Customization involves the production of a product from scratch to a customized specification, whereas mass customization is really the assembly of a product or the rendering of a service from pre-configured modules or components
mass destruction
large-scale obliteration, major ruin, mass extermination
mass market
a paperback edition, usually after any trade paperback edition and in a smaller format, in the UK about 7 x 4¼ inches
mass market
A small format paperback edition usually sold in airports, grocery stores and drug stores
mass market
also called "rack-sized", this is a paperback book smaller in trim size than trade paperback, usually with a different cover illustration than the hardcover edition, and considerably cheaper
mass market
Mass market is used to refer to the large numbers of people who want to buy a particular product. They now have access to the mass markets of Japan and the UK
mass market
Mass-market products are designed and produced for selling to large numbers of people. mass-market paperbacks
mass market
Books sold through general retail outlets, usually with wide appeal and low prices
mass media
Delivery systems (i e , television, newspapers, radio) that channel the flow of information to large and diverse audiences and that are characterized by unlimited access, and by the vast amount of noncontent-related (incidental) learning that occurs as a byproduct Generally intended to provide entertainment-oriented programming See Mass Communication
mass media
Any form of communication produced by a few people for the consumption by many people Mass media are channels of communication through which messages flow As the messages go through the channels, they are distorted When people receive media messages they have no opportunity for immediate feedback with the producers of the messages
mass media
communication technology such as radio, television, internet, etc that can reach mass populations
mass media
The channels and the institutions of mass communication
mass media
Broadcast or printed channels of information, news, and entertainment that reach a large audience Marketers place commercials and advertisements in these channels, to get these messages to the large audience
mass media
CommerceNet/Neilsen Survey
mass media
Means of communication that are technologically capable of reaching most people and economically affordable to most
mass media
Those means of communication that reach and influence large numbers of people, especially newspapers, popular magazines, radio and television
mass media
You can use the mass media to refer to the various ways, especially television, radio, newspapers, and magazines, by which information and news are given to large numbers of people. mass media coverage of the issue. all the people and organizations that provide information and news for the public, including television, radio, and newspapers
mass media
the media that reaches huge numbers of people: television (over 99 percent of American homes have one) and the press Of the two, television is probably the most important, since over two-thirds of the public say that television provides most of their views about what is going on in the world The same percentage say that television is their most trusted news source This fact gives a lot of power to the major TV networks, regarding what they report and how they report it
mass media
Any means of public communication reaching a large audience
mass media
form of communication that reaches large numbers of people
mass media
Means of communication that reach the mass public The mass media include newspapers and magazines, radio, television, (broadcast, cable, and satellite) films, recordings, books, and electronic communication This website provides information on a research group that aims to promote free speech, a competitive communications industry, and excellence in journalism: http: //www mediainst org/
mass production
Large volume production of the same basic product or product line based on the type and timing of demand and facility design and capabilities, which can be for either finished goods or lower level items
mass production
The manufacture of products of uniform quality in large quantities
mass production
production of large quantities of goods
mass production
(p 278) The process of making a large number of a limited variety of products at very low cost
mass production
large volumes of standardized goods are produced by low-skilled or semi-skilled workers using highly specialized, and often costly, equipment
mass production
the production of large quantities of a standardized article (often using assembly line techniques)
mass production
The manufacture of goods in large quantities by means of machines, standardized design and parts, and, often, assembly lines
mass production
the term used to describe the manufacture of a product in very large numbers
mass production
Mass production is the production of something in large quantities, especially by machine. equipment that would allow the mass production of baby food. The manufacture of goods in large quantities, often using standardized designs and assembly-line techniques. when products are made in large numbers by machines so that they can be sold cheaply mass-produced. Application of the principles of specialization, division of labour, and standardization of parts to the manufacturing of goods on a large scale. Modern mass-production methods have led to such improvements in the cost, quality, quantity, and variety of goods available that the largest global population in history is now sustained at the highest general standard of living ever. The requirements for mass production of a particular product include the existence of a market large enough to justify a large investment; a product design that can use standardized parts (see interchangeable parts) and processes; a physical layout that minimizes materials handling; division of labour into simple, short, repetitive steps (see time-and-motion study); continuous flow of work; and tools designed specifically for the tasks to be performed. See also assembly line
masse
a shot in billiards made by hitting the cue ball with the cue held nearly vertically; the cue ball spins around another ball before hitting the object ball
masse
{i} (about billiards) slanted stroke made with the cue held perpendicular to the billiard table (especially to make the cue ball go around another ball that is in the way)
masse
see en masse. en masse
massed
{s} amassed; brought together in a mass; collected
massed
past of mass
massed
brought together into a group or crowd; "the accumulated letters in my office"
massed
Massed is used to describe a large number of people who have been brought together for a particular purpose. He could not escape the massed ranks of newsmen. in a large group massed ranks/forces
masses
Plural of mass, especially when referring to multiple groups of people
masses
third person singular of mass
masses
the common people generally; "separate the warriors from the mass"; "power to the people"
masses
{i} ordinary people, hoi polloi
massing
Three dimensional bulk of a structure: height, width, and depth
massing
present participle of mass
massing
The overall bulk, size, physical volume, or magnitude of a structure or project
massing
The combined effect of the arrangement, volume and shape of a building or group of buildings Also called bulk
massing
The composition of the different geometrical forms that make up a house or building
mass
Favoriten