returning

listen to the pronunciation of returning
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) dönüş

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

geri dönerek
{f} geri dön

Ulusal Eğitim Bilgi Merkezi Mesleği bırakan öğretmenler geri döndüklerinden dolayı tahmin edilen bir öğretmen açığının sonuç vermeyeceğini söylüyor. - The National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.

Tayfun bizim Tokyo'ya geri dönmemizi engelledi. - The typhoon prevented us from returning to Tokyo.

geri dönen

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

geri dönen
iade

Kitabı kütüphaneye iade ettiğimi hatırlıyorum. - I remember returning the book to the library.

return
{f} dönmek

Bir hafta içinde eve dönmek zorundayım. - I must return home within a week.

Çocuğun planı, tıp öğrenimi yapmak ve bir doktor olarak Saint Croix'a dönmekti. - The boy's plan was to study medicine and return to Saint Croix as a doctor.

return
iade

Bir araba iade etmek istiyorum. - I'd like to return a car.

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

return
iade etmek

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

Kitabı bugün kütüphaneye iade etmek zorundayım. - I have to return this book to the library today.

return
{f} geri dönmek

Onun tek isteği, geri dönmek ve tek kızını son bir kez görmekti. - Her one wish was to return and see her only daughter one last time.

Okumayı ve hayatta başarılı olmayı tercih ettiğim için eve geri dönmek istiyorum. - I want to return home, as I prefer to study and to succeed in life.

return
getiri

Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur. - A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it.

Tom kaybettiği köpeğinin getirilmesi için bir ödül önerdi. - Tom offered a reward for the return of his lost dog.

return
dönüş

Köpek her gün sahibinin dönüşünü bekledi. - The dog waited day after day for its master's return.

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

returning officer
seçim sonuçlarını açıklayan yetkili
returning officer
seçim görevlisi
return
{i} geri dönme

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

1900 yılında İngiltere'den ayrıldı, asla geri dönmedi. - In 1900 he left England, never to return.

return
{i} geri dönüş

O, oğlunun geri dönüşü için dua etti. - She prayed for her son's return.

Japonya'ya geri dönüş biletin var mı? - Do you have a return ticket to Japan?

return
{i} kâr

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

Ben geçen Pazar Hanako ile karşılaştığımda, üç gün önce döndüğünü söyledi. - When I met Hanako last Sunday, she said she had returned three days before.

return
rövanş maçı
return
geri gelme

Semptomlar geri gelmedi. - The symptoms haven't returned.

return
nüksetmek
return
geri götürmek
return
rövanş
return
nüksetme
return
geri göndermek
return
geri gelmek
return
geri gönderme
return
(Ticaret) geri çevirme

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

return
getirmek (kar)
return
bir mebusun seçilmesi
return
gitmek
return
karşılama
return
dönüş yapmak
return
gidiş dönüş

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

return
(Tıp) hastaya kan vermek
return
geri iade etmek

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

return
mukabele
return
dönen

Sen dönene kadar burada olacağım. - I will be here until you return.

Geri dönenlerin bu sınıfa karışması zordur. - It's difficult for returnees to blend in with that class.

return
gerisin geriye gitmek
return
hemen

Paramın hemen iade edilmesini istiyorum. - I want my money returned immediately.

Hemen gemiye geri dön. - Return to the ship at once.

return
döndürüş
return
mukabelede bulunmak
return
geri gitmek
return
(Ticaret) cevap
return
geri getirmek
return
(Spor) topu geri vurmak
return
seçmek
return
(Politika, Siyaset) seçmek (milletvekilini)
return
resmi rapor
return
bildirge
return
geri iade
return
geri geliş
return
(bilet) gidiş-dönüş
return
(Kanun) karar vermek (mahkeme)
return
bedel
return
(Bilgisayar) dönmek dön
return
göndermek
return
istatistik cetveli
return
gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

return
geri çevirmek
return
beyanname

Tom yıllardır vergi beyannamesi vermemiş. - Tom hasn't filed a tax return in years.

return
(Ticaret) verim
return
faiz
return
bildirim
return
istatistik
return
dönüp gelme
return
yanıt vermek
return
yanıt

O çağrılarımı yanıtlamadı. - She didn't return my calls.

return
karşılık vermek
return
dönüş,v.geri dön: adj.dönen
return
geri götürme
return
kazanç
return
(ç.) kazanç
return
{f} geri dön

Ne zaman geri döneceksin? - When will you return?

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

return
kaytarmak
return
geri vermek

Ne zaman arabayı geri vermek zorundayım? - When do I have to return the car?

return
yeniden olma
return
gidiş-dönüş bileti
return
kayıtmak
return
(mal) ilk sahibine dönmek
return
hasılat
return
(kâr/kazanç) getirmek
return
(huk.) karar vermek
return
tekerrür
return
getirmek

Tom ödünç aldığı kitabı getirmek için geldi. - Tom came to return a book he'd borrowed.

return
döndürmek
return
dönmeli
return
getirim
return
dönmesi

Tom'un yakında eve dönmesini bekliyoruz. - We expect Tom to return home soon.

Tom Mary'nin sağ salim dönmesi için dua etti. - Tom prayed for Mary's safe return.

return
{i} seçim sonucu
return
{i} tazminat
return
{i} bülten
return
{f} misilleme yapmak
return
{f} yansıtmak
return
{i} karşılık

Tom karşılık olarak ne bekliyor? - What does Tom expect in return?

Keşke iyiliğe karşılık verebilsem. - I only wish I could return the favor.

return
{i} geriye gitme
return
{f} karar vermek [mahk.]
return
{i} geri verme

Kalemimi geri vermeyi unutma. - Don't forget to return my pen.

Ona biraz borç para verdim, halen geri vermedi. - I lent him some money, but he hasn't returned it yet.

return
cevap vermek
return
(fiil) dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek, iade etmek, geri göndermek, getiri sağlamak, getirmek (faiz vb), beyan etmek, resmen bildirmek, hüküm vermek, karar vermek [mahk.], yansıtmak, milletvekili seçmek, aynı kâğıttan oynamak, geri vurmak, topu karşılamak, döndürmek
return
{f} milletvekili seçmek
return
ödemek
return
{f} geri vurmak
return
{f} tekrarlamak
return
{i} resmi açıklama
return
açıklamak
return
{f} beyan etmek
return
{f} aynı kâğıttan oynamak
return
(Askeri) MEYDANA DÖNÜŞ: Bir hava bombardıman filosu ile hedefe taarruz ettikten sonra tekrar mensup olduğu havaalanına dönüşü
return
{f} getirmek (faiz vb)
return
dön

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

Ne zaman geri döneceksin? - When will you return?

return
{f} geri vermek, iade etmek: Have you
return
{i} topa geri vurma
return
{i} tornistan
return
{f} geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek
return
{i} geri tepme
return
sağlamak
return
mukabele etmek
return
{f} topu karşılamak
return
eski sahibine dönmek
return
{f} getiri sağlamak
return
yanıtlamak
return
geri ç

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

return
{i} tekrarlama
return
{f} resmen bildirmek
return
{i} ince kıyım tütün
return
{f} hüküm vermek
return
{i} rapor
return
iade etmek resmen ilan etmek veya
return
avdet etmek
travel with troops returning
(Askeri) DÖNEN KITA İLE SEYAHAT: Bir kıta ile birlikte bir yerden başka bir yere seyahat
Englisch - Englisch
{s} going back, coming back; recurring, repeating
{i} act of going back, act of coming back; act of sending back, act of giving back
Present participle of to return
tending to return to an earlier state
tending to be turned back
redient
returning officer
A local official who oversees the running of an election in a given area
returning officers
plural form of returning officer
returning citizen
{i} citizen returning to his home country after being abroad
returning officer
In Britain, the returning officer for a particular town or district is an official who is responsible for arranging an election and who formally announces the result. the official in each town or area of Britain who arranges an election to Parliament and announces the result
returning officer
the official in each electorate who holds the election and returns the results
returning the Territories
transferal of the West Bank and Gaza Strip to the Palestinians or to the country that held them before they were conquered
returning the favor
doing a favor in return for a favor done for you
returning to one's roots
going back to one's origins, adopting the traditions of one's ancestors, returning to the customs of earlier generations
returning(a)
tending to be turned back
return
To pass (data) back to the calling procedure

This function returns the number of files in the directory.

return
A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket
return
The act of relinquishing control to the calling procedure
return
A carriage return character
return
To turn (something) round

Whan Kyng Marke harde hym sey that worde, he returned his horse and abode by hym.

return
To bat the ball back over the net in response to a serve

The player couldn't return the serve because it was so fast.

return
A return value: the data passed back from a called procedure
return
A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower
return
Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team
return
: A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return

Hand in your return by the end of the tax year.

return
To play a card as a result of another player's lead

If one players plays a trump, the others must return a trump.

return
To relinquish control to the calling procedure
return
A return ticket

Do you want a one-way or return?.

return
Gain or loss from an investment

It yielded a return of 5%.

return
To come or go back (to a place or person)

Although the birds fly north for the summer, they return here in winter.

return
To turn back, retreat

I suppose here is none woll be glad to returne – and as for me,’ seyde Sir Cador, ‘I had lever dye this day that onys to turne my bak.’.

return
To give something back to its original holder or owner

You should return the library book within one month.

return
The act of returning

I expect the house to be spotless upon my return..

return
{n} the act of coming back, profit, repayment, restitution, requital, answer, relapse
return
{v} to come or go back, send back, transmit, convey, repay, make answer, retort
Return
baro
return
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
return
submit (a report, etc ) to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
return
If you return someone's action, you do the same thing to them as they have just done to you. If you return someone's feeling, you feel the same way towards them as they feel towards you. Back at the station the Chief Inspector returned the call
return
To come back after some period of time, or at regular intervals
return
be restored; "Her old vigor returned"
return
See Return day, below
return
The income earned or a capital gain made on an investment
return
To go back in thought, narration, or argument
return
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party" the act of returning to a prior location; "they set out on their return to the base camp" (American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return" a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got" the occurrence of a change in direction back in the opposite direction the income arising from land or other property; "the average return was about 5%" submit (a report, etc
return
the act of someone appearing again; "his reappearance as Hamlet has been long awaited"
return
go back to something earlier; "This harks back to a previous remark of his"
return
The marshal reports back to the Court, with a brief account of his actions under the writ or notice he was required to serve, explaining the time and manner of service or the reason why he was unable to serve it, if that was the case
return
To turn back; to go or come again to the same place or condition
return
To bring, carry, send, or turn, back; as, to return a borrowed book, or a hired horse
return
come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
return
That which is returned
return
To go back from a called procedure to the procedure that called it
return
To retort; to throw back; as, to return the lie
return
to return fire: see fire
return
To revert; to pass back into possession
return
formulae When it is someone's birthday, people sometimes say `Many happy returns' to them as a way of greeting them
return
To give back in reply; as, to return an answer; to return thanks
return
When a judge or jury returns a verdict, they announce whether they think the person on trial is guilty or not. They returned a verdict of not guilty
return
Profit earned by a capital investment or other type of security
return
To turn again
return
(Football (American)): Catching a ball after a punt, and running it back towards the opposing team
return
The act of returning (transitive), or sending back to the same place or condition; restitution; repayment; requital; retribution; as, the return of anything borrowed, as a book or money; a good return in tennis
return
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
return
The act of a person returning
return
the amount of money a saver receives from a savings account or fund The return is usually talked about as a percentage, such as "This account returns 7 37% "
return
The change in value of an investment over a given period of time, expressed as a percentage of the total amount invested (including reinvestment of any dividends and capital gains distributions)
return
An account, or formal report, of an action performed, of a duty discharged, of facts or statistics, and the like; as, election returns; a return of the amount of goods produced or sold; especially, in the plural, a set of tabulated statistics prepared for general information
return
To bring or send back to a tribunal, or to an office, with a certificate of what has been done; as, to return a writ
return
Any increase in value or in income you earn on an investment
return
the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed
return
answer back
return
Hence, to elect according to the official report of the election officers
return
Return is the overall profit you make on your investment, whether income, capital growth, or both It is usually expressed as a percentage, eg if you initially invested $100 and it is now worth $150, your investment has shown a 50% return
return
a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
return
happening again (especially at regular intervals); "the return of spring"
return
The return on an investment is the profit that you get from it. Profits have picked up this year but the return on capital remains tiny
return
The act of returning (intransitive), or coming back to the same place or condition; as, the return of one long absent; the return of health; the return of the seasons, or of an anniversary
return
A statement whose execution causes normal termination of the execution of a method body If the return statement contains an expression, its type must match the return type of the method In this case, the expression is evaluated prior to exiting the method body and the value of this expression is the return value of the method invocation
return
If you say that you have reached the point of no return, you mean that you now have to continue with what you are doing and it is too late to stop. The release of Mr Nelson Mandela marked the point of no return in South Africa's movement away from apartheid
return
A measure of investment performance that consists of interest, dividends, and gains or losses in the value of the principal Returns can be positive or negative
return
return in kind; "return a compliment"; "return her love"
return
If you return to a state that you were in before, you start being in that state again. Life has improved and returned to normal. Return is also a noun. He made an uneventful return to normal health
return
The certificate of an officer stating what he has done in execution of a writ, precept, etc
return
getting something back again; "upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing"
return
document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability; "his gross income was enough that he had to file a tax return"
return
Your return is your arrival back at a place where you had been before. Ryle explained the reason for his sudden return to London
return
(American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble
return
To come back, or begin again, after an interval, regular or irregular; to appear again
return
To bat the ball in response to a serve over the net
return
When you return to a place, you go back there after you have been away. Blair will return to London tonight So far more than 350,000 people have returned home
return
Refers to the reoccupation of areas cleared for unrestricted residence or use by previously evacuated populations It includes what was termed "resettlement" in earlier draft USEPA guidance
return
The amount of money received from an investment Often expressed as a percentage per annum/year
return
give back; "render money"
return
{s} pertaining to a return; reciprocal, done in response to a previous action; repeated, recurring; used to come back, used for returning; sent back, given back; reflected
return
A short extention (perpendicular) of a desk, usually slightly lower
return
If you do something in return for what someone else has done for you, you do it because they did that thing for you. The deal offers an increase in policy value in return for giving up guarantees
return
An official account, report, or statement, rendered to the commander or other superior officer; as, the return of men fit for duty; the return of the number of the sick; the return of provisions, etc
return
The profit on, or advantage received from, labor, or an investment, undertaking, adventure, etc
return
If you return something that you have borrowed or taken, you give it back or put it back. I enjoyed the book and said so when I returned it Return is also a noun. The main demand of the Indians is for the return of one-and-a-half-million acres of forest to their communities
return
To report, or bring back and make known
return
bring back to the point of departure
return
The act of going back from a called procedure to the procedure that called it
return
a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got"
return
The rendering back or delivery of writ, precept, or execution, to the proper officer or court
return
A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return
return
give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate renders some revenue for the family"
return
The turnings and windings of a trench or mine
return
The percentage gain or loss for a security in a particular period The Real Rate of Return is the annual return realized on that investment, adjusted for changes in the price due to inflation
return
A payment; a remittance; a requital
return
An item that is returned, e.g. due to a defect
return
the act of returning to a prior location; "they set out on their return to the base camp"
return
The change in the value of a portfolio over an evaluation period, including any distributions made from the portfolio during that period
return
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
return
pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment"
return
To take something back to a retailer for a refund
return
The continuation in a different direction, most often at a right angle, of a building, face of a building, or any member, as a molding or mold; applied to the shorter in contradistinction to the longer; thus, a facade of sixty feet east and west has a return of twenty feet north and south
return
Of a called procedure, to pass back (data) to the calling procedure
return
the amount of money received from an investment each year Can be comprised of income and/or capital growth and is expressed as a percentage
return
To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field
return
To speak in answer; to reply; to respond
return
To bat (the ball) back over the net
return
the process by which code that has been called as a function or subprogram causes executation to resume with the instruction following the calling instruction when the called code terminates In most languages, this behaviour is controlled by an instruction at the end of the code in question, but in batch files, this is determined entirely by the method used to invoke the code (a call returns; a jump doesn't)
return
The increase in value of a stock or portfolio over a specified period of time
return
{i} act of going or coming back; act of giving back; reply, answer; profit, yield; repayment; return key, alternate name for the Enter key (Computers); ball that is hit or run back (Sports)
return
(American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
return
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party"
return
To render, as an account, usually an official account, to a superior; to report officially by a list or statement; as, to return a list of stores, of killed or wounded; to return the result of an election
return
To give in requital or recompense; to requite
return
The percentage profit that one makes, or might make, on his investment
return
indorsed on the document
return
pay back; "Please refund me my money"
return
A day in bank
return
If you return to a subject that you have mentioned before, you begin talking about it again. The power of the Church is one theme all these writers return to
return
To play a card as a result of another players lead; return a trump
return
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction
return
go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
return
A return ticket is a ticket for a journey from one place to another and then back again. He bought a return ticket and boarded the next train for home. Return is also a noun. BA and Air France charge more than £400 for a return to Nice. see also day return
return
the income received from the ownership of an asset For a stock, the return is the dividend plus the capital gain (chapter 16)
return
An answer; as, a return to one's question
return
The amount of money that you receive as a percentage of an initial investment For example, if you initially invested $100 in a one-year investment, and in a year your investment had grown to $110, the return on would be $10, or 10%
return
In this case return the amount or percentage earned on an investment
return
Gain or loss from an investment. "It yielded a return of 5%
return
elect again
return
The performance of an investment, either realized through the sale of the investment or recorded as of a specific time period Returns are commonly expressed as annual percentage rate gains or losses Risk The possibility of losing money or not gaining as much as anticipated Common forms of risk are interest rate risk, inflation risk, market risk, and business risk Risk tolerance An investor's ability to withstand losses caused by one or more of the different types of risk This ability can be limited by your temperament as well as your time frame and financial circumstances For example, someone who is investing for a goal 10 to 20 years or more in the future generally has a higher risk tolerance and may feel more comfortable with riskier investments than a person whose investment goal is only 5 years away or less
return
is the percentage increase in value of an investment for a given period If X is the starting value and Y is the ending value the return is 100 x (Y/X - 1) For the calculation of return when there are cash flows during the period see Time-weighted and Money-weighted Return
return
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
return
To go back in thought, narration, or argument. "But to return to my story
return
submit a report, etc
return
The status of an application that has been sent back to the applicant with instructions to amend the application with corrections or additional information A returned application is not dismissed However, if the applicant fails to amend its application within a specified time, the application is dismissed
return
If a feeling or situation returns, it comes back or happens again after a period when it was not present. Official reports in Algeria suggest that calm is returning to the country Return is also a noun. It was like the return of his youth
return
If you return something somewhere, you put it back where it was. He returned the notebook to his jacket
return
return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
return
The sending back of a commission with the certificate of the commissioners
return
To lead in response to the lead of one's partner; as, to return a trump; to return a diamond for a club
return
a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the teacher"
return
If you return to an activity that you were doing before, you start doing it again. At that stage he will be 52, young enough to return to politics if he wishes to do so. Return is also a noun. He has not ruled out the shock possibility of a return to football
return
bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
return
To convey into official custody, or to a general depository
return
make a return; "return a kickback"
return
A tax return is an official form that you fill in with details about your income and personal situation, so that the income tax you owe can be calculated. He was convicted of filing false income tax returns Anyone with slight complications in their tax affairs is likely to be asked to fill in a return. see also tax return
return
The return trip or journey is the part of a journey that takes you back to where you started from. Buy an extra ticket for the return trip. outward
return
A character that indicates a new line. Hexadecimal %x0d, decimal 13. Old typewriters had a carriage that lined up the paper with the printing strike-arms; with the advent of electronic typewriters, the "carriage return" key would realign the printing at the left margin, and advance to a new line. Early computers added (13,10) to indicate a new line, with variations such as (10), (13) and even (10,13). Modern computer use has expanded the meaning to denote a new paragraph
return
is the reward for investing your money It can be in two forms: an income (such as dividends), or capital growth (such as an increase in the value of your investment) Returns depend on many variables: the asset class invested in, the duration of investment, economic conditions, Government influences, and the impact of inflation The past performance of an investment can only be a guide to its future return and, in general, the higher the potential return, the greater the risk Research into the past performance of the various asset classes strongly indicates that investments in shares have the highest potential return over the long term, with cash and fixed interest investments having the lowest potential return Property fits in between these two classes, with a medium return over the long term Back to top
return
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body" make a return; "return a kickback" come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure" bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
return
To give something back to its original holder/owner
return
The payments to the owner of a security plus the change in the security's value, expressed as a fraction of its purchase price; more precisely called the rate of return 59
return
To repay; as, to return borrowed money
return
come back to place where one has been before, or return to a previous activity
return
{f} go or come back; give or send back; revert; reply, answer; reciprocate; run or hit back (Sports); yield a profit; officially announce; reflect, send back energy from a surface
return
The data passed back from a called procedure to the calling procedure (also return value)
return
get back
return
come back
Türkisch - Englisch

Definition von returning im Türkisch Englisch wörterbuch

return
by return
iadei ziyaret returning
a visit
returning

  Türkische aussprache

  ritırnîng

  Aussprache

  /rēˈtərnəɴɢ/ /riːˈtɜrnɪŋ/

  Videos

  ... So you can't really argue doing a bad job of returning ...
  ... where these banks are now returning to record profits and, in some cases, passing on record ...

  Wort des Tages

  haboob
Favoriten