analiz

listen to the pronunciation of analiz
Türkisch - Englisch
analysis

In the last analysis, methods don't educate children; people do. - Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir.

She maintains that her analysis is correct. - O, analizinin doğru olduğuna ısrar ediyor.

decomposition
test
(Bilgisayar) calculus
process of breaking down a subject and studying it; breakdown
post mortem
{i} breakdown
analyses

The authors would like to thank Dr. Jackson for his statistical analyses. - Yazarlar, istatistiksel analizleri için Dr Jackson'a teşekkür etmek istiyorlar.

analysed

Tom analysed the results. - Tom sonuçları analiz etti.

She analysed the results. - Sonuçları analiz etti.

analyzed

They analyzed the results. - Onlar sonuçları analiz etti.

The aviation expert analyzed the statistics in detail. - Havacılık uzmanı, istatistikleri ayrıntılı olarak analiz etti.

assay
{i} anatomy
analiz etmek
analyze

The students have to analyze an excerpt from the book. - Öğrenciler kitaptan bir alıntıyı analiz etmek zorundalar.

It took a long time to analyze the data. - Verileri analiz etmek uzun zaman aldı.

analiz etmek
analyse
analiz cetveli
(Askeri,Teknik) worksheet
analiz edilmiş
analysed
analiz edilmiş
analyzed
analiz etme
(Ticaret) analysis
analiz etmek
assay
analiz etmek
(deyim) check up on
analiz metotları
analysis methods
analiz modeli
analysis model
analiz raporu
(Ticaret) certificate of analysis
analiz sertifikası
(Tıp) certificate of analysis
analiz sonucu
analysis result
analiz sonuçları
analysis results
analiz uzmanı
(Ticaret) analyst
analiz yapmak
analyze
analiz yapmak
analyse
analiz etmek
Analize
analiz departmanı
(Ticaret) analysis department
analiz edici
(Tıp) analyser
analiz edici cihaz
analyser
analiz edilebilir
analyzable
analiz edilemez
unanalyzable
analiz edilen
(Pisikoloji, Ruhbilim) analysand
analiz edilmek
be analyzed
analiz edilmemiş
unanalyzed
analiz edilmesi
(Ticaret) company analysis
analiz etmek
a) to analyse, to analyze b) (tümce) to construe
analiz eğrisi
analysis curve
analiz hizmetleri
analysis services
analiz masrafı
analysis cost
analiz personeli
(Askeri) analysis staff
analiz timi
(Askeri) analysis staff
analiz ve sentez
analysis and synthesis
analiz yöntemi
method of analysis
tıbbi analiz
(Geometri) Medical analysis
analiz yapmak
perform an analysis
analizler
analyses

The authors would like to thank Dr. Jackson for his statistical analyses. - Yazarlar, istatistiksel analizleri için Dr Jackson'a teşekkür etmek istiyorlar.

betimsel analiz
descriptive analysis
dikey analiz
(Ticaret) vertical analysis
edebi analiz
(Edebiyat) literary analysis
elementer analiz
(Kimya) ultimate analysis
fiziksel analiz
physical analysis
fonksiyonel analiz
(Bilgisayar,Teknik) functional analysis
genetik analiz
(Tıp) genetic
matematik analiz
(Matematik) mathematical analysis
meta-analiz
(Pisikoloji, Ruhbilim) meta-analysis
modal analiz
modal analysis
nitel analiz
(Kimya,Teknik,Ticaret) qualitative analysis
psiko-analiz
psychoanalysis
swot analiz
(Ticaret) swot analysis
termik analiz
thermal analysis
analiz etmek
to analyse
imalatçının analiz belgesi
(Ticaret) manufacturer's analysis certifacate
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat Tehdit Analiz Merkezi
(Askeri) United States Army Intelligence Threat Analysis Center
Deniz Kuvvetleri Anti-Terörizm Analiz Merkezi; Deniz Kuvvetleri Anti
(Askeri) Navy Antiterrorism Analysis Center; Navy Antiterrorist Alert Center
Elektromanyetik Uygunluk Analiz Merkezi
(Askeri) Electromagnetic Compatibility Analysis Center
Lojistik Metrik Analiz Raporlama Sistemi
(Askeri) Logistics Metrics Analysis Reporting System
Milli İzleme Analiz Programı
(Askeri) National Track Analysis Program
Müşterek Elektronik İstihbarat (ELINT) Analiz Programı
(Askeri) Joint Electronic Intelligence (ELINT) Analysis Program
Müşterek Harp Analiz Ve İhtiyaçlar Sistemi
(Askeri) Joint Warfare Analysis and Requirements System
Savunma Analiz Merkezi Avrupa Komutanlığı Komutanı (ELINT) veya Avrupa Veri Anal
(Askeri) Commander, European Command Defense Analysis Center (ELINT) or European Data Analysis Center
Savunma Bakanlığı Acil Durumlar Makamı Bulup Getirme ve Analiz Sistemi
(Askeri) Department of Defense (DOD) Emergency Authorities Retrieval and Analysis System
Savunma İstihbarat Analiz Merkezi
(Askeri) Defense Intelligence Analysis Center
Terörle Mücadele Analiz Ofisi; toplam su akıntısı
(Askeri) Office for Counterterrorism Analysis (DIA); total water current
Toplam Kaynaklar Analiz Sistemi
(Askeri) All Source Analysis System
Uçar Birlik Komutanlığı İntikal Analiz Sistemi
(Askeri) Air Mobility Command Deployment Analysis System
baca gazı analiz edicisi
flue gas analyzer
derin analiz
(Ticaret) depth analysis
derinlemesine analiz
in-depth analysis
derinlemesine analiz
in depth analysis
destekleyici analiz
a fortiori analysis
elektroliz tabanlı analiz
electroanalysis
felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
(Askeri) disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
geleneksel analiz
(Jeoloji) customary analyses
güvenli analiz uzmanı dosya ortamı; kaçmak için seçilmiş bölge
(Askeri) secure analyst file environment; selected area for evasion
hassas analiz
(Askeri) post optimality analysis
ikincil analiz
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary analysis
iklim analiz merkezi
(Meteoroloji) climate analysis center
istihbarat ve tehdit analiz merkezi (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) intelligence and threat analysis center (Army)
iyon tutarak analiz edici
(Tıp) ion-trap analyzer
kalitatif analiz
qualitative analysis
kalitatif analiz chem
qualitative analysis
kantitatif analiz
quantitative analysis
kantitatif analiz chem
quantitative analysis
kargo ve yükleme analiz tablosu
(Askeri) cargo and loading analysis table
kimyasal analiz
chemical analysis
kripto analiz uzmanı
(Askeri) cryptanalyst
kısmi analiz
(Askeri) proximate analysis
mali analiz
(Ticaret) financial survey
mantıksal analiz
analytics
marjinal analiz
(Ticaret) incremental analysis
mekanik analiz
(Askeri) mechanical analysis
metodolojik analiz
methodological analysis
mikro düzeyli analiz
(Pisikoloji, Ruhbilim) microlevel analysis
müşterek analiz merkezi
(Askeri) joint analysis center
müşterek darbe analiz hücresi ; müşterek darbe analiz merkezi
(Askeri) joint strike analysis cell; joint strike analysis center
müşterek darbe analiz sistemi
(Askeri) joint strike analysis system
müşterek eğitim analiz ve simülasyon merkezi
(Askeri) joint training analysis and simulation center
müşterek harp analiz merkezi
(Askeri) joint warfare analysis center
müşterek ulaştırmayı düzenleme maksatlı trafik akış ve analiz sistemi
(Askeri) joint flow and analysis system for transportation
plastik analiz
(Çevre,Teknik) plastic analysis
protokol uyarınca analiz
(Tıp) per protocol analysis
psikolojik harekat (psyop) etkileri analiz tali sistemi
(Askeri) psychological operations (PSYOP) effects analysis subsystem
rutin analiz
(Tıp) routine analysis
sentez yoluyla analiz
(Pisikoloji, Ruhbilim) analysis by synthesis
sismik analiz
(Coğrafya) seismic analysis
sistemli analiz
systematic analysis
spektral analiz
spectral analysis
sıhhi analiz aracı
(Askeri) medical analysis tool
taktik analiz timi; teknik yardım timi
(Askeri) tactical analysis team; technical assistance team
toplum psiko analiz
sociopsychoanalysis
ulaştırma analiz, modelleme ve simülasyon
(Askeri) transportation analysis, modeling, and simulation
uyuşturucuyla mücadele bölge analiz timi
(Askeri) regional counterdrug analysis team
volumetrik analiz
volumetric analysis
volümetrik analiz
volumetric analysis
yabancı araçlar analiz alt sistemi
(Askeri) foreign media analysis subsystem
yaş analiz
wet analysis
yetkisiz ifşa analiz merkezi
(Askeri) unauthorized disclosure analysis center
Özel Harekat Komutanlığı raştırma, Analiz ve Tehdit Değerlendirme Sistemi
(Askeri) Special Operations Command, Research, Analysis, and Threat Evaluation System
çözümleme / tahlil / analiz
(Hukuk) analysis
İKK analiz kısmı
(Askeri) counterintelligence analysis section
ısıl analiz
thermal analysis
Türkisch - Türkisch
Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme
Çözümleme, tahlil
ANALİZ
(Hukuk) Tahlil, çözümleme, inceleme
analiz etmek
Çözümlemek, tahlil etmek
tıbbi analiz
(Geometri) Tıbbi tahlil
dinamik analiz
Çözümleme konusu yapılan veya modele dâhil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı yöntem
analiz
Favoriten