plans

listen to the pronunciation of plans
Englisch - Türkisch
planlar

Bu planları erteleyeceğiz. - We'll put these plans on ice.

Son gelişmeler onların seyahat planlarını değiştirmelerine neden oldu. - Recent developments caused them to change their travel plans.

plan
plan
plan
{f} planlamak

Planlamak için başarısız olma başarısız olmak için planlamadır. - Failing to plan is planning to fail.

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

plan
tasarlamak
plans to
Planlara
Plans Directorate (COMAFFOR)
(Askeri) Plan Direktörlüğü (Hava Kuvvetleri Birlik Komutanlığı)
Plans, Operations, and Military Support Office(r) (NG)
(Askeri) Plan, Harekat ve Askeri Destek Subayı/Dairesi (NG)
plans and training officer
(Askeri) PLAN VE EĞİTİM SUBAYI
plans directorate of a joint staff
(Askeri) müşterek karargah plan başkanlığı
plans integration partitioning system
(Askeri) plan entegrasyon bölümleme sistemi
plan
{f} plan yapmak

Daha iyi bir plan yapmak zorundayız. - We've got to have a better plan.

Ben çok fazla plan yapmaktan hoşlanmam. - I don't like to plan too much.

benefit plans
(Ticaret) yardım planları
plan
kroki
equity compensation plans
(Ticaret) özkaynak tazmin planları
plan
projesini yapmak
plan
tasavvur
plan
(Dilbilim) tasarım
plan
düşünce

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

plan
plan çizmek
plan
kurmak

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

plan
program
plan
düzenlemek
plan
tasan
plan
kasarı
plan
tasar

Planı nasıl tasarladı? - How did he work out the plan?

Asgari ücreti artırmayı tasarladıkları doğru mu? - Is it true they're planning to raise the minimum wage?

plan
joba
plan
{f} planla

Kongre tarafından yapılan planlara uyuyorum. - I'm following the plans made by congress.

O, planlama bölümünde çalışıyor. - He works in the planning section.

plan
josparını çizmek
plan
niyet
software plans
yazılım planları
do you have any plans?
planın var mi?
lay so.'s plans bare
Satmak öyle. 's çıplak planları
strategic plans
stratejik planlar
that doesnt suit my plans.
o doesnt takım benim planlıyor
Air Force component plans officer (staff); decisive point; Directorate for Polic
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur plan subayı (karargah); kesin nokta; Prensip Destek Başkanlığı (DIA)
Center for Operations, Plans, and Policy
(Askeri) Harekat, Plan ve Politika Merkezi
Chairman of the Joint Chiefs of Staff operation plans assessment report
(Askeri) Genelkurmay Başkanlığı Harekat Planı (OPLANS) Değerlendirme Raporu
Deputy Chief of Staff for Operations and Plans, United States Army
(Askeri) Harekat ve Plan Başkanı Yardımcısı, Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri
Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Plan ve Harekat Başkanı Yardımcısı
Director, Security Plans and Service
(Askeri) Güvenlik Planları ve Hizmetleri Başkanı
Navy component plans staff officer
(Askeri) Deniz Kuvvetleri unsuru plan karargah subayı
Office of the Deputy Chief of Staff for Operations and Plans (Army)
(Askeri) Harekat Ve Planlar Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
Operational Plans and Joint Force Development, Joint Staff
(Askeri) Müşterek Karargah Harekat Planları ve Müşterek Kuvvet Geliştirme
War Plans Additive Requirements Roster
(Askeri) Harp Planları Ek İhtiyaçlar Listesi
approval of plans
(Mimarlık) planların onaylanması
buyer plans
(Ticaret) alıcı planları
combat plans division
(Askeri) muharebe planları kısmı/tümeni
combined strategic plans
(Askeri) birleşik stratejik planlar
combined strategic plans
(Askeri) BİRLEŞİK STRATEJİK PLANLAR: İki veya daha çok milletin iştirak ettiği planlar. Ayrıca bakınız: "strategic plans"
designs and plans
tasarımlar ve planlar
director of plans and operations
(Askeri) HAREKAT BAŞKANI: A. B. D. Kara Kuvvetleri Karargah heyetine bağlı ve harekat işleriyle görevli subay
global family of operation plans assessment report
(Askeri) küresel harekat planları değerlendirme raporu
insured pension plans
(Ticaret) sigortalı emeklilik planları
joint strategic plans
(Askeri) MÜŞTEREK STRATEJİK PLANLAR, SİLAHLI KUVVETLER STRATEJİK PLANLARI: Bak. "strategic plans"
make plans
planlar yapmak
nursing care plans
(Tıp) hemşire bakım planları
partial plans
(Ticaret) kısmi plan
passengers; public affairs plans
(Askeri) yolcular; halkla ilişkiler planları
plan
düzenek
plan
{i} taslak
plan
{f} planını çizmek
plan
tasarı

Başka bir tasarın var mı? - Have you got another plan?

plan
niyet maksat
plan
working plan ilk tasarı
plan
{i} plan, düşünce, niyet, maksat
plan
tertiplemek düzenlemek
plan
proje

Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık. - Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best.

Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir. - School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year.

plan
ge- çici
plan
tertip

Tom için bir parti tertip ettim. - I planned a party for Tom.

plan
(Askeri) PLAN: Genellikle bir şehir veya çok küçük bir bölgenin çok büyük ölçekli haritası
plan
yol

Müttefik askeri liderler Japon planını yenmek için bir yol buldu. - Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan.

Biz onun yeni bir yol yapma planına karşı çıktık. - We opposed his plan to build a new road.

plan
plan plannerplan yapan kimse
plan
layiha
regimental plans and training officer
(Askeri) ALAY EĞİTİM VE HAREKAT SUBAYI
service strategic plans
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER STRATEJİK PLANLARI: Silahlı kuvvetlerden biri tarafından hazırlanmakla beraber, diğer kuvvetlerin iştiraklerini de ihtiva eden planlar. Bak. "strategic plans"
sheet plans
(Askeri) PARPLANS
subscription plans
(Bilgisayar) abonelik planları
supporting plans
(Askeri) DESTEK PLANLARI: Silahlı kuvvetler tarafından, kendi görevlerini belirtmek üzere kombine veya stratejik planlar dahilinde hazırlanan planlar. Ayrıca bakınız: "outline plan"
target plans and operations
(Askeri) hedef planları ve harekat
what are your plans for today
bugün için planlarınız neler
what are your plans for tonight
bu gece için planlarınız neler
Türkisch - Türkisch

Definition von plans im Türkisch Türkisch wörterbuch

PLAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi
Plan
tasar
plan
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
plan
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner
plan
Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin. Çekim
plan
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin
Englisch - Englisch
Arrangements to go on a trip
plural form of plan
Third-person singular simple present indicative form of plan
Drawings used in building a house, usually showing the structure in a horizontal plane, from above, but without the roof A floor plan shows the floor area of a structure in a horizontal plane A "section" is a vertical cross section from roof to foundation An elevation is a drawing of one side of a house
Schedule of actions to be taken to implement the strategies and to deal with the critical success factors
plural of plan
Drawings for a project are called plans, prints or blueprints They are drawn to scale and include construction details, specifications, and other critical information The contractor translates this information into a finished structure
A stable, often incomplete formulation of a program of action <Discussion> <References> Chris Eliasmith
The technical drawings or blueprints of the project Should include the specifications
This design is only available as a set of plans
third-person singular of plan
Devises or projects a method or a course of action
this is a microstation file that can only be downloaded and opened by microstation
The outline notes made to assist the writing of an essay They might be a series of headings or topics to be covered They can be items of information or the stages of an argument to be developed Their most important feature is that they will be arranged in some logical and persuasive order
Clichés can be represented in different ways For example, they can be expressed as graphs, as fragment of a source code or as patterns Such a representation of a cliché is called plan A plan in a source code can, thus, be found by using a plan in the pattern language
plans on
Third-person singular simple present indicative form of plan on
plans to
schemes to, arranges to, devises to, has it in his mind to
PLAN
People's Liberation Army Navy
PLAN
A particular standardized examination taken by high-school students
best laid plans
A proverbial expression used to signify the futility of making detailed plans when the outcome is uncertain
business plans
plural form of business plan
floor plans
plural form of floor plan
plan
To intend

He planned to go, but work intervened.

plan
A 2-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation

Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.

plan
To design a building, machine, etc

The architect planned the building for the client.

plan
A set of intended actions, through which one expects to achieve a goal

He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.

plan
To create a plan for

They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.

plan
{n} a scheme, project, draft, model, plot
plan
{v} to scheme, form in design, contrive
Five-Year Plans
Method of planning economic growth over limited periods, through the use of quotas, used first in the Soviet Union and later in other socialist states. In the Soviet Union, the first Five-Year Plan (1928-32), implemented by Joseph Stalin, concentrated on developing heavy industry and collectivizing agriculture, at the cost of a drastic fall in consumer goods. The second plan (1933-37) continued the objectives of the first. Collectivization led to terrible famines, especially in the Ukraine, that caused the deaths of millions. The third (1938-42) emphasized the production of armaments. The fourth (1946-53) again stressed heavy industry and military buildup, angering the Western powers. In China, the first Five-Year Plan (1953-57) stressed rapid industrial development, with Soviet assistance; it proved highly successful. Shortly after the second plan began in 1958, the Great Leap Forward was announced; its goals conflicted with the five-year plan, leading to failure and the withdrawal of Soviet aid in 1960
Plan
plein
made plans
made arrangements, made preparations, planned
plan
A plan of something that is going to be built or made is a detailed diagram or drawing of it. when you have drawn a plan of the garden. see also planning. Dawes Plan Marshall Plan Missouri Plan Schlieffen Plan Young Plan
plan
A drawing, sketch, or diagram of any object or structure, especially, a very large-scale and considerably detailed map of a small area
plan
If you have plans, you are intending to do a particular thing. `I'm sorry,' she said. `I have plans for tonight.'
plan
A prescribed, written sequence of actions to achieve a goal, usually ordered in phases or steps with a schedule and measureable targets; defines who is responsible for achievement, who will do the work, and links to other related plans and goals By law agencies must have strategic plans, business plans, and performance plans They may also have implementation plans, program plans, project plans, management plans, office plans, personnel plans, operational plans, etc
plan
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
plan
The skill of outlining appropriate strategies for solving complex problems that are new to you, starting with appropriate physical laws and principles
plan
An architectural drawing showing in two dimensions the arrangement of space in a building
plan
A set of steps, procedures or programs, worked out beforehand in order to accomplish an objective or goal
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file" a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue" make plans for something; "He is planning a trip with his family" have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion" make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
(plan view): An orthographic projection onto a horizontal picture plane typically of the site, floor levels, and roofs of buildings See also "section"
plan
have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion"
plan
A plan is a method of achieving something that you have worked out in detail beforehand. The three leaders had worked out a peace plan a detailed plan of action for restructuring the group He maintains that everything is going according to plan
plan
A cave map at a reduced scale showing the details projected vertically onto a horizontal plane Survey & Mapping term Ref JJ
plan
A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition
plan
The drawing of the horizontal plane of a building, cut through the walls at about three feet above a floor and looking down Also called a floor plan
plan
A health care program offered by the State that partially pays or reimburses the employee or retiree for covered health care services or treatments
plan
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
plan
Develop strategies and plans for change, communications, training and performance measurement to maximise opportunities and minimise risks
plan
A retrospective rating plan that allows adjustment of an employer's premium after a designated coverage period is completed L&I offers five plans If the claim costs prove to be less than anticipated, a partial refund of premium is made If claim costs exceed the amount anticipated, additional premium is assessed
plan
A program or pseudo-code fragment that solves a single, well defined goal Examples would be a code fragment to sum a series of numbers or code to input words from a file until the end-of-file character is encountered [Soloway82] [Rist86] A program as a whole is described in terms of global plans (sometimes called gplans) For example, most programs can be described in terms of the following high-level global plan: Input a set of data, process the data, then output the data
plan
When you plan something that you are going to make, build, or create, you decide what the main parts of it will be and do a drawing of how it should be made. We are planning a new kitchen
plan
means any bonus, profit-sharing, pension, retirement, thrift, savings, incentive, stock purchase, stock option, stock ownership, stock appreciation, dividend reinvestment, or similar plan; or any dividend or interest reinvestment plan or employee benefit plan as defined in Rule 405 under the Securities Act
plan
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
plan
To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram
plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file"
plan
make plans for something; "He is planning a trip with his family"
plan
the ability to PLAN how to use that information, to meet your goal This continues the DESIGN and takes you all the way to implementation You should now have some feasible deadlines identified
plan
To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country
plan
A plan is written ordered set of decisions, directions, policies, and a course of action to achieve a set of objectives Plans usually include graphics, maps, and descriptions of areas and projects as well as findings, assumptions, and recommendations of the planning process When adopted, "plans" become guides for administration They are not end products They are subject to change as policies change due to unfolding events, such as changing standards of life style, environmental factors, costs, and advancing technology
plan
A drawing representing any one of the floors or horizontal cross sections of a building, or the horizontal plane of any other object or area
plan
means a record of the way something is to be accomplished; a scheme or method of procedure
plan
A means of resource management, prepared under the Resource Management Act 1991, which sets out issues, objectives, methods and rules pertaining to the management of an area or a resource, as required or provided for by the act There are both regional and district plans, prepared by regional and territorial authorities A plan is usually defined as including a proposed plan, which has been publicly notified for submissions
plan
As used anywhere in the West Eugene Wetlands Plan, the terms "the Plan", "this Plan", "West Eugene Wetlands Plan" or "the WEWP" are all references to the current West Eugene Wetlands Plan as adopted or hereafter amended Rare Animal: See definition for "rare species "
plan
The specific actions or mechanisms mandated by the affirmative Traditionally, plans specify resolutional mandates as well as non-resolutional logistical requirements and legislative intent for purposes of clarification
plan
{f} make a scheme, plot, design, contrive
plan
A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
plan
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
plan
A method of action as text, drawing, or map
plan
There may be several different plan types available To see what different plan types include click on the plan type link
plan
The plan is the basis for all RECEPTOR activities, and must be created by the user before a RECEPTOR analysis can be done All things affecting the search are described in the plan: which molecules are used in the search; which atoms are used as pharmacophore points; and parameters that affect all of the molecules as a group as well as those applied only to specific molecules The plan exists as a subdirectory in the directory containing the starting MOL2 files
plan
If you plan what you are going to do, you decide in detail what you are going to do, and you intend to do it. If you plan what you're going to eat, you reduce your chances of overeating He planned to leave Baghdad on Monday It would be difficult for schools to plan for the future I had been planning a trip to the West Coast A planned demonstration has been called off by its organisers
plan
A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc
plan
A method; a way of procedure; a custom
plan
{i} program, scheme
plan
A disciplined, systematic approach, formulated beforehand, that results in detailed strategies, tactics and implementation steps
plan
v t To bother about the best method of accomplishing an accidental result
throw a spanner into the plans
spoil a plan, sabotage a plan
unfold plans
expose plans, reveal a scheme
upset plans
ruin a schedule, frustrate a program
Türkisch - Englisch

Definition von plans im Türkisch Englisch wörterbuch

plan
plan
plan
{i} schedule

The training session is scheduled to begin at 4 p.m. - Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı.

I think you should stick to your training schedule. - Sanırım eğitim planına bağlı kalmalısın.

plan
design
plan
scheme

She is always thinking of moneymaking schemes. - Her zaman para kazanma planlarını düşünüyor.

His scheme went wrong in the end. - Onun planı sonunda bozuldu.

plan
intention

Tom has good intentions. - Tom'un güzel planları var.

What are Mary's true intentions? - Mary'nin gerçek planları ne?

plan
proposal
plan
{i} arrangement
plan
{i} idea

I had no idea of what she intended to do. - Onun ne yapmayı planladığı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

I certainly had no idea Tom was planning to move to Boston. - Tom'un Boston'a taşınmayı planladığına dair kesinlikle fikrim yoktu.

plan
plot

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

Tom is plotting something. - Tom bir şey planlıyor.

plan
designment
plan
envisagement
plan
scenario

You should always plan for the worst-case scenario. - Her zaman en kötü senaryo için plan yapmalısınız.

plan
lay out
plan
course

Of course, I have a plan. - Elbette bir planım var.

So you're planning to follow this course as well! - Öyleyse siz de bu kursu takip etmeyi planlıyorsunuz.

plan
(Tıp) plane

What time is your plane scheduled to take off? - Senin uçağın saat kaçta kalkması planlanmıştır?

The government plans to scrap some of the older planes. - Hükümet bazı eski uçakların hurdaya ayırmayı planlıyor.

plan
survey
plan
system
plan
make-up
plan
casting
plan
{i} schema
plan
device
plan
cadre
plan
drawing

Plans for a new trade zone are still on the drawing board. - Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında.

plan
blueprint

These measurements conform to the blueprints. - Bu ölçümler planlara uygundur.

I brought the blueprints. - Ben planları getirdim.

plan
dodge
plan
game

What's the game plan here? - Buradaki oyun planı nedir?

Tom understands the game plan. - Tom oyun planını anlıyor.

plan
project

He planned the project along with his colleagues. - O ,projeyi iş arkadaşlarıyla birlikte planladı.

Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best. - Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık.

plan
policy

Your plan is not in line with our policy. - Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil.

plan
proposition
plan
{i} layout
plan
{i} conspectus
plan
programme [Brit.]
plan
set up

Fadil and Layla set up a robbery. - Fadıl ve Leyla bir soygun planladılar.

Sami set up a plan to kill Layla. - Sami, Leyla'yı öldürmek için bir plan kurdu.

plan
plan, scheme, project, design
plan
plan; scheme; project
plan
{i} chart
plan
map
plan
plot (of a novel, short story, play)
plan
{i} programme
plan
{i} program
plan
blue print
plans

  Türkische aussprache

  plänz

  Aussprache

  /ˈplanz/ /ˈplænz/

  Etymologie

  [ 'plan ] (noun.) 1706. French, plane, foundation, ground plan; partly from Latin planum level ground, from neuter of planus level; partly from French planter to plant, fix in place, from Late Latin plantare; more at FLOOR, PLANT.

  Videos

  ... effect of "Obamacare" on your hiring plans? And three-quarters of them said, it makes ...
  ... They'll have at least two plans. ...

  Wort des Tages

  guillotine
Favoriten