proje

listen to the pronunciation of proje
Türkisch - Englisch
project

I am against this project. - Ben bu projeye karşıyım.

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

projection
set-up
enterprise
drawing
undertaking
designment
prospectus
project; plan; design; scheme, design
(Hukuk) draft
plan

Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best. - Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık.

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

blue print
set up
design
construction plan
blueprint
setup
proje adı
(Bilgisayar) project name
proje amacı
(Politika, Siyaset) project purpose
proje aşaması
(İnşaat) project phase
proje bilgi ilanı
(Bilgisayar,Teknik) request for information
proje boyutu
(Bilgisayar,İnşaat) project size
proje direktörü
(Ticaret) project director
proje dosyası
(Bilgisayar) project file
proje döngüsü
(Politika, Siyaset) project cycle
proje ekibi
(İnşaat) project team
proje finansmanı
(Ticaret) project finance
proje formülasyonu
(Tıp,Teknik) project formulation
proje hazırlamak
(İnşaat) design
proje hazırlamak
(İnşaat) project
proje hesabı
(Askeri) project account
proje izleme
(Askeri) project monitoring
proje kapsamı
(Ticaret) project scope
proje koordinatörü
(Politika, Siyaset) project coordinator
proje kriterleri
design criteria
proje kütüğü
(Bilgisayar,İnşaat) project file
proje maliyeti
(İnşaat) project cost
proje menajeri
(Askeri) project manager
proje metodu
(Eğitim) project method
proje müdürlüğü
(Ticaret) project management
proje müellifi
designer
proje no
(Bilgisayar) project id
proje ofisi
(Askeri) project office
proje organizasyonu
project organization
proje planlama
(Askeri) project planning
proje planlama
(Askeri) projeksiyon
proje programı
(Ticaret) project schedule
proje sahibi
(Eğitim) promoters
proje sahibi
(Eğitim) promoter
proje sahibi
(İnşaat) project owner
proje süresi
project duration
proje teslim
project delivery
proje yok
(Bilgisayar) no project
proje yürütücüsü
(Politika, Siyaset) project coordinator
proje çalışması
(Askeri) project work
proje çizimi
project drawing
proje öneri ilanı
(Bilgisayar,Teknik) request for proposal
Proje Döngü Yönetimi
(İdari Yönetim) Project Cycle Management (PCM)
proje müdürü
Project manager
proje yapma
to project
proje
(Bilgisayar) open project
proje basıncı
design pressure
proje bazında
on project basis
proje başlangıcı
(Ticaret) front-end
proje başlatmak
launch a project
proje bitimi
project completion
proje bölümü
(İnşaat) project department
proje bürosu
design office
proje denetimi
design supervision
proje denetimi
(Askeri,Bilgisayar) project control
proje departmanı
project department
proje destekçisi
(Politika, Siyaset) project sponsor
proje durum raporu
(Ticaret) project status report
proje dönemi
project period
proje hedefi
project objective
proje incelemeleri
(Askeri) design studies
proje izleyicisi
(Politika, Siyaset) project monitor
proje kodu
(Askeri) project account number
proje merkezli
(Politika, Siyaset) project-centred
proje mimarı
(İnşaat,Teknik) project architect
proje mukavemeti
design strength
proje mühendisliği
project engineering
proje paftası
design sheet
proje sahibi
projector
proje sihirbazı
project wizard
proje sonucu
project result
proje sorumlusu
project officer
proje sponsoru
(Ticaret) project sponsor
proje subayı
(Askeri) project officer
proje subayı; idare subayı; hava subayı; harekat bölgesi; havacılık ordu donatım
(Askeri) action officer; administration officer; air officer; area of operations; aviation ordnance person
proje süpervizörü
project supervisor
proje süreci
(Eğitim) lifecycle of a project
proje sıcaklığı
design temperature
proje ve detaylar
project and details
proje web'i
(Bilgisayar) project web
proje yapmak
to design
proje yapmak
(Ticaret) lay a scheme
proje yardımı
project aid
proje yolu
(Bilgisayar) project path
proje yönelimli
project-directed
proje yöneticisi
project supervisor
proje yönetim ofisi
(Askeri) project management office
proje yükü
design load
proje yürütmek
carry out a project
proje yürütmek
run a project
proje zamanlama
project timing
proje çizmek
draw a project
proje çıktıları
project deliverables
proje ödemeleri
(Askeri) project payments
proje ödevi
(Eğitim) project paper
proje öğesi
(Bilgisayar) project item
proje şartları
design conditions
kesin proje
final project
mimari proje
(İnşaat) architectural project
pilot proje
pilot scheme
Proje yöneticisi
director of project
projeler
projects

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

Projects like Tatoeba can help the Berber language survive. - Tatoeba gibi projeler, Berberi dilinin hayatta kalmasına yardımcı olabilir.

askeri proje
military project
esas proje
major project
fona yönelik proje
fund-specific project
harekat proje stoğu; harekat
(Askeri) operational project stock; operations
kurumsal proje
(Ticaret) corporate project
mekanik proje
mechanical project
modern proje yönetimi
(Ticaret) modern project management
taslak proje
draft project
tip proje
(İnşaat) typical project
tipik proje
(İnşaat) typical project
özet proje planı
(Bilgisayar) plan-of-record
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fr. Tasarlanan ilk şekil. Tasarı. Mütehayyel
Tasarlanmış şey, tasarı
Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim
Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organlarınca onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı
Tasarlanmış şey, tasarı: "Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
proje yapmak
Tasarlamak
proje
Favoriten