one

listen to the pronunciation of one
Englisch - Türkisch
bir

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

{i} tek

Tek bir taşla iki kuş öldür. - Kill two birds with one stone.

Onun bürosunu tekrar tekrar aradım fakat kimse cevap vermedi. - I called his office again and again, but no one answered.

{i} biri

Dustin Moskovitz, Yahudi bir girişimcidir. O, Facebook'un kurucularından biridir. - Dustin Moskovitz is a Jewish entrepreneur. He is one of the co-founders of Facebook.

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

bir rakamı
{i} bir tane

Çantam çok eski. Yeni bir tane almalıyım. - My bag is too old. I must buy a new one.

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

{i} birisi

Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam. - There were two people in it, one of her girl students and a young man.

En favori melodilerimden birisi radyoda çalıyordu. - One of my favorite tunes was playing on the radio.

{i} kimse

Onu hiç kimse anlamıyor. - No one understands that.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. - No one may be compelled to belong to an association.

bir (sayı olarak)
{s} 1. bir: Give me one loquat. Bana bir maltaeriği ver. One hundred and twenty people came. Yüz yirmi kişi geldi. One half of them were crazy
{s} aynı

İki insan her zaman aynı görüşe sahipse, bunlardan biri gereksizdir. - If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.

Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır. - One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website.

belirli biri
adında biri
bir sayısı
insan

İnsanlar birbirlerine karşı dürüst olmalı. - People should be honest with one another.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

her biri

Onların her biri o filmi izlemeye gitti. - Every one of them went to see that movie.

Her biri bin dolar ödedi. - Each person paid one thousand dollars.

one another birbirlerini
adam

Hiç kimse bu adamlara hakaret etmek istemedi. - No one wanted to insult these men.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

kişi

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Yüz elli kişi maraton yarışına girdi. - One hundred and fifty people entered the marathon race.

one and sixpence eski
bir: Give me one loquat. Bana bir maltaeriği ver. One hundred and twenty people came. Yüz yirmi kişi geldi. One half of them were crazy
bir şilin altı peni
one by one birer bire
one and all hepsi
herhangi biri

Bunların arasından herhangi birini seç. - Choose any one from among these.

Bizden herhangi biri onu yapabilirdi. - Any one of us could do it.

olan

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

Benim Japon öğretmenim fiil çekimlerini hatırlamamıza yardımcı olan bir şarkı kullanırdı. Hiç kimse gerçekten birlikte söylemezdi. - My Japanese teacher used to use a song to help us remember verb conjugations. No one really sang along.

saat bir
saat on üç
birine

Tom kuralların birine uymadı ve okuldan atıldı. - Tom broke one of the rules and was kicked out of school.

Tom kütüphanenin önündeki boş alanlardan birine parketti. - Tom parked in one of the empty spaces in front of the library.

bir tanesi
one by one
birer birer

Onunla konuşmak için arkadaşları birer birer geldi. - One by one, friends came up to speak to him.

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one by one.

no one
hiç kimse

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Onu hiç kimse anlamıyor. - No one understands that.

one by one
tek tek

Film öylesine sıkıcıydı ki seyirciler tek tek ayrılmıştı. - The movie was so dull that the audience left one by one.

Mary yumurtaları tek tek çıkardı. - Mary took out the eggs one by one.

take off one's clothes
soyunmak
one hundred
yüz

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz. - Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

Yüz elli kişi maraton yarışına girdi. - One hundred and fifty people entered the marathon race.

one promising source
Bir okumada paragrafın asıl belirtmek istediği noktaya dikkat çekmek için kullanılan ifade
one's own kind
Birinin kendi gibi olan
one-hit wonder
Sadece tek bir şarkı ve saire ile ünlü olmuş sonradan kimsenin hatırlamadığı kimse
one after another
birbiri ardına
one by one
sırayla
one by one
ayrı ayrı
one day
bir gün

Bir gün Amerika'ya gitmek istiyorum. - I would like to go to America one day.

Bir gün Amerika'ya gitmek istiyorum. - I would like to go to the United States one day.

one of a kind
türünün tek örneği
one sided
tek taraflı
one way or another
öyle ya da böyle
one a day
günde bir tane
one color
tek renk
one condition
(Bilgisayar,Teknik) bir durumu
one dollar
bir dolar
one fourth
dörtte bir

Maaşımın dörtte birini son üç yıldır bir kenara bıraktım. - I have put aside one fourth of my salary for the last three years.

one hour
(Bilgisayar) bir saat
one in a million
milyonda bir
one is no better than the other
al birini vur ötekine
one might as well say
aynı şekilde
one more
birtane daha
one more
bir daha

Onu bir daha deneyebiliriz. - We can give it one more try.

one of the boys
(deyim) çocuklardan biri
one of the parties
taraflardan biri
one of them
onlardan biri

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

Onlardan birini seçebilirsin. - You can choose one of them.

one of these days
(deyim) yakında
one of those
bunlardan biri
one of us
içimizden biri
one off
bir kereye mahsus
one or two
bir iki tane
one or two
bir kaç tane
one page
(Bilgisayar) bir sayfa
one page
(Bilgisayar) tek sayfa
one sixth
altıda bir
one way
tek yönlü seyahat
one way trip
(Turizm) tek yönlü seyahat
one would think that
güya
one would wish that
gönül ister ki
one's home
sıla
one-to-one
birebir
one-to-one relation
bire bir ilişki
One for all and all for one
(deyim) Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
one and one
ve tek
one for one
Bire bir
one to one
Bire bir
one to one correspondence
00: 59 yazışma
one to one mapping
Bire bir eşleme
one who bakes; one who owns a bakery
bir pişiren, bir fırın sahibi
one who piles objects on top of one another
Bir başka üst üste kim kazık nesneler
one's eyes are bigger than one's stomach
Gözü aç! Doymak bilmiyor!
one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) Gözü aç olmak, doymayacağını sanmak
one-on-one
Bire bir

Koç'un onun saha performansını değerlendirmek için her oyuncuyla bire bir görüşmesi vardı. - The coach had a one-on-one discussion with each player to evaluate his performance on the field.

İleriye giden stratejimizi tartışmak için başkanla bire bir oturum yapmak istiyorum. - I'd like to have a one-on-one session with the president to discuss our strategy going forward.

one-to-one
Bire bir
one by one
teker teker

Öğrencilerin teker teker ayağa kalktılar ve kendilerini tanıttılar. - The students stood up one by one and introduced themselves.

one to one and onto mapping
birebir orten islev
one to one function
birebir islev
one's work dominate one's life
işi hayatından önce gelmek
ones
birileri
one by one
bir bir

Üyeler bir bir garip hikayelerini anlattı. - One by one, the members told us about their strange experience.

Üyeler bir bir enteresan hikayelerini anlattı. - One by one, the members told us about their strange experience.

one fifth
beşte bir
one time
bir kez

Bir kez Kyoto'da bulundum. - I have been to Kyoto one time.

Bu mantarı yiyebilir miyim? Bir şeyi bir kez yiyebilirsin. - Can I eat this mushroom? You can eat anything one time.

one time
bir sefer

Ben dışarıya bir seferde kaç tane kitap alabilirim? - How many books can I take out at one time?

Klinik, bir seferde hasta başına iki ziyaretçiye izin verdi. - The clinic allowed only two visitors per patient at any one time.

one way
tek yön

Trafik işaretinde ne yazılı? - TEK YÖN. - What is written on the road sign? - ONE WAY.

one way
tek yönde olan
one way
tek gidiş
one way
tek yönlü
give one a piece of one's mind
(deyim) lafını esirgememek
knit one, purl one
bir ters örmek
one after another
birbiri arkasına
one another
(Konuşma Dili) birbirlerine

İnsanlar birbirlerine karşı dürüst olmalı. - People should be honest with one another.

Arkadaş birbirlerine yardımcı olmalıdır. - Friends should help one another.

one another
birbirleri
one another
birbiri

Birbirimize yardım etmek bizim görevimizdir. - It is our duty to help one another.

Alan Tate ve ben bir süre birbirimize baktık. - Alan Tate and I looked at one another for a while.

one by one
birer ikişer
one more time
bir kere daha
one more time
bir kez daha

Ben bir kez daha hava yoluyla gidersem uçakta beş kez uçmuş olurum. - If I go by air one more time, I'll have flown in an airplane five times.

Bir kez daha söyleyeceğim. - I'll say it one more time.

one of
biri

Dustin Moskovitz, Yahudi bir girişimcidir. O, Facebook'un kurucularından biridir. - Dustin Moskovitz is a Jewish entrepreneur. He is one of the co-founders of Facebook.

Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek. - One of my dreams is to learn Icelandic.

one of them
birisi

Onlardan birisi yalan söylüyor. - One of them is lying.

Karının seçimlerine hiç gülme, çünkü sonuçta sen de onlardan birisin. - Don't ever laugh at your wife's choices, because after all you're one of them.

oneness
tevhid
oneness
fikir birliği
a one
birinci kalite
burn one's bridges behind one
köprüleri atmak
cut one's coat according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
frighten one out of one's wits
yüreğini oynatmak
get one's wits about one
kafasını toplamak
give one a dose of one's own medicine
anladığı dilden muamele etmek
give one one's walking papers
pasaportunu eline vermek
have one's heart in one's boots
ödü kopmak
have one's heart in one's mouth
yüreği ağzına gelmek
have one's tail between one's legs
kuyruğunu kısmak
have one's wits about one
dikkatli ve mantıklı olmak
have one's wits about one
kıvrak
leave one to one's fate
kaderiyle baş başa bırakmak
not know one's arse from one's elbow
elifi görüp mertek sanmak
one after another
birer birer

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one after another.

one another
birbirlerini

İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı. - The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.

Üç sırtlan birbirlerini ikna etmeye çalışarak bir daire içinde oturdu. - The three hyenas sat in a circle, reasoning with one another.

one another
birbirini

İnsanlar birbirinin uğruna var olurlar. - Men exist for the sake of one another.

Tüm yapabileceğiniz birbirinize güvenmektir. - All you can do is trust one another.

one day
günün birinde

Tom onu günün birinde ödeyecek. - Tom will pay for it one day.

one half
bir buçuk katı
one of
in biri
one sided
taraf tutan
one sided
eşitsiz
one tenth
onda bir
one third
üçte bir

Birlikte büyüdüğüm arkadaşlardan üçte biri öldü. - One third of the friends I grew up with are dead.

Ödevimin sadece üçte birini bitirdim. - I have just finished one third of my assignment.

put all one's eggs in one basket
varını yoğunu tehlikeye atmak
put one's hand into one's pocket
elini cebine götürmek
set one back on one's heels
birini beyninden vurulmuşa döndürmek
take one at one's word
sözünü tutmak
take one's life in one's hands
kelleyi koltuğa almak
take one's life in one's hands
canını dişine takmak
one way
taraflı
one way
ısrarcı
Buy One Get One Free
Bir alana bir bedava
One after another
peşi peşine
One of
biriside
cast one´s lot in with s.o./cast in one´s lot with s.o./cast one´s lot with s.o
biriyle işbirliği yapmak/bir olmak
cut off one´s nose to spite one´s face
k. dili gâvura kızıp oruç bozmak
get into one´s stride/hit one´s stride
k. dili bir işin havasına girmek
get one´s wits about one
aklını başına toplamak
give one a tickle in one´s throat
-e gıcık vermek, -i gıcıklamak
have one's wits about one
bak
have one's words stick in one's throat
nutku tutulmak/boğazı düğümlenmek
have one´s work cut out for one
k. dili (birinin) önünde zor bir iş olmak
have/keep one's wits about one
kıvrak, dikkatli ve mantıklı olmak
keep one´s wits about one. How about ...?
1. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? Çetin´den ne haber? Ne yapıyor? 3. -e/-i ne yapacağız/yapmalıyız? How about that damp basement? O rutubetli bodruma ne yapacağız? 4. ... hakkında/için ne düşünüyorsun/düşünüyorsunuz?: How about Ayşe´s plan? Ayşe´nin planı hakkında ne düşünüyorsun?
line up one by one
tek satır bir yukarı
off one´s head/out of one´s head
k. dili deli, çıldırmış
one another
Birbiri, birbirleri. "You must get along with öne another. - Birbirinizle iyi geçinmeniz lazım.", "Don't kill öne another. - Birbirinizi öldürmeyin."
one for
biri için
one hand
Bir yandan
one hand
tek eli
one minute
bir dakika

Saatim bir günde bir dakika ileri gider. - My watch gains one minute a day.

O saat bir dakika ileri. - That clock is one minute fast.

one moment
bir an

Bize bir an için izin verir misin? - Will you excuse us for one moment?

Siz ikiniz bana bir an izin verir misiniz? - Would you two excuse me one moment?

one more
bir tane daha
one night stand
Tek gecelik ilişki, tek gecelik aşk macerası
one night stand
Bir yerde bir oyun yahut gösterinin bir gecelik gösterimi
one of
birin
one of these
bunlardan biri
one of these
bunlardan bir tanesi
one off
Sadece bir kereliğine olmuş, yapılmış
one stop
bir durak
one tenth
onda biri
one time
vaktiyle

Tom şimdi Mary ile evli ama o vaktiyle Alice ile evliydi. - Tom is married to Mary now, but at one time he was married to Alice.

one way
kafaya takmış
ones
siraye
put all one´s eggs in one basket
her şeyini tek bir şeye/kişiye bağlamak, tüm umutlarını tek bir şeye/kişiye bağlamak
put one's foot in one's mouth
(deyim) Pot kırmak, gaf yapmak
put one´s foot into it/put one´s foot in one´s mouth
pot kırmak, gaf yapmak
set one back on one's heels
birini beyninden vurulmusa döndürmek
wear one's heart on one's sleeve
(deyim) Duygularını açığa vurmak
wear one's heart on/upon one's sleeve
içi dışı bir olmak
with one´s tail between one´s legs
k. dili süklüm püklüm
cut one's suit according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
do one's job for one
benzetmek
do one's job for one
öldürmek
get one round one's back
başına belayı satın almak
have more than one string to one's bow
birden fazla seçeneği olmak
have one's wits about one
tetikte olmak
keep one's wits about one
durumu hemen kavramak
knit one, purl one
bir düz, bir ters örmek
one after another
birbiri ardından
one after another
birbiri peşisıra
one after another
arka arkaya

O arka arkaya giyim eşyaları aldı. - She bought articles of clothing one after another.

one after another
sıra ile
one after another
birbiri arkasından
one after another
birbiri peşi sıra
one another
birbirini, yekdiğerini
one another
birbirine

Dünyada yaşayan her şey birbirine bağlıdır. - All living things on earth depend one another.

Üç genç birbirine baktı. - The three boys looked at one another.

one another
karşılıklı olarak
one fourth
çeyrek
one more
bir fazla
one night stand
bir gecelik macera
one night stand
tek gecelik oyun
one of
-in biri
one of them
biri

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

Onlardan biri bir casus. - One of them is a spy.

one shot
el
one sided
taraflı
one up
avantajlı olma
one up
bir adım önde
oneness
{i} birlik
oneness
{i} bir olma
oneness
{i} görüş birliği
oneness
{i} aynı olma
ones
olan

Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir. - Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones.

Japon flütleri çoğunlukla bambu kamışından yapılır, fakat son zamanlarda bazı ağaç olanları ortaya çıkmıştır. - Most Shakuhachi are made from bamboo, but recently some wooden ones have appeared.

put one's hand in one's pocket
para harcamak
tell one to one's face
birinin yüzüne karşı söylemek: Tell him what you think of him to his face. Kendisi hakkında ne düşündüğünü yüzüne karşı söyle
thrust one's hand into one's pocket
elini cebine sokmak
Englisch - Englisch
The ordinality of an element which has no predecessor, usually called first or number one
Being a preeminent example

He is one hell of a guy.

Sole, only

He is the one man who can help you.

A numerical value equal to 1; the first number in the set of natural numbers (especially in number theory); the cardinality of the smallest nonempty set. Ordinal: first

One person, one vote.

Used instead of ! to amplify an exclamation, imitating n00bs who forget to press the shift key while typing exclamation points

B: y d0nt u just g0 away l0zer!!1!!one!!one!!eleven!!1!.

Of a period of time, being particular; as, one morning, one year

One day the prince set forth to kill the dragon that had brought terror to his father’s kingdom for centuries.

Whole, entire

Body and soul are not separate; they are one.

any person (applying to people in general)

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

Being an unknown person with the specified name

The town records from 1843 showed the overnight incarceration of one “A. Lincoln”.

One run scored by hitting the ball and running between the wickets; a single
The same

The two types look very different, but are one species.

In agreement

We are one on the importance of learning.

Being a single, unspecified thing; a; any

My aunt used to say, One day is just like the other..

A one-dollar bill
one thing (among a group of others); one member of a group

I want the green one.

The neutral element with respect to multiplication in a ring
The digit or figure 1
One is the number
{n} a person an unit
{a} single, different, any
You use one to make statements about people in general which also apply to themselves. One can be used as the subject or object of a sentence. If one looks at the longer run, a lot of positive things are happening Shares and bonds can bring one quite a considerable additional income
If you say that someone is one for or is a one for something, you mean that they like or approve of it or enjoy doing it. I'm not one for political discussions She was a real one for flirting with the boys
the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one"
A highly-scientific term describing the number exactly halfway between zero and two
If you say that someone is not one to do something, you think that it is very unlikely that they would do it because it is not their normal behaviour. I'm not one to waste time on just anyone
eminent beyond or above comparison; "matchless beauty"; "the team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in a million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art"
You use one after the other or one after another to say that actions or events happen with very little time between them. My three guitars broke one after the other One after another, people described how hard it is for them to get medical care
yat
You can use one by one to indicate that people do things or that things happen in sequence, not all at the same time. We went into the room one by one One by one the houses burst into flames
a single person or thing; "he is the best one"; "this is the one I ordered" the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one" being a single entity made by combining separate components; "three chemicals combining into one solution" used of a single unit or thing; not two or more; "`ane' is Scottish
"I am the sister of one Claudio"
of the same kind or quality; "two animals of one species"
one another: see another one thing after another: see another of one mind: see mind in one piece: see piece
A single unit; as, one is the base of all numbers
emphasis You can use expressions such as a hundred and one, a thousand and one, and a million and one to emphasize that you are talking about a large number of things or people. There are a hundred and one ways in which you can raise money
A suffix indicating that the substance, in the name of which it appears, is a ketone; as, acetone
being one in number--a single unit or thing; "one person is going"; "her one thought was to win"; "I'm just one player on the team"; "one day is just like the next"; "seen one horse and you've seen them all"
One or two means a few. We may make one or two changes I asked one or two of the stallholders about it
used of a single unit or thing; not two or more; "`ane' is Scottish"
You use ones to refer to people in general. We are the only ones who know
A single person or thing
You can use in one to indicate that something is a single unit, but is made up of several different parts or has several different functions. a love story and an adventure all in one This cream moisturises and repairs in one
n a low, quick set that is attacked either directly in front of, or behind, the setter 前快或背快传球。
n a low, quick set that is attacked either directly in front of, or behind, the setter
single person or thing, as in: The store is located on a one-way street
Single in kind; the same; a common
emphasis One can be used instead of `a' to emphasize the following noun. There is one thing I would like to know -- What is it about Tim that you find so irresistible? One person I hate is Russ
The one and only can be used in front of the name of an actor, singer, or other famous person when they are being introduced on a show. one of the greatest ever rock performers, the one and only Tina Turner
Single Work Focussed Gateway
emphasis You can use one instead of `a' to emphasize the following adjective or expression. If we ever get married we'll have one terrific wedding It's like one enormous street carnival here
{s} being 1 in number; single; same, unified; only; happening at a particular unspecified time in the past (or future)
[Shak
To cause to become one; to gather into a single whole; to unite; to assimilite
You can use one or ones instead of a noun when it is clear what type of thing or person you are referring to and you are describing them or giving more information about them. They are selling their house to move to a smaller one We test each one to see that it flies well
emphasis If you say that someone or something is the one person or thing of a particular kind, you are emphasizing that they are the only person or thing of that kind. They had alienated the one man who knew the business His one regret is that he has never learned a language. = only
Optical Network Element
Any person, indefinitely; a person or body; as, what one would have well done, one should do one's self
If you try to get one up on someone, you try to gain an advantage over them. the competitive kind who will see this as the opportunity to be one up on you
You use one or other to refer to one or more things or people in a group, when it does not matter which particular one or ones are thought of or chosen. One or other of the two women was wrong
They had three sons and one daughter. one thousand years ago Scotland beat England one-nil at Wembley. one of the children killed in the crash
having the indivisible character of a unit; "a unitary action"; "spoke with one voice"
particular but unspecified; "early one evening"
A symbol representing a unit, as 1, or i
"I am the sister of one Claudio" [Shak
being a single entity made by combining separate components; "three chemicals combining into one solution"
You can use one instead of a noun group when you have just mentioned something and you want to describe it or give more information about it. His response is one of anger and frustration The issue of land reform was one that dominated Hungary's parliamentary elections
], that is, of a certain man named Claudio
You can use one when referring to a time in the past or in the future. For example, if you say that you did something one day, you mean that you did it on a day in the past. How would you like to have dinner one night, just you and me? Then one evening Harry phoned, asking me to come to their flat as soon as possible. one day: see day
The first number in the set of natural numbers (especially in number theory); the cardinality of the smallest nonempty set
n a low, quick set that is attacked either directly in front of, or behind, the setter 前快或背快傳球。
one L
Of or pertaining to the first year of law school

I've heard that one L courses are the hardest courses you'll take in law school.

one L
A law student in his or her first year of law school
one after the other
one by one (of a person or thing)
one and all
all, everyone
one and all
each one
one and one's
An expression of exasperation or frustration

Those kids and their damn sling shots,” he seethed. “How could anyone kill a beautiful bird like this?”.

one and the same
The same person or thing. Used to emphasize the identity or equivalence of two things

It's almost like there's one electron in two places at one and the same time.

one another
Used of a reciprocal relationship among a group of two or more people or things; compare each other

Rainy days seemed to follow one another all summer.

one at a time
Individually, as opposed to collectively; slowly or methodically, figuratively

One at a time, please! I can't hear you if you all talk at once.

one brick short of a full load
not mentally sound; insane

I feel fine today, but that gentleman conversing with the house plant there may be one brick short of a full load.

one brick short of a full load
stupid

You have to be one brick short of a full load to think that '7' is a letter in the alphabet.

one by one
Individually in succession; one at a time

The passengers escaped through the hatch one by one.

one can run but one can't hide
There is nothing someone can do to evade something

You can run but you can't hide.

one can't hold two watermelons in one hand
do not attempt to take on more than you can handle
one card shy of a full deck
mentally deranged; demented; insane

That guy might be one card shy of a full deck — he thinks that substitute sugar is really a government tracking system.

one could be someone's parent
Said to emphasize age disparity of a couple, usually to express disapproval and imply the possibility of choosing a partner with closer age
one country, two systems
Slogan for the reunification of China as one country, but with areas like Hong Kong and Taiwan with separate economic and political systems
one day
At some unspecified time in the future

One day I shall upgrade my software, but not just yet.

one day
At some unspecified time in the past

One day I was playing with a girl from my class.

one drop
A style of drumming, prevalent in reggae and attributed to Winston Grennan, in which the snare and bass play on the same beat
one eighty out
in American military for incorrect or false

I read you loud and clear but it's still 180-out.

one fat lady
eight
one fell swoop
One stroke; one action or event with many results

they might be hanging about there or simply marauders ready to decamp with whatever boodle they could in one fell swoop at a moment's notice, your money or your life, leaving you there to point a moral, gagged and garrotted.

one finger salute
Alternative spelling of one-finger salute
one finger salute
To give a one-finger salute: to make an obscene gesture by holding only the middle finger of a hand erect while the rest of the fingers are in a fist

I've one finger saluted life before.

one foot
A trick with one foot free from the bindings, instead it is placed beside the rear binding and boned far away from the board during airtime

Dude, doing one foots is suicidal.

one foots
plural form of one foot
one for all, all for one
Each individual should act for the benefit of the group, and the group should act for the benefit of each individual
one good turn deserves another
One act of kindness should be paid back by another act of kindness
one hit wonder
Alternative spelling of one-hit wonder
one hundred and one
One hundred plus one
one hundred and one
The figure 101
one hundred million
The number 100,000,000
one hundred one
The cardinal number one hundred plus one
one hundred percent
totally, completely

This drink is 100% organic.

one hundred percent
complete, entire, whole

He has a one hundred percent record of success.

one in a million
Something extremely rare or unlikely

A one in a million, chance of a lifetime ... one in a million you.

one in the eye for
an event or achievement which is unpleasant for someone, especially for those who considered it impossible or unwelcome; an annoyance

The success of Firefox is one in the eye for Microsoft.

one legged
Of or pertaining to having only one leg

A mono-pod is a one legged equivalent to a tripod.

one man and a dog
a small startup company, usually in a computer or technological field

He started work as the proverbial one man and a dog operation....

one million
The number 1000000
one moment, please
Used to ask a person to wait a moment
one more time for the sweet souvenir
for old times' sake
one o'clock
The start of the second hour in both the 12-hour and the 24-hour clock; 1: 00
one of a kind
A unique specimen
one of a kinds
plural form of one of a kind
one of his majesty's bad bargains
A worthless soldier, a malingeror
one of these days
One day, some day

One of these days, he won't be so lucky.

one of those days
A bad day

I'm sorry I was rude earlier. I'm just having one of those days.

one off the wrist
An act of masturbation
one short
the act of a batsman, running between the wickets, failing to ground himself or his bat behind the popping crease before turning for another run; the umpire's signal indicating this (the run does not count)
one should be so lucky
It is highly doubtful: indicating that something is not likely to happen

A pay increase? You should be so lucky!.

one side
You should move to one side and allow me to go through the passageway you are blocking

I'm late now, Fatty. C'mon. One side, Zooey said. A Philadelphia highboy had been moved out into the hall, and, together with Mrs. Glass's person, it blocked Zooey's passage.

one small step for man, one giant leap for mankind
(used imitatively) A cliché used to exaggerate an accomplishment or milestone
one small step for man, one giant leap for mankind
Words spoken by Neil Armstrong when taking the first steps on the moon
one step ahead
maintaining a slight advantage; continuing to lead
one step at a time
Slowly and steadily. Without rushing
one step forward, two steps back
A situation in which progress is more than offset by adverse developments

We got all the roofing removed but the chimney was damaged and we discovered that some rafters had to be replaced. One step forward, two steps back. Or maybe three.

one strike and you're out
If you fail you will be given no second chance

The training was intense and they had a strict one strike and you're out policy when it came to sleeping in.

one swallow does not a summer make
One sighting or instance of an event does not necessarily indicate a trend
one swallow does not make a summer
A sign is not proof – do not rejoice too soon
one swallow doesn't make a summer
One sighting or instance of an event does not necessarily indicate a trend
one thing led to another
From one event, a series of non-important steps resulted in another event
one thousand
The number 1000
one thousand
Used in a common chronometric counting scheme, in which each iteration is sequentially numbered and supposed to be approximately one second in length

One one thousand, two one thousand, three one thousand, .

one track mind
Alternative spelling of one-track mind
one trick pony
Alternative spelling of one-trick pony
one under
A person under a train; a person hit by a train after jumping or falling in front of it

I've been on a train when some has gone under. Actually heard the thump and then the driver on the radio saying I've got one under.

one unders
plural form of one under
one up
To outdo, to do something slightly better than a competitor's prior effort

Every year the neighbors try to one-up each other with their holiday lights.

one up
In additional life or an object that increases the player's number of chances or "lives" by one

If you hit that block, you can get a one up.

one ups
plural form of one up
one who hesitates is lost
A person who spends too much time contemplating what to do may miss a valuable but fleeting opportunity
one's
belonging to one
one's bark is worse than one's bite
The individual acts threatening but is relatively harmless

Its bark is worse than its bite.

one's days are numbered
Some period of time, such as a term of employment or a lifetime, is coming to an end

If his performance does not improve very soon, his days at this company are numbered.

one's jig is up
Alternative form of the jig is up.

But I'd convinced a witness to come in, Sure enough, when we brought Marshall in for the lineup, she picked him right away. ¶ Marshall was naturally upset that his jig was up,.

one's self
Alternative spelling of oneself

One can teach one's self to do this.

one's self
The self or being of an individual

Self-awareness is acknowledging the existence of one's self and one's being.

one's socks off
With a large amount of effort or intensity
one's word is law
Requests or orders of (a person) should definitely be fulfilled
one-armed bandit
A gaming machine having a long handle (the “arm” referred to in the name) at one side that one pulls down to make reels spin; the player wins money or tokens when certain combinations of symbols line up on these reels
one-armed router
A special variety of router used to route packets in a VLAN environment. Because a one-armed router uses the same physical link to send and receive traffic to and from different VLANs, this is also known as a router on a stick
one-banana problem
A problem with a low level of difficulty

It's only a one-banana problem at the most; what's taking them so long?.

one-banana problems
plural form of one-banana problem
one-child policy
A policy of population control in China, whereby a married couple is allowed only one child
one-day cricket
a form of cricket, played on one day, in which each side bats only once
one-day international
a one-day match played between teams representing the Test nations; a similar match in a tournament such as the World Cup
one-day internationals
plural form of one-day international
one-day match
a game of cricket played on one day; each side batting once
one-day matches
plural form of one-day match
one-dimensional
Lacking depth or believability; flat

In contrast to this are the flat, one-dimensional characters found in fables.

one-dimensional
An object with length, but no height or depth. Like a square has no depth, a one-dimensional object is that square with no width. A straight line
one-drop rule
The notion that one drop of black blood (i.e., any African ancestry at all) makes a person black
one-eyed
Having only a single eye, particularly when a higher number is normal
one-eyed trouser snake
The penis

Christ, I’ve gotta go and shake the old one-eyed trouser snake, meself.

one-finger salute
The obscene gesture made by holding only the middle finger of a hand erect while the rest of the fingers are in a fist

Painted on one: destroy this memory. ¶ On another, a homeowner has painted a one-finger salute to Allstate.

one-finger salutes
plural form of one-finger salute
one-hit wonder
A musical performer or musical group known for a single hit song, especially after failing at later attempts at success

Eleven years ago, Arrested Development became one of Southern hip-hop's first crossover successes with “Tennessee,” a wistful, bohemian-influenced song about the scars of history. But the group was a one-hit wonder.

one-hit wonder
A person or group known for achieving only a single major accomplishment

The European company is no one-hit wonder. The company has another best seller in its J-class car, sold as a Vauxhall Cavalier.

one-horse town
A very small town

It's surrounded by beautiful wilderness, but otherwise it's just a one-horse town.

one-horse towns
plural form of one-horse town
one-hundred
Attributive form of one hundred
one-hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
one-hundred-year storms
plural form of one-hundred-year storm
one-hundredth
the second decimal digit in a percentage

one one-hundredth of a percent = 0.01%.

one-legged
Having only one leg
one-liner
a short joke, especially one of a single sentence
one-liner
a short remark intended as a sound bite
one-man band
An organisation or business that is effectively run by only one person

The corporation he will someday inherit—growing, churning—won't work as a one-man band.

one-man band
A musician who plays several musical instruments at once
one-minute warning
In the AFL, a warning given with one minute to go before the end of a half, after which special rules apply, eg, stoppage of the game clock after very first down
one-night stand
An occasion when a performer or team of them (especially in vaudeville) expects to perform at a theater for a single evening
one-night stand
A single sexual encounter between two individuals, where at least one of the parties has no immediate intention or expectation of establishing a longer-term sexual or romantic relationship. As the phrase implies, the relationship lasts for only one night
one-night stands
plural form of one-night stand
one-nighter
A nighttime performance by a performer (or troupe) who will only perform in that location for that one night until further notice
one-note
Having only one opinion, outlook, tone, etc., especially as expressed repetitively; without variety or range

The movie is one long snigger. . . . It might be one-note, but at least it's in the key of funny.

one-of-a-kind
A unique example
one-off
Occurring once; one-time

The government insisted that the embarrassing loss of the tax records was a one-off event.

one-off
Something that is done, created, etc. only once, and often quickly, simply, or improvisationally

I'll put together a quick one-off as a sample so we can taste the recipe.

one-on-one
Involving direct communication between two people
one-on-one
bijective or injective
one-on-one
A contest involving only one player on each side, especially of an activity often involving teams

He was willing to go one-on-one with the District Attorney himself.

one-on-one
involving one attacker and one defender
one-percent milk
Milk containing one percent butterfat
one-percenter
A member of the top one percent of a population by wealth, ability, etc. (same as the ninety-ninth percentile)

ou've been one of the one-percenters. You've always been in that rarefied top one percent of the people doing whatever you were doing at any given moment in your life.

one-percenter
An outlaw biker, such as a member of the Hells Angels motorcycle club

There is, without a doubt, the one-percenter subculture consisting of individuals who are social renegades in the criminal sense.

one-percenter
One who seeks or is granted honor far greater than their perceived contribution would warrant
one-percenter
An esoteric joke which is unlikely to be appreciated by a general audience
one-percenter
One who wishes to be recognized for an idea without putting forth the "ninety-nine percent perspiration" needed to implement that idea
one-piece
A one-piece article of clothing
one-piece
Composed of a single integral unit or so appearing

A man's one-piece swim suit can be as small as a jock strap, whereas a woman's one-piece swim suit by convention covers with one contiguous unit both the genitalia and the teats.

one-shot
A headshot, especially in first-person shooters or a single hit kill in most RPGs
one-shot
A story of only one chapter
one-shot
needing only a single attempt to become effective
one-shot
A monostable multivibrator
one-shot
A cinematographic shot of a person talking to camera; a talking head
one-shot
unique
one-shot
A television programme that is not part of a series
one-shot
A type of long-lasting paint
one-shot
A music sample that is played without immediate repetition
one-sided
Having only one side, like a Möbius strip
one-sided
Out of proportion or lopsided
one-sided
With one competitor dominant over the other

It was a swift, one-sided fight, all over in the second round.

one-sided
Partial or biased in favour of one faction or demographic group

We were robbed! That referee was definitely one-sided.

one-sidedly
In a one-sided or biased manner

Macaulay was concerned to interpret the seventeenth century in terms of the triumph of the Whigs as champions of public rights; and he upheld this one-sidedly but not malignantly.

one-sidedly
In a manner which physically favors or uses only one side of something

There was nothing Julia could tell her about sterilizing, or talcum powder, or keeping light out of the baby's eyes, or turning her over in her crib from time to time so that she shouldn't develop one-sidedly.

one-size-fits-all
Appealing to a wide range of tastes or opinions
one-size-fits-all
Designed to be worn with comfort by people with a wide range of sizes
one-start
Describing a simple spiral that starts at a point at the origin and does not divide the plane
one
Favoriten