kötüleştirmek

listen to the pronunciation of kötüleştirmek
Türkisch - Englisch
aggravate
to cause (something) to go wrong, spoil, make a mess of; to worsen
worsen
make worse
to worsen, to exacerbate, to aggravate
exacerbate
deteriorate
corrupt
bastardize
kötü
wicked

Punish the wicked and save the weak. - Kötüleri cezalandır ve zayıfları koru.

Don't do wicked things. - Kötü şeyler yapmayın.

kötü
poor

I am concerned about his poor health. - Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum.

The rice crop is poor this year. - Pirinç hasatı bu yıl kötü.

kötü
evil

Money is the root of all evil. - Para bütün kötülüğün köküdür.

Money is the root of all evil. - Para tüm kötülüklerin anasıdır.

kötü
bad

The decorating isn't bad. - Dekorasyon kötü değil.

I've got a bad stomachache. - Kötü bir karın ağrım var.

kötü
nasty

His brother was nasty to me. - Onun kardeşi bana göre kötüydü.

Tom has a nasty cut on his leg. - Tom'un bacağında kötü bir kesiği var.

kötü
worse

Tom speaks French worse than English. - Tom, Fransızcayı İngilizceden daha kötü konuşur.

The weather today is worse than yesterday. - Bugün hava dünkünden daha kötü.

kötü
haunted
kötü
lousy

I'm a lousy fisherman. - Ben kötü bir balıkçıyım.

Adil is very good at studying, but when it comes to athletics, he's a bit lousy. - Adil çalışmada çok iyidir fakat atletizme geldiğinde, o biraz kötüdür.

kötü
angrily; malevolently; maliciously
kötü
fatal
kötü
gross
kötü
baneful
kötü
perverted
kötü
dissolute
kötü
evilest
kötü
evildoer

He is an evildoer, are you aware of that? - O bir kötülük eden bir kimse, bunun farkında mısın?

kötü
(Konuşma Dili) really (used as an intensifier): Kötü acıyor. It really hurts
kötü
bleak

My prognosis is bleak. - Benim prognozum kötü.

kötü
frightful
kötü
miserable

The experiment resulted in a miserable failure. - Deney çok kötü bir başarısızlıkla sonuçlandı.

The weather was miserable yesterday. - Hava dün çok kötüydü.

kötü
not good
kötü
dreadfull
kötü
eviler
kötü
{s} rough

Tom had a rough day at work. - Tom iş yerinde kötü bir gün geçirdi.

kötü
{s} dark

It grew dark, and what was worse, we lost our way. - Hava karardı, ve daha da kötüsü, yolumuzu kaybettik.

Beth is afraid of the dark because of her evil brother. - Beth kötü erkek kardeşinden dolayı karanlıktan korkuyor.

kötü
crummy
kötü
{s} malign

George III has been unfairly maligned by historians. - George III, tarihçiler tarafından haksız yere kötü muamele gördü.

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
poorly

One problem translators face is that sometimes the source document is poorly written. - Çevirmenlerin karşılaştığı bir sorun kaynak belgenin kötü yazılmasıdır.

Ford was poorly educated. - Ford kötü eğitim gördü.

kötü
adverse
kötü
sorry

Sorry, I'm bad at explaining. - Kusura bakma, açıklama yapma konusunda kötüyüm.

I'm sorry that I said such mean things about you and Tom. - Sen ve Tom hakkında böylesine kötü şeyler söylediğime üzgünüm.

kötü
{s} horrible

You're not a horrible person. - Sen kötü bir insan değilsin.

I hate Sunday! It's a horrible day! - Pazar gününden nefret ediyorum! Çok kötü bir gün!

kötü
badly

It's ached before, but never as badly as right now. - Daha önce ağrıyordu, ama asla şu andaki kadar kötü bir şekilde değil.

I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident. - Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım.

kötü
{s} dreadful
kötü
hedge
kötü
worthless
kötü
(Argo) wack
kötü
bitter

I had a bad cough, so I took the bitter medicine. - Kötü bir öksürüğüm vardı, bu yüzden acı reçete aldım.

kötü
corrupt

We hate our wicked and corrupt leaders! - Biz kötü ve yolsuz liderlerimizden nefret ediyoruz!

The corruption of the best is the worst. - En iyi yolsuzluk, en kötüdür.

kötü
(Tıp) mis-
kötü
wrongful
kötü
reprobate
kötü
beastly
kötü
wretched
kötü
sticky
kötü
(Felsefe) wrong

There was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad. - Onların yeteneğiyle ilgili yanlış bir şey yoktu, o sadece maliyet performansı kötü olan her bir ünite için giderin çok yüksek olmasıydı.

We got off on the wrong foot. - Kötü bir başlangıç yaptık.

kötü
transgressive
kötü
unfortunate

Unfortunately, Brian met with bad weather. - Ne yazık ki, Brian kötü hava ile karşılaştı.

Unfortunately, I have bad news. - Ne yazık ki kötü haberim var.

kötü
(deyim) go hard for
kötü
(deyim) go hard with
kötü
unwell

Sami was feeling unwell. - Sami kendini kötü hissediyordu.

kötü
vice

An army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age. - Ordu, devlet içinde bir devlettir, çağımızın kötülüklerinden biridir.

I have vices, but gambling isn't one of them. - Benim kötü alışkanlıklarım var fakat kumar onlardan biri değil.

kötü
unfavourable
kötü
awful

I have a nasty feeling something awful is going to happen. - Berbat bir şey olacağına dair içimde kötü bir his var.

You look awful. What happened? - Çok kötü görünüyorsun. Ne oldu?

kötü
malignant

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
sinister
kötü
nice

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

He is very nice. He never speaks ill of others. - O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz.

kötü
amiss
kötü
hopeless
kötü
iniquitous
kötü
sinful
kötü
maleficent
kötü
ill

He resigned on the grounds of ill health. - O kötü sağlık gerekçesiyle istifa etti.

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

kötü
unrighteous
kötü
pernicious
kötü
foul

There was a strange, foul-smelling brown liquid in the waste basket. - Çöp sepetinde garip, kötü kokulu kahverengi bir sıvı vardı.

That foul odor is coming from the river. - O kötü koku nehirden geliyor.

kötü
deep
kötü
rotten

One rotten apple spoils the barrel. - Bir kötünün bin iyiye zararı var.

kötü
seamy
kötü
unwholesome
kötü
hateful
kötü
poisonous

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

kötüleştirme
deteriorate
kötüleştirme
{i} worsening
kötüleştirme
corruption
kötü
{s} purple
kötü
bad to
kötü
the worse
kötü
poor to
kötü
be bad
kötü
the evil

The brave knight saved the beautiful princess from the evil dragon. - Cesur şövalye, güzel prensesi kötü ejderhadan kurtardı.

She told me about the evils of stealing. - O bana çalmanın kötülüklerinden bahsetti.

daha da kötüleştirmek
make it worse
kötü
disagreeable
kötü
mis

I made a bad mistake on the test. - Testte kötü bir hata yaptım.

The weather was miserable yesterday. - Hava dün çok kötüydü.

kötü
worthless, poor in quality
kötü
black

Some superstitious people in America believe that if a black cat crosses your path, you'll have bad luck. - Amerika'daki bazı batıl inançlı insanlar eğer bir kedi sizin yolunuzdan geçerse, kötü şansınız olacağına inanıyor.

Black cats are bad luck. - Siyah kediler kötü şanstır.

kötü
{i} abuse

The dictator abused his privileges to his heart's content. - Diktatör ayrıcalıklarını istediği kadar kötüye kullandı.

The king abused his power. - Kral, gücünü kötüye kullandı.

kötü
ungodly
kötü
{s} indifferent
kötü
{s} hellish
kötü
{s} feeble
kötü
mark

At worst, I will get an average mark. - En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım.

kötü
off

Tom had put off telling Mary the bad news for as long as possible. - Tom, Mary'ye kötü haberi söylemeyi mümkün olduğu kadar uzun süre erteledi.

This gas gives off a bad smell. - Bu gaz kötü bir koku verir.

kötü
{s} harmful
kötü
rank
kötü
{s} horrid
kötü
crook
kötü
fierce
kötü
obnoxious
kötü
grotty
kötü
dread
kötü
offensive

Nigger is an offensive word. - Zenci kötü bir kelimedir.

kötü
miscreant
kötü
chintzy
kötü
evil, wicked
kötü
execrable
kötü
bad, evil, nasty, foul
kötü
nefarious
kötü
{s} devilish
kötü
{s} unhallowed
kötü
{s} stinking

This fish is stinking. - Bu balık kötü kokuyor.

kötü
flyblown
kötü
currish
kötü
{s} portentous
kötü
{s} ugly

Tom and Mary had an ugly divorce. - Tom ve Mary kötü bir ayrılma yaşadı.

Tom thought the watch Mary had given him was ugly. - Tom Mary'nin ona verdiği saatin kötü olduğunu düşündü.

kötü
ropy
kötü
shabby
kötü
iniqultous
kötü
sardonic
kötü
{s} vicious

Sami was a vicious malicious salesman. - Sami kötü niyetli bir satıcıydı.

kötü
heinous
kötüleştirme
{i} aggravation
kötüleştirme
bastardization
kötüleştirme
aggro
Türkisch - Türkisch
Kötü duruma gelmesine yol açmak
kötü
Zararlı, tehlikeli
kötü
Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse). İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan (nesne), fena, iyi karşıtı
kötü
Hoşa gitmeyen
kötü
Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal
kötü
Aşırı, çok
Kötü
(Osmanlı Dönemi) FENA
Kötü
(Hukuk) MALUS
Kötü
berbat
kötü
İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan
kötü
Korku, endişe veren
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
kötü
İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötü
Kaba ve kırıcı
kötü
Az, yetersiz
kötü
İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse)
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan
kötüleştirme
Kötüleştirmek işi
kötüleştirmek
Favoriten