badly

listen to the pronunciation of badly
Englisch - Türkisch
kötü bir şekilde

O kötü bir şekilde yaralandı. - He was badly wounded.

O kendini kötü bir şekilde yaktı. - He burned himself badly.

fena halde, fena bir şekilde: The team was badly beaten. Takım fena halde yenildi
fena bir şekilde
şiddetle

Seni şiddetle özleyeceğiz. - We will miss you badly.

Bunu ne kadar şiddetle istiyorsun? - How badly do you want it?

çok

Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım. - I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident.

Bunu çok fazla istemelisin. - You must want this very badly.

ağır

Tom'un çantası ağır hasar gördü. - Tom's bag was badly damaged.

Onun çantası ağır hasar gördü. - His bag was badly damaged.

çok: That child badly needs a new pair of shoes. O
berbat

Berbat bir şekilde yanmış pilot hâlâ pilot kabinindeydi. - The badly burnt pilot was still in the cockpit.

Mary berbat plastik cerrahi sonrası kötü bir şekilde yara iziyle bırakıldı. - Mary was left badly scarred after botched plastic surgery.

kötü

Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım. - I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident.

Ben kendimi kötü bir şekilde ifade etmiş olmalıyım. - I must have expressed myself badly.

fena halde

Fena halde suya ihtiyacımız var. - We are badly in want of water.

Tom bir trafik kazasında fena halde yaralandı. - Tom was badly injured in a traffic accident.

fena

Onun fena halde paraya ihtiyacı vardı. - She badly needed the money.

Tom bir trafik kazasında fena halde yaralandı. - Tom was badly injured in a traffic accident.

berbat bir şekilde

O bir atılımı gerçekleştirmek için yeteneğini berbat bir şekilde abarttı. - He badly exaggerated his ability to achieve a breakthrough.

Berbat bir şekilde yanmış pilot hâlâ pilot kabinindeydi. - The badly burnt pilot was still in the cockpit.

bad
kötü

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500. - This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month.

badly in need of
kıvranmak
badly off
sıkıntıda olmak
badly off
darda kalmak
badly-off
şanssız
badly-off
fakir
badly-off
parasız
badly behaved
kötü davrandım
badly paid
Düşük maaşlı, düşük ücretli
badly paid job
düşük ücretli iş
badly disciplined
disiplinsiz
badly graded sand
tane dağılımı uygunsuz kum
badly needed
çok gerekli
badly off
eli darda
badly off
beş parasız

Onlar o zaman beş parasızdı. - They were badly off at that time.

Bazı insanlar varlıklı ve diğerleri beş parasız. - Some people are well off and others are badly off.

badly tuned
kötü ayarlı
badly tuned
kötü ayarlanmış
badly want
aşırı derecede istemek
badly wounded
ağır yaralı
bad
{i} zarar

Sigara içmenin sağlık için zararlı olduğu apaçık. - It goes without saying that smoking is bad for the health.

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

bad
{s} fena

Tom bir trafik kazasında fena halde yaralandı. - Tom was badly injured in a traffic accident.

O, fena halde azarlanmış görünüyor. - It seems that he was badly scolded.

bad
{s} kokmuş
bad
{s} rahatsız

Tom beni rahatsız etmeyi bırakmadı. - Tom wouldn't stop badgering me.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

bad
{s} sert

Benim kötü bir sert ensem var. - I have a bad stiff neck.

bad
{s} sahte

Sahtekâr olma konusunda kötü bir üne sahiptir. - He has a bad reputation of being dishonest.

Sahte para her zaman geri gelir. - Bad money always comes back.

bad
{s} kem

Tom emniyet kemerini takıyor olsaydı o kadar kötü yaralanmazdı. - If Tom had been wearing his seat belt, he wouldn't have been injured so badly.

bad
{s} kokuşmuş
bad
{s} terbiyesiz

Japonya'da trenlerde ve otobüslerde yemek yemek terbiyesizliktir. - It's bad manners to eat on trains and buses in Japan.

Dolu ağzınla konuşmak terbiyesizlik olması gerekiyor. - It's supposed to be bad manners to talk with your mouth full.

bad
{i} yıkım
bad
(Argo) güzel

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

Zaman iyi bir hekim ama kötü bir güzellik uzmanıdır. - Time is a good physician, but a bad cosmetician.

bad
berbat

Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var. - I have a bad pain in my lower back.

Korkarım ki berbat bir şey yedim. - I am afraid I ate something bad.

bad
(Argo) harika
bad
kaka
bad
bitik
bad
kara

Kara kedilerin kötü şans getirdiklerine inanmıyorum. - I don’t believe that black cats cause bad luck.

Karaciğer yemek sizin için kötü mü? - Is eating liver bad for you?

bad
çok kötü

Biz ona çok kötü davranırsak, haksızlık olur. - It would be unfair if we treated him so badly.

Nasılsın? Çok kötü değil. - How's it going? Not too bad.

bad
niteliksiz
bad
kötü şey
bad
bozulmuş (yiyecek)
bad
bet
bad
ciddi

Kötü haber söylendiğinde o ciddi görünüyordu. - He looked grave when told the bad news.

behave badly
kötü davranmak
fare badly
birisi için kötü olmak
bad
{s} bozuk

Bozuk İngilizce dünyanın en yaygın dilidir. - Bad English is the most widespread language in the world.

bad
çürük

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür - One bad apple spoils the barrel.

bad
neşesiz
bad
değersiz
bad
yaramaz
bad
mutsuz
bad
geçersiz
bad
talihsiz
bad
yaman
bad
ahlaksız
bad
sağlıksız

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
(dil) kaba
bad
hatalı

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

bad
(para) sahte
behave badly
kötü davran
bad
{i} perişanlık
bad
{s} küfürlü

Küfürlü dil, kötü bir kalbin işaretidir. - The cursing tongue is an indication of a bad heart.

bad
{i} şanssızlık
bad
kötüydü
be badly off
eli darda olmak
doing badly
kötü yapıyor
something badly botched or muddled
bir şey kötü berbat veya bulanık
wound gathered badly
yara kötü toplandı
bad
kifayetsiz
bad
pişman
bad
şiddetli
bad
zararlı

Her gün balık yemek sizin için zararlı mı? - Is eating fish every day bad for you?

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

bad
hasta

Hastane yemeği olmasını beklediğimiz kadar kötü değil. - The hospital food wasn't as bad as I expected it to be.

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
be bad at something bir şeyi becerememek
bad
nahoş
bad
{s} ciddi, vahim
bad
yanlış

Tom Fransızcayı o kadar kötü konuşuyor ki çoğunlukla yanlış anlaşılıyor. - Tom speaks French so badly that he is often misunderstood.

Ona yanlışlıkla bağırdım ve kendimi gerçekten kötü hissettim. - I yelled at him by mistake and I felt really bad.

bad
keyifsiz
bad
müteessir
bad
{s} (worse, worst)
bad
bad debt şüpheli alacak
bad
in baddili güç durumda
bad
{s} bozuk, bozulmuş (yiyecek). 6
bad
{s} kötü, hoş olmayan
be badly off
{k} fakir/yoksul olmak
be in badly with
arası açık olmak
be in badly with
başı belâda olmak
come off badly
kötü ama hasarsız atlatmak
come off badly
kötü gitmek
come off badly
kötü sonuca ulaşmak
do badly
durumu kötü olmak
do badly
becerememek
do badly
kötü gitmek
fare badly
(birisi) için kötü olmak: He fared badly. Onun için kötüydü
feel badly about
üzülmek
feel badly about
üzüntü duymak
have got it badly
{k} (deyim) asik olmak
want something so badly
istek yapmak
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
Very much; to a great degree

I want it so badly.

ill, unwell

He's never badly. (He's never ill.).

In a bad manner
{a} in a bad manner, not well
seriously, gravely; deplorably; in a difficult manner; extremely
without skill or in a displeasing manner; "she writes badly"; "I think he paints very badly"
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
If something reflects badly on someone or makes others think badly of them, it harms their reputation. Teachers know that low exam results will reflect badly on them Despite his illegal act, few people think badly of him. well
If you want or need something badly, you want or need it very much. Why do you want to go so badly? Planes landed at Bagram airport today carrying badly needed food and medicine. = much
(`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill prepared"; "it ill befits a man to betray old friends"; "the car runs badly"; "he performed badly on the exam"; "the team played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill-conceived plan"
evilly or wickedly; "treated his parents badly"; "to steal is to act badly
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
If something is done badly or goes badly, it is not very successful or effective. I was angry because I played so badly The whole project was badly managed The coalition did worse than expected, getting just 11.6 per cent of the vote. well
in a disadvantageous way; to someone's disadvantage; "the venture turned out badly for the investors"; "angry that the case was settled disadvantageously for them"
{s} in poor health; sorry, upset; dejected
If someone behaves badly or treats other people badly, they act in an unkind, unpleasant, or unacceptable way. They have both behaved very badly and I am very hurt I would like to know why we pensioners are being so badly treated. well
with unusual distress or resentment or regret or emotional display; "they took their defeat badly"; "took her father's death badly"; "conducted himself very badly at the time of the earthquake"
in a disobedient or naughty way; "he behaved badly in school"; "he mischievously looked for a chance to embarrass his sister"; "behaved naughtily when they had guests and was sent to his room"
If a person or their job is badly paid, they are not paid very much for what they do. You may have to work part-time, in a badly paid job with unsociable hours This is the most dangerous professional sport there is, and the worst paid. = poorly well see also worse, worst
unfavorably or with disapproval; "tried not to speak ill of the dead"; "thought badly of him for his lack of concern"
evilly or wickedly; "treated his parents badly"; "to steal is to act badly"
In a bad manner; poorly; not well; unskillfully; imperfectly; unfortunately; grievously; so as to cause harm; disagreeably; seriously
If someone or something is badly hurt or badly affected, they are severely hurt or affected. The bomb destroyed a police station and badly damaged a church One man was killed and another badly injured It was a gamble that went badly wrong. = seriously
adverb poorly 1
badly off
In unfortunate circumstances, especially having financial difficulty
badly-off
Alternative spelling of badly off
badly off
bad·ly off worse off worst off in AM, also use bad off1. If you are badly off, you are in a bad situation. The average working week in Japan is 42.3 hours, compared with 41.6 in the UK, so they are not too badly off
badly off
If you are badly off, you do not have much money. It is outrageous that people doing well-paid jobs should moan about how badly off they are
badly off
in a bad state, poor, poverty-stricken
badly torn
ripped, split, shredded, lacerated
badly wounded
terribly hurt (physically or emotionally)
Badly.
bad

I didn't do too bad in the last exam.

Tom hasn't yet been badly wounded. - Tom hasn't been badly wounded yet.

Tom hasn't been badly wounded yet. - Tom hasn't yet been badly wounded.

bad
error, mistake

Sorry, my bad!.

bad
Not suitable or fitting

Do you think it is a bad idea to confront him directly?.

bad
Tricky; stressful; unpleasant

Divorce is usually a bad experience for everybody involved.

bad
Alternative past tense of bid. See bade
bad
Bold and daring

Did you see what he wrote on that guy's forehead? What a bad ass!.

bad
To shell (a walnut)

A curious specimen of Gloucestershire dialect c»me out in an assault case heard by the Gloucester court magistrates on Saturday. One of the witnesses, speaking of what a girl was doing at the time the assault took place, said she was ' badding ' walnuts in a pigstye. The word is peculiarly provincial : to ' bad ' walnuts is to strip away the husk. The walnut, too, is often called » 'bannut,' and hence the old Gloucestershire phrase, ' Come an' bad the bannuts.'.

bad
Evil; wicked

Be careful. There are bad people in the world.

bad
Severe, urgent (of a need or want)

He is in bad need of a haircut.

bad
Of food, spoiled, rotten, overripe

These apples have gone bad.

bad
(Should we move() this sense?) Fantastic

You is sic] bad, man!.

think badly of someone
Dislike or be disappointed in someone because of how they behave
bad
A bad idea, decision, or method is not sensible or not correct. Economist Jeffrey Faux says a tax cut is a bad idea Of course politicians will sometimes make bad decisions That's not a bad way to proceed, just somewhat different The worst thing you can do is underestimate an opponent. = poor good
bad
{a} ill, sick, wicked, hurtful, poor, imperfect
bad
{n} scrawl
Bad
shank
bad
Barksdale AFB, Louisiana (code used herein)
bad
A bad child disobeys rules and instructions or does not behave in a polite and correct way. You are a bad boy for repeating what I told you Many parents find it hard to discourage bad behaviour. = naughty
bad
Food that has gone bad is not suitable to eat because it has started to decay. They bought so much beef that some went bad
bad
If you feel bad about something, you feel rather sorry or guilty about it. You don't have to feel bad about relaxing I feel bad that he's doing most of the work Are you trying to make me feel bad? good
bad
You use bad to indicate that something unpleasant or undesirable is severe or great in degree. He had a bad accident two years ago and had to give up farming This was a bad case of dangerous driving The pain is often so bad she wants to scream The floods are described as the worst in nearly fifty years
bad
Not good; unfavorable; negative
bad
Banque Algerienne de Developpement
bad
{s} harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)
bad
to make the best of a bad job: see best bad blood: see blood bad luck: see luck to get a bad press: see press to go from bad to worse: see worse. A past tense of bid
bad
Morectenglish | adronato
bad
Of breath, malodorous, foul
bad
"; "a forged twenty dollar bill" having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice" characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life" keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase" capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you" physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises" nonstandard; "so-called bad grammar" below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital" not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
Bad is used to describe something unpleasant, undesirable or of poor quality
bad
faulty; not functional
bad
If you describe a piece of news, an action, or a sign as bad, you mean that it is unlikely to result in benefit or success. The closure of the project is bad news for her staff It was a bad start in my relationship with Warr The report couldn't have come at a worse time for the European Commission. good
bad
keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase"
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny "; "a forged twenty dollar bill"
bad
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
bad
not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises"
bad
awaited (with gen ; bidan) 709
bad
If you have a bad back, heart, leg, or eye, it is injured, diseased, or weak. Alastair has a bad back so we have a hard bed
bad
Of food, spoilt, rotten, overripe
bad
very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm"
bad
nonstandard; "so-called bad grammar"
bad
{s} (Canadian and U.S. Slang) good; excellent, great, wonderful
bad
Seemingly non-appropriate, in manners, etc
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny
bad
having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice"
bad
below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital"
bad
ad wrong; acting against the law; not good
bad
adj [evil] jahat 2 adj [not good] buruk 3 adj [wrong] salah
bad
physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
bad
Something that is bad is of an unacceptably low standard, quality, or amount. Many old people in Britain are living in bad housing The state schools' main problem is that teachers' pay is so bad It was absolutely the worst food I have ever had. = poor good
bad
If you say that it is bad that something happens, you mean it is unacceptable, unfortunate, or wrong. Not being able to hear doesn't seem as bad as not being able to see You need at least ten pounds if you go to the cinema nowadays -- it's really bad. good
bad
A bad person has morally unacceptable attitudes and behaviour. I was selling drugs, but I didn't think I was a bad person He does not think that his beliefs make him any worse than any other man. = wicked good + badness bad·ness They only recognise badness when they perceive it in others
bad
feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night"
bad
feelings If you say that it is too bad that something is the case, you mean you are sorry or sad that it is the case. It is too bad that Eleanor had to leave so soon Too bad he used his intelligence for criminal purposes. = a pity, a shame
bad
Someone who is bad at doing something is not skilful or successful at it. He had increased Britain's reputation for being bad at languages He was a bad driver Rose was a poor cook and a worse mother. = poor good
bad
"; "a forged twenty dollar bill"
bad
A result that is negative in the eyes of the speaker
bad
feelings If you say `too bad', you are indicating that nothing can be done to change the situation, and that you do not feel sorry or sympathetic about this. Too bad if you missed the bus. = hard luck
bad
capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you"
bad
(of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food"
bad
{i} wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or
bad
VARCHAR2(3) A YES value indicates that this constraint specifies a century in an ambiguous manner To avoid errors resulting from this ambiguity, rewrite the constraint using the TO_DATE function with a four-digit year See Also: the TO_DATE function in Oracle9i SQL Reference and Oracle9i Application Developer's Guide - Fundamentals
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt"
bad
not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance"
bad
evil, wicked
bad
Black's Agricultural Dictionary, 2nd Edition, 1985 Ed D B Dalal-Clayton
bad
Something that is bad is unpleasant, harmful, or undesirable. The bad weather conditions prevented the plane from landing We have been going through a bad time I've had a bad day at work Divorce is bad for children Analysts fear the situation is even worse than the leadership admits. good
bad
badly, poorly
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good"
bad
Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; the opposite of good; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news
bad
You can say that something is not bad to mean that it is quite good or acceptable, especially when you are rather surprised about this. `How much is he paying you?' --- `Oh, five thousand.' --- `Not bad.' `How are you, mate?' --- `Not bad, mate, how's yourself?' He's not a bad chap -- quite human for an accountant That's not a bad idea
bad
Icmet Diri
bad
Bade
bad
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good" feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night" (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food" not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance" reproduced fraudulently; "like a bad penny
bad
If you are in a bad mood, you are angry and behave unpleasantly to people. She is in a bit of a bad mood because she's just given up smoking
bad
Bad file (Oracle)
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life"
bad
Bad language is language that contains offensive words such as swear words. I don't like to hear bad language in the street I said a bad word. see also worse, worst
bad
(Bank Account Debits tax) State or Territory government tax (except ACT) on withdrawals from accounts on which a cheque may be drawn
bad
Beach Book Bread Butter Khaieb Albahr Ktab Khoubz Zabda
to want something badly
desire with a passion, want something very much
use badly
apply badly, make bad use of
badly
Favoriten