exploitation

listen to the pronunciation of exploitation
Englisch - Türkisch
{i} istismar

Bu ülkede çocuk istismarını kınıyoruz. - In this country we condemn child exploitation.

kullanma/sömürme
faydalanma
{i} kötüye kullanma
çalıştırma
suiistimal
(Askeri) Başarıyı genişletme
istifade
kıymetlendirme
kullanma
sömürme
kendi çıkarına kullanma
(Askeri) BAŞARIYI DEVAM ETTİRME: Muharebedeki başarılardan en fazla istifadenin sağlanması ve ilk kazançların devam ettirilmesi
{i} işletme
sömürücülük
exploit
kendi çıkarı için kullanmak
exploit
sömürmek
exploit
istismar etmek
exploit
{f} faydalanmak
exploit
istifade etmek
exploit
kendi çıkarına kullanmak
exploit
kahramanca davranış
exploitation attacks
(Askeri) sömürü saldırıları
exploitation line
(Askeri) KIYIBAŞI KEŞİF VE EMNİYET HATTI: Kıyıbaşı hattının ötesinde bulunan ve kıyıbaşı hattını işgal eden birlikler tarafından keşif ve emniyet müfrezeleri sürülen hat. Bu hat; bu gibi birlik komutanlarının, kendi inisiyatiflerine göre, aktif bir keşif yapacakları sahayı tayin ettiği gibi, kuvvetlerin kuvvet komutanınca arzu edilen hadden daha fazla dağılmasını da önler. Buna "reconnaissance and security line" de denir. Ayrıca bakınız: "beachhead line"
exploitation of religion
din tacirliği
exploitation of religion
din sömürüsü
exploitation of religion
din bezirganlığı
exploitation of success
(Askeri) BAŞARIDAN FAYDALANMA: Bak. "exploitation"
exploitation of success
(Askeri) başarıdan faydalanma
exploitation rate
(Denizbilim) sömürme oranı
excessive and damaging exploitation
aşırı ve zararlı istismar
exploit
sömür,v.kullan: n.atılım
exploit
{f} sömürmek, istismar etmek, (kendi çıkarı için) kullanmak
exploit
{i} macera
exploit
{i} kahramanlık
exploit
{i} üstün başarı
exploit
{i} atılım
exploit
{f} kullanmak
exploit
sömürme

Onu sömürmeye gerek yok. - No need to exploit it.

exploit
gadretmek
exploit
kullan/sömür
exploit
{f} işletmek
exploit
{i} yiğitlik
exploit
olağanüstü başarı
exploit
nemalanmak
exploit
serüven
exploit
{f} kullan

Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır - Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts.

Polis cinayetlerin bulunduğu yere yakın bir çöp kutusunda ezilmiş iki cep telefonu buldu ve onların içerdikleri veriyi kullanmaya çalışıyor. - The police found two crushed mobile phones in a trash can near the site of the killings and are attempting to exploit the data contained in them.

exploit
yüreklilik
commercial exploitation
ticari sömürüye
exploit
sömür

Dan göçmen işçileri köle gibi sömürdü. - Dan exploited immigrant workers like slaves.

Şirket çalışanlarını düşük maaşlarla sömürdü. - The company exploited its workers with low pay.

exploit
sergüzeşt
exploit
somurmak
financial exploitation
mali sömürü
over exploitation
aşırı kullanım
over-exploitation
aşırı sömürü
Digital Imagery Exploitation Production System
(Askeri) Digital Görüntü Kullanım Üretim Sistemi
National Exploitation System
(Askeri) Milli Bilgiden Yararlanma / Kısmi Kripto Tahlili Sistemi
advanced imagery requirements exploitation system
(Askeri) ileri görüntü ihtiyaçları kullanım sistemi
document exploitation
(Askeri) dokümandan faydalanma
emotional exploitation
duygu sömürüsü
exploit
(Askeri) İSTİSMAR ETMEK, KULLANMAK, İŞLETMEK
exploit
kötüye kullanmak
forms of exploitation
işletim şekilleri
imagery data exploitation system
(Askeri) görüntülü veri kullanım sistemi
imagery exploitation
(Askeri) GÖRÜNTÜNÜN KULLANIMI: Görüntünün pozitif veya negatife basılması veya banyosu, görüntü grubu haline getirilmesi, tanıma, yorum, ölçüm bilgi çıkarılması, raporların hazırlanması ve bilginin yayımlanması safhası
imagery exploitation
(Askeri) görüntünün kullanımı
imagery exploitation support system
(Askeri) görüntü kullanım destek sistemi
imagery exploitation system
(Askeri) görüntü kullanım sistemi
joint captured materiel exploitation center
(Askeri) müşterek ele geçirilmiş malzeme kullanım merkezi
joint document exploitation center
(Askeri) müşterek doküman kullanım merkezi
level of exploitation
(Denizbilim) sömürme düzeyi
mistreatment
{i} kötü davranma
mistreatment
{i} hor kullanma
monopolistic exploitation
(Ticaret) monopsonist sömürü
monopolistic exploitation
(Ticaret) tekelci sömürü
radar exploitation report
(Askeri) radar kullanım raporu
reconnaissance exploitation report
(Askeri) faydalanma keşif raporu
reconnaissance exploitation report
(Askeri) KEŞİF FAYDALANMA RAPORU: Bir taktik hava keşif görevinin sonuçlarını. rapor etmek üzere kullanılan proforma. Mümkün olduğu hallerde rapor sensor görüntüsünün yorumunu da dahil etmelidir. RECCEXREP'de denir
tactical exploitation of national capabilities
(Askeri) ulusal imkan ve kabiliyetlerin taktik kullanımı
tasking, processing, exploitation, and dissemination
(Askeri) görevlendirme, işleme, kullanma ve dağıtım
unintentional radiation exploitation
(Askeri) İSTENMEDEN YAYILAN RADYASYONDAN FAYDALANMA: İlgili hedeflerden istenmeden yayılan bilgi içermeyen elektromanyetik enerji unsurlarından harekat amaçları için faydalanma
Englisch - Englisch
The act of exploiting or utilizing
mining of a natural resource deposit
taking advantage of something or someone for one’s own benefit or profit, as in exploitation of the colonies for the benefit of the mother country
To make unethical use of some one for personal gain or profit
an act that exploits or victimizes someone (treats them unfairly); "capitalistic exploitation of the working class"; "paying Blacks less and charging them more is a form of victimization"
mistreatment
Form of competition where the indirect effects of the two or more species or individuals reduce the supply of the limiting resource or resources needed for survival
{i} selfish use, imposition, utilization, taking advantage
the act of making some area of land or water more profitable or productive or useful; "the development of Alaskan resources"; "the exploitation of copper deposits
The exploitation of an access control vulnerability is whatever causes the operating system to perform operations that are in conflict with the security policy as defined by the access control matrix [11]
the attacker's extension of destruction of the defending force by maintaining offensive pressure
Utilization of a resource for expected profits or benefits; the number or proportion of animals removed by hunting, fishing or other means
exploiture
exploit
An achievement

The first trek to the summit of Mount Everest was a stunning exploit.

exploit
A heroic or extraordinary deed
exploit
A program or technique that exploits a vulnerability in other software
exploit
To use for one's own advantage
exploit
{n} a seat, an action
exploit
{v} to perform
Exploit
chivalry
commercial exploitation
act of exploiting someone or something for financial gain, selfishly use someone or something in order to make a profit
exploit
a notable achievement; "he performed a great deed"; "the book was her finest effort"
exploit
Combat; war
exploit
To use for ones own advantage
exploit
(verb) To, in some way, take advantage of a vulnerability in a system in the pursuit or achievement of some objective All vulnerability exploitations are attacks but not all attacks exploit vulnerabilities [14]
exploit
An achievement. - "The first summit of mount Everest was a stunning exploit"
exploit
draw from; make good use of; "we must exploit the resources we are given wisely
exploit
use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy"
exploit
When used in relation to publishing, "exploit" refers to encouraging the licensing and commercial use of a particular copyright
exploit
To exploit resources or raw materials means to develop them and use them for industry or commercial activities. I think we're being very short sighted in not exploiting our own coal. + exploitation ex·ploi·ta·tion the planned exploitation of its potential oil and natural gas reserves
exploit
If you say that someone is exploiting you, you think that they are treating you unfairly by using your work or ideas and giving you very little in return. Critics claim he exploited black musicians for personal gain. the plight of the exploited sugar cane workers. + exploitation ex·ploi·ta·tion Extra payments should be made to protect the interests of the staff and prevent exploitation
exploit
draw from; make good use of; "we must exploit the resources we are given wisely"
exploit
To utilize; to make available; to get the value or usefulness out of; as, to exploit a mine or agricultural lands; to exploit public opinion
exploit
A program that takes advantage of a security hole in a computer program, like Microsoft Windows or AOL Instant Messenger
exploit
If you exploit something, you use it well, and achieve something or gain an advantage from it. Cary is hoping to exploit new opportunities in Europe
exploit
{i} feat, deed, adventure, heroic act
exploit
A program or technique that takes advantage of a vulnerability in software and that can be used for breaking security, or otherwise attacking a host over the network
exploit
For purposes of music publishing, to seek sources of revenue for a song
exploit
A technique or code that uses a vulnerability to provide system access to the attacker
exploit
A deed or act; especially, a heroic act; a deed of renown; an adventurous or noble achievement; as, the exploits of Alexander the Great
exploit
Hence: To draw an illegitimate profit from; to speculate on; to put upon
exploit
use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy" draw from; make good use of; "we must exploit the resources we are given wisely
exploit
work excessively hard; "he is exploiting the students"
exploit
{f} use, take advantage of, selfishly make use of; manipulate; use to the greatest possible advantage (as "exploit one's skills or talents"); promote; advertise
exploit
to make productive use of
exploit
to use for your own profit - to use selfishly
exploit
disapproval If you say that someone is exploiting a situation, you disapprove of them because they are using it to gain an advantage for themselves, rather than trying to help other people or do what is right. The government and its opponents compete to exploit the troubles to their advantage. + exploitation ex·ploi·ta·tion the exploitation of the famine by local politicians
exploit
If you refer to someone's exploits, you mean the brave, interesting, or amusing things that they have done. His wartime exploits were later made into a film. a brave and exciting adventure that someone has had exploit of
financial exploitation
taking advantage monetarily, economic misuse
exploitation
Favoriten