penetration

listen to the pronunciation of penetration
Englisch - Türkisch
nüfuz
içe işleme
iyice anlama
(Spor) aktif blok
(Askeri,Gıda) sızma
gizlice girme
nüfuz etme
(Mekanik) girinim
iyice kavrama
(İnşaat) batma
(Kimya) girginlik
girim
penetrasyon
içe girme
(Askeri) YARMA TAARRUZU: Düşman savunma mevziinin mukavemetini kırmak, meydana getirilen gediği genişletmek ve mevzilerinin devamlılığını ortadan kaldırmak amacı güden bir çeşit taarruz manevrası. (Not: NATO terimi "cenetration (ground forces": yarma taarruzu (kara kuvvetleri) " şeklindedir.)
feraset
kavrama/nüfuz etme/girme
(Askeri) (AIR TRAFFIC CONTROL) GİRME, YARMA (HAVA TRAFİK KONTROLÜ): Yönetimin bir nirengiye veya hava alanına bir yaklaşımın yapıldığı irtifaya dayandığı, bir nirengiden gelen iniş yolunun öngördüğü yayınlanmış bir yüksek irtifa cihazı yaklaşma usulünün belirli bir kısmı
{i} delip geçme
(Askeri) YARMA TAARRUZU: Düşman savunma mevziinin mukavemetini kırmak, meydana getirilen gediği genişletmek ve mevzilerinin devamlılığını ortadan kaldırmak amacı güden bir çeşit taarruz manevrası. (Not: NATO terimi "cenetration (ground forces": yarma taarruzu (kara kuvvetleri) " şeklindedir.)
{i} girme; delme; içine işleme, nüfuz etme
{i} keskinlik (göz)
{i} iyice kavrama/anlama
{i} kavrama
(Tıp) Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon
Giriş
(Tıp) Zeka, keskinliği, idrak gücü
tesir
{i} içine işleme
{i} delme
(Nükleer Bilimler) penetrasyon (nüfuziyet)
(Askeri) (INTELLIGENCE) GİRME; NÜFUZ ETME (İSTİHBARAT): Bir yer içine ajanların kaydı, ajanların veya teknik izleme araçlarının bir yere sokulması, bilgi elde etmek veya onların faaliyetlerini etkilemek amacıyla teşkilatlanma ve gruplanma
(Tıp) Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği
{i} etki
yaygınlık
{i} zekâ
penetrate
nüfuz etmek
discernment
{i} muhakeme yeteneği
discernment
{i} sezgi
discernment
{i} idrak
penetration depth
(Gıda) nüfuz derinliği
penetration depth
(Çevre,Teknik) penetrasyon derinliği
penetration factor
(Bilgisayar,Fizik) girim katsayısı
penetration frequency
(Bilgisayar) girim sıklığı
penetration frequency
(Bilgisayar,Teknik) girim frekansı
penetration resistance
(İnşaat) geçirim direnci
penetration resistance
(İnşaat) batma direnci
penetration resistance
(İnşaat) penetrasyon direnci
penetration test
penetrasyon deneyi
penetration test
(Çevre) penetrasyon testi
penetration pricing
Pazara giriş amaçlı fiyatlandırma
penetration aids
(Askeri) YARMA TAARRUZU YARDIMLARI: Düşman savunmasını yarma olasılığını artırmak üzere taarruzi hava-uzay siren sistemleri tarafından kullanılan teknikler ve/veya cihazlar. Ayrıca bakınız: "attack assesment"
penetration aids
(Askeri) yarma taarruzu yardımları
penetration and piercing power
(Askeri) delme-çukur açma gücü
penetration depth of the pile
kazığın çakma derinliği
penetration factor
(Nükleer Bilimler) giricilik faktörü,giricilik etkeni
penetration fracture test
penetrasyonlu kırılma deneyi
penetration fracture test
girinimli kırılma deneyi
penetration frequency
girim frekansi (sikligi)
penetration missile
(Askeri) nüfuz füzesi
penetration missile
(Askeri) NÜFUZ FÜZESİ: Düşman savunma düzenine veya düşman tesislerine nüfuz etmek üzere kullanılan ses üstü, özellikle stratejik bir füze
penetration needle
penetrasyon iğnesi
penetration of a pile
bir kazığın çakılması
penetration of seawater
(Askeri) deniz suyunun nüfus etmesi
penetration of seawater
(Askeri) deniz suyunun işlemesi
penetration per blow
darbe başına girme (kazık)
penetration per blow
darbe başına batma
penetration rate
penetrasyon hızı
penetration record
penetrasyon kayıtları
penetration resistance profile
penetrasyon mukavemet grafiği
penetration to the market
(Ticaret) pazara girme
penetrate
içine girmek
discernment
basiret
penetrate
{f} delip geçmek
penetrate
{f} arasından geçmek
penetrate
{f} işlemek
penetrate
(Askeri) yarmak
penetrate
etkilemek
penetrate
(Politika, Siyaset) etkisi altına almak
penetrate
delip girmek
penetrate
içine girip yayılmak
penetrate
oturtmak
penetrate
anlamak
penetrate
iyice anlamak
penetrate
delmek
penetrate
(içine) girmek
penetrate
sızmak
penetrate
iyice kavramak
penetrate
gizlice girmek
penetrate
girmek
penetrate
çakmak (kazık vb)
depth of penetration
penetrasyon derinliği
discernment
kavrama
discernment
seziş
discernment
akıl
discernment
görüş
dye penetration
boyanın içe işlemesi
penetrate
çözmek
penetrate
içine işle
penetrate
dalmak
penetrate
{f} iyice kavramak/anlamak
sales penetration
(Pazarlama) Satış nüfuzu, satışın nüfuz etmesi; satışın etkinliği
service penetration
hizmet penetrasyonu
army complete penetration
(Askeri) tam nüfuz
army complete penetration
(Askeri) TAM NÜFUZ: Geriden bakıldığı zaman, merminin açtığı delikten ışığı veya levhanın içindeki merminin bir kısmını görmek mümkün olan nüfuz
army partial penetration
(Askeri) KARA ORDUSU MERMİ KISMİ NÜFUZU: Bak. "partial penetration"
ballistics of penetration
(Askeri) NÜFUZ BALİSTİĞİ: Bir merminin; çeşitli toprak, beton veya çelik neviinden katı veya yarı katı maddelerden hedeflere nüfuz sırasındaki hareketten bahseden bilim. Ayrıca bakınız: "Ballistics"
capillary penetration
kılcal içeişleme
complete penetration
(Askeri) Tam nüfuz
complete penetration
(Askeri) TAM NÜFUZ: Kara Ordusu'nda; hedefin arkasından bakıldığı zaman, merminin hedefin içinde bulunması veya hedef üzerinde meydana gelen delikten ışık görülebilmesi şeklindeki nüfuz
cone penetration resistance
koni penetrasyon direnci
critical penetration
(Askeri) TEHLİKELİ GİRME: Bir savunma bölgesine yapılan ve önemli arazinin kaybına sebep olmak suretiyle savunma bölgesinin bütünlüğünü bozan girme
depth of penetration
(Nükleer Bilimler) nüfuziyet derinliği
depth of penetration of a pile
kazık çakma derinliği
discernment
{i} anlayış
discernment
{i} farketme
discernment
{i} muhakeme
discernment
{i} sezme
discernment
{i} ayırt etme
dye penetration
(Tekstil) boya nüfuzu, boyanın içe işlemesi
efective depth of penetration
(Nükleer Bilimler) etkin nüfuziyet derinliği
flux penetration
(Nükleer Bilimler) akı giriciliği
frost penetration
(Meteoroloji) don sınırı
frost penetration
don tesir derinliği
frost penetration
(Meteoroloji) don içe işlemesi
gage complete penetration
(Askeri) MASTARA GÖRE TAM NÜFUZ: Atılan bir merminin, nişan levhası üzerinde taksimatlı bir mastarın tamamen girebileceği çapta, bir delik açılması suretiyle meydana gelen nüfuz. Mermi, nişan levhası üzerinde kalır ve taksimatlı mastarın açılan deliğe tamamen girmesine mani olursa, o atım tam nüfuz sayılmaz
gage complete penetration
(Askeri) mastara göre tam nüfuz
gage partial penetration
(Askeri) MASTARA GÖRE KISMİ NÜFUZ: Mastara göre tam nüfuz için gerekli şartlara yaklaşmakla beraber, bunlara tamamen uymayan nüfuz
gage partial penetration
(Askeri) mastara göre kısmi nüfuz
indenter penetration
çentik açıcı penetrasyon
indenter penetration
dişleyici penetrasyonu
indenter penetration
çukurizaçar girinimi
lack of penetration
kıvamlılık yetersizliği
navy complete penetration
(Askeri) tam nüfuz
navy complete penetration
(Askeri) TAM NÜFUZ (DENİZ KUVVETLERİNDE): Bak " complete penetration "
partial penetration
(Askeri) sınırlı girme
partial penetration
(Askeri) kısmi girme
partial penetration
(Askeri) KISMİ NÜFUZ: Kara ordusu standardına göre; bir merminin hedefe çarptıktan sonra arkasından, bizzat mermi veya açılan delikten ışık görülebilecek kadar hedefi delmemesi suretiyle elde edilen nüfuz. Buna (army partial penetration) de denir
penetrate
{f} sokulmak
penetrate
içyüzünü anlamak
penetrate
içine işlemek
penetrate
x dol/kavra/nüfuz et/gir
penetrate
tesir etmek
proctor penetration resistance
proktor penetrasyon direnci
protection complete penetration
(Askeri) KORUNMAYI GEREKTİREN TAM NÜFUZ: Bir çelik levhaya vuran merminin veya parçalarının ya da merminin kopardığı levha parçalarının bu levha gerisine geçenler kendisine çarpacak şekilde yerleştirilmiş 24 ST, 020 inç kalınlığındaki bir alüminyum karışımı levhaya, levhayı delecek bir enerji ile fırlatıldıkları nüfuz. Bu şartların, daha kalın çelik levha deneylerinde olduğu gibi, alüminyum levha kullanılmadan karşılanması mümkün olan hallerde alüminyum levhadan vazgeçilir
protection partial penetration
(Askeri) KORUNMAYI GEREKTİREN KISMİ NÜFUZ: Korunmayı gerektiren tam nüfuz icaplarına yaklaşan fakat tam olarak karşılamayan nüfuz
rain penetration
yağmur içeişlemesi
rainfall penetration
yağış nüfuz derinliği
regular penetration
düzgün penetrasyon
resonance penetration
(Fizik) çınlanım girimi
resonance penetration
(Fizik) rezonans penetrasyonu
spray penetration
(Otomotiv) püskürtme geçirgenliği
standard penetration resistance
standart batma direnci
standard penetration resistance
standart penetrasyon direnci
standard penetration test
standart batma deneyi
standard penetration test
standart penetrasyon deneyi
subsoil penetration
toprak altına nüfuz etme
Englisch - Englisch
discernment
the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of a woman an attack that penetrates into enemy territory the depth to which something penetrates (especially the depth reached by a projectile that hits a target) the ability to make way into or through something; "the greater penetration of the new projectiles will result in greater injuries"
the percentage of wall thickness of the two parts to be joined that is fused into the weld pool in making a joint
the depth to which a pile tip is driven into the ground, surface wood is permeated by creosote oil, or the surface of structure metal is fused and coalesced with metal to produce a weld joint
{n} a piercing, acuteness, sagacity
Moving the ball (under control) into the opponents end of the field
The percentage of business that an HMO is able to capture in a particular subscriber group or in the market area as a whole For example, signing up 10 enrollees or members out of 100 eligibles yields a 10 percent penetration
when water disperses through rocks, soil, and sand particles
(I) Successful, repeatable, unauthorized access to a protected system resource (See: attack, violation ) [2]
clear or deep perception of a situation
the act of entering into or through something; "the penetration of upper management by women"
According to social penetration theory, a metaphor for relational closeness that results from interpersonal vulnerability, especially self- disclosure
Change of appearance of the face material due to movement of one or more components from the adhesive or the labeled surface Bleed through, migration
(1) any object passing through the roof; (2) the consistency (hardness) of a bituminous material expressed as the distance, in tenths of a millimeter (0 1mm), that a standard needle penetrates vertically into a sample of material under specified conditions of loading, time, and temperature
(I) Depth of a cutting operation before breakout occurs (2) In welding, the depth of material through which fusion occurs
Penetration is used in media to describe the coverage of a particular medium    In marketing terms it relates to the proportion of people who use or buy a product
Relationship of the number of individuals or families on a particular list compared to the total number possible
{i} passing into, piercing, permeation; understanding; comprehension
(1) In media the same as "Coverage"; (2) In marketing incidence of usage or ownership, also the extent of distribution
the distance covered when driving into an opponent for a takedown Good penetration (getting in tight to the opponent) increases your chance of a successful takedown
when applied to creosoted lumber, the depth to which the surface wood is permeated by the creosote oil; when applied to pile driving; the depth a pile tip is driven into the ground
In treating terminology, this refers to the depth that the treating chemicals permeate the lumber
the depth to which something penetrates (especially the depth reached by a projectile that hits a target)
Acuteness; insight; sharp discoverment; sagacity; as, a person of singular penetration
The acquisition of unauthorized access to an information system
the act of entering into or through something; "the penetration of upper management by women" the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of a woman an attack that penetrates into enemy territory the depth to which something penetrates (especially the depth reached by a projectile that hits a target) the ability to make way into or through something; "the greater penetration of the new projectiles will result in greater injuries" clear or deep perception of a situation
the ability to make way into or through something; "the greater penetration of the new projectiles will result in greater injuries"
In a given population, the percent of households using a product or receiving a service Most commonly used to define the number of households that are subscribing to cable
The act of penetrating
the depth, in tenths of a millimeter, that a standard cone penetrates a semi solid sample (grease) under specified conditions (ASTM Method D 217-60T)
(1) Depth of a cutting operation before breakout occurs (2) In welding, the depth of material through which fusion occurs
Term used to indicate the ability of electromagnetic waves to propagate into or through materials Non-conducting materials are essentially transparent to electromagnetic waves, but absorption mechanisms, particularly at higher frequencies, mediate reduce the amount of energy propagating through the material Metals constitute good reflectors for freely propagating electromagnetic waves, with very little of an incident wave being able to propagate into the metal surface
Consistency, expressed as the distance in millimeters that a standard needle or cone penetrates vertically into a sample of the material under known conditions of loading, time, and temperature
The percentage of business than an HMO captures in a particular subscriber group or in a defined market area For example, signing up 10 enrollees or members out of 100 eligible persons represents a 10 percent penetration
the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of a woman
an attack that penetrates into enemy territory
The successful unauthorized access to an automated system
The act or process of penetrating, piercing, or entering; also, the act of mentally penetrating into, or comprehending, anything difficult
A form of offensive maneuver that seeks to break through the enemy's defensive position, widen the gap created, and destroy the continuity of his positions
penetration test
A test for vulnerabilities in a computer network in which an authorized person attempts to gain access from outside
penetration test
Either a static or dynamic test of the relative density of sand, slit etc using a penetrometer
penetration tests
plural form of penetration test
penetration bomb
a bomb with about 30% explosive and a casing designed to penetrate hardened targets before the explosive detonates
double penetration
The simultaneous penetration of two orifices of one person by two other people
penetrate
To insert a penis into an opening, such as a vagina
penetrate
Manage to enter into
penetrate
to enter or force a way into the interior parts of
penetrate
{v} to pierce, enter, dive, understand
market penetration
The extent to which a product is recognized and bought by customers in a particular market
market penetration
Market penetration is one of the four growth strategies as defined by Ansoff. Market penetration occurs when a company enters/penetrates a market with current products. The best way to achieve this is by gaining competitors' customers (part of their market share). Other ways include attracting non-users of your product or convincing current clients to use more of your product/service (by advertising etc)
sales penetration
(Pazarlama) Depth of sales of a particular product in a given market. The deeper the penetration, the higher the volume of product sales. In order to expand the sales of current products in markets where their products are already being sold, marketers utilize market penetration strategies such as cutting prices, increasing advertising, obtaining better store or shelf positions for their products, or innovative distribution tactics
penetrate
If something or someone penetrates a physical object or an area, they succeed in getting into it or passing through it. X-rays can penetrate many objects + penetration penetrations pen·etra·tion The exterior walls are three to three and a half feet thick to prevent penetration by bombs
penetrate
To pass; to make way; to pierce
penetrate
enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor"
penetrate
become clear or enter one's consciousness or emotions; "It dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated with sorrow"
penetrate
Also used figuratively
penetrate
make one's way deeper into ar through; "The hikers did not manage to penetrate the dense forest"
penetrate
Manage to get through
penetrate
come to understand pass into or through, often by overcoming resistance; "The bullet penetrated her chest"
penetrate
{f} impenetrate
penetrate
spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has permeated this administration"; "music penetrated the entire building"
penetrate
make one's way deeper into ar through; "The hikers did not manage to penetrate the dense forest
penetrate
To pierce into by the mind; to arrive at the inner contents or meaning of, as of a mysterious or difficult subject; to comprehend; to understand
penetrate
If someone penetrates an organization, a group, or a profession, they succeed in entering it although it is difficult to do so. the continuing failure of women to penetrate the higher levels of engineering
penetrate
to advance the ball behind opposing defenders (between them and their goal)
penetrate
If someone penetrates an enemy group or a rival organization, they succeed in joining it in order to get information or cause trouble. The CIA had requested our help to penetrate a drugs ring operating out of Munich = infiltrate + penetration pen·etra·tion the successful penetration by the KGB of the French intelligence service. = infiltration
penetrate
To insert ones penis into some opening, such as a vagina
penetrate
come to understand pass into or through, often by overcoming resistance; "The bullet penetrated her chest" insert the penis into the vagina or anus of; "Did the molester penetrate the child?" make one's way deeper into ar through; "The hikers did not manage to penetrate the dense forest
penetrate
To affect profoundly through the senses or feelings; to touch with feeling; to make sensible; to move deeply; as, to penetrate one's heart with pity
penetrate
insert the penis into the vagina or anus of; "Did the molester penetrate the child?"
penetrate
pass into or through, often by overcoming resistance; "The bullet penetrated her chest"
penetrate
To enter into; to make way into the interior of; to effect an entrance into; to pierce; as, light penetrates darkness
penetrate
{f} pass into, enter, pierce; permeate; understand, comprehend
penetrate
come to understand
penetrate
If a company or country penetrates a market or area, they succeed in selling their products there. There have been around 15 attempts from outside France to penetrate the market. + penetration pen·etra·tion import penetration across a broad range of heavy industries
penetrations
plural of penetration
penetration

  Silbentrennung

  pen·e·tra·tion

  Türkische aussprache

  penıtreyşın

  Aussprache

  /ˌpenəˈtrāsʜən/ /ˌpɛnəˈtreɪʃən/

  Videos

  ... And the penetration of Android is less than 10%. ...
  ... where the penetration of Android is less than 10%. ...

  Wort des Tages

  intercede
Favoriten